Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi chính thức của Bộ Giáo dục - Kỳ thi THPTQG - Môn Sinh học - năm 2018 - Mã đề 216

9c401bb0cb2569adb27e71b0f0281fa0
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-06-29 15:42:24 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 255 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Trang 1/6 Mã đề thi 216BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI CHÍNH THỨC(Đề thi có 06 trang)KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊNMôn thi thành phần: SINH HỌCThời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề...............................................................................................................................................Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 216Câu 81: Lông hút của rễ cây được phát triển từ loại tế bào nào sau đây?. Tế bào nội bì của rễ.A. Tế bào biểu bì của rễ.B. Tế bào mạch rây của rễ.C. Tế bào mạch gỗ của rễ.DCâu 82: Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim nào sau đây được sử dụng để gắn gen cần chuyểnvới ADN thể truyền?. ARN pôlimeraza.A. Ligaza.B. ADN pôlimeraza.C. Restrictaza.DCâu 83: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các nhóm linh trưởng phát sinh ởđại nào sau đây?. Đại Nguyên sinh.A. Đại Cổ sinh.B. Đại Tân sinh.C. Đại Trung sinh.DCâu 84: Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen aaBb giảm phân bình thường tạo ra loại giao tử ab chiếm tỉ lệ. 12,5%.A. 75%.B. 50%.C. 25%.DCâu 85: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm phong phú vốn gen củaquần thể?. Giao phối không ngẫu nhiên.A. Các yếu tố ngẫu nhiên.B. Di nhập gen.C. Chọn lọc tự nhiên.DCâu 86: Trong hệ tuần hoàn của người, cấu trúc nào sau đây thuộc hệ dẫn truyền tim?. Động mạch.A. Bó His.B. Mao mạch.C. Tĩnh mạch.DCâu 87: Do thiếu thức ăn và nơi ở, các cá thể trong quần thể của một loài thú đánh lẫn nhau để bảo vệnơi sống. Đây là ví dụ về mối quan hệ. ức chế cảm nhiễm.A. hỗ trợ cùng loài.B. hỗ trợ khác loài.C. cạnh tranh cùng loài.DCâu 88: Tài nguyên nào sau đây là tài nguyên không tái sinh?. Đất.A. Dầu mỏ.B. Nước sạch.C. Rừng.DCâu 89: Một quần thể đang trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen là 0,7. Theo lí thuyết, tần sốkiểu gen aa của quần thể này là. 0,09.A. 0,42.B. 0,60.C. 0,49.DCâu 90: Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường diễn ra phổi?. Châu chấu.A. Cá chép.B. Giun tròn.C. Chim bồ câu.DCâu 91: thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố vi lượng?. Hiđrô.A. Phôtpho.B. Sắt.C. Nitơ.DCâu 92: sinh vật nhân thực, côđon nào sau đây quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?. 5'AUA3'.A. 5'AUG3'.B. 5'AAG3'.C. 5'UAA3'.DCâu 93: Khi nói về thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?. Các loài động vật ăn thực vật được xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ.A. Tất cả các loài vi sinh vật đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.B. Nhóm sinh vật sản xuất chỉ bao gồm các loài thực vật.C. Nấm thuộc nhóm sinh vật tự dưỡng.DCâu 94: Một phân tử ADN vi khuẩn có tỉ lệ (A T)/(G X) 1/4. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loạiG của phân tử này là. 10%.A. 25%.B. 20%.C. 40%.DCâu 95: Để phát hiện hô hấp thực vật, một nhóm học sinh đã tiến hành thí nghiệm như sau: Dùng 4bình cách nhiệt giống nhau đánh số thứ tự 1, 2, và 4. Cả bình đều đựng hạt của một giống lúa: bình1 chứa 1kg hạt mới nhú mầm, bình chứa 1kg hạt khô, bình chứa 1kg hạt mới nhú mầm đã luộc chínvà bình chứa 0,5kg hạt mới nhú mầm. Đậy kín nắp mỗi bình rồi để trong giờ. Biết rằng các điềukiện khác bình là như nhau và phù hợp với thí nghiệm. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sauđây đúng về kết quả thí nghiệm?I. Nhiệt độ cả bình đều tăng. II. Nhiệt độ bình cao nhất.III. Nồng độ CO bình giảm. IV. Nồng độ CO bình không thay đổi.2 2. 