đề thi đáp án thpt quốc gia 2016 môn vật lý

Gửi bởi: vào ngày 2016-07-05 16:29:10 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 Môn: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:................................................................................ Câu 1: Một chất điểm dao động có phương trình 10cos(15t π) (x tính bằng cm, tính bằng s). Chất điểm này dao động với tần số góc là A. 20 rad/s. B. 10 rad/s. C. rad/s. D. 15 rad/s. Câu 2: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài A đang dao động điều hoà. Tần số dao động của con lắc là 2gπA1g2πAg2πA12gπA. Câu 3: Một trong những biện pháp làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện khi truyền tải điện năng đi xa đang được áp dụng rộng rãi là A. giảm tiết diện dây truyền tải điện. B. tăng chiều dài đường dây truyền tải điện. C. giảm điện áp hiệu dụng trạm phát điện. D. tăng điện áp hiệu dụng trạm phát điện. Câu 4: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u2cos(40t2x)(mm).=π− Biên độ của sóng này là A. mm. B. mm. C. mm. D. 40π mm. Câu 5: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai? A. Sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng. B. Sóng cơ lan truyền được trong chất khí. C. Sóng cơ lan truyền được trong chân không. D. Sóng cơ lan truyền được trong chất rắn. Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thì A. cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. B. cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha 0,5π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. C. cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch phụ thuộc vào tần số của điện áp. D. cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha 0,5π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Câu 7: Một sóng điện từ có tần số truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là f.cλ=c.fλ=2f.cπλ=c.2fλ=π 220 2cos(100 0, 25 (V).=π+π Giá trị cực đại của suất điện động này là 220 2110 2V. C. 110 V. D. 220 V. Câu 9: Trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động, điện tích trên một bản tụ điện biến thiên điều hoà và A. lệch pha 0,25π so với cường độ dòng điện trong mạch. B. lệch pha 0,5π so với cường độ dòng điện trong mạch. C. ngược pha với cường độ dòng điện trong mạch. D. cùng pha với cường độ dòng điện trong mạch. Câu 10: Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi A. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ dao động. B. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số dao động riêng của hệ dao động. C. chu kì của lực cưỡng bức lớn hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động. D. chu kì của lực cưỡng bức nhỏ hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động.Câu 11: Cho phản ứng hạt nhân: Đây là 22 411 2HH H+→eA. phản ứng phân hạch. B. phản ứng nhiệt hạch. C. phản ứng thu năng lượng. D. hiện tượng phóng xạ hạt nhân. Câu 12: Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng A. có tính chất hạt. B. là sóng siêu âm. C. là sóng dọc. D. có tính chất sóng. Câu 13: Pin quang điện (còn gọi là pin Mặt Trời) là nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng thành A. điện năng. B. cơ năng. C. năng lượng phân hạch. D. hóa năng. Câu 14: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương nằm ngang. Nếu biên độ dao động tăng gấp đôi thì tần số dao động điều hòa của con lắc lần. D. tăng lần. Câu 15: Khi bắn phá hạt nhân 14 bằng hạt α, người ta thu được một hạt prôtôn và một hạt nhân X. Hạt nhân là 7NA. 12. B. 14. C. 16. D. 17. 