Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi chính thức của Bộ Giáo dục - Kỳ thi THPTQG - Môn Sinh học - năm 2018 - Mã đề 222

4b70fddd056e31cc18386b30e2053f7b
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-06-29 15:45:45 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 239 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Trang 1/6 Mã đề thi 212BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI CHÍNH THỨC(Đề thi có 06 trang)KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊNMôn thi thành phần: SINH HỌCThời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề...............................................................................................................................................Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 212Câu 81: thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố đại lượng?. Môlipđen.A. Cacbon.B. Sắt.C. Bo.DCâu 82: Chó rừng đi kiếm ăn theo đàn, nhờ đó bắt được trâu rừng có kích thước lớn hơn. Đây là ví dụvề mối quan hệ. cạnh tranh cùng loài.A. hỗ trợ khác loài.B. cạnh tranh khác loài.C. hỗ trợ cùng loài.DCâu 83: Trùng roi sống trong ruột mối tiết enzim phân giải xenlulôzơ trong thức ăn củaTrichomonasmối thành đường để nuôi sống cả hai. Đây là ví dụ về mối quan hệ. hội sinh.A. hợp tác.B. kí sinh.C. cộng sinh.DCâu 84: Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường được thực hiện qua da?. Chim bồ câu.A. Giun đất.B. Cá chép.C. Châu chấu.DCâu 85: Cho biết alen trội hoàn toàn so với alen a. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời congồm toàn cá thể có kiểu hình lặn?. aa aa.A. Aa aa.B. Aa Aa.C. AA aa.DCâu 86: Côđon nào sau đây mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?. 5'UGA3'.A. 5'AGG3'.B. 5'AXX3'.C. 5'AGX3'.DCâu 87: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, đại nào sau đây phát sinh loài người?. Đại Trung sinh.A. Đại Cổ sinh.B. Đại Tân sinh.C. Đại Nguyên sinh.DCâu 88: Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?. Châu chấu.A. Cá chép.B. Rắn hổ mang.C. Chim bồ câu.DCâu 89: Một quần thể đang trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen là 0,4. Theo lí thuyết, tầnsố kiểu gen AA của quần thể này là. 0,48.A. 0,16.B. 0,40.C. 0,60.DCâu 90: thực vật sống trên cạn, loại tế bào nào sau đây điều tiết quá trình thoát hơi nước lá?. Tế bào mạch rây.A. Tế bào mô giậu.B. Tế bào khí khổng.C. Tế bào mạch gỗ.DCâu 91: Từ phôi cừu có kiểu gen DdEe, bằng phương pháp cấy truyền phôi có thể tạo ra cừu con có kiểu gen. ADdEe. BDDee. CDDEE. Dddee.Câu 92: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm cho một alen dù có lợicũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể?. Đột biến.A. Giao phối không ngẫu nhiên.B. Chọn lọc tự nhiên.C. Các yếu tố ngẫu nhiên.DCâu 93: Để phát hiện hô hấp thực vật, một nhóm học sinh đã tiến hành thí nghiệm như sau: Dùng 4bình cách nhiệt giống nhau đánh số thứ tự 1, 2, và 4. Cả bình đều đựng hạt của một giống lúa: bình1 chứa 1kg hạt mới nhú mầm, bình chứa 1kg hạt khô, bình chứa 1kg hạt mới nhú mầm đã luộc chínvà bình chứa 0,5kg hạt mới nhú mầm. Đậy kín nắp mỗi bình rồi để trong giờ. Biết rằng các điềukiện khác bình là như nhau và phù hợp với thí nghiệm. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sauđây đúng về kết quả thí nghiệm?I. Nồng độ bình giảm mạnh nhất. II. Nhiệt độ bình cao hơn so với bình 2.2III. Nồng độ CO bình và bình đều tăng. IV. Nồng độ CO bình không thay đổi.2 2. 2.A. 1.B. 4.C. 3.DCâu 94: Một loài thực vật, biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn.Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1?. .AAb̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲abAB̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲aB. .BaB̲̲̲̲̲̲̲̲abab̲̲̲̲̲̲̲̲ab. .CAB̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲abAb̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ ab. .DAb̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ abaB̲̲̲̲̲̲̲̲abCâu 95: Khi nói về điểm khác nhau cơ bản giữa hệ sinh thái nhân tạo và hệ sinh thái tự nhiên, phátbiểu nào sau đây đúng?. Hệ sinh thái nhân tạo thường kém ổn định hơn hệ sinh thái tự nhiên.A. Hệ sinh thái nhân tạo thường có độ đa dạng sinh học cao hơn hệ sinh thái tự nhiên.B. CHệ sinh thái nhân tạo thường có khả năng tự điều chỉnh cao hơn hệ sinh thái tự nhiên.. Hệ sinh thái nhân tạo thường có lưới thức ăn phức tạp hơn hệ sinh thái tự nhiên.DCâu 96: Khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?. Khi nguồn thức ăn của quần thể càng dồi dào thì sự cạnh tranh về dinh dưỡng càng gay gắt.A. Số lượng cá thể trong quần thể càng tăng thì sự cạnh tranh cùng loài càng giảm.B. thực vật, cạnh tranh cùng loài có thể dẫn đến hiện tượng tự tỉa thưa.C. Ăn thịt lẫn nhau là hiện tượng xảy ra phổ biến các quần thể động vật.DCâu 97: Một phân tử ADN vi khuẩn có tỉ lệ (A T)/(G X) 2/3. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loạiG của phân tử này là. 60%.A. 30%.B. 20%.C. 15%.DCâu 98: Khi nói về vai trò của đột biến đối với quá trình tiến hoá, phát biểu nào sau đây đúng?. Đột biến đa bội có thể dẫn đến hình thành loài mới.A. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không có nghĩa đối với quá trình tiến hoá.B. Đột biến cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hoá.C. Đột biến gen trong tự nhiên làm thay đổi nhanh chóng tần số alen của quần thể.DCâu 99: Dùng cônsixin xử lí hợp tử có kiểu gen AaBb, sau đó cho phát triển thành cây hoàn chỉnh thìcó thể tạo ra được thể tứ bội có kiểu gen. AAAAaBBbb. BAAaaBbbb. CAAaaBBbb. DAaaaBBbb.Câu 100: Khi nói về tiêu hóa động vật, phát biểu nào sau đây đúng?. thỏ, quá trình tiêu hóa hóa học chỉ diễn ra manh tràng.A. động vật nhai lại, dạ múi khế có khả năng tiết ra enzim pepsin và HCl.B. người, quá trình tiêu hóa hóa học chỉ diễn ra ruột non.C. thủy tức, thức ăn chỉ được tiêu hóa nội bào.DCâu 101: Trên tro tàn núi lửa xuất hiện quần xã tiên phong. Quần xã này sinh sống và phát triển làmtăng độ ẩm và làm giàu thêm nguồn dinh dưỡng hữu cơ, tạo thuận lợi cho cỏ thay thế. Theo thời gian,sau cỏ là trảng cây thân thảo, thân gỗ và cuối cùng là rừng nguyên sinh. Theo lí thuyết, khi nói về quátrình này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Đây là quá trình diễn thế sinh thái.II. Rừng nguyên sinh là quần xã đỉnh cực của quá trình biến đổi này.III. Độ đa dạng sinh học giảm dần trong quá trình biến đổi này.IV. quá trình biến đổi này Một trong những nguyên nhân gây ra là sự cạnh tranh gay gắt giữa các loàitrong quần xã.. 4.A. 2.B. 1.C. 3.DCâu 102: Khi nói về hệ tuần hoàn của người bình thường, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Tim co dãn tự động theo chu kì là do hệ dẫn truyền tim.II. Khi tâm thất co, máu được đẩy vào động mạch.III. Máu trong buồng tâm nhĩ trái nghèo ôxi hơn máu trong buồng tâm nhĩ phải.IV. Máu trong tĩnh mạch chủ nghèo ôxi hơn máu trong động mạch chủ.. 4.A. 1.B. 3.C. 2.DCâu 103: Khi nói về pha sáng của quang hợp thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Quang phân li nước diễn ra trong xoang của tilacôit.II. Sản phẩm của pha sáng cung cấp cho pha tối là NADPH và ATP.III. Ôxi được giải phóng từ quá trình quang phân li nước.IV. Pha sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.. 1.A. 3.B. 2.C. 4.DTrang 2/6 Mã đề thi 212Câu 104: Khi nói về chu trình nitơ trong sinh quyển, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng .NO 7−và NH 8+II. Trong tự nhiên, nhờ hoạt động của vi khuẩn cố định nitơ.2có thể chuyển hóa thành NH 8+III. Trong đất, có thể chuyển hóa thành do hoạt động của vi khuẩn phản nitrat hóa.NO 7−2IV. Nếu không có hoạt động của các sinh vật tiêu thụ thì chu trình nitơ trong tự nhiên không xảy ra.. 3.A. 1.B. 4.C. 2.DCâu 105: Khi nói về sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Giới hạn sinh thái của một nhân tố sinh thái là sinh thái của loài về nhân tố sinh thái đó.II. sinh thái của một loài chính là nơi của chúng.III. Các loài có sinh thái trùng nhau càng nhiều thì sự cạnh tranh giữa chúng càng gay gắt.IV. Kích thước thức ăn, hình thức bắt mồi,... của mỗi loài tạo nên các sinh thái về dinh dưỡng.. 