Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 11

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2018-08-07 18:00:33
Nội dung
GIÁO ĐÀO LÂM NGỞ THI SINH GI NG VĂN Ớ11 NĂM 2017-2018Ọ Th gian: 180 phút không th gian giao )ờ ềCâu 1( đi m).ể câu truy sau và th hi yêu bên ướCó hai ch ng, ng nghèo khó tên là Th ch Sùng, ng ng ngh ăn xin vàợ ườ ềgóp nh n. hôm Th ch Sùng nhìn đi tr đoán bi tặ ượ ụto, nên đem ti lên đong o. Tháng Tám năm y, tr làm tr n, làm giáề ớg tăng t. Th ch Sùng đem tích tr mình ra bán, tr nên giàu có và thôiạ ởngh ăn xin.ềTh ch Sùng tr thành phú ông, nh tài buôn bán và cho vay lãi, gia tài ôngạ ủngày càng n, và mua vua phong cho ông qu công.ớ ượ ướ ướ ậEm hoàng ng cũng là tay phú và tiêu ti phí vào nh t, khi pậ ươ ặTh ch Sùng trong ti hai bên mu khoe a. Ai cũng khoe mình nhi uạ ềti và cho mình là giàu n. Các quan th bèn nói:ề ậHai ngài cãi nhau nh th không ích gì ph có ch ng thì chúng tôi tin.ư ớHai ngài hãy tr ng ra cho chúng tôi xem. Ai thua ph cho bên iư ượ ườthúng vàng. Chúng tôi làm ch ng choẽ ...Hai bên nh và ký vào gi giao c, ai thua cu thì toàn gia n. Haiậ ướ ảbên mang th tài trong nhà ra khoe: vóc, ng tê, ngói thu tinh, đá lát nhà,ủ ỷsan hô, ng thiên lý, ng c, c, vàng... không ai ch kém ai.ự ịHoàng lo cho em mình thua cu c, có phái viên ho quan nhi trí đi theoậ ưđ giúp bày cho ng Kh nên thách Th ch Sùng raể ươ khoẻ .Vì kho là th mà ch nhà nào cùng kh dùng th ăn,ẻ ứmà lúc đó Th ch Sùng đã quá giàu có, đi lâu không dùng a, không có nên đànhạ ữthua cu c.ộTh ch Sùng cay ng nhìn th gia cho con, nàng u, nô tỳ... uạ ềch sang tay ng, ông ti cho nghi tay mình gây ng trongạ ươ ưỡ ựbao năm nay hoàn tay tr ng. ông ch t, hóa thành con th ch sùng. Th chế ạsùng th nh tho ng ch kêu lên ti ng chép mi ng vì ti a.ỉ ưỡ ủCâu i:ỏQua câu truy tích Th ch Sùngự Anh/ Ch hãy rút ra ngh lu qua sị ựvi cái kho” làm nên đo Vi bài văn ngh lu đó.ệ ậCâu (12 đi m). Qua các bài th ca dao đã ho đã c, anh(ch hãy làm rõ thânơ ịph ng ph Vi Nam trong xã phong ki và ph Vi Nam ngàyậ ườ ệnay. CHÍNH TH CỀ ỨH TẾĐÁP ÁN THI SINH GI NG VĂN 11Ề ỚCÂU 1( đi m):ể1. trúc bài ngh lu (0,25 đi m)ả ể Đi 0,25 đi m: Trình bày các ph bài, Thân bài, lu n.ể ậPh bài bi lí và nêu ph Thân bài bi tầ ượ ết ch thành nhi đo văn liên ch ch nhau cùng làm sáng tổ ỏv ph bài khái quát và th hi nh th cấ ượ ượ ức cá nhân.