Đề thi chọn lớp chất lượng cao môn Toán lớp 11 năm 2016 trường THPT Yên Phong số 2, Bắc Ninh

Gửi bởi: Hoàng Thị Gấm vào ngày 2016-07-26 10:59:08 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

   \\Z  \\" \\' \\" \\" )* -./ \\" 112 3456578 9:; <:5=>? @3ABCD3E86 DF B3456578 @3GBHI JKLMNO PQRSRPQTU VW XYZ[\\\\] ^_`a dedfghijk lmnjg ohpjk kdqrstu wxyz{sv |x}~ VW YZ[\\\\] ^_`a d‚ƒj jkg„ r…† ‡mhˆjk Š‡ ‹Œj Šgjk r‘ ’“ ”•j–k—˜ “”•j g™r Ždjg šgd’›–œ ”•j g™r Ždjg šgd’’– ”•j g™r Ždjg šgd’žŸ rg™j m† llf r† k—˜ ”•j l¡ ’“ ”•j g™r Ždjg lmjk ¢d‚ƒj jkg„ j‘dlmŒjž‡ £jg ¤qr Ž¥¦l¢§ ”•j¢hpr rg™j o¨ g™r Ždjg lg¥r £l jg¦l g†dšgdšgqr jg†¥ž VW ©YZ[\\\\ª ^_`a g¨˜ Ž« ¬­v®| ­v¯w }v °®x± ­² ®~X³ dµl fghijk lmnjg ldµf l¥¶µj r…† ¢— lg·g¨˜ l•d¢d§˜ r‘ g¨jg ¢v¸| ¹ž³ ded”¦l fghijk lmnjg¬º­v®» ¹ž VW ¼YZ[\\\\ª ^_`a bX³ ‡mjk ½lfg¾jk l™† ¢¿ v«rg ¢hˆjk lg¾jkÀ Ávw }«Â ¹~ŠgÃf ¢d¤Äjk lmÅrÀ”dµj ¢d§˜Ælg¨jg ¢d§˜Æºž‡ n˜ l™† g†d¢d§˜Æ–ƺ”dµl mÇjkÆlg¥r lmÅr g¨jg‚¨Æºlg¥r lmÅr l¥jkž³ gnjg rg‘fÈ~É Ër‘ ¢q¶É Ëo¨ gnjg lg†jk ‚¥Ìjk l•dÉ‚¨Ê–ÈÉ ­É ®ÎÈÉ |±}É ÎÆo¨ lm¥jk ¢d§˜ r…†É Ë–Ïo¨ lm™jk lИÀ Ȳ Ëž‡ £jg k‘r kdцg†d¢hˆjk lg¾jkÉ Ê‚¨Æ Ïž VW ÒY ZÓ\\\\] ^_`a rqr lgÔrv Öw }×±ØÎ Öw y×±ØlgÙ† Új}v ±ž‡ n˜kdq lm·oÛj jg¦l ‚¨ kdq lm·jgÙ jg¦l r…† ”d§¥ lgÄrÜ v¯w }«¯Â v« w±}« ±~Ý Þ‡ Ýßà âãäåæç èé âêëìåíî ïðñ_òï óïôòõ ^ö÷ø ñù úûòõ üý_þ_ÿ òø_üï_óïôòõ õ__üïðøï õüïa‰ ‚¨ lŒj lg£Ždjgžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžž ”q†jgžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžV WXYZ [\\\\]X^_` abcde hijkl mnopq hijnrg qsntuv wxyz qtontuv wxyzw {|}~€‚ƒ „…†‡ ˆ‰ Š‹Œ …Ž‡ Œ‡ ’“”•– —q ˜rtsq x™š›}œ žŸ ¡¢‡ Šƒ Š†‡ˆ£‡… ¤¥Š ¦“§ˆ¨©Œ Šª”•«ž ˜rsv ˜r¬v ˜rrq ­®}¯°±e •ž —q •«ž —q m²tuo³´qtostr´•µ ›z¶š—}~€·¸¹º•l—q®›l ­lux»® l}€¼½…¾¿‡ ˆÀÁ‡… ˆ¢„ ˆ“±¢‡Â Ã}¸€~¹º•l—Ä glum xl»® lÅ ®}¸€Ç¸œ •ÉÊ›—z Ⱥ•›ÊË—ˆ…ÁÌ•ÍuÊÎu—Ÿ ˆÀ“‡ ÏБ Š‹Œž ÑmmmÒÈ Èºq •m ÉÊË—z‘ Óˆ ÔÕŠˆ¿ Š…Ö„…¾¿‡ Š‹Œ×Ÿ ØÙ •xÊ®—}€Ú¼ÛÜ•È —q ȺgÝÌ ×mmmÒÈ Èº}ØÙ ›gÝÍum Ëv ›m xÉ Ëq ›gÝÉ xËq Ã}¯°±È •xÊ›—z Ⱥ•›Ê×}€Ú¼~œ ¦‰ßž qtuž ®}á £…â“ØÉ qmÒž zØË qmmÒž zØã qmÒž ߈…ÁäØÉäqåååØËåååq äØãäq ®Ô ØÉ}ØËq ØÉ}Øã qØË}Øã ›}©Œ ŠªmmÒÈ qto•ØÉ Øã—}€¼œ çŸ ªŠ èŒ …ŒÏ¾é‡ ˆ…ꇞ ÑÔ æˆ…Á› ÅnuÏë‡ ˆ…éìíhç qåååìíhîmÒž zmmÒÈ æïååå}©Œ ŠªÈ æuqtð•ØÉuv x}ØÉ}Øãv Øãu—quðñ qòuo}óô ŠªmÒž }mmÒÈ ØÉ}to•ØÉ Øã— qto}õ ’‡ Ï¢‡ìíhç qtòuñ qnr}¯°±ªŠ èŒ …ŒÏ¾é‡ ˆ…ꇞ ÑÔ æ¡ö‡nr÷‡¢“ …Š ¦‡… Ô¢ˆ ùô‡ç í´ˆ…ÁÔ’‡ Š…ú ÏБ ˆƒÏŒû¨€¼ü ýþ ÿ犇 Š…£‡… ªŠ èŒÈ ˜Ô }œ q ßæ˜ zq ž ˜ Ȉ…ÁˆŒ‘ ¥Šæ ÈÔ“Ž‡ Š‡ ˆô¨õ Ϫç qæ Èqnr}©Œ ŠªÂ xl¨óŠ ±Ým ®m ®ñÝm ®m xl ®g ®Ô ¹•l—q ¶luv ¶l m™xzÔl ›Ê® }€¼ó°„ ¡Þ‡ ¡¢‡ ˆ…‡ Š‹Œ ¦ƒ ¡°Š …Œ¹•l—q ¶luv ¶l m™x÷Ï…Š øŸ„ ¸€û ˆÀ‡ Ïúô‡ ›Ê® l›®x®¹•l—m™x™Ãm™xˆŒ ÏÏ¢‡ ¢ˆ Ÿ“°‡ q ´t¹•l—q™Ã•l q®xz ›—Ê ijqij´t¹•l—q m™x•l ›z ®…ú\\ZŠl ®z ®—}€¼ © Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.