6C6C8O8OCâu 16: Một chất điểm chuyển động tròn đều trên đường tròn tâm bán kính 10 cm với tốc độ góc rad/s. Hình chiếu của chất điểm lên trục Ox nằm trong mặt phẳng quỹ đạo có tốc độ cực đại là A. 250 cm/s. B. 15 cm/s. C. 50 cm/s. D. 25 cm/s. Câu 17: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10–5 và tụ điện có điện dung 2,5.10–6 F. Lấy 3,14. Chu kì dao động riêng của mạch là A. 1,57.10–5 s. B. 1,57.10–10 s. C. 3,14.10–5 s. D. 6,28.10–10 s. Câu 18: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox. Phương trình dao động của phần tử tại một điểm trên phương truyền sóng là u4cos(20t )=π−π (u tính bằng mm, tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng bằng 60 cm/s. Bước sóng của sóng này là A. cm. B. cm. C. cm. D. cm. Câu 19: Tầng ôzôn là tấm “áo giáp” bảo vệ cho người và sinh vật trên mặt đất khỏi bị tác dụng hủy diệt của A. tia đơn sắc màu tím trong ánh sáng Mặt Trời. B. tia đơn sắc màu đỏ trong ánh sáng Mặt Trời. C. tia tử ngoại trong ánh sáng Mặt Trời. D. tia hồng ngoại trong ánh sáng Mặt Trời. Câu 20: Tia không có ứng dụng nào sau đây? A. Tìm bọt khí bên trong các vật bằng kim loại. B. Sấy khô, sưởi ấm. C. Chiếu điện, chụp điện. D. Chữa bệnh ung thư. Câu 21: Đặt điện áp không đổi, thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm và tụ điện có điện dung mắc nối tiếp. Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi 0uUcost=ω0(UA. B. 1RLC=ω −ω. C. 2LC 0.ω−= D. 2LC 0.ω−=Câu 22: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai? A. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động. Không có phôtôn đứng yên. B. Năng lượng của các phôtôn ứng với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là như nhau. C. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn. D. Trong chân không, các phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ 3.108 m/s. Câu 23: Cho hai dao động cùng phương, có phương trình lần lượt là: 1x 10 cos(100 0, (cm),=π− Độ lệch pha của hai dao động có độ lớn là 2x10cos(100t0,5)(cm)=π+π.A. 0. B. π. C. 0,5π. D. 0,25π.Câu 24: Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm trong khoảng từ 0, 38 mμ đến Cho biết: hằng số Plăng 6,625.100, 76 m.μ−34 J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không 3.108 m/s và Các phôtôn của ánh sáng này có năng lượng nằm trong khoảng 191eV 1, 6.10 J.−=A. từ 2,62 eV đến 3,27 eV. B. từ 1,63 eV đến 3,27 eV. C. từ 2,62 eV đến 3,11 eV. D. từ 1,63 eV đến 3,11 eV. Câu 25: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây đúng? A. Sóng điện từ truyền được trong chân không. B. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường tại mỗi điểm luôn biến thiên điều hòa lệch pha nhau 0,5π. C. Sóng điện từ là sóng dọc. D. Sóng điện từ không mang năng lượng. cos100 t=π250π μF. Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng A. 220 V. B. 250 V. C. 400 V. D. 200 V. Câu 27: Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng A. tăng cường độ chùm sáng. B. giao thoa ánh sáng. C. tán sắc ánh sáng. D. nhiễu xạ ánh sáng. Câu 28: Số nuclôn có trong hạt nhân là 2311NaA. 23. B. 12. C. 11. D. 34. Câu 29: Một bức xạ khi truyền trong chân không có bước sóng là 0,75 μm, khi truyền trong thủy tinh có bước sóng là λ. Biết chiết suất của thủy tinh đối với bức xạ này là 1,5. Giá trị của là A. 700 nm. B. 600 nm. C. 500 nm. D. 650 nm. Câu 30: Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân? A. Năng lượng liên kết riêng. B. Độ hụt khối. C. Năng lượng liên kết. D. Năng lượng nghỉ. Câu 31: Người ta dùng hạt prôtôn có động năng 1,6 MeV bắn vào hạt nhân đứng yên, sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng. Giả sử phản ứng không kèm theo bức xạ γ. Biết năng lượng tỏa ra của phản ứng là 17,4 MeV. Động năng của mỗi hạt sinh ra bằng 73LiA. 0,8 MeV. B. 7,9 MeV. C. 8,7 MeV. D. 9,5 MeV. 200 cos100 t=π (u tính bằng V, tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. Biết cuộn dây là cuộn cảm thuần, 20 và cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng Tại thời điểm thìA..1t600+(s) thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch bằng không và đang giảm. