Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi chọn HSG toán 7 Phòng GD và ĐT Tân Kỳ

ab3eb4099de7fc3856adb5185656a3ca
Gửi bởi: 419533908569122 vào ngày 2018-08-02 20:12:19 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 297 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT TÂN KỲ KỲ KI NH CH NG MŨI NH NỂ ƯỢ ỌNĂM 2015-2016ỌMÔN: TOÁN 7Th gian làm bài :ờ 120 phút Không th gian giao để )Bài 1: 4.0 đi ểa Tìm x; y; bi 2x 3y; 4y 5z và 30ếb Tìm các nguyên bi th sau có giá tr là nguyên ốBài 2: 6.0 đi )ểa. Ch ng minh ng nguyên ng ta luôn cóứ ươ5 n+2 n+2 chia tcho 24ếb. Cho các th a; b; c; khác th mãnố ỏc. Cho hai đa th f(x) ax b; g(x) xứ 1.Hãy xác nh a; bi t: f(1) g(2) và f(-2) g(1)ị ếBài 3: 4.0 đi )ểa. Cho a; b; c; là các th ng th mãnố ươ .Hãy so sánhb. Cho các nguyên ng a; b; th mãn 2016.ố ươ ỏCh ng minh ng giá tr bi th sau không ph là nguyênứ ốA =Bài 4: 6.0 đi ểCho tam giác ABC vuông AB< AC ng cao AH. Trên nh BC ườ ấsao cho BM BA. MN vuông góc AC (N thu AC ). Ch ng minh ứr ng:ằa. Tam giác ANH cân.b. Bc. 2AC BC CH BH 2H t.ếH và tên sinh: …………………………….S báo danh..............ọ ốhttp://violet.vn/nguyenthienhuongvp77PHÒNG GD&ĐT TÂN KỲ NG CH KI NH CH NG MŨIƯỚ ƯỢNH NỌNĂM 2015-2016ỌMÔN: TOÁN 7BÀI DUNG ĐI MỂBài 1:4.0 đi mể 1.a 2.0 đi mể 2x =3y4y 5z -100; -80 0.50.50.50.51.b 2.0 đi mể Bi th có giá tr nguyênị 0.50.50.50.5Bài 2:6.0 đi mể 2.a2.0 đi mể Ta có n+2 n+2 (5 n+2 n) n+2 n)= n.24 n.8Vì nguyên ng nên5ươ n.24 chia tcho 24; 3ế n.8 chia cho 24ếV y5ậ n+2 n+2 chia tcho 24 nguyên ngế ươn 0.50.50.50.52.b2.0 đi mể Ta có ==V yậ 0.50.50.50.52.c2.0 đi mể Ta có f(1) g(2)f(-2) g(1)T (1) và (2) suyraừ 0.50.51.0http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77Bài 3:4.0 đi mể 3.a2.0 đi mể Vì a; b; c; là các th ng th mãnố ươ nên ad bc (1)M khác (2) (3)T (1); (2); (3) suy raừ 0.50.50.50.53.b2.0 đi mể =Ta có khác: 0.50.50.50.5Bài 4:6.0 đi mể 0.54.a2.0đi mể 0.50.50.50.54.b2.0 đi mể Ta có BC AB BC BM MCAC AH AC AN NC Tam giác MNC vuôngt nên MC >NC .SuyraạBC AB AC AH BC AH AB AC 0.50.50.50.5http://violet.vn/nguyenthienhuongvp774.c1.5 đi mể Áp ng nh lí Pitago vào các tam giác vuông ABHụ ACH ABC ta có CH BH AC AH AB AH AC AB 2= AC BC AC 2) 2AC 0.50.50.5Chú :N thí sinh gi theo cách khác đúng cho đi đaế ốhttp://violet.vn/nguyenthienhuongvp77