Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề ôn thi HSG môn hóa học lớp 8

8d8b1a0bb2f1d198d98f8cebab58e75d
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-07 14:49:26 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 376 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD YÊN CHÂU NG HÒA XÃ CH NGHĨA VI NAMỘ do ựH nh phúcạĐ THI HSGL 2013-2014Moân thi HOÙA CThôøi gian laøm baøi 150 phuùt (Khoâng keå thôøigian phaùt ñeà Caâu 2,0 ñieåm )Baèng phöông phaùp hoùa hoïc haõy nhaän bieát caùc loï maát nhaõn sau: CaO, P2 O5 Al2 O3Caâu 3,0 ñieåm )a)Töø FeCl2 vaø caùc hoùa chaát caàn thieát, vieát phöông trình phaûn öùng ñieàu cheá saét kim loaïi.b)Cho bieát laø kim loaïi thoâng duïng coù hoaù trò thöôøng gaëp laø (II) vaø (III) khaù beàn Vieát caùc phöông trình phaûn öùng thöïc hieän chuyeån hoaù hoaù hoïc sau :A   C  ACaâu 3,0 ñieåm )Khoái löôïng rieâng cuûa moät dung dòch CuSO4 laø 1,6g/ml Ñem coâcaïn 312,5ml dung dòch naøy thu ñöôïc 140,625g tinh theå CuSO4 .5H2 Tính noàng ñoä C% vaø CM cuûa dung dòch noùi treân C©u 4: (4,0 ®iÓm) a, Mét nguyªn tö cã tæng sè c¸c h¹t trong p, n, lµ 115. Sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 25 h¹t. H·y x¸c ®Þnh tªn nguyªn tö b, Cã nh÷ng chÊt sau: Zn, Cu, Al, H2 O, C12 H22 O11 KMnO4 HCl KClO3 KNO3 H2 SO4 lo·ng MnO2 Nh÷ng chÊt nµo cã thÓ ®iÒu chÕ îc khÝ H2 O2 Vi PTHH? Caâu 4,0 ñieåm )Nung hoãn hôïp muoái goàm (CaCO3 vaø MgCO3 thu ñöôïc 7,6 gam hoãn hôïp hai oxit vaø khí A. Haáp thu khí baèng dung dòch NaOH thu ñöôïc 15,9 gam muoái trung tính. Tính khoái löôïng cuûa hoãn hôïpmuoái.Caâu 4,0 ñieåm )Hoøa tan hoaøn toaøn 16,25 gam kim loaïi (chöa roõ hoùa trò) vaøo dung dòch axit HCl. Khi phaûn öùng keát thuùc thu ñöôïc 5,6 lít H2 (ñktc).a)Xaùc ñònh kim loaïi trong soá caùc kim loaïi cho sau: Na=23; Cu=64; Zn=65.b) Tính theå tích dung dòch HCl 0,2M caàn duøng ñeå hoøa tan heát löôïng kim loaïi naøy. Hoïc sinh ñöôïc söû duïng baùng heä thoáng tuaàn hoaøn caùc NTHHñeå laøm baøi )HÖÔÙNG DAÃN CHAÁMMoân thi HÓA ---------------------------------------Caâu 2,0 ñieåm )Laáy moãi loï moät ít cho vaøo nöôùc, chaát tan laø (0,25 ñieåm)CaO H2 O Ca(OH)2 (0,5 ñieåm)P2 O5 3H2 O 2H3 PO4 (0,5 ñieåm)Chaát khoâng tan Al2 O3 (0,25 ñieåm)Duøng quì tím ñeå nhaän bieát Ca(OH)2 laøm quì tím chuyeån sang maøu xanh. (0,25 ñieåm)H3 PO4 laøm quì tím chuyeån sang maøu ñoû. (0,25 ñieåm)Caâu 3,0 ñieåm )a) FeCl2 2NaOH  Fe(OH)2 2NaCl (0,5 ñieåm)Fe(OH)2  FeO H2 (0,25 ñieåm)FeO CO  Fe CO2 (0,25 ñieåm)b) Vì (A) laø kim loaïi thoâng duïng coù hoaù trò thöôøng gaëp laø (II)vaø (III) khaù