Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề ôn thi học kỳ 2 môn lịch sử lớp 11

32653562356132336532356131363865646564346165656533616535306162616231656261373736386536386633353438646432346136623235656661323338
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 10:15 PM ngày 29-11-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 246 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr ng THPT Hi Hòa 3ườ ốT KHXHổMã 02ề ki tra kì IIề ọMôn: ch 11ị ửTh gian: 45 phútờ***************************H và tên sinh:................................................................... p:...........................................ọ ớS báo danh:............................................................................. Phòng thi:..................................ốI. Tr nghi (3 đi m)ắ ểCâu 1: dung nào sau đây không ph nguyên nhân bùng phong trào Ngũ ?ổ ứA nh ng Cách ng tháng Nga. ưở ườ nh ng Chi tranh Th gi th ưở ứnh t.ấC sinh, sinh viên phân bi Chính ph Trung Qu làm tay sai cho ếqu c.ốCâu 2: Âm khi rút kh Qu liên làư ốA. thôn tính toàn Ti Kh va Ba Lan.ộ ắB thôn tính các Đông Âu, bàn công Liên Xô.ướ ấC thành “Đ c” bao các lãnh th châu Âu có dân sinh ng.ậ ướ ốD gây chi tranh đè Anh, Pháp, Mĩ lên trí ng các ch nghĩa.ế ươ ướ ủCâu 3: nghĩa quan tr ng nh chi th ng Xta-lin-grat làọ ắA ng i, ngh thu quân Liên Xô. ườ gây th ng choổ ềĐ c.ứC làm xoay chuy di chi tranh. D. Xta-lin-grat. ượCâu 4: Lí do nào sau đây không ph iả nguyên nhân khi tri đình nhà Nguy kí Pháp ớHi Nhâm Tu 1862?ệ ướ ấA. Nhà vua và đa quan trong tri đình có ng Pháp.ố ưở ợB Tri đình không tin ng vào năng chi nhân dân.ề ưở ủC Tri đình không ch ng Pháp Nam Kì, đàn áp các cu ủnhân dân Kì.ở ắD .Tri đình có th gian hòa hoãn chu cu kháng chi lâu dài ch ng Pháp.ề ốCâu 5: Viên ch huy quân Pháp ti đánh Kì th nh 1873 làỉ ấA Gac-ni-ê. Giăng Đuy-puy. Ri-vi-e. Gi -nuy-i.ơCâu nào sau đây không ph ánh đúng tình hình ta sau Hi Hác-măng 1883?ả ướ ướA Các hi đã ph ph ng quy li nhân dân.ệ ướ ủB Phong trào kháng chi ti dâng cao.ế ụC Quan các đia ph ng đã ph tuân theo nh bãi binh tri đình và gi tán các ươ ựl ng ch ng Pháp.ượ ốD. Pháp đánh đâu các quân Thanh rút đó.ớ ếCâu 7: Ai là ng ra chi ng?ườ ươA. Vua Hàm Nghi. Tôn Th Thuy t. Nguy Văn ng. ườ Thái hoàng Thái ừDũ.Câu 8: nào sau đây không ph lí do Phan Châu mu vào Nh giành ộl dân c?ậ ộA Nh là châu có nhi nét ng ng Vi Nam.ậ ướ ươ ệB Nh đã ng ng tr nguy th dân ph ng tây xâm c.ậ ướ ươ ượC Sau cu Duy tân Minh Tr 1868, Nh tr thành hùng nh.ộ ướ ạD Chính ph Nh cam giúp phong trào dân Vi Nam.ủ ệCâu ch căn trong ng Phan Châu Trinh làạ ưở ướ ủA ch li ph ch tr ng ng.ị ươ ch tr ng vào Pháp.ủ ươ ựC ph ng quân ch hi n. ưở ng duy tân ch tác ng ph trí ưở ậth c.ứCâu 10: Nguyên nhân nh th phong trào yêu th XX ướ ỉlàA ch có ng đông qu chúng nhân dân.ư ầB chính quy th dân, phong ki còn quá nh.ề ạC ch có ch lãnh sáng su và ph ng pháp cách ng đúng n.ư ươ ắD ch xác nh đúng thù dân c.ư ộII. lu (7 đi m)ự ểCâu (2 đi m): ểPhong trào ng bùng nh th nào? Đi khác bi nh gi giai an ươ ọphát tri phong trào ng là gì?ể ươCâu (3 đi m):ểTrình bày xu ng Phan Châu Trinh ch tr ng và bi pháp th ướ ướ ươ ựhi n. Em hãy đánh giá kh năng th hi n, tác ng và ch xu ng này.ệ ướ Câu (2 đi m):ểCâu nói “Bao gi ng Tây nh Nam ng Nam đánh Tây”ờ ườ ướ ườ là ủai? Hãy nêu hi bi em nhân đó?ể ậBÀI LÀMI. Tr nghi (3 đi m)ắ ểCâu 10Ch nọII. lu (7 đi m)ự ể...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................