Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề ôn thi HSG môn VẬT LÝ lớp 9 (2)

9b5ad0674a20bdaeeff6ffd6dae81bb8
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 10:57 PM ngày 9-11-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 232 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

R2R1AM NC BAĐ THI CH HSG HUY NỀ ỆNăm c: 2015 2016ọMôn: líậTh gian làm bài: 150 phútờCâu đi mể bình thông nhau có ch c. Hai nhánh bình cóộ ướ ủcùng kích th c. vào nhánh bình ng có chi cao là 18 cm.ướ ượ ềBi tr ng ng riêng là 8000 N/mế ượ 3, tr ng ng riêng làọ ượ ướ10000 N/m 3. Hãy tính chênh ch ch ng trong hai nhánh bình ?ộ ủCâu 2(6đ)Cho ch đi nh hình ẽBi Rế1 R2 R3 12 R4 UAB 36V. a/ Tìm ch vôn ?ố b/ Thay vôn ng ampe tìm chế ỉc ampe Các ng đo lí ngụ ưở )Hình 2Câu (6 đi m): Cho ch đi nh hình .ạ UMN 6V; R1 và R2 Bi tr AB là cu dây có đi tr toànế ởph RAB qua đi tr ampe và dây i.ỏ ốa/ Xác nh ch ampe khi Rị ếAC b/ Thay ampe ng vôn có đi tr n.ế ớTính RAC vôn ch 1V.ể Bi âm vôn vào đi C. ểCâu đi mể Hai ng ph ng Gươ ẳ1 G2 quay ph vào nhau và ạv nhau góc 60ớ 0. đi trong kho ng hai ng.ộ ươ a) Hãy nêu cách ng đi tia sáng phát ra ph qua Gẽ ườ ượ1 G2 quay tr S.ồ b) Tính góc tia xu phát và tia ph đi qua .ạ t-ếNg ki tra Ng ra Xác nh ườ ườ ủBGH Nguy Th nhễ ạ18 cmBA ?18cm.1§¸p ¸n ®Ò thi häc sinh giái vËt lý líp 9Năm c: 2015 2016ọCâu Đáp án Đi mể1 Gi iả+ là cao chênh ch ch ng nhánh bìnhọ và là hai đi có cùng cao so đáy bình haiọ ởnhánh. 1đ+ Ta có áp su và do là do ch ng gây ra là ngấ ằnhau:PA PB 1đ Hay dd 0,18 dn (0,18 h) 8000 0,18 10000. (0,18 h) 1440 1800 10000.h 10000.h 360. 0,036 (m) 3,6 cm) cao chênh ch ch ng hai nhánh là 3,6 ởcm. 2đ1đ 421,5đhA BDuầNcướ.a.V× m¹ch gåm R1 //(R2 ntR3 )nt R4Tính RượAB 12 => IAB 3AUAN 24V => U2 12V => Uv UAB U2 36 -12 24V.VËy v«n kÕ chØ 24V 1,5đV× m¹ch gåm [R1 nt(R4 //R3 //R2 RAB =20/3 => IAB 5,4A 1,5đTÝnh îc I2 3A. I3 0,6A =>T¹i nót IA I2 I3 3,6AV ampe ch 3,6Aậ ỉ1,5đ3 a) RMC 2,4 RNC =1,6 => RAB 1,5A => U1 3,6 U2 2,4V 2đI1 0,9A I2 0,3A => IA 0,6AI12 =0,5A => U1 2V => UAC 3V và UCB 3V 2đb) 3/x 3/(8-x) => 2đ4a/ Sấ1 ng qua Gố ớ1 Sấ2 ng qua Gố ớ2 Số1 và S2 Gắ1 Gạ ắ2 S, I, J, và đánh ng đi ta tia sáng ướ ượ ẽb/ Ta ph tính góc ISR.ả pháp tuy và nhau Trong giác IKJO có góc vuông và ứvà có góc 60 Do đó góc còn IKJ 120ạ Suy ra: Trong JKI có I1 J1 60 Mà các góc và góc ph Iặ ạ1 I2 J1 J2 đó: => Iừ1 I2 J1 J2 120 1đ1đXét SJI có ng góc 120ổ => IS 60 0Do yậ góc ISR 120 Do bù ISJ )ề 1đ
2020-09-28 14:28:31