ủ Đi 0,125: Trình bày ba ph bài, Thân bài, lu n,ể ậnh ng các ph ch th hi yêu nh trên; ph Thânư ượ ầbài ch có đo văn.ỉ ạ Đi 0: Thi bài ho lu n, Thân bài ch có đo văn ho ặc bài vi ch có đo văn.ả ạ2. Xác nh đúng ngh lu (0, đi m)ị ể Đi 0, Xác nh đúng ngh lu nể ậ Đi 0,25: Xác nh ch rõ ngh lu n, nêu chung chung.ể ậ Đi 0: Xác nh sai ngh lu n, trình bày sang ềkhác.3. Chia ngh lu thành các lu đi phù p:ấ các lu đi mậ ểđ tri khai theo trình lí, có liên ch ch ng cácượ ốthao tác lu tri khai các lu đi m; bi gi nêu lí vàậ ẽđ ch ng; ch ng ph phong phú, th và sinh ng (2,5 3,0ư ộđi m)ể4.C th :ụ ểQua câu truy tích Th ch Sùngự ngh lu qua vi cáiấ ệm kho” làm nên đo là có cũ.ẻ ớ-M bài:ở Gi thi ngh lu thông qua câu truyớ tích Th chự ạSùng Th ch Sùng đã có i, cũ nh th nào?)ạ ế-Thân bài:+Gi thích th nào là có và th nào là cũ (ả Gi thích nghĩa đenả tủ ừng suy lu raữ nghĩa bóng trên đó gi thích nghĩa, dung nơ ấđ )ề+ Phân tích và ch ng minh nh ng sai có cũ”ứ 0.5 điểm2 đi mể1 đi mể1 đi mể1.5điểm+ Bình lu n, đánh giá (bàn c, ng, xu ki n…):ậ ế Đánh giá Nêuấ nghĩa ,ủ đứ đúng sai đóng góp– chạ Phê phán, bác nh ng bi hi sai ch có liên quan ề ng đở ề+ Rút bài nh th và hành ng.ọ ộ-K bài:ế- Kh ng nh chung có cũ.ớ ớ- nh ng i.ờ ườ đi mể0.5điểm0.5điểm CÂU 12 đi m):ể-M bài :ở Gi thi ngh lu n.ớ ậ-Thân bài Thí sinh có th trình bày theo nhi cách khác nhau nh ng có ầcác sau :+Thân ph ph thu ng ph ườ không quy nh tình duyên mình, ép ngăn tìnhọ ượ ảyêu trong sáng mà ch n. ràng bu “Tam tòng, c”,ọ ứnh ng giáo phong ki kh khe, th i. th ng mình cáchữ ườ ộkín đáo, nh qua nh ng hình nh so sánh, Nhi câu hát hế ọth ng ng “Em nh ho “Thân em nh ’. Nh ng câu hátườ ữnh th th ng nh nh ng ni bu n, ch ch bao th ng m,ư ườ ươ ảt n.ủ Thân ph ng ph rúng, đãi, th chí chà phũ phàng.ậ ườ ạNguyên nhân gây nên đau kh thi thòi là do ch tr ng nam khinhự ọn nh món hàng trao i, mua bán, mua vui.ữ ổM luôn th sâu thân mình, bênặ ẹngoài ph ch bên trong. Nhi câu ca dao th hi oán trách,ẫ ựth ng xót cho ki mình.. Đó cũng chính là lên án XH, uươ ấtranh cho quy ng bình ng, nh phúc, quy có XH ng đángề ức ng ph .ủ ườ ữ+Thân ph ng ph ngày nay:ậ ườ đi mể4 đi mể4 đi mểH quy nh tình duyên mình…ọ ượ ủH do, yêu th ng, chia sọ ượ ượ ươ ẻBình ng, bình quy n. Tham gia nhi công vi xã i….ẳ ộ-K bài:ế Nh xét chung nh ng câu hát than thân, ca dao, bài th vậ ềng ph ng thân ph ng ph a, ng th iườ ườ ờth vai trò, trí ng ph trong cu ng hi .ấ ượ ườ đi mể