Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 11

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2018-08-07 17:58:16
Nội dung
GD&ĐT NAM NHỞ ỊTR NG THPT TR NINH BƯỜ ỰNĂM 2017-2018Ọ——————— THI HSG TR NGỀ ƯỜMÔN: NG VĂN-L 11Ữ ỚTh gian làm bài:120 phút, không th gian phát đờ ề——————— A. TIÊU BÀI KI TRA.Ụ Ể1. tiêu theo chu ki th c, kĩ năng:ụ ứThu th thông tin đánh giá chu ki th c, kĩ năng ứtrong ch ng trình Ng văn 11. ươ ớC th ki tra nh đánh giá trình sinh theo các chu sau:ụ ẩ- Kĩ năng, hi và văn nọ ả- Hoàn thi n, ki th c, kĩ năng tìm ý, dàn ý, bài, thân bài, bài, ếhành văn vi bài văn ngh lu ng lí, hi nể ưở ệt ng ng ượ ố2. tiêu năng cụ ự- Ki tra kĩ năng văn theo các thao tác và ph ng th bi đãể ươ ạh c.ọ- sinh phát huy tính sáng cá nhân khi làm bàiọ ủ- ng năng th văn c, năng trình bày suy nghĩ, xúc ưỡ ảc cá nhân. Năng thu th thông tin liên quan ch ng ựtri lí nhân sinh...ếB. HÌNH TH KI TRAỨ Ể- Hình th c: lu nứ ậ- Cách ch ki tra: cho sinh làm bài ki tra trung trong 120 phútổ ậC. THI MA TR ẬKHUNG MA TR ộdung tứ ng sổ Nh ậbi tế Thông hi uể ậd ngụ ngậ cao I. cọhi uể Ng li u: ệVăn ảthông tin– Tiêu chí ựch ng ữli u: 01 văn ệb thông tin ảkho ng 200 Nh di ệphong cách ngônng văn nữ Tìm hi ểv dungề ộvăn n, ảki tácế ủgiả ng ụs hi ểbi ềvăn ảđ bày ỏquan đi mểchữ ảthân ngổ câuố 4S đi mố 0,5 1,5 1,0 3,0T lỉ 5% 15% 10% 30% II. Làm văn Câu 1. Ngh ịlu xã iậ ộKho ng 200 ảchữ– Trình bày suy nghĩ ềv xã iấ ộđ ra trong ặđo trích ởph ọhi uể Vi đo ạvăn ngh ịlu xã ậh iộCâu 2.Ngh lu ậvăn cọNgh lu ềm ềtrong tác ph Tây ẩTi nế(Quang Dũng) Vi bài văn ếngh lu vănị ậh cọ câuố 2T ngổ đi mố 2,0 5,0 7,0T lỉ 20% 50% 70%T ng ổc ngộ câuố aS đi mố 1,0 1,0 3,0 5,0 10,0T lỉ 10% 10% 30% 50% 100%D. BIÊN SO KI TRAẠ ỂS GD&ĐT NAM NHỞ ỊTR NG THPT TR NINH BƯỜ ỰNĂM 2017-2018Ọ——————— THI HSG TR NGỀ ƯỜMÔN: NG VĂN-L 11Ữ ỚTh gian làm bài:120 phút, không th gian phát đờ ề———————I. PH NẦ HI (3.0 đi m)Ọ văn sau và th hi các yêu u:ọ ầCó ph con trai, bà tìm nhà hi tri và nói:ộ ế“Có nguy nào mà ông bi có th đem con trai tôi ng i?”ờ ạNhà hi tri o:ề ả“Hãy đem đây cho ta gi ng cây mù tr ng gia đình nào ượ ừch ng bao gi bi đau kh ”.ư ổNg ph ngay lên ng đi tìm gi ng th kỳ. tiên bà ườ ườ ầđ gõ ngôi nhà sang tr ng và i:ế ỏ“Tôi đang tìm gi ng cây mù gia đình ch bao gi bi đau kh ổcó ph này không?”ả ơH tr bà đã nh ch và nh ng tai đã gia ớđình Bà ng an ti lên ng đi tìm gi ng th kỳ.ọ ườ ầNh ng nào bà ghé vào, dù nh ng ngôi nhà tàn hay sang tr ng, ọbà nghe nh ng chuy đau bu này chuy nh khác.ề ượ ạBà tr nên quan tâm và mu chia bu ng khác bà ườ ỗđã quên đi bu chính bà và quên câu gi ng cây mù th ầkỳ mà bà tìm ki m.ếTh đó, cách quên đi bu chính mình nh là hãy chia nh ng ững khác, th thông và bu chính mình cũng ườ ượ ủđ tan bi đi. Hãy quên đi bu n, nhé!ượ ạ1. Xác nh phong cách ngôn ng văn trên?