Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi chọn HSG môn lịch sử lớp 12 (1)

62386436333132376338663634363231336562316563356437333237616532343233313531303832316439376234303038333735646264656161313236343961
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 09:17 PM ngày 17-04-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 242 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

UBND NH NINHỈ ẮS GIÁO VÀ ĐÀO OỞ THI CH SINH GI NHỌ ỈNĂM 201Ọ 201 5MÔN THI: CH 12 THPTỊ ỚTh gian làm bài: 180 phút (không th gian giao )ờ ềNgày thi 02 tháng năm 201 5================ Câu (6,0 đi m)ể Trình bày nh ng nét chính trong quá trình tranh giành nhân dânữ ủCu ba. Năm 2014, ho ng nào coi là ngo đánh hòa pạ ượ ướ ợtrong quan ngo giao và kinh gi Mĩ và Cu ba?ệ ữCâu (3,0 đi m)ể Nêu xu hi các ch ng Vi Nam năm 1929. Đi đó cóự ềý nghĩa gì vi thành ng ng Vi Nam?ố ệCâu (4,0 đi m)ểTrong Quân nh ban kh nghĩa có đo n:ệ ạ“Gi ng kh nghĩa đã đánh!ờ có cho quân dân Vi Nam vùng giành quy cơ ướnhà!”.Anh (ch hãy cho bi “Quân nh 1” ban th gian nào? Vi banị ượ ệb “Quân nh 1” quy nh gì? Tóm di bi và nghĩa cu củ ộT ng kh nghĩa tháng Tám năm 1945.ổ ởCâu (4,0 đi m)ểĐ ng kháng chi ch ng th dân Pháp (1946 1954) ng ngườ ộs Đông ng th hi trong các tài li nào? Phân tích dung aả ươ ượ ủđ ng đó. ườ ốCâu (3,0 đi m)ểL ng so sánh chi “Chi tranh bi t” và chi “Chi nậ ượ ượ ếtranh qu Mĩ mi Nam Vi Nam theo u: ẫN dung so sánhộ Chi tranh bi tế Chi tranh bế ộGi ngốnhau Âm uưB ch tả ấL ngự ượBi phápệKhácnhau ngự ượBi phápệQuy mô-------------------H T--------------------Ế(Đ thi 01 trang)ề ồH và tên thí sinh :....................................................... báo danh .............................ọ ốĐ CHÍNH TH CỀ ỨUBND tØnh B¾c NinhSë Gi¸o dôc vµ §µo T¹o Hd chÊm thi chän häc sinh giái tØnhN¨m häc 2014-2015M«n thi ch sị 12 THPTNgµy thi: 02/4 /2015Câu (6,0 đi m)ểTrình bày nh ng nét chính trong quá trình tranh giành nhân dân Cu ba.ữ ủNăm 2014, ho ng nào coi là ngo đánh hòa trong quan hạ ượ ướ ệngo giao và kinh gi Mĩ và Cu ba?ạ ữCâu dung chínhộ Đi mể Trình bày... Sau chi tranh th gi th hai, giúp Mĩ, tháng 3/1952ế ủt ng Batixta... thi ch tài quân Cuba. Chúng áp chínhướ ặsách ph ng... không cam ch tàn ch này, các ng pả ớnhân dân Cuba đã tranh nh ch ng ch tài thân Mĩ giànhấ ộquy dân ch cho nhân dân.ề ủ- Ngày 26/7/1953 ch lu Phiđen Caxt rô, 135 thanhướ ơniên yêu đã công vào pháo đài Môncađa... đàn áp. Phiđen tr cướ ụxu sang Mêhico...ấ Cu tháng năm 1956, Phiđen cùng 81 chi sĩ yêu tr Cuba...ố ướ ềđ ng và giúp nhân dân, các ng cách ng ngày càngượ ượ ạl nh...ớ ạ- Ngày 1/1/1959, ch tài Batixta Cu cách ng aế ủnhân dân Cuba giành th ng hoàn toàn.