Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề ôn tập toán lớp 1 học kì 2

Gửi bởi: hai112005 vào ngày 2017-08-05 15:29:39
Nội dung

Trang1VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíĐỀÔNTẬPHỌCKỲ2MÔNTOÁNLỚP1ĐỀSỐ1I.Trắcnghiệm(3điểm)Khoanhvàođápánđúng1.Sốliềntrướcvàsốliềnsaucủasố17là:a,15và16b,15và18c,16và18d,15và172.Sốgồm8chụcvà2đơnvịlà:a,28b,92c,82d,803.Phépcộng19+9cókếtquảbằng:a,18b,29c,28d,39II.Tựluận(7điểm)Bài1:Đặttínhrồitính(4điểm)a,38+7b,54-8c,72-3d,28+6………………………………………………………………………....…………………....………………………………Bài2:Nốiphéptínhvớikếtquảđúng:(2điểm)Bài3:ĐúngghiĐ,saighiSvàoôtrống:(2điểm)a,39+23=52b,43–5=4817-934+777-929+66535841Trang2VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíc,12+23=45d,26–9=15Đề1.1Bài1:(2đ)Đặttínhrồitính:32+42;94-21;50+38;67–3……………….…………………..………………..………………..……………….…………………..………………..………………..……………….…………………..………………..………………..Bài2:(2đ)Viếtsốthíchhợpvàoôtrống:Bài3(4đ):a,Khoanhtrònvàosốbénhất:81759051b,Khoanhtrònvàosốlớnnhất:62706859c,Đúngghi(Đ),saighi(S)-Sốliềnsaucủa23là24-Sốliềnsaucủa84là83-sốliềnsaucủa79là70-Sốliềnsaucủa98là9989929498Trang3VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí-Sốliềnsaucủa99là100Bài4(2đ):Ancó19quảtáo,Anchoem7quả.HỏiAncònbaonhiêuquảtáo?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài5(1đ):Mỗihìnhvẽdướiđâycóbaonhiêuđoạnthẳng?Có........đoạnthẳngCó........đoạnthẳngĐỀSỐ2Bài1:a)Điềnsốthíchhợpvàochỗchấm:60;…;…;…,64;65;…;67;…;…;7071;…;73;…;…;76;77;…;…;80b)Viếtthµnhcácsố:Bốnmươiba:..........Bamươihai:............Chínmươibảy:.........Haimươitám:...........Sáumươichín:.......Támmươitư:.........Bài2:Đặttínhrồitính:a)45+3456-2018+7174-3………..……….………..………………..………..……….…………………………..………………..b)58cm+40cm=….57+2-4=….Bài3.>6360654888-4563-20,=27………31;99………10094–4………80;18………20–1056–14………46–14;25+41………41+255.Hìnhvẽbêncó:………hìnhtamgiác………hìnhvuông………hìnhtròn6.Lớpemcó24họcsinhnữ,21họcsinhnam.Hỏilớpemcótấtcảbaonhiêuhọcsinh?Giải942116857110123942116857110123Trang6VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7.Mộtsợidâydài25cm.Lancắtđi5cm.Hỏisợidâycònlạidàimấyxăngtimét?Giải.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8.Viếtsốthíchhợpvào75543964+–+–12241020873049449.Tínhnhẩm:43+6=……...;60–20=……...50+30=………;29–9=………ĐỀSỐ4BÀI1:Viếtsố(2điểm)a)Viếtcácsốtừ89đến100:.........................................................................................................................................b)Viếtsốvàochỗchấm:Sốliềntrướccủa99là…………;70gồm…………chụcvà…………đơnvịSốliềnsaucủa99là…………;81gồm…………chụcvà…………đơnvịTrang7VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíBÀI2:(3điểm)a)Tínhnhẩm:3+36=……...;45–20=……...;50+37=………;99–9=……b)Đặttínhrồitính:51+2778–36……….……….……….……….……….………..c)Tính:17+14–14=……………;38cm–10cm=……………BÀI3:Đồnghồchỉmấygiờ?(1điểm)……………giờ……………giờBÀI4:79………74;56……...50+6(1đểm)?60………95;32–2……..32+2BÀI5:(1điểm)Hìnhvẽbêncó:…………hìnhtamgiác…………hìnhvuông121234567891011121234567891011><=Trang8VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíBÀI6:Trongvườnnhàemcó26câycamvàcâybưởi,trongđócó15câycam.Hỏitrongvườnnhàemcóbaonhiêucâybưởi?Giải.......................................................................................................................................ĐỀSỐ5Bài1:……../2điểmBài2:……../1điểma).Viếtsốthíchhợpvàochỗtrống:b).Khoanhvàosốlớnnhất:75;58;92;87c).Viếtcácsố:47;39;41;29theothứtựtừbéđếnlớn:………………………………………………………………………..Viếtsốthíchhợpvàoôtrống:+20–10–8+5a).Đặttínhrồitính:24+3567–5473+2198–97..................................................................................SốliềntrướcSốđãbiếtSốliềnsau………41………………70………4028Trang9VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíBài3:……../4điểm....................................................................................................................................................................b).Tính:32+5–13=.......................;76–4+4=..............30cm+4cm=......................;18cm–8cm=........................Bài4:……../1điểmBài5:……../1điểmNốiđồnghồvớigiờthíchhớp:Viếtsốthíchhợpvàochỗchấm:Hìnhvẽbêncó:...............hìnhtamgiác................hìnhtròn................hìnhvuôngBănggiấymàuxanhdài40cm,bănggiấymàuđỏdài30cm.Hỏicảhaibănggiấydàibaonhiêuxăngtimét?Bàigiải..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1212459687111032125681034971111239768542111101051482639712112giờ6giờ7giờ9giờTrang10VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíBài6:……../1điểmĐỀSỐ61.Đặttínhrồitính:56+4379–24+8265–23.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2.Tính:40+20–40=……………;38–8+7=…………….55–10+4=……………;25+12+2=…………….25cm+14cm=……….;56cm–6cm+7cm=……….48cm+21cm=……….;74cm–4cm+3cm=……….3.Namcó36viênbigồmbixanhvàbiđỏ,trongđócó14viênbixanh.HỏiNamcómấyviênbiđỏ?Giải.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4.Mộtcửahàngcó95quyểnvở,cửahàngđãbán40quyểnvở.Hỏicửahàngcònlạibaonhiêuquyểnvở?Giải.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................