(0.5 đi m)ị ể2. Anh (ch hi nh th nào hình nh gi ng cây mù trong câu ạvăn Hãy đem đây cho ta gi ng cây mù tr ng gia ượ ừđình nào ch ng bao gi bi đau khư “.(0.75 đi m)ể3. Anh (ch hi nh th nào câu “ị nào bà ghé vào, dù ởnh ng ngôi nhà tàn hay sang tr ng, bà nghe nh ng chuy ượ ệđau bu này chuy nh khácồ ”.(0,75 đi m)ể4. Thông đi nào văn trên cho anh ch nhi suy nghĩ ềnh ?(1,0 đi m)ấ ểII PH LÀM VĂN (7.0 đi m)Ầ ểCâu (2 đi m): Anh (ch hãy vi đo văn (200 ch trình bày suy nghĩ ủb thân câu:ả “cách quên đi bu chính mình nh là hãy chia sỗ ẻv nh ng ng khác, th thông và bu chính ườ ượ ủmình cũng tan bi đi”ượ ếCâu 2( đi m)ểNh nh bài th Tràng giang Huy n, có ki cho ng: đó là ỗs kầ ki khác thì nh nh: đó là con ng giàu ườs c.ứ Anh/ch hi nh ng ki trên nh th nào? Làm sáng nh ng ữki đó qua vi phân tích thi ph m.Liên Tr ng Hán Siêu ươqua các câu th sau:ơ“B lau san sát,ờ lách đìu hiuế Sông chìm giáo gãy, Gò ng khô.ầ ươ Bu vì nh th m,ồ ng ng gi lâu.ứ Th ng anh hùng đâu ng tá,ươ Ti thay lu ng còn u”ế ư( Phú sông ch ng- Tr ng Hán Siêu, Ng văn 10, 2ươ ).E.ĐÁP ÁN VÀ NG CH MƯỚ ẤI. PH NẦ HI (3.0 đi m)Ọ ểCâu PCNN: Ngh thu t.ệ ậCâu Hình nh gi ng cây mù là hình nh có th hi là ạgi ng nh phúc và ni tin hi ng.ố ọCâu Cách hi u: trong cu ng nh phúc- đau kh thành công- th i…ể ạluôn cùng i. Không có gì là tuy trong cu ng này.ồ ốCâu Thông đi p: HS có th tùy ch theo cách nh mình:ệ ựđ ng m, chia trong cu ng, cách quên đi đau kh khát ng hóa, ửtình …ẫ ửII PH LÀM VĂN (7.0 đi m)Ầ ểCâu (2.0 đi m)ể1.V kĩ năng:ề Thí sinh bi cách tri khai đo văn và trình bày ượ ộđo văn hoàn ch nh. Di rõ ràng, ch c, trong sáng. Không ỗchính ng ng pháp.ả ữ2.V ki th c:ề Thí sinh có th trình bày theo nhi cách nh ng ượnh ng yêu sau:ữ ầ– Yêu th ng là quan tâm, th hi u, ng m, chia, quý n, trân ươ ếtr ng… a. Gi thích:ọ ả+ ng là cùng chung nh ng tr ng thí xúc gi hai con ng ho ườ ặgi ng nhau trong ng ngữ ườ ồ+ Chia cùng nhau ng th ho cùng nhau hành ng ni vui nhân ưở ềđôi và bu đi a.ỗ ửb. Phân tích, ch ng minh, bình lu n:ứ ậ+ ng và chia là bi rung ng tr hoàn nh ng khác, hi uồ ướ ườ ểđ tâm lí và xúc ng di th ni vui và bu ượ ườ ượ ồmà ng khác đã tr qua.ườ ả+ Ph luôn có nh ng hành ng chia ch tinh th cu ngả ốgi nh ng đau th ng và xây ng xã p.ả ươ ẹ+ ng m, chia là nh ng hành ng p, là bi hi mang tính nhân văn. ệBên nh nh ng lòng cao còn có nh ng con ng vô ng ườ ửd ng tr đau và mát ng xung quanh đó là bi hi ướ ườ ủl ng ích kố ỉ+ ch ng: phong trào mái tình th ng, áo cho em…ẫ ươ ấBài nh th c: bi ng p, bi thông chia ng ườ ừvi tích lũy ki th c, kĩ năng ng phát huy truy th ng này xây ểd ng xã văn minh, ti hi iự Câu (5.0 đi m)ểYêu kĩ năngầ ề- ng yêu bài văn ngh lu văn (d ng bài phân tích làm ạsáng ki bàn tác ph văn c). Bài vi ph th hi ượkh năng th đánh giá cách xác đáng, khoa tác ph m.