Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi chọn HSG môn môn tin học 10,11

73e8c868eb19bffb681c5e8325f23503
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 07:41 AM ngày 22-03-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 260 | Lượt Download: 7 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀOỞ ỤT OẠT NH ĐI BIÊNỈ Ệ(Đ thi có 02 trang)ề KÌ THI CH SINH GI TR NGỌ ƯỜNĂM 2017 2018ỌMôn: Tin 11ọ ớTh gian làm bài: 120 phút (không th gian giaoờ ờđ )ềĐ BÀIỀCâu 1: (6.0 đi m)ể Vi ch ng trình cho phép nh bàn phím nguyên ng aế ươ ươvà th hi n:ự ệa. Cho bi là có ch .ế ốb. Cho bi ng các ch a.ế ủc. Ta “đ ng” là nguyên ng thu ng cáchọ ươ ượ ằđ ng th các ch a. Vi ch ng trình in ra ng aả ượ ươ ủs nguyên ng a.ố ươd. Cho và là nguyên ng. Ta ng ng và là iố ươ ốx ng ng ng và ng b. Vi ch ng trìnhứ ươcho phép nh hai nguyên ng a, và in ra ng ng chúng.ậ ươ ủVí :ụ Nh 25 thì cho qu là:ậ ảa. So co chu so.b. Tong cac chu so cua la 7.c. So doi xung cua la 52.d. 25 và 26 thì ng ng và ng bế ớlà 52 62 114. Vì th ng ng và là 411ế ủCâu 2. (7,0 đi m)ểVi ch ng trình nh bàn phím nguyên (1≤ 103) và dãy ươ ốA nguyên A1, A2, …, An. th hi các công vi sau:ồ ệ- ng ph có trong dãy A.ế ượ ẻ- Tính ng các ph không âm có trong dãy A.ổ ch các ph dãy theo quy lu sao cho các ph ửd ng dãy, ph âm cu dãy. ươ ốHi th các qu ra màn hình.ể CHÍNH TH CỀ ỨBài 3: Tìm xâu con dài nh (7đ)ấNh vào xâu kỳ bàn phím. Hãy cho bi dài nh ấc xâu con ch liên ti kí ‘a’. In ra màn hình xâu con dài nh tìm ừđ c?ượVí Xâu nh vào: aabcaaade ậ dài max= 3ộ Xâu con tìm là: aaaầ………………………… …………………………ẾS GIÁO VÀ ĐÀOỞ ỤT OẠT NH ĐI BIÊNỈ Ệ(Đ thi có 02 trang)ề KÌ THI CH SINH GI SỌ ỞNĂM 2014 2015ỌMôn: Tin 10ọ ớTh gian làm bài: 120 phút (không th gian giaoờ ờđ )ềĐ BÀIỀCâu 1. (7,0 đi m)ểVi ch ng trình nh bàn phím nguyên (3≤ 100) và dãyế ươ ốA nguyên A1, A2, …, An. th hi các công vi sau:ồ ệ- ng ph trí ch có giá tr là trong dãy A.ế ượ ẻ- Tính ng các ph không âm có trong dãy A.ổ ch các ph dãy theo quy lu sao cho các ph tổ ửd ng dãy, ph âm cu dãy. ươ ốHi th các qu ra màn hình.ể ảCâu 2: (6.0 đi m)ể Vi ch ng trình cho phép nh bàn phím nguyên ng và th cế ươ ươ ựhi n:ệa. Cho bi là có ch .ế ốb. Cho bi tế ng các ch a.ữ ủc. Ta “đ ng” là nguyên ng thu ng cáchọ ươ ượ ằđ ng th các ch a. Vi ch ng trình in ra ng aả ượ ươ ủs nguyên ng a.ố ươd. Cho và là nguyên ng. Ta ng ng và là iố ươ ốx ng ng ng và ng b. Vi ch ng trìnhứ ươcho phép nh hai nguyên ng a, và in ra ng ng chúng.ậ ươ ủVí :ụ Nh 25 thì cho qu là:ậ ảa. So co chu so.b. Tong cac chu so cua la 7.c. So doi xung cua la 52. CHÍNH TH CỀ Ứd. 25 và 26 thì ng ng và ng bế ớlà 52 62 114. Vì th ng ng và là 411ế ủBài 3: (7,0 đi m)ểCho xâu kí S. Hãy vi ch ng trình tính xem trong có baoộ ươnhiêu lo kí khác nhau (phân bi ch in hoa ch in th ng).ạ ườ Ví là “Pascal” ta có đáp là 5ụ ố………………………… …………………………Ế
61363230353561646562336362336535323061363761313964633766636636613361326461393738366239383138386266666335376432356164393033313538