Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề ôn thi HSG môn VẬT LÝ lớp 9 (3)

1dbe85fad45f781f0e696a5472f6578b
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-09 23:17:17 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 320 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

THI CH SINH GI 9Ề ỚNĂM 2017 2018ỌMôn: LÝẬTh gian làm bài: 150 phút (không th gian giao )ờ ềBài (5 đi mể tô xu phát đi N, quãng ng đi vộ ườ ố1 quãng ngườcòn đi vạ ố2 tô khác xu phát đi M, trong th gian đi iộ ớv vậ ố1 và th gian còn đi vờ ố2 xe đi xu phát mu 0.5 gi soế ờv xe đi thì hai xe đi đã nh cùng lúc. Bi vế1 20 km/h và v2 60 km/h. a. Tính quãng ng MN. ườ b. hai xe xu phát cùng lúc thì chúng nhau trí cách bao xa. ịBài (5 đi mể ). bình hình tr có bán kính đáy Rộ ụ1 20cm th ng ng ch ượ ướ ởnhi tệ ộ1 200 c. Ng ta th qu ng nhôm có bán kính Rườ ằ2 10cm nhi tở ộ2= 400 vào bình thì khi cân ng trong bình ng chính gi qu u. ướ ầCho kh ng riêng Dố ượ ướ1 1000kg/m3 và nhôm Dủ2 2700kg/m3 nhi tệdung riêng Củ ướ1 4200J/kg.K và nhôm Củ2 880J/kg.K. qua trao nhi tỏ ệv bình và môi tr ng.ớ ườa. Tìm nhi khi cân ng nhi t.ệ ướ ệb. thêm nhi tổ ộ3 150 vào bình cho ng qu u. Bi kh iừ ốl ng riêng và nhi dung riêng Dượ ầ3 800kg/m3 và C3 2800J/kg.K.Xác nh: Nhi khi cân ng nhi t? Áp qu lên đáy bình? ầBài (5 đi mể bình nhi ng ban ch nhi tộ ượ ướ ộ0 20 C. Ng ta th ườ ượ ảvào bình này nh ng qu gi ng nhau đã nóng 100ữ ượ oC. Sau khi th qu th ứnh thì nhi trong bình khi cân ng nhi là tấ ướ ệ1 40 C. Bi nhi dung riêng ủn là 4200J/kg.đ qua trao nhi môi tr ng và bình nhi ng Gi thi ướ ườ ượ ến không tràn ra ngoài.ướ ịa) Nhi trong bình khi cân ng nhi là bao nhiêu ta th ti qu th hai, ướ ứth ba? ứb) ph th bao nhiêu qu nhi trong bình khi cân ng nhi là 90ầ ướ C.Bài (5 đi mể ). Cho ch đi nh hình vạ R1 R2 R3 R1 =8 , ampe có đi tr không đáng hi đi th gi AB là 12V. ầa. Khi ampe ch 0,6A, tính đi tr Rở ở2 b. Khi đóng ampe ch 0,75A, tính đi tr Rế ở3 c. ch ampe và đi tr Rổ ở3 cho nhau đóng khóa K, hãy cho bi ampe ch bao ỉnhiêu? Aa) chi dài quãng ng là Sọ ườ ếTh gian đi xe là tờ ủ121212112)(22vvvvSvSvSt (a) th gian đi xe là tọ ủ2 Ta có:)2(222122212vvtvtvtS b)Theo bài ra ta có )(5,021htt hay Thay giá tr vị ủM vN vào ta có 60 km.Thay vào (a) và (b) ta tính tượ1 =2h; t2 =1,5 hb) là th gian mà hai xe đi lúc xu phát khi nhau. ượ ặKhi đó quãng ng xe đi trong th gian là:ườ ượ ờ20MS t= ếht5,1 (1)30 1, 5)60MS t= ếht5,1 (2)20NS t= ếht75,0 (3)15 0, 75)60NS t= ếht75,0 (4)Hai xe nhau khi SặM SN 60 và ch ra khi ảht5,175,0 đi ki này ta ng (1) và (4):ừ ụ20t 15 0,75) 60 60Gi ph ng trình này ta tìm ươ ượht89 và trí hai xe nhau cách là Sị ặN 37,5km3 a. ch đi c: Rạ ượ nt Đi tr ng ng đo ch là: =Rệ ươ ươ 1+ mà )(206,012IUV đi tr Rậ có giá tr là: Rị 20 12( )b. đóng: ch đi c: Rạ ượ nt (R // R3 )Đi tr ng ng đo ch là: =Rệ ươ ươ 2,3 Mà =)(1675,012IU ->R 2,3 16 8( )V đi tr Rậ ở3 có giá tr là:ị ừ)(2412181111111323323,2RRRRRRRc. ch ampe và đi tr Rổ ở3 cho nhau đóng khóa K:ồ ch đi c: Rạ ượ nt Đi tr ng ng đo ch là: ươ ươ =R 1+R3 24 32( )C ng dòng đi trong ch là:ườ )(375,03212ARUIa. kh ng là m, kh ng và nhi dung riêng qu là ượ ướ ượ ầm1 và c1 Nhi khi cân ng nhi là tệ ệcb và qu th vào là Nố ướTa có: Nhi ng ra các qu là: Qệ ượ ầt aỏ Nm1 c1 (100 tcb ).* Nhi ng thu vào là: Qệ ượ ướthu 4200m(tcb 20)* Đi ki cân ng: Qề ằt aỏ Qthu Nm1 c1 (100 tcb 4200m(tcb 20) (1)* Khi th qu th nh t: 1; tả ấcb 40 C, ta có:1.m1 c1 (100 40) 4200m(40 20) m1 c1 1400m (2)Thay (2) và (1) ta c: N.1400m(100 tượcb 4200m(tcb 20)Þ 100N Ntcb 3tcb 60 (*)* Khi th thêm qu th hai: 2, ph ng trình (*) ta c:ả ươ ượ200 2tcb 3tcb 60 tcb 52 C. Vây khi th thêm qu th hai thì nhi cân ng là 52ả ướ C.* hi th thêm qu th ba: 3, ph ng trình (*) ta c:ả ươ ượ300 3tcb 3tcb 60 tcb 60 C. Vây khi th thêm qu th ba thì nhi ộcân ng là 60ằ ướ C.b. Khi tcb 90 C, ph ng trình (*) ta c:ừ ươ ượ100N 90N 270 60 21. th 21 qu nhi cậ ướtrong bình khi cân ng là 90ằ C.