4.A. 1.B. 3.C. 2.DCâu 106: Một loài thực vật, alen quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen quy định thân thấp;alen quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen quy định quả chua. Cho cây thân cao, quảngọt (P) tự thụ phấn, thu được gồm loại kiểu hình, trong đó có 21% số cây thân thấp, quả ngọt.1Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?. Quá trình giảm phân cây đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.A. có tối đa loại kiểu gen đồng hợp tử về cả cặp gen.B1. có loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình thân thấp, quả ngọt.C1. DTrong tổng số cây thân cao, quả ngọt có 2/27 số cây có kiểu gen đồng hợp tử về cả cặp gen.1Câu 107: Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên một nhiễm sắc thể.II. Đột biến chuyển đoạn giữa nhiễm sắc thể không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết.III. Có thể gây đột biến mất đoạn nhỏ để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn.IV. Đột biến lặp đoạn có thể làm cho hai alen của một gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể.. 3.A. 4.B. 2.C. 1.DCâu 108: Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là 0,36 AA 0,48 Aa 0,16 aa. Theo lí thuyết, cóbao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì có 60% số cá thể mang alen A.1II. Nếu có tác động của nhân tố đột biến thì có thể làm tăng đa dạng di truyền của quần thể.III. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.IV. Nếu chỉ chịu tác động của di nhập gen thì có thể sẽ làm tăng tần số alen A.. 3.A. 4.B. 2.C. 1.DCâu 109: Một loài động vật, tính trạng màu mắt do một gen có alen nằm trên nhiễm sắc thể thườngquy định. Thực hiện phép lai giữa các cá thể thuộc loài này, thu được kết quả sau:- Phép lai 1: Cá thể đực mắt đỏ lai với cá thể cái mắt nâu (P), thu được có kiểu hình phân li theo tỉ lệ11 cá thể mắt đỏ cá thể mắt nâu cá thể mắt vàng.- Phép lai 2: Cá thể đực mắt vàng lai với cá thể cái mắt vàng (P), thu được có kiểu hình phân li theo1tỉ lệ cá thể mắt vàng cá thể mắt trắng.Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. loài này, kiểu hình mắt đỏ được quy định bởi nhiều loại kiểu gen nhất.II. loài này, cho cá thể đực mắt nâu giao phối với các cá thể cái có kiểu hình khác, có tối đa phéplai đều thu được đời con gồm toàn cá thể mắt nâu.III. của phép lai có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1.1IV. Cho cá thể đực mắt đỏ của phép lai giao phối với cá thể cái mắt vàng của phép lai 2, cóthể thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1.. 1.A. 4.B. 3.C. 2.DTrang 3/6 Mã đề thi 212Câu 110: Một loài thực vật, xét cặp gen nằm trên cặp nhiễm sắc thể; mỗi gen quy định một tínhtrạng, mỗi gen đều có alen và các alen trội là trội hoàn toàn. Cho hai cây đều có kiểu hình trội về cả 3tính trạng (P) giao phấn với nhau, thu được có 1% số cây mang kiểu hình lặn về cả tính trạng. Cho1biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cáivới tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. tỉ lệ cây đồng hợp tử về cả cặp gen lớn hơn tỉ lệ cây dị hợp tử về cả cặp gen.1II. có 13 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về trong tính trạng.1III. Nếu hai cây có kiểu gen khác nhau thì đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.IV. có 13,5% số cây mang kiểu hình trội về trong tính trạng.1. 1.A. 4.B. 2.C. 3.DCâu 111: Một loài thực vật, xét gen mã hóa chuỗi pôlipeptit nằm trên đoạn không chứa tâm độngcủa một nhiễm sắc thể. Từ đầu mút nhiễm sắc thể, các gen này sắp xếp theo thứ tự: M, N, P, Q, S, T.Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Đột biến mất cặp nuclêôtit giữa gen sẽ làm thay đổi trình tự côđon của các phân tử mARNđược phiên mã từ các gen N, P, Q, và T.II. Nếu xảy ra đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm cho gen chuyển vào vị trí giữa gen và gen Tthì có thể làm thay đổi mức độ hoạt động của gen N.III. Nếu xảy ra đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể chứa gen và gen thì có thể tạo điều kiện cho độtbiến gen, tạo nên các gen mới.IV. Nếu xảy ra đột biến điểm gen thì có thể không làm thay đổi thành phần các loại nuclêôtit củagen này.. 2.A. 3.B. 1.C. 4.DCâu 112: người, gen quy định nhóm máu và gen quy định dạng tóc đều nằm trên nhiễm sắc thểthường và phân li độc lập. Theo dõi sự di truyền của hai gen này một dòng họ, người ta vẽ được phảhệ sau:Biết rằng gen quy định nhóm máu gồm alen, trong đó kiểu gen và đều quy định nhóm máuA, kiểu gen và đều quy định nhóm máu B, kiểu gen quy định nhóm máu AB và kiểugen quy định nhóm máu O; gen quy định dạng tóc có alen, alen trội là trội hoàn toàn; người số 5mang alen quy định tóc thẳng và không phát sinh đột biến mới tất cả những người trong phả hệ. Theolí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Xác định được tối đa kiểu gen của người trong phả hệ.II. Người số và người số 10 có thể có kiểu gen khác nhau.III. Xác suất sinh con có nhóm máu và tóc xoăn của cặp là 17/96.IV. Xác suất sinh con có nhóm máu và tóc thẳng của cặp 10 11 là 1/2.A OB BO O. 1.A. 2.B. 3.C. 4.DCâu 113: Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét cặp gen A, a; B, b; D, d; E, phân li độclập, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Cho biết không xảy ra đột biếnnhiễm sắc thể, các alen đột biến đều không ảnh hưởng tới sức sống và khả năng sinh sản của thể độtbiến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Nếu A, B, D, là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 77 loại kiểu gen.II. Nếu A, B, D, là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả gen có tối đa loại kiểu gen.III. Nếu A, B, d, là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả gen có tối đa loại kiểu gen.IV. Nếu a, b, d, là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 65 loại kiểu gen.. 4.A. 2.B. 3.C. 1.DTrang 4/6 Mã đề thi 212Câu 114: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen quyđịnh thân thấp; alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng. Thế hệ xuấtphát (P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0,2 AABb 0,2 AaBb 0,2 Aabb 0,4 aabb. Chorằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểusau đây đúng?I. có tối đa loại kiểu gen.2II. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua các thế hệ.III. Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ có 4/65 số cây có kiểu gen dị hợp tử về cả cặp gen.2IV. số cây có kiểu gen dị hợp tử về trong cặp gen chiếm tỉ lệ 3/64.3. 2.A. 1.B. 3.C. 4.DCâu 115: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do cặp gen (A, và B, b) phân li độc lập cùng quyđịnh; tính trạng cấu trúc cánh hoa do cặp gen (D, d) quy định. Cho hai cây (P) thuần chủng giao phấnvới nhau, thu được Cho tự thụ phấn, thu được có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% cây hoa1 2đỏ, cánh kép 6,75% cây hoa đỏ, cánh đơn 25,5% cây hoa trắng, cánh kép 18,25% cây hoa trắng,cánh đơn. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong cả quá trình phát sinh giao tửđực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Kiểu gen của cây có thể là AABd̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲Bd×aabD̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲bD.II. có số cây hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử về trong cặp gen chiếm 12%.2III. có tối đa 10 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép.2IV. có số cây hoa trắng, cánh đơn thuần chủng chiếm 8,25%.2. 