1.A. 3.B. 4.C. 2.DCâu 96: Quá trình giảm phân bình thường cơ thể dị hợp tử về cặp gen (A, và B, b) đã tạo ra loạigiao tử, trong đó loại giao tử chiếm 20%. Theo lí thuyết, kiểu gen của cơ thể này và khoảng cáchABgiữa gen đang xét là. và 40 cM.AAb̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲aB. và 20 cM.BAb̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲aB. và 20 cM.CAB̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ab. và 40 cM.DAB̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲abCâu 97: Thể đột biến nào sau đây có thể được hình thành do sự không phân li của tất cả các nhiễm sắcthể trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử lưỡng bội?. AThể một. BThể tứ bội. CThể tam bội. DThể ba.Câu 98: Khi nói về hô hấp động vật, phát biểu nào sau đây đúng?. AỞ tất cả các loài thú, quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường đều diễn ra phổi.. BỞ tất cả động vật sống trên cạn, quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường đều diễn ra phổi.. CỞ tất cả động vật sống trong nước, quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường đều diễn ra mang.. DỞ tất cả động vật không xương sống, quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường đều diễn raở ống khí.Câu 99: Khi nói về nhóm tuổi và cấu trúc tuổi của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?. Nghiên cứu về nhóm tuổi của quần thể giúp chúng ta bảo vệ và khai thác tài nguyên sinh vật cóAhiệu quả hơn.. Tuổi sinh thái là thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể.B. Cấu trúc tuổi của quần thể luôn ổn định, không thay đổi theo điều kiện môi trường.C. Những quần thể có tỉ lệ nhóm tuổi sau sinh sản lớn hơn 50% luôn có xu hướng tăng trưởng kíchDthước theo thời gian.Câu 100: Khi nói về tiến hóa nhỏ theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?. Tiến hóa nhỏ là quá trình hình thành các đơn vị phân loại trên loài.A. Tiến hóa nhỏ là quá trình làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.B. Đột biến là nhân tố tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa nhỏ.C. Tiến hóa nhỏ không thể diễn ra nếu không có sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.DCâu 101: Khi nói về nhân tố sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Nhân tố sinh thái là tất cả các nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới đời sống sinh vật.II. Tất cả các nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh vật đều gọi là nhân tố hữu sinh.III. Tất cả các nhân tố sinh thái gắn bó chặt chẽ với nhau thành một tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật.IV. Trong các nhân tố hữu sinh, nhân tố con người ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhiều sinh vật.. 3.A. 1.B. 4.C. 2.DCâu 102: Trên tro tàn núi lửa xuất hiện quần xã tiên phong. Quần xã này sinh sống và phát triển làmtăng độ ẩm và làm giàu thêm nguồn dinh dưỡng hữu cơ, tạo thuận lợi cho cỏ thay thế. Theo thời gian,sau cỏ là trảng cây thân thảo, thân gỗ và cuối cùng là rừng nguyên sinh. Theo lí thuyết, khi nói về quátrình này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Đây là quá trình diễn thế sinh thái.II. Rừng nguyên sinh là quần xã đỉnh cực của quá trình biến đổi này.III. Độ đa dạng sinh học giảm dần trong quá trình biến đổi này.IV. Một trong những nguyên nhân gây ra quá trình biến đổi này là sự cạnh tranh gay gắt giữa các loàitrong quần xã.. 4.A. 1.B. 3.C. 2.DTrang 2/6 Mã đề thi 216Câu 103: Khi nói về pha sáng của quang hợp thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.II. Pha sáng diễn ra trong chất nền (strôma) của lục lạp.III. Pha sáng sử dụng nước làm nguyên liệu.IV. Pha sáng phụ thuộc vào cường độ ánh sáng và thành phần quang phổ của ánh sáng.. 2.A. 4.B. 3.C. 1.DCâu 104: Một loài thực vật, alen quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen quy định thân thấp;alen quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen quy định quả chua. Cho