Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề ôn thi THPT quốc gia môn Toán năm 2017 có đáp án chi tiết cực hay (đề 41)

35356338313064303139653862353139343531363763623132626365356636363461623963636439306361313932363462653436353933303265303432343137
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 09:42 AM ngày 13-06-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 212 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ Bài tập hiệu suất và tính hCâu 1: Khối lượng của một đoạn mlà 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong A. 113 và 152. B. 121 và 114. C. 121 và 152. D. Câu 2: Từ tấn C2H4 có chứa 30% tứng là 90%) A. 2,55 B. 2,8 Câu 3: Phân tử khối trung bình cA. 12.000 B. 13.000 Câu 4: Sau khi trùng hợp mol etilHiệu suất phản ứng và khối lượng polime thu đưA. 80% 22,4 gam. C. 20% 25,2 gam. Câu 5: Tiến hành phản ứng đồng trùng hpolime X. Cứ 2,834 gam phản stiren) trong loại polime trên là A. 1. B. 2.Câu 6: Polime có phân tử khối là 336000 và hA. PE B. PP Câu 7: Thuỷ phân 1250 gam protein thu đư100.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tA. 453 B. 382 Câu 8: Một loại cao su chứa 2% S. Hddiissunfua –S-S-? A. 46 B. 64 Câu 9: Tiến hành clo hoá poli(vinyl clorua) thu đưTrong có chứa 66,18% clo theo khứng được với một phân tử clo A. B. Câu 10: Cứ 5,668 cao su buna-butađien và stiren trong cao su bunaA. 1:3 B. 1:2 Câu 11: Clo hoá PVC thu được mclo phản ứng với mắt xích trong mhttp://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn và tính hệ số mắt xích trong polimen mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đot xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên l121 và 114. 113 và 114. 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE (Bi2,8 C. 2,52 D. 3,6 trung bình của polietilen là 420000. Hệ số polime hoá c13.000 C. 15.000 D. 17.000 mol etilen thì thu được sản phẩm có phản ứng vừa đng polime thu được là B. 90% 25,2 gam D. 10%; 28 gam. ng trùng hợp giữa stiren và buta 1,3 đien (butađien), thu đưn ứng vừa hết với 1,731 gam Br2. Tỉ lệ số mắt xích (butađien 2. C. 2:3 là 336000 và hệ số trùng hợp là 12000. Vậy là C. PVC D. Teflon.phân 1250 gam protein thu được 425 gam alanin. Nếu phân tửt xích alanin có trong phân tử là C. 328 D. 479 2% S. Hỏi cứ bao nhiêu mắt xích izopren thì có C. 80 D. 40 hành clo hoá poli(vinyl clorua) thu được một loại polime dùng đa 66,18% clo theo khối lượng. Vậy, trung bình có bao nhiêu C. D. -S phản ứng vừa hết với 3,462 brom trong CClbutađien và stiren trong cao su buna-S là: C. 2:3 D. 3:5 một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình phân tt xích trong mạch PVC. Giá trị của là Văn Anh tốt nhất! xích trong polime đoạn mạch tơ capron 6,6 và capron nêu trên lần lượt là PE (Biết hiệu suất phản polime hoá của PE là 17.000 đủ với 16 gam brom. đien (butađien), thu được xích (butađien D. 1:3 là Teflon. khối của bằng xích izopren thì có một cầu nối polime dùng để điều chế tơ clorin. y, trung bình có