Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi chọn HSG môn toán lớp 9 MÃ ĐỀ 04

167f9c93c073c0e72937bfbc5fa10cda
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 08:53 PM ngày 4-10-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 220 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ÔN THI SINH GI HUY NĂM 2018 2019Ọ ỌTh gian gi i: 150 phútờ ảĐ 4Ề ỐCâu 1. (5 đi m)ểa) Cho 3a= Ch ng minh ng ằ22 0a a- b) Cho bi th ứ1 1:11 1x xPxx xæ ö+ -= +ç ÷ç ÷-- +è Hãy rút so ồsánh 12 Câu 2. (4 đi m)ểa) Gi ph ng trình ươ()()2 24 120x x- b) Cho a, là hai tho mãn ả1 2a b£ Ch ng minh ng th ứ()1 92a ba bæ ö+ £ç ÷è Câu 3. (3 đi m)ểa) 9A tr ng ch 50 sinh. Cu năm có ườ 110 sinh pố ếlo gi i, 18 sinh lo khá. sinh còn lo trung bình. ạH sinh trung bình cu năm là bao nhiêu emỏ ?b) Tìm nghi nhiên ph ng trình xy 4x 35 5y ươCâu 4. (4 đi m)ểCho ng tròn (O: R) ng kính AB. Ti tuy đi kì trên ườ ườ ấđ ng tròn (O) các ti tuy và ng tròn (O) và D. AD và BC ườ ườ ạc nhau I, MI AB H.ắ ạa) Ch ng minh là trung đi đo th ng MH.ứ ẳb) Tìm trí đi chu vi tam giác COD là nh nh t.ị ấCâu 5. (4 đi m)ểCho hình ch nh ABCD là hình chi trên BD. là trung đi ểBK, là trung đi AD.ểa) Tính đo góc CIM.ố ủb) Gi AB a; BC .Tính di tích tam giác AKD theo và ?ả ệ==== =====Ế
2020-09-28 14:24:27