Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi địa lí 7

74e4332f3e98614059dfc81cdfea5dc9
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-07-12 16:53:06 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 353 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT ki tra kỳ năm 2017 2018ề ọH và tên: ................................................... Môn: líị 7SBD: ..................................... Th gian: 45 phút (Không th gian giao )ờ ềCâu (3 đi m)ể Cho bi nguyên nhân, qu nhi không khí môiế ởtr ng ôn hòa. ườ ớCâu đi mể Em hãy phân tích bi nhi ng đây. Bi đóể ượ ướ ồthu môi tr ng nào? Nêu tính ch kh nghi khí môi tr ng đó. ườ ườ Câu (3 đi m)ể vào ki th đã và hình đây, gi thích:ự ướ ả- Châu Phi là châu nóng. ụ- Khí châu Phi khô, hình thành nh ng hoang n.ậ Câu (1 đi m)ể Em hãy cho bi nh ng nguyên nhân kìm hãm phát tri kinh -ế ếxã châu Phi ?ộ TẾ(Cán coi thi không gi thích gì thêm)ộ ?H NG CH MƯỚ ẤĐ KI TRA KỲ NĂM 201Ề -201 8MÔN LÍ 7ỊCÂU ĐÁP ÁN ĐI MỂCâu :(3 đi mể) Nguyên nhân:- Do khí th i, khói :ả Ho ng công nghi p.ạ Các ph ng ti giao thông.ươ Ch sinh ho t.ấ ạ- Do rò ch phóng vào không khí.ỉ ạ* qu :ậ ả- Gây xít làm ch cây i, phá hu các công trình xây ỷd ng.ự- Gây nh ng hô cho ng i, nuôi…ệ ườ ườ ậ- Làm tăng “hi ng nhà kính”.ệ ứ- th ng trong ng zôn.ạ 0,5đ0,5đ0,5đ0,5đ0,5đ0,5đCâu :(3đi m)ể Phân tích bi :ể ồ+ Nhi cao nh t: 10ệ 0C (tháng 7) Nhi th nh t: -30ệ 0C (tháng 2) Biên nhi t: kho ng 40ộ 0C+ Có 8,5 tháng nhi 0ớ ướ 0C+ Nhi TB năm th p: -12ệ 0C+ ng ít (133mm/năm), ch là tuy i.ượ ơ=> Thu môi tr ng nh.ộ ườ ạ- Tính kh nghi khí nh: ạ+ nh quanh năm, nhi trung bình năm -10ạ 0C.+ Biên nhi năm nộ ớ+ Mùa đông dài, mùa ng n.ạ 0,25đ0,25đ0,25đ0,25đ0,25đ0,25đ0,5đ0,5đ0,25đ0,25đCâu 3(3đi m)ể Ph lãnh th ch Phi gi hai chí tuy n, trong năm ếcó hai tr lên thiên nh, góc chi Tr n, ớchâu Phi nh ng nhi n, nên là châu nóng ượ ượ ụ(nhi trung bình năm luôn trên 20ệ 0C)- Khí châu Phi khô, hình thành nh ng hoang n, vì:ậ ớ+ Có hai ng chí tuy và Nam đi qua, nên khu khí ườ ạáp cao.+ hình cao, lãnh th hình kh i, bi ít nên ít ch uị ịnh ng bi n.ả ưở ể+ nh ng các dòng bi nh sát Ca-na-ri, Ben-ghe-Ả ưở ờla, Xô-ma-li) 1đ0,5đ1đ0,5đCâu 4(1đi m)ể Nh ng nguyên nhân kìm hãm phát tri kinh xã châu ộPhi:- Bùng dân sổ ố- Xung ng iộ ườ- ch AIDSạ 0,25đ0,25đ0,25đ0,25đ- can thi ngoàiự ướ