bao nhiêu mắt xích PVC phản 3,462 brom trong CCl4. Tỉ lệ mắt xích ng, trung bình phân tửTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! A. B. C. D. Câu 12: Người ta sản xuất cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau: (trong ngoặc là hiệu suất phản ứng của mỗi phương trình) Gỗ -> (35%) glucôzơ -> (80%) ancol etylic -> (60%) Butađien-1,3 -> (100%) Cao su Buna. Tính lượng gỗ cần thiết để sản xuất được tấn cao su, giảsử trong gỗ chứa 50% xenlulozơ? A. 35,714 tấn. B. 17,857 tấn. C. 8,929 tấn. D. 18,365 tấn. Câu 13: Đốt cháy 1V hidrocacbon cần 6V khí oxi và tạo ra 4V khí CO2. Từ hidrocacbon trên tạo ra được bao nhiêu polime trùng hợp? A. B. C. D. Câu 14: Từ 15kg metyl metacrylat có thể điều chế được bao nhiêu gam thuỷ tinh hữu cơ có hiệu suất 90%? A. 13500n (kg) B. 13500 C. 150n (kg) D. 13,5 (kg) Câu 15: Khi đốt cháy polime chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ số mol tương ứng là 1. là polime nào dưới đây A. Polipropilen B. Tinh bột C. Polivinyl clorua (PVC) D. Polistiren (PS) Câu 16: Tiến hành phản ứng trùng hợp 5,2 gam stiren, sau phản ứng ta thêm 400 ml dung dịch nước brom 0,125M, khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn thấy dư 0,04 mol Br2. Khối lượng polime sinh ra là A. 4,16 gam. B. 5,20 gam. C. 1,02 gam. D. 2,08 gam. Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy cho đi qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch trong bình thay đổi như thế nào? A. Tăng 4,4g B. Tăng 6,2g C. Giảm 3,8g D. Giảm 5,6g Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy cho lần lượt đi qua bình đựng H2SO4 đặc và bình đựng dd Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng g, bình có 100 kết tủa. Giá trị của là A. B. 18 C. 36 D. 54 Câu 19: Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (metan chiếm 95% khí thiên nhiên) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau: Metan -> (hs 15%) Axetilen -> (hs 95%) Vinyl clorua -> (hs 90%) PVC Muốn tổng hợp tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (đo đktc)? A. 5589m3 B. 5883m3. C. 2941m3. D. 5880m3.Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! Câu 20: Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin thu được một loại cao su buna-N chứa 8,69% nitơ. Tỉ lệ số mol buta-1,3-đien và acrilonitrin trong cao su là A. 1:2 B. 1:1 C. 2:1 D. 3:1 Câu 21: Nhiệt phân nhựa cây gutta peccha được một chất lỏng chứa 88,23% C; 11,76% (). Cứ 0,34 phản ứng với dd Br2 dư cho 1,94 một chất lỏng nặng hơn nước và không tan trong nước. Biết phản ứng với H2 dư được isopentan và khi trùng hợp được polime có tính đàn hồi. CTCT của là A. CH2=C=C(CH3)2. B. HC≡C–CH(CH3)2. C. CH2=C(CH3)–CH=CH2. D. CH2=CH–CH=CH2. LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án Tơ nilon 6,6 có công thức phân tử [-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n 1mắt xích 226 Số lượng mắt xích là 27346/226 121 Tơ capron [-NH-(CH2)5-CO-]n có của mắt xích là 113 -->số mắt xích là 17176/113 152 => Đáp