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch MB bằng A. 180 W. B. 120 W. C. 90 W. D. 200 W. 1.31.27 D. 27.uU2cost=ω (với và không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. là biến trở, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C. Biết Gọi là công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB. Đồ thị trong hệ tọa độ vuông góc ROP biểu diễn sự phụ thuộc của vào trong trường hợp mở ứng với đường (1) và trong trường hợp đóng ứng với đường (2) như hình vẽ. Giá trị của điện trở bằng (1)(2)A. 20 Ω. B. 60 Ω. C. 180 Ω. D. 90 Ω. 45 (cm/s); tại thời điểm lò xo dãn cm, tốc độ của vật là 62v36 (cm/s). Lấy 9,8 m/sv2. Trong một chu kì, tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị dãn có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 1,52 m/s. B. 1,26 m/s. C. 1,43 m/s. D. 1,21 m/s. Câu 36: Một sợi dây đang có sóng dừng ổn định. Sóng truyền trên dây có tần số 10 Hz và bước sóng cm. Trên dây, hai phần tử và có vị trí cân bằng cách nhau cm, thuộc một bụng sóng dao động điều hoà với biên độ mm. Lấy Tại thời điểm t, phần tử đang chuyển động với tốc độ 6π (cm/s) thì phần tử chuyển động với gia tốc có độ lớn là 210.π=63 m/s26 m/s22. C. m/s2. D. m/s2. Câu 37: mặt chất lỏng có nguồn kết hợp đặt tại và dao động điều hoà, cùng pha theo phương thẳng đứng. Ax là nửa đường thẳng nằm mặt chất lỏng và vuông góc với AB. Trên Ax có những điểm mà các phần tử đó dao động với biên độ cực đại, trong đó là điểm xa nhất, là điểm kế tiếp với M, là điểm kế tiếp với và là điểm gần nhất. Biết MN 22,25 cm; NP 8,75 cm. Độ dài đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 1,2 cm. B. 4,2 cm. C. 2,1 cm. D. 3,1 cm. Câu 38: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 15 cm. là một điểm nằm trên trục chính của thấu kính, là một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng trùng với M. Gọi P’ là ảnh của qua thấu kính. Khi dao động theo phương vuông góc với trục chính, biên độ cm thì P’ là ảnh ảo dao động với biên độ 10 cm. Nếu dao động dọc theo trục chính với tần số Hz, biên độ 2,5 cm thì P’ có tốc độ trung bình trong khoảng thời gian 0,2 bằng A. 1,25 m/s. B. 1,0 m/s. C. 1,5 m/s. D. 2,25 m/s. Câu 39: Từ không khí, chiếu chùm sáng hẹp (coi như một tia sáng) gồm hai bức xạ đơn sắc màu đỏ và màu tím tới mặt nước với góc tới 53o thì xảy ra hiện tượng phản xạ và khúc xạ. Biết tia khúc xạ màu đỏ vuông góc với tia phản xạ, góc giữa tia khúc xạ màu tím và tia khúc xạ màu đỏ là 0,5o. Chiết suất của nước đối với tia sáng màu tím là A. 1,312. B. 1,343. C. 1,327. D. 1,333. Câu 40: Hai con lắc lò xo giống hệt nhau đặt trên cùng mặt phẳng nằm ngang. Con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai dao động điều hòa cùng pha với biên độ lần lượt là 3A và Chọn mốc thế năng của mỗi con lắc tại vị trí cân bằng của nó. Khi động năng của con lắc thứ nhất là 0,72 thì thế năng của con lắc thứ hai là 0,24 J. Khi thế năng của con lắc thứ nhất là 0,09 thì động năng của con lắc thứ hai là A.A. 0,32 J. B. 0,01 J. C. 0,08 J. D. 0,31 J. Câu 41: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là m. Nguồn sáng phát ra vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng biến thiên liên tục từ 380 nm đến 750 nm. Trên màn, khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vị trí mà đó có hai bức xạ cho vân sáng là A. 3,04 mm. B. 6,08 mm. C. 9,12 mm. D. 4,56 mm. Câu 42: Đặt điện áp U0cosωt (với U0 và không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm: điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi được. Khi C0 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại và công suất của đoạn mạch bằng 50% công suất của đoạnmạch khi có cộng hưởng. Khi C1 thì điện áp giữa hai bản tụ điện có