Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi chọn HSG tỉnh Vĩnh Phúc môn sinh học năm học 2018-2019

b61134e1984d165c2e5013389789ee9c
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 04:28 PM ngày 16-12-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 306 | Lượt Download: 4 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ KỲ THI CH HSG 12 NĂM 2018 2019Ọ ỌĐ THI MÔN: SINH THPTỀ ỌTh gian làm bài: 180 phút, không th gian giao đờ ề( thi 02 trangề Câu 1.a Trình bày các đi men. Căn vào nhu Oặ ầ2 cho sinh tr ng,ầ ưởn men vào nhóm vi sinh nào? Nêu ho ng men trong môi tr ng cóấ ượ ườO2 và trong môi tr ng không có Oườ2 .b HIV là gì? HIV có th lây nhi theo nh ng con ng nào? ườCâu 2.a sao khi hái lá cây thu ng và nhai vào bu sáng th có chua, còn khi hái lá và nhaiạ ịvào bu chi thì th chua gi m?ổ ảb Phân bi dòng ch rây và dòng ch các tiêu chí: ch, thành ph chệ ịm ch và ng dòng ch.ạ ạCâu 3.Huy áp là gì? Phân bi huy áp tâm thu và huy áp tâm tr ng. Các thu tu nế ươ ầhoàn có nh ng nh th nào huy áp?ả ưở ếCâu 4.a) Trình bày trúc và ch năng trong bào th t.ấ ậb Cho bi các hi ng sau đây do tác ng lo hoocmôn nào?ế ượ ạSTT Hi ngệ ượ Hoocmôn1 ch quá trình bi sâu thành nh ng.Ứ ộ2 Ng tr ng thành cao 110cm, ng cân i.ườ ưở ườ ố3 Nòng nhanh chóng bi thành ch con nh bé.ọ ỏ4 Gà tr ng phát tri không bình th ng: mào nh không phát tri n,ố ườ ểkhông bi gáy, năng sinh c.ế ụCâu 5.a Trình bày các đi mã di truy n.ặ ềb Khi nghiên ch năng gen, ng ta xu các thu ng sau: ườ ữ+ gen protein.ộ ộ+ gen chu polipeptit.ộ ỗ+ chu polipeptit gen. ộThu ng nào chính xác nh t? Gi thích.ậ ảCâu 6.a) Trong tr ng nào bi gen không truy cho sau?ườ ượ ờb) Th ng bi là gì? Làm th nào xác nh ph ng ki gen nào đó?ườ ượ ể1Đ CHÍNH TH CỨCâu 7.a Có ki cho ng: ng i, nh mù màu và nh máu khó đông ch có nam gi i. ki trênế ườ ếđúng hay sai? Vì sao?b chu lang, màu lông quy nh alen nh sau: ượ ưC màu đen; màu kem; màu c; Cạ màu ch ng. ạD vào qu các phép lai sau:ự ảPhéplai Ki hình Pể Ki hình conể ờĐen cạ Màu kem ch ngạ ạ1 Đen Đen 235 79 02 Đen ch ngạ 81 80 03 Kem Kem 238 804 Kemạ 156 78 79Hãy xác nh th tính tr gi các alen và ki gen các trong phép laiị ỗtrên.Câu 8. loài th t, xét hai tính tr ng chi cao cây và màu hoa: alen qui nh thân cao, alen aỞ ịqui nh thân th p; alen qui nh hoa alen qui nh hoa vàng. Gen qui nh hai tính tr ngị ạnày cùng trên nhi th ng ng. Khi lai (P) 2ằ ươ ửc gen nhau thu con F1 có ki hình thân th p, hoa vàng chi α%. Xác nhặ ượ ịki gen và hoán gen (n có) trong các tr ng có th ra.ể ườ ảCâu 9.a Trình bày đi ki nghi đúng nh lu Hacđi Vanbec.ề ậb qu th sinh ng có ưỡ 20000 cá th và thành ph nể các ki gen hai gi có tỉl nh sau:ư Gi cáiớ 0,4 AA 0, 18 Aa 0, 27 aa .Gi c: 0,25 AA 0, 10 Aa 0, 65 aa.Bi ng, gen này trên nhi th th ng, các cá th trong qu th có ng vàế ườ ốkh năng sinh bình th ng. Theo lí thuy t, hãy xác nh:ả ườ ị+ trúc di truy qu th sau th ng ph i.ấ ố+ ng cá th lo ki gen khi qu th tr ng thái cân ng di truy n.ố ượ ềCâu 10.a) loài th có nhi th ng 2n 20. Quan sát kính hi vi th yộ ưỡ ướ ấtrong bào cá th có 19 nhi th bình th ng và nhi th có tâm ng ườ ởv trí khác th ng. Hãy cho bi nhi th có tâm ng trí khác th ng này có thị ườ ườ ểđ hình thành ng nh ng ch nào? ượ ếb Cho phân ADN có cùng chi dài và có nuclêôtit nh sau:ử ưADN1 có 20%A, ADN2 có 35%G, ADN3 có 15%X, ADN4 có 40%T, ADN5 có 10%T. Hãy các phân ADN trên theo th nhi bi tính (nhi mà đó chắ ạc phân ADN tách nhau ra thành hai ch n) gi và gi thích.ủ ả------H t------ế(Thí sinh không ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêm)ượ ả2H và tên thí sinh: báo danh: .ọ
2020-09-28 18:10:27