Đề số 1

Gửi bởi: Trần Khải vào ngày 2019-03-04 20:49:25 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

1ề ốC©u Khoanh vµo ¸p ¸n ®óng nhÊt :(2®)1 ¢m ®i víi c¸c ©m Khoanh .e, a, B. a, i, C. ª, ¬, D.i, e, 2, Trong c¸c c©u sau ®©y c©u viÕt sai chÝnh t¶ lµc©u: Khoanh A;B;D,EA. B¹n Nga cã c¸i cÆp gia rÊt ®Ñp.B. Nam lµ cËu häc sinh ngoan nhÊt líp, cËu Êy îc mäi ng êi tiniªuC. C¶ líp l¾ng nghe c« gi¸o gi¶ng bµi .D. C« t¸ tr êng em thËt chu ®¸o.E. Chñ nhËt em ®i ¨n dç cïng «ng néi.Tù luËn :C©u :a, §Æt mét c©u trong ®ã cã c¸c tiÕng chøavÇn :uya ;o¨t (2®) HS ®Æt c©u chøa c¸c vÇn trªn vµ cã nghÜa B,§Æt mét c©u trong ®ã cã c¸c tiÕng chøa vÇn uc uyu(2®)HS ®Æt c©u chøa c¸c vÇn trªn vµ cã nghÜa C©u Em h·y xÕp c¸c tõ trªn thµnh mét c©u v¨n (2,5®)A, N« ®ïa, s©n tr êng, häc sinh, trªn, rÊt vui, Trªn s©n tr êng, häc sinh n« ®ïa rÊt vui. B, Em h·y viÕt tiÕp vµo c©u sau: Th¸p Rïa lµ c¶nh ®Ñp ë.. HµNéi (1,5®) C©u §iÒn c¸c tõ tÝnh nÕt, mét m×nh, s¸ng tr ng vµochç trèng cho phï hîp:(1,5®)- Em ®Õn tr êng... mét m×nh ..kh«ng cã mÑ d¾t tay. -Ban ®ªm trªn êng phè ®Ìn ®iÖn s¸ng tr ng- Ch÷ ®Ñp lµ.. tÝnh nÕt cña nh÷ng ng êi trß ngoan.C©u :nèi ch÷ cét víi ch÷ cét cho phï hîp.(1,5®)C ©u ::§IÒn dÊu hái hoÆc ng· vµo c¸c ch÷ in nghiªng íi ®©ycho ®óng (2®) Gi¶ vê; cæ kÝnh; kh¼ng khiu; sõng s÷ng C©u Em h·y viÕt khæ th¬ mµ em thÝch nhÊt trong bµi th¬ ‘‘ Ng ìng cöa ’’ ®iÓm) AC¸c em chuÈn bÞ Em rÊt thÝch§øng trªn boong tµu BChµo tõ biÖt líp .Ng¾m mÆt biÓn réng .Sèng trong ng«I nhµ ®Ñp.Đ 2ề ốTi ng vi tế ệBài hai thành câu có nghĩa:ố ộNh ng con veữ xòe tròn nh cái qu nư ớĐuôi công ca hát su mùa hèốLá sen là tay gi nh bi nơ ểT ng chùm quừ ch róc rách trong khe su iả ốCá heo màu xanh mátN ướ chín vàng trong láẽBài Đo th sau thi thanh, em hãy đi vào cho đúng:ạ ềHoa ban xoe canh trăngLan tu mau năng vangơCanh hông khoe nu thămBay lan ng diu dang.ươBài Đi n: uôc, uôt, uôn, ômCon c…………; …………… lúa; tr……… cái ắkh……. M……….. màu; h……… qua khoai l……….; v…… ve.Bài câu:ặa. câu có ch tắ b. câu có ch âu c. Vi câu có ch ti ng :Bài Bài vi tế________________________________________________________________Đ 3ề ốĐề số 4Đề số 5Đề số 6Đề số 7Bài làm