giá trị hiệu dụng là U1 và trễ pha φ1 so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Khi C2 thì điện áp giữa hai bản tụ điện có giá trị hiệu dụng là U2 và trễ pha φ2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Biết: U2 U121.3πϕ=ϕ Giá trị ϕ1 bằng .6π.4π.9π.12π Câu 43: Theo mẫu nguyên tử Bo về nguyên tử hiđrô, coi êlectron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân dưới tác dụng của lực tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân. Gọi vL và vNLNvv bằng A. 0,25. B. 2. C. 4. D. 0,5. Câu 44: Giả sử một ngôi sao, sau khi chuyển hóa toàn bộ hạt nhân hiđrô thành hạt nhân thì ngôi sao lúc này chỉ có với khối lượng 4,6.1042He42He32 kg. Tiếp theo đó, chuyển hóa thành hạt nhân 12 thông qua quá trình tổng hợp Coi toàn bộ năng lượng tỏa ra từ quá trình tổng hợp này đều được phát ra với công suất trung bình là 5,3.1042He6C444 12222 6He He He 7, 27 MeV.++→+30 W. Cho biết: năm bằng 365,25 ngày, khối lượng mol của là g/mol, số A-vô-ga-đrô 42He23 1AN 6, 02.10 mol ,−= Thời gian để chuyển hóa hết ngôi sao này thành 12 vào khoảng 191eV 1, 6.10 J.−=42He6CA. 481,5 triệu năm. B. 481,5 nghìn năm. C. 160,5 nghìn năm. D. 160,5 triệu năm. Câu 45: Từ một trạm điện, điện năng được truyền tải đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết công suất truyền đến nơi tiêu thụ luôn không đổi, điện áp và cường độ dòng điện luôn cùng pha. Ban đầu, nếu trạm điện chưa sử dụng máy biến áp thì điện áp hiệu dụng trạm điện bằng 1,2375 lần điện áp hiệu dụng nơi tiêu thụ. Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với lúc ban đầu thì trạm điện cần sử dụng máy biến áp có tỉ lệ số vòng dây của cuộn thứ cấp với cuộn sơ cấp là A. 8,1. B. 6,5. C. 7,6. D. 10. Câu 46: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là: 0,4 μm; 0,5 μm và 0,6 μm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm, số vị trí mà đó chỉ có một bức xạ cho vân sáng là A. 20. B. 34. C. 14. D. 27. Câu 47: Cho điểm O, M, và nằm trong một môi trường truyền âm. Trong đó, và nằm trên nửa đường thẳng xuất phát từ O, tam giác MNP là tam giác đều. Tại O, đặt một nguồn âm điểm có công suất không đổi, phát âm đẳng hướng ra môi trường. Coi môi trường không hấp thụ âm. Biết mức cường độ âm tại và lần lượt là 50 dB và 40 dB. Mức cường độ âm tại là A. 43,6 dB. B. 38,8 dB. C. 41,1 dB. D. 35,8 dB. Câu 48: Hai máy phát điện xoay chiều một pha đang hoạt động bình thường và tạo ra hai suất điện động có cùng tần số f. Rôto của máy thứ nhất có p1 cặp cực và quay với tốc độ n1 1800 vòng/phút. Rôto của máy thứ hai có p2 cặp cực và quay với tốc độ n2. Biết n2 có giá trị trong khoảng từ 12 vòng/giây đến 18 vòng/giây. Giá trị của là A. 60 Hz. B. 48 Hz. C. 50 Hz. D. 54 Hz. Câu 49: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe không đổi. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là thì khoảng vân trên màn là mm. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát lần lượt là (D ΔD) và (D ΔD) thì khoảng vân trên màn tương ứng là và 2i. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là (D 3ΔD) thì khoảng vân trên màn là A. mm. B. 3,5 mm. C. mm. D. 2,5 mm. Câu 50: Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc cực đại 60 cm/s và gia tốc cực đại là 2π (m/s2). Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Thời điểm ban đầu (t 0), chất điểm có vận tốc 30 cm/s và thế năng đang tăng. Chất điểm có gia tốc bằng (m/s2) lần đầu tiên thời điểm A. 0,10 s. B. 0,15 s. C. 0,25 s. D. 0,35 s. ---------------------------------------------------------- HẾT ----------BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 ĐÁP ÁN Môn thi: VẬT LÍ Câu hỏi 169 293 381 536 648 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 144 45 46 47 48 49 50 BTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.