Đề ôn luyện kiểm tra 15 phút môn toán lớp 11

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-05 21:50:01 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Kiểm tra hệ số (lần 2) Học kì Đề số 001T MÔN: Toán Tin cỔ KI TRA KÌ IỂ ỌĐ 001Ề Ố֍֍֍ Th gian: 20 phút 11 (L 2)ờ ầH và tên: …………………………………………………………………………. p: 11A ………N DUNG ĐỘ ỀCâu 1. Tìm th mãn ng th ứ()14 323 !7.n nn nnnC CP++ +++- .Câu 2. 11C có 30 sinh (13 sinh nam và 17 sinh Có bao nhiêu cách ch ra sinh điớ ọlao ng sao cho An và Hân không cùng tham gia lao ng?ộ ộCâu 3. Có bao nhiêu nhiên có ch chia cho ượ ậ{}0;1; 2; 4; 5; 6; 7A= ?Bài làm………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kiểm tra hệ số (lần 2) Học kì Đề số 002T MÔN: Toán Tin cỔ KI TRA KÌ IỂ ỌĐ 002Ề Ố֍֍֍ Th gian: 20 phút 11 (L 2)ờ ầH và tên: …………………………………………………………………………. p: 11A ………N DUNG ĐỘ ỀCâu 1. Gi ph ng trình ươ2 212 20x xC A++ .Câu 2. Có bao nhiêu cách quy sách Toán, quy sách Hóa, quy sách Sinh vào sách, sao choế ệcác quy sách Toán ph luôn ng nhau?ể ềCâu 3. ợ{}1, 2, 3, 4, 5X= có th ch ra kì bao nhiêu nhiên có ch 2000?ể ơBài làm………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………