1.A. 3.B. 4.C. 2.DCâu 116: Một loài thực vật, xét cặp gen phân li độc lập cùng tham gia vào quá trình chuyển hóa chấtK màu trắng trong tế bào cánh hoa: alen quy định enzim chuyển hóa chất thành sắc tố đỏ; alen Bquy định enzim chuyển hóa chất thành sắc tố xanh. Khi trong tế bào có cả sắc tố đỏ và sắc tố xanhthì cánh hoa có màu vàng. Các alen đột biến lặn và quy định các prôtêin không có hoạt tính enzim.Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Cho cây dị hợp tử về cặp gen tự thụ phấn hoặc cho cây này giao phấn với cây hoa trắng thì cả 2phép lai này đều cho đời con có loại kiểu hình.II. Cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa xanh, có thể thu được đời con có tối đa loại kiểu gen.III. Cho hai cây hoa đỏ có kiểu gen khác nhau giao phấn với nhau, có thể thu được đời con có loại kiểu hình.IV. Cho cây hoa vàng giao phấn với cây hoa trắng, có thể thu được đời con có 50% số cây hoa đỏ.. 1.A. 4.B. 2.C. 3.DCâu 117: Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n 6. Xét cặp genA, a; B, b; D, nằm trên cặp nhiễm sắc thể, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trộihoàn toàn. Giả sử do đột biến, trong loài đã xuất hiện các dạng thể ba tương ứng với các cặp nhiễm sắcthể và các thể ba này đều có sức sống và khả năng sinh sản. Cho biết không xảy ra các dạng đột biếnkhác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. loài này có tối đa 42 loại kiểu gen.II. loài này, các cây mang kiểu hình trội về cả ba tính trạng có tối đa 20 loại kiểu gen.III. loài này, các thể ba có tối đa 21 loại kiểu gen.IV. loài này, các cây mang kiểu hình lặn về trong tính trạng có tối đa 10 loại kiểu gen.. 4.A. 3.B. 2.C. 1.DCâu 118: Khi nói về hoạt động của opêron Lac vi khuẩn có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?E. coliI. Nếu xảy ra đột biến giữa gen cấu trúc thì có thể làm cho prôtêin do gen này quy định bị bất hoạt.II. Nếu xảy ra đột biến gen điều hòa làm cho gen này không được phiên mã thì các gen cấu trúc Z,Y, cũng không được phiên mã.III. Khi ức chế liên kết với vùng vận hành thì các gen cấu trúc Z, Y, không được phiên mã.prôtêin IV. Nếu xảy ra đột biến mất cặp nuclêôtit giữa gen điều hòa thì có thể làm cho các gen cấu trúc Z,Y, phiên mã ngay cả khi môi trường không có lactôzơ.. 4.A. 3.B. 2.C. 1.DTrang 5/6 Mã đề thi 212Câu 119: Một loài động vật, xét cặp gen cùng nằm trên cặp nhiễm sắc thể thường; mỗi gen quyđịnh một tính trạng, mỗi gen đều có alen và các alen trội là trội hoàn toàn. Biết rằng không xảy ra độtbiến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?I. Lai hai cá thể với nhau có thể thu được đời con gồm toàn cá thể dị hợp tử về cặp gen.II. Lai hai cá thể với nhau có thể thu được đời con có loại kiểu gen.III. Cho cơ thể dị hợp tử về cặp gen lai với cơ thể dị hợp tử về cặp gen, thu được đời con có số cáthể đồng hợp tử về cặp gen chiếm 30%.IV. Lai hai cá thể với nhau có thể thu được đời con có loại kiểu hình với tỉ lệ bằng nhau.. 1.A. 3.B. 2.C. 4.DCâu 120: Một loài động vật, xét gen cùng nằm trên nhiễm sắc thể thường theo thứ tự là gen gen2 gen 3. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, mỗi gen đều có alen, các alen trội là trội hoàntoàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Cho các cá thể đực mang kiểu hình trội về trong tính trạng lai với các cá thể cái mang kiểu hìnhlặn về trong tính trạng thì trong loài có tối đa 90 phép lai.II. Loài này có tối đa loại kiểu gen đồng hợp tử về cả cặp gen.III. Cho cá thể đực mang kiểu hình trội về tính trạng, dị hợp tử về cặp gen lai với cá thể cái mangkiểu hình lặn về trong tính trạng, có thể thu được đời con có loại kiểu hình.IV. Cho cá thể đực mang kiểu hình trội về trong tính trạng lai với cá thể cái mang kiểu hình trội về1 trong tính trạng, có thể thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1.. 1.A. 4.B. 3.C. 2.D------------------------ HẾT ------------------------Trang 6/6 Mã đề thi 212