ắ ợ- Th ng cách ng Cuba đã tr thành ng vũ nhắ ạm phong trào tranh gi phóng dân Mĩ La tinh, đi ki choẽ ệcu tranh nhân dân Mĩ La tinh…ộ ủ- Trong nh ng năm 60, 70 th XX, phong trào ch ng tài thânữ ộMĩ di ra liên ti nhi hình th và giành th ng i... Cuba tr thànhễ ướ ởn XHCN tiên Tây bán u, góp ph làm cho CNXH li Âuướ ừsang sang Mĩ La tinh. 1,0đ1,0đ0,75đ0,75đ0,75đ0,75đ ki nự là ngo đánh sướ hòa quan ngo giao vàợ ạkinh gi Mĩ và Cu ba là: Mĩ tuyên bình th ng hóa nh ng liên tế ườ ếngo giao và kinh Cuba (ngày 18/12/2014).ạ 1,0đ Câu (3,0 đi m)ể Nêu xu hi các ch ng Vi Nam năm 1929. Đi đó có ýnghĩa gì vi thành ng ng Vi Namố ?Câu dung chínhộ Đi mể xu hi n…ự ệ- Cu tháng 3/1929, viên VNCMTN kì... chiố ậb ng tiên...ộ ầ- Tháng 5/1929, th nh VNCMTN p... vi thànhạ ệl chính ng ng n...song không ch nh ....ậ ượ ậ- Tháng 6/1929, bi mi p... quy nh thành Đôngạ ậD ng ng ng...ươ ả- Tháng 8/1929, cán tiên ti trong... Nam Kì ... thành An Namộ 0,25đ0,25đ0,5đ0,5đC ng ng...ộ ả- Tháng 9/1929, nh ng ng viên tiên ti trong Tân Vi tuyên thành pữ ậĐông ng ng liên đoàn...ươ 0,5đ nghĩa…- Đây là xu th khách quan cách ng gi phóng dân c....ộ ộKh ng nh phát tri nh phong trào công nhân... ch ng hẳ ướ ệt ng vô giành th trong phong trào tranh dân c…ư ưở ượ ộ- Tuy nhiên, các ch này ho ng riêng tranh giành nh ngổ ưởl nhau ... yêu ph th ng nh các ch ng n... Đây là cẫ ướchu tr ti cho thành ng ng Vi Nam…ẩ 0,5đ0,5đCâu (4,0 đi m)ểTrong Quân nh ban kh nghĩa có đo n:ệ ạ“Gi ng kh nghĩa đã đánh!ờ có cho quân dân Vi Nam vùng giành quy nhà!”.ơ ướAnh (ch hãy cho bi “Quân nh 1” ban th gian nàoị ượ Vi ban bệ ố“Quân nh 1” quy nh gìệ Tóm di bi và nghĩa cu ng kh iủ ởnghĩa tháng năm 1945. “Quân nh 1” ban ngày 13/8/1945 khi nh thôngả ượ ượtin vi Nh hàng.ề ầ Vi ban ... quy nh chính th phát nh ng kh nghĩaệ ởtrong c.ả ướ 0,5đ0,5đ Tóm di bi và nghĩa…ắ ế- Chi ngày 16/8/1945 theo nh ban kh nghĩa, ... do Võề ịNguyên Giáp ch huy, ...v gi phóng...ỉ ả- Ngày 18/8, nhân dân Giang ng Hà Tĩnh Qu ng Nam giànhắ ươ ảchính quy n....ề- Hà i, ban kh nghĩa quy nh kh nghĩa vào ngày 19/8/1945...Ở ởT ngày 19/8, cu kh nghĩa giành chính quy Hà th ng i.ố ợ- Hu ngày 23/8, hàng qu chúng nhân dân... chính quy tay nhânỞ ềdân.- Sài Gòn, sáng 25/8 các “Xung phong công đoàn” đánh chi Sạ ởm thám, nh sát... giành chính quy n.ậ ề- ng Nai Th ng và Hà Tiên là nh ng ph ng giành chính quy nồ ượ ươ ềmu nh vào ngày 28/8/1945...ộ ấ- Cu ng kh nghĩa th ng ra ngo n....phá tan xi ng xíchộ ướ ềnô a....ách th ng tr ...l nhào ngai vàng phong ki n...đánh cệ ướphát tri ....m nguyên dân cể nguyên... đã phá tan xi ngỉ ềxích..... nên Vi Nam Dân ch ng hòa...ậ ướ Th ng cu cách ng tháng Tám góp ph vào chi th ng chắ ủnghĩa phát xít....c vũ nh các dân ...