cây thân cao, quả ngọt(P) tự thụ phấn, thu được gồm loại kiểu hình, trong đó có 54% số cây thân cao, quả ngọt. Biết rằng1không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?. Quá trình giảm phân cây đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.A. cây thân thấp, quả ngọt chiếm 18,75%.B1. Trong số các cây thân cao, quả chua có 4/7 số cây có kiểu gen đồng hợp tử về cả cặp genC1.. có tối đa loại kiểu gen.D1Câu 105: Có bao nhiêu trường hợp sau đây có thể dẫn đến làm tăng huyết áp người bình thường?I. Khiêng vật nặng. II. Hồi hộp, lo âu.III. Cơ thể bị mất nhiều máu. IV. Cơ thể bị mất nước do bị bệnh tiêu chảy.. 1.A. 2.B. 3.C. 4.DCâu 106: Khi nói về chu trình cacbon trong sinh quyển, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Một trong những nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính là do sử dụng quá nhiều nhiên liệu hóa thạch.II. Thực vật chỉ hấp thụ CO mà không có khả năng thải CO ra môi trường.2 2III. Tất cả lượng cacbon của quần xã sinh vật được trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn kín.IV. Thực vật không phải là nhóm sinh vật duy nhất có khả năng chuyển hóa CO thành các hợp chất2hữu cơ.. 1.A. 3.B. 2.C. 4.DCâu 107: Khi nói về thể dị đa bội, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Lai xa kèm đa bội hóa có thể tạo ra thể dị đa bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen.II. thực vật có hoa, thể dị đa bội luôn tạo quả không hạt.III. Từ thể dị đa bội có thể hình thành nên loài mới.IV. Thể dị đa bội có thể được tạo ra bằng cách áp dụng kĩ thuật dung hợp tế bào trần kết hợp với nuôicấy tế bào.. 2.A. 1.B. 3.C. 4.DCâu 108: Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là 0,25 AA 0,50 Aa 0,25 aa. Theo lí thuyết, cóbao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì có 75% số cá thể mang alen a.2II. Nếu chỉ có tác động của nhân tố đột biến thì chắc chắn làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.III. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.IV. Nếu chỉ có tác động của di nhập gen thì tần số các alen luôn thay đổi theo một hướng xác định.. 1.A. 2.B. 4.C. 3.DCâu 109: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen quyđịnh thân thấp; alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng. Thế hệ xuấtphát (P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0,2 AABb 0,2 AaBb 0,2 Aabb 0,4 aabb. Chorằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểusau đây đúng?I. có tối đa loại kiểu gen.2II. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua các thế hệ.III. Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ có 4/65 số cây có kiểu gen dị hợp tử về cả cặp gen.2IV. số cây có kiểu gen dị hợp tử về trong cặp gen chiếm tỉ lệ 3/32.3. 3.A. 1.B. 4.C. 2.DTrang 3/6 Mã đề thi 216Câu 110: người, gen quy định nhóm máu và gen quy định dạng tóc đều nằm trên nhiễm sắc thểthường và phân li độc lập. Theo dõi sự di truyền của hai gen này một dòng họ, người ta vẽ được phảhệ sau:Biết rằng gen quy định nhóm máu gồm alen, trong đó kiểu gen và đều quy định nhóm máuA, kiểu gen và đều quy định nhóm máu B, kiểu gen quy định nhóm máu AB và kiểugen quy định nhóm máu O; gen quy định dạng tóc có alen, alen trội là trội hoàn toàn; người số 5mang alen quy định tóc thẳng và không phát sinh đột biến mới tất cả những người trong phả hệ. Theolí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Xác định được tối đa kiểu gen của người trong phả hệ.II. Người số và người số có thể có kiểu gen khác nhau.III. Xác suất sinh con có nhóm máu AB và tóc xoăn của cặp là 17/32.IV. Xác suất sinh con có nhóm máu và tóc thẳng của cặp 10 11 là 1/4.A OB BO O. 4.A. 3.B. 2.C. 1.DCâu 111: Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét cặp gen A, a; B, b; D, d; E, phân li độclập, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Cho biết không xảy ra đột biếnnhiễm sắc thể, các alen đột biến đều không ảnh hưởng tới