Đề ôn luyện thi HSG môn toán đại lớp 11 có đáp án

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-05 21:57:10 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

BÀI TR NGHI CH NG NG GIÁC 11Ậ ƯƠ ƯỢ----------------------------------Câu 1: Đi ki xác nh hàm ố1sin cosyx x=- làA. kp¹ B. 2x kp¹ C. 2x kpp¹ D. 4x kpp¹ +Câu Ph ng trình ươcos 0x m- vô nghi khi là:ệA. 11mm<-éê>ë B. 1m> C. 1m- D. 1m<-Câu 3: xác nh hàm ốcosy x= là A. ;0 B. ;0 C. D. 0\\RCâu 4: Ph ng trình ươ1sin 2x2-= có bao nhiêu nghi thõa ệ0xp< C. 4m<- D. 4m-