beàn, ñoàng thôøi theo chuoãi bieán ñoåi (A) chæ coùtheå laø Fe Fe 2HCl FeCl2 H2 (0,5ñieåm) FeCl2 2NaOH  Fe(OH)2 2NaCl (0,5ñieåm) Fe(OH)2  FeO H2 (0,5ñieåm)FeO CO  2Fe CO2 (0,5ñieåm) Caâu 3,0 ñieåm )Töø söï so saùnh coâng thöùc tinh theå CuSO4 .5H2 vaø coâng thöùc muoái ñoàng sunfat CuSO4 ta ruùt ra 4.5140, 6250, 5625250CuSO CuSOn mol= =(0,5 ñieåm)Soá ml dung dòch laø :0,3125(l)Noàng ñoä mol cuûa dung dòch CuSO4 laø CM =Vn 3125,05625,0 1,8 M(0,5 ñieåm) Khoái löôïng CuSO4 laø 4. 0, 5625.160 90CuSO CuSO CuSOm g= (1,0 ñieåm) Khoái löôïng dung dòch mdd dV 312,5. 1,6 500 (g)Noàng ñoä mol cuûa dd CuSO4 laø 4490.100% .100 18%500CuSOCuSOddmCm= =(1,0 ñieåm) Caùch 2: Khoái löôïng cuûa CuSO4 chaát tan laø :4160.140, 625 90250CuSOm g= Soá mol CuSO4 laø 4900, 5625160CuSOmn molM= Khoái löôïng dung dòch mdd dV 312,5. 1,6 500 (g) Noàng ñoä phaàn traêm vaø noàng ñoä mol cuûa dung dòch laø :4490.100% .100 18%500CuSOCuSOddmCm= CM =Vn 3125,05625,0 1,8 MHoaëc CM =MdC10%. =1606,1.10.18 1,8 Caâu 4,0 ñieåm )a đ- LËp biÓu thøc tÝnh sè h¹t mang ®iÖn sè h¹t kh«ng mang ®iÖn. (1 ñieåm)- Tõ sè => ®iÖn tÝch h¹t nh©n => tªn gnuyªn tè(1 ñieåm)b) PTHH đúng 0,25 đ)ỗNh÷ng chÊt dïng ®iÒu chÕ khÝ H2 Zn, Al, H2 O, HCl, H2 SO4Nh÷ng chÊt dïng ®iÒu chÕ khÝ O2 KMnO4 KClO3 KNO3 MnO2C¸c PTHH: Zn 2HCl --> ZnCl2 H22Al 6HCl --> 2AlCl3 3H2 Zn H2 SO4 --> ZnSO4 H2 2Al 3H2 SO4 --> Al2 (SO4 )3 3H2 2H2 dp 2H2 O2 2KMnO4 0t K2 MNO4 MnO2 O2 2KClO3ot 2KCl 3O2 2KNO3 0t 2KNO2 O2Caâu 4,0 ñieåm )PTPÖ: CaCO3  CaO CO2 (1) (0,5ñieåm) n1 n1MgCO3  MgO CO2 (2) (0,5ñieåm) n2 n2CO2 2NaOH  Na2 CO3 H2 (3) (0,5 ñieåm) n1 +n2 n1 +n2Ta coù: Na2CO3 1069,15 0,15 (mol) (0,5ñieåm) Mtb 15,06,7 =15,040)115,0(156nn (*)(0,5 ñieåm)Giaûi phöông trình (*) ta ñöôïc n1 =0,1 (mol) n2 0,05 (mol) (0,5 ñieåm)Khoái löôïng cuûa caùc muoái CaCO3 0,1. 100 10 (gam). (0,25 ñieåm) MgCO3 0,05. 84 4.2 (gam). (0,25 ñieåm)Khoái löôïng cuûa hh muoái 10 4,2 14,2 (gam) (0,5 ñieåm)Caâu 4,0 ñieåm )a) Goïi laø hoùa trò cuûa M, ta coù PTPÖ:M nHCl  MCln 2n H2 (0,5 ñieåm)1 mol 2n mol mol 2nx molTa coù heä PT: mx 16,25 (1) (0,5ñieåm)2nx 4,226,5 0,25 (2) (0,5ñieåm)Töø (2):  nx 0,25.2 0,5 (3) (0,5 ñieåm)Laáy (1) (3)  nxmx 5,025,16  nm 32,5  32,5n (0,25 ñieåm)Hoùa trò cuûa kim loaïi coù theå laø I; II; III Do ñoù ta xeùt baûng sau:Laäp baûng 32,5 65 97,5 Trong caùc kim loaïi treân, thì Zn öùng vôùi KLNT laø 65 laø phuø hôïp. (0,25 ñieåm)b) PTPÖ: Zn 2HCl  ZnCl2 H2 (0,5 ñieåm) nHCl =2nzn 2.6525,16 0,5 (mol) (0,5 ñieåm)VHCl =CMn 2,05,0 2,5(lít) (0,5ñieåm)-------------------------------------------------------------------------------