sức sống và khả năng sinh sản của thể độtbiến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Nếu A, B, D, là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 80 loại kiểu gen.II. Nếu A, B, D, là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả gen có tối đa loại kiểu gen.III. Nếu A, B, d, là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả gen có tối đa loại kiểu gen.IV. Nếu a, b, d, là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 65 loại kiểu gen.. 2.A. 1.B. 3.C. 4.DCâu 112: Một loài động vật, xét gen cùng nằm trên nhiễm sắc thể thường theo thứ tự là gen gen2 gen 3. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, mỗi gen đều có alen, các alen trội là trội hoàntoàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Cho các cá thể đực mang kiểu hình trội về trong tính trạng lai với các cá thể cái mang kiểu hìnhlặn về trong tính trạng thì trong loài có tối đa 90 phép lai.II. Loài này có tối đa loại kiểu gen đồng hợp tử về cả cặp gen.III. Cho cá thể đực mang kiểu hình trội về tính trạng, dị hợp tử về cặp gen lai với cá thể cái mangkiểu hình lặn về trong tính trạng, có thể thu được đời con có loại kiểu hình.IV. Cho cá thể đực mang kiểu hình trội về trong tính trạng lai với cá thể cái mang kiểu hình trội về1 trong tính trạng, có thể thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1.. 1.A. 2.B. 3.C. 4.DCâu 113: Một loài thực vật, xét cặp gen nằm trên cặp nhiễm sắc thể; mỗi gen quy định một tínhtrạng, mỗi gen đều có alen và các alen trội là trội hoàn toàn. Cho hai cây đều có kiểu hình trội về cả 3tính trạng (P) giao phấn với nhau, thu được có 1% số cây mang kiểu hình lặn về cả tính trạng. Cho1biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cáivới tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. tỉ lệ cây đồng hợp tử về cả cặp gen bằng tỉ lệ cây dị hợp tử về cả cặp gen.1II. có 10 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về cả tính trạng.1III. Nếu hai cây có kiểu gen giống nhau thì đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.IV. có 13,5% số cây mang kiểu hình trội về trong tính trạng.1. 3.A. 1.B. 2.C. 4.DTrang 4/6 Mã đề thi 216Câu 114: Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n 6. Xét cặp genA, a; B, b; D, nằm trên cặp nhiễm sắc thể, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trộihoàn toàn. Giả sử do đột biến, trong loài đã xuất hiện các dạng thể ba tương ứng với các cặp nhiễm sắcthể và các thể ba này đều có sức sống và khả năng sinh sản. Cho biết không xảy ra các dạng đột biếnkhác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. loài này có tối đa 42 loại kiểu gen.II. loài này, các cây mang kiểu hình trội về cả tính trạng có tối đa 20 loại kiểu gen.III. loài này, các thể ba có tối đa 33 loại kiểu gen.IV. loài này, các cây mang kiểu hình lặn về trong tính trạng có tối đa 18 loại kiểu gen.. 2.A. 3.B. 4.C. 1.DCâu 115: Một loài thực vật, xét cặp gen phân li độc lập cùng tham gia vào quá trình chuyển hóa chấtK màu trắng trong tế bào cánh hoa: alen quy định enzim chuyển hóa chất thành sắc tố đỏ; alen Bquy định enzim chuyển hóa chất thành sắc tố xanh. Khi trong tế bào có cả sắc tố đỏ và sắc tố xanhthì cánh hoa có màu vàng. Các alen đột biến lặn và quy định các prôtêin không có hoạt tính enzim.Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Cho cây dị hợp tử về cặp gen tự thụ phấn hoặc cho cây này giao phấn với cây hoa trắng thì phéplai này cho đời con có số loại kiểu hình khác nhau.II. Cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa xanh, có thể thu được đời con có tối đa loại kiểu gen.III. Cho hai cây hoa đỏ có kiểu gen khác nhau giao phấn với nhau, có thể thu được đời con có loạikiểu hình.IV. Cho cây hoa vàng giao phấn với cây hoa trắng, có thể thu được đời con có 50% số cây hoa đỏ.. 1.A. 4.B. 3.C. 2.DCâu 116: Một loài thực vật, xét gen mã hóa chuỗi pôlipeptit nằm trên đoạn không chứa tâm độngcủa một nhiễm sắc thể. Từ đầu mút nhiễm sắc thể, các gen này sắp xếp theo thứ tự: M, N, P, Q, S, T.Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Đột biến mất cặp nuclêôtit giữa gen không làm thay đổi trình tự côđon của các phân tử mARNđược phiên mã từ các gen N, P, Q, và T.II. Nếu đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm cho gen chuyển vào vị trí giữa gen và gen Txảy ra thì có thể làm thay đổi mức độ hoạt động của gen N.III. Nếu xảy ra đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể chứa gen và gen thì có thể tạo điều kiện cho độtbiến gen, tạo nên các gen mới.IV. Nếu xảy ra đột biến điểm gen thì có thể không làm thay đổi thành phần các loại nuclêôtit củagen này.. 4.A. 2.B. 1.C. 3.DCâu 117: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do cặp gen (A, và B, b) phân li độc lập cùng quyđịnh; tính trạng cấu trúc cánh hoa do cặp gen (D, d) quy định. Cho hai cây (P) thuần chủng giao phấnvới nhau, thu được Cho tự thụ phấn, thu được có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% cây hoa1 2đỏ, cánh kép 6,75% cây hoa đỏ, cánh đơn 25,5% cây hoa trắng, cánh kép 18,25% cây hoa trắng,cánh đơn. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen cả quá trình phát sinh giao tửđực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Kiểu gen của cây có thể là AAbd̲̲̲̲̲̲̲̲bd×aaBD̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲BD.II. có số cây hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử về trong cặp gen chiếm 12%.2III. có tối đa 11 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép.2IV. có số cây hoa trắng, cánh đơn thuần chủng chiếm 8,25%.2. 3.A. 1.B. 4.C. 2.DCâu 118: Khi nói về opêron Lac vi khuẩn có bao nhiêu phát biểu sauhoạt động của E. coliđây đúng?I. Nếu xảy ra đột biến giữa gen cấu trúc thì có thể làm cho prôtêin do gen này quy định bị bất hoạt.II. Khi prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành thì các gen cấu trúc Z, Y, không được phiên mã.III. Nếu xảy ra đột biến gen điều hòa làm cho gen này không được phiên mã thì các gen cấu trúc Z,Y, cũng không được phiên mã.IV. Khi môi trường không có lactôzơ thì prôtêin ức chế do gen điều hòa quy định vẫn được tổng hợp.. 1.A. 2.B. 4.C. 3.DTrang 5/6 Mã đề thi 216Câu 119: Một loài động vật, tính trạng màu mắt do một gen có alen nằm trên nhiễm sắc thể thườngquy định. Thực hiện hai phép lai, thu được kết quả sau:- Phép lai 1: (P)Cá thể đực mắt đỏ lai với cá thể cái mắt nâu thu được có kiểu hình phân li theo tỉ lệ11 cá thể mắt đỏ cá thể mắt nâu cá thể mắt vàng.- Phép lai 2: (P)Cá thể đực mắt vàng lai với cá thể cái mắt vàng thu được có kiểu hình phân li theo1tỉ lệ cá thể mắt vàng cá thể mắt trắng.Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. loài này, kiểu hình mắt nâu được quy định bởi nhiều loại kiểu gen nhất.II. loài này, cho cá thể đực mắt nâu giao phối với các cá thể cái có kiểu hình khác, có tối đa phéplai đều cho đời con gồm toàn cá thể mắt nâu.III. của phép lai có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1.1IV. Cho cá thể đực mắt đỏ của phép lai giao phối với cá thể cái mắt vàng của phép lai 2, thuđược đời con có 75% số cá thể mắt đỏ.. 3.A. 1.B. 2.C. 4.DCâu 120: Một loài động vật, xét cặp gen cùng nằm trên cặp nhiễm sắc thể thường; mỗi gen quyđịnh một tính trạng, mỗi gen đều có alen và các alen trội là trội hoàn toàn. Biết rằng không xảy ra độtbiến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?I. Lai hai cá thể với nhau có thể thu được đời con gồm toàn cá thể dị hợp tử về cặp gen.II. Lai hai cá thể với nhau có thể thu được đời con có loại kiểu gen.III. Cho cá thể dị hợp tử về cặp gen lai với cá thể dị hợp tử về cặp gen, thu được đời con có số cáthể đồng hợp tử về cặp gen chiếm 25%.IV. Lai hai cá thể với nhau có thể thu được đời con có loại kiểu hình với tỉ lệ bằng nhau.. 2.A. 1.B. 3.C. 4.D------------------------ HẾT ------------------------Trang 6/6 Mã đề thi 216