ả ẩ- lí, lu ch ch sâu c, di trôi ch y, văn giàu ảhình nh, xúc và mang cá nhân.ả ấ2. Yêu ki th cầ ứThí sinh có th làm bài theo nhi cách khác nhau (có th phân tích theo ểch nh th tác ph ho phân tích theo ng khía nh nh nh, khôngỉ ịphân tích thu túy bài th ), ch nh nh ng cách hi ngoài đáp án, ểmi là phù bài th ki gi lí, có thuy ph c. Sau đây là ụnh ng n:ữ ảa. Gi thi ngh lu (0.25 đi m)ớ ểb. Gi thích (0.5 đi m)ả ể- “N ”: là bu ch ng ch t, nén (t th gian, không ờgian, cho lòng ng i) ch ngàn a.ạ ườ ư- “N (...) con ng giàu c”: là bu ng giàuỗ ườ ườkhao khát ng hòa nh bó, giàu tình yêu thiên nhiên c, ướcon ng i, th sâu cá nhân...ườ ề→ Hai ki đã thâu tóm dung, nghĩa bài th và nét riêng ượ ơc th Huy n.ủ ậc. Phân tích bài th làm sáng rõ ki (2.0 đi m)ơ ể- Bài th là “N ”:ơ ỉ+ Không gian vũ tr bao la, vô n, mênh mông, hoang ng, ng p, tr ngụ ốtr (tràng giang, sông dài, tr ng, cô liêu, không đò, không u...).ả ầ+ Th gian vô nh.ờ ị+ nh bé, loi, c, loài, chia lìa,...ạ Tâm tr ng th bu tri miên, mênh mang, loi, ơl lõng, c, lo nh mong,...ạ Ngh thu ng ph n, thi li đi và hi i.ệ ươ ướ ạ=> Tràng giang vô th y, vô chung, vô cùng, vô n, vô nh, vô tình.ủ ị- Bài th là “N (...) con ng giàu c”:ơ ườ ự+ bu ngu khát ng ng, i, giao hòa và ượ ượ ốg bó và con ng i. sau bu là trái tim tha thi ườ ếv i, ng âm th mà mãnh li t.ớ ệ+ bu ngu nh th n, nh bé, loi, loài, ạmong manh thân ph n, ki ng tr cu i. Đó là th nh ườ ướ ỉc th cá nhân.ủ ứ+ Sâu là bu vì nh th thi quê ng và qu trong ươ ởlòng.+ Nh ng hình nh, thi li trong văn ng cách sáng ượ ột góp ph th hi sâu ng trong bài th .ạ ơd.Đánh giá nâng cao (0.75 đi m)ể- Hai ki không mâu thu mà sung cho nhau kh ng nh giá tr sâu ịs bài th và th Huy n.ắ Hai ki th hi th sâu Tràng giang bài th tuy ơbu nh ng mang nghĩa tích kh năng đánh th trong con ng ườtình yêu thiên nhiên, c, khát ng ng tr trong giao ướ ượ ựhòa, bó cu i. Đó là bu có nghĩa th bài th và ơTh i.ơ ớe. Liên bu Tr ng Hán Siêu( 1.0 đi m)ệ ươ ể-C nh núi non, bãi miêu đã tái hi nh chi tr ng rùng ượ ườ ợm th i:ộ ờ“ lau san sátờB lách đìu hiuếSông chìm giáo gãyGò ng khôầ ươB lau, lách không khí hoang vu. hiu t. Núi gò, bãi tr trùngờ ậnh giáo, ng lũ gi ph ng ch ng...ư ươ ươ ươ ố- Tr ng Hán Siêu miêu dòng sông ch ng ng nh ng ng nét, ươ ườmàu m. ch năm sau tr th ng trên sông ch ạĐ ng(128) nhà th thăm dòng sông th ng xúc ng:ằ ươ ộ“ Bu vì nh th mồ ảĐ ng ng gi lâuứ ờTh ng anh hùng đâu ng táươ ắTi thay lu ng còn u”.ế ưM tâm tr ng: bu n, th ng ti c”, xúc ng ng gi lâu” ươ ủ“khách” bi xúc ng, lòng ti th ng và bi sâu c, vô ươ ắh anh hùng li sĩ đã đem ng máu dòng sông vá ươ ồvong dân c. Đó là tình nghĩa thu chung “u ng nh ngu n”.ủ ướ ồ=> bu dây khác “mang mang thiên trong Tràng giang Huy nh ng nhau tình yêu quên ng, ươ ấn th kín mà không kém ph thi tha, sâu cướ ắg. Khái quát (0.25 đi m)ấ