án Câu 2: Đáp án Bảo toàn => phản ứng tỉ lệ 1:1 Khối lượng PE thu được là: 0,7 0,9 2,52 tấn => Đáp án Câu 3: Đáp án Hệ số polime hóa là 420000 28 15000 => Đáp án Câu 4: Đáp án nBr 0,1 mol nên etilen dư 0,1 mol => hiệu suất 90%. => Đáp án Câu 5: Đáp án Theo bài ra, Cao su buna nBr2 -> -(CH2-CH(Br)-CH(Br)-CH2)n-(CH(C6H5)-CH2)m Ta có: (54n 104m) -> 160n 2,834 -> 1,731 Nhân chéo, ta có: => 453,44n 93,474n 180,024m <=> 359,966n 180,024m <=> m:n~359,966 180,024 => Đáp án Câu 6: Đáp án 336 000 12 000 28 => PETruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! => Đáp án Câu 7: Đáp án Nếu 100 000 thì khối lượng alanin trong đó sẽ là: 100 000 425 1250 34 000 => Số mắt xích alanin: 34 000 89 382 => Đáp án Câu 8: Đáp án Sơ đồ: (C5H8)n +S2 -> C5nH8n -2S2 Tỷ lệ đisunfua (64.100)/(68n+62) 2% => n=46 => Đáp án Câu 9: Đáp án Gọi là số mắt xích PVC và là số phân tử Clo (C2H3Cl)n xCl2 ---> C2nH(3n-x)Cl(n+x) xHCl Ta có: 35,5(n+x) 100/(62,5n 34,5x) =66,18 Quy đồng rồi biến đổi PT trên ta tìm được: 2,16x Đề bài hỏi là "Hỏi trung bình có bao nhiêu mắt xích PVC kết hợp với phân tử clo" =>1 phân tử clo => x=1 =>n =2,16 => Đáp án Câu 10: Đáp án C8H8 C4H6 --> C12H14 Trong cao su buna có nối đôi gốc C4H6 -CH2-CH=CH-CH2- tác dụng với Br2 nBr2 0,0216375 gốc C4H6 => gốc C4H6 0,0216375.54 1,168425 => gốc C8H8 5,668 1,168425 4,49 xấp xỉ 4,5 => gốc C8H8 4,5/104 0,04 Vậy tỉ lệ mắt xích tỉ lệ số mol 0,02/0,04 1:2 => Đáp án Câu 11: Đáp án C2nH3nCln +Cl2 -> C2nH3n-1Cln +1 HCl Tỷ lệ về khối lượng của clo: ((n+1).35,5 100)/(62,5n 34,5) 63,96% => n=3 => Đáp án Câu 12: Đáp án ATruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! 54 0,6 0,8 0,35 0,5 162 35,714 tấn => Đáp án Câu 13: Đáp án Gọi CTPT của là CxHy pt: 2CxHy+(2x+y/2)O2--->2xCO2+yH2O 2...........2x+y/2...........2x.......... Theo bài ra 1mol cần mol O2 và sinh ra mol CO2 nên 2/1 =(2x+y/2)/6 =y/4 =>y=8 ;x=4 CTPT là C4H8 => Có đồng phân nên tạo được polime. => Đáp án Câu 14: Đáp án 15 90% 13,5 kg 13 500 Đề bài hỏi gam nên phải đổi đơn bị => Đáp án Câu 15: Đáp án Theo bài ra có công thức CnH2nOa => loại vì có thêm Clo và S; loại B, vì không thỏa mãn tỉ lệ C:H => Đáp án Câu 16: Đáp án nBr2 phản ứng cũng chính là số mol stiren dư là 0,01 mol => khối lượng polime sinh ra là 5,2 0,101.104 4,16 gam => Đáp án Câu 17: Đáp án 10 gam kết tủa => mCO2 4,4 gam và mH2O 1,8 => Khối lượng bình: 4,4 1,8 10 -3,8 => Khối lượng giảm 3,8 gam => Đáp án Câu 18: Đáp án nCO2 mol; Bình chỉ giữ H2O lại mà polietilen => nCO2 nH2O => H2O 18 18 gam => Đáp án Câu 19: Đáp án 62,5 0,9 0,95 0,15 22,4 0,95 .2 5883 m3 => Đáp án BTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! Câu 20: Đáp án Cách giải nhanh, ta xét mắt xích cao su buna có nguyên tử => 14 8,69 100 161. Ta có buta-1,3-dien 54; acrilonitrin 52 => 2:1 => Đáp án Câu 21: Đáp án CxHy: x:y 88,23/12 11,76/1 7,3525 11,76 1,6 CTĐGN: (C5H8)n MA 2,43 28 68,04 =>68n 68 => => C5H8. Lại có phản ứng hới H2 dư được isopentan và trùng hợp ra cao su => Đáp án