ổ 0,250,25đ0,5đ0,25đ0,25đ0,25đ0,75đ0,5đCâu (4,0 đi m)ểĐ ng kháng chi ch ng th dân Pháp (1946 1954) ng ng Đôngườ ảD ng th hi trong các tài li nào? Phân tích dung ng đó. ươ ượ ườ ố ng ... trong các tài li sau:ườ ệ- Ch th Toàn dân kháng chi nế Ban Th ng Trung ng ngủ ườ ươ ả(12/12/1946).- kêu Toàn qu kháng chi nờ Ch ch Chí Minh (19/12/1946).ủ ồ- Tác ph Kháng chi nh nh th ng iế a....Tr ng Chinh (9/1947).ủ ườ 1,0đ Phân tích…- Nh ng tài li trên là nh ng văn ki ch quan tr ng ng khángữ ườ ốchi n, nêu rõ tính ch t, đích, dung và ph ng châm cu kháng chi nế ươ ếch ng TD Pháp. Đó là ng toàn dân, toàn di n, tr ng kì, cánh sinh vàố ườ ườ ựtranh th ng qu .ủ ế+ Kháng chi toàn dân là cu kháng chi huy ng toàn dân tham gia... ng taế ảphát huy tinh th yêu c... trên ng ng ch nghĩa Mác Lênin; sầ ướ ưở ựnghi cách ng là nghi chung a... Vi toàn dân tham gia kháng chi gópệ ếph phát huy tinh th đoàn t...ầ ế+ Kháng chi toàn di n... TD Pháp dùng th đo xâm ta nênế ượ ướnhân dân ta ph tranh toàn di làm th i... phát huy sáng ngả ừgiai p... ng ph ng t... tranh th giúp đấ ươ ượ ỡc qu .ủ ế+ Kháng chi tr ng kì là... do so sánh ng quan ng... tranh th th cế ườ ươ ượ ơđ giành th ng quy nh, phát huy hi qu truy th ng tranh ôngể ủcha,.... phân tán, cô ng ch... phát tri ng kháng chi iừ ượ ượ ọm t... ng th i, kháng chi xây ng c…ặ ướ+ cánh sinh... nh phát huy thân tránh ng trông vàoự ộs giúp bên ngoài... coi tr ng giúp qu .... tranh th ng hự ộv ch t, tinh th n... cu kháng chi ch ng TD Pháp mang tính chính nghĩaề ốvà tính nhân dân sâu c…ắ 1,0đ0,5đ0,5đ0,5đ0,5đCâu (3,0 đi m)ểL ng so sánh chi “Chi tranh bi t” và chi “Chi tranh cậ ượ ượ ụb qu Mĩ mi Nam Vi Nam theo u:ộ ẫN dung so sánhộ Chi tranh bi tế Chi tranh bế ộGi ngốnhau Âm uư Các chi c... nh áp CNTD ta,ế ượ ướnh bi mi Nam Vi Nam thành… và căn quânằ ứs ngăn ch làn sóng ng n... ng đánh chi raự ếmi c... chia lâu dài ta.ề ướ 0,5đB ch tả là nh ng lo hình chi chi tranh xâm cề ượ ượki Mĩ trong chi toàn u…ể ượ 0,5đL ngự ượ vào máy chính quy và quân Sài Gòn, do Mĩự ộch huyỉ 0,25đBi phápệ ng các ph ng ti chi tranh hi Mĩ nhử ươ ưvi tr kinh và quân .... chú tr ng vào bi phápệ ệ“bình nh” nh chi t, chi dân…ị 0,25đKhác nhau ngự ượ ng ch là quânự ượ ếđ Sài Gònộ ng ch là quânự ượ ếvi chinh Mĩ và quân ngễ ồminh Mĩủ 0,5đBi phápệ dân vào chi nồ ếl c”... nh tách nhânượ ằdân... bình nh... Ngoài ra,ịs ng “tr thăng n”ử ậ“Thi xa n”...ế vào th quân iự ộđông, nh, Mĩỏ ạliên ti các hànhế ợquân “bình nh” và “tìmịdi t” vào vùng thánhệ ấVi ng...ệ 0,5đQuy mô mi Nam Vi NamỞ Trong c: tăng ngả ướ ườchi tranh mi Namế ềVi Nam và ng chi nệ ếtranh phá ho ng khôngạ ằquân và quân mi nả ềB c.ắ 0,5đ----------------------H T----------------------Ế