Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề ôn luyện kiểm tra 1 tiết môn vật lý lớp 9 (2)

24bade970d37c1cee295f4631156fa76
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-09 22:33:16 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 277 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA KỲ I. Năm 2018 2019Ể ọMôn: LÝ. 9Ậ ớI. PH TR NGHI MẦ (3 đi m)ểCâu th nh lu Ôm là:ệ A. UR B. IUR=C. URP=D. U.RCâu Công th tính đi tr ng ng đo ch song song là:ứ ươ ươ ạA. 2111RR B. 2121.RRRR C. 2121.RRRR D. R1 R2 Câu Theo quy bàn tay ph i, ngắ ta quy ngón tay cái choãi ra ch chi uớ ềA. dòng đi ch qua các vòng dâyệ B. ng trong lòng ng dây.ờ ốC. đi tác ng lên dây n.ự D. ng bên ngoài ng dây.ờ ốCâu Thi nào sau đây khi ho ng, nó chuy hóa đi năng thành năng?ế ơA. Bàn là đi n, qu máệ B. Máy khoan đi n, đi n.ệ ệC. Qu máy, hàn đi nạ D. Qu máy, máy khoan đi n.ạ ệCâu đi tác ng lên dây có dòng đi khi:A. dây trong tr ng.ẫ ượ ườB. dây song song các ng ườ ừC. dây trong tr ng và song song các ng .ẫ ượ ườ ườ ừD. dây trong tr ng và không song song các ng .ẫ ườ ườ ừCâu dây ng nhôm (ρ 2,8.10ộ -8W m), dài 100 m, ti di 0,2mmế 2. Đi trệ ởc dây là: ẫA. 1,4Ω B. 14Ω C. 5,6Ω D. 0,28ΩCâu đi tr Rộ ở1 20Ω ti đi tr Rố ở2 60Ω vào gi hai đi mượ ểcó hi đi th 8V. Hi đi th gi hai Rệ ầ2 là:A. 2V B. 6V C. 4V D. 20VCâu Công ng bi tr là:ụ ởA. đi ch nh cề ng dòng đi trong chờ B. thay trí con ch nó. ủC. thay chi dài cu dây nổ D. ti vào ch đi n.ắ ệCâu Công th nh lu Jun Lenx là:ứ ơA. U.I 2.t B. 2.I.t C. 2.R.t D. 2.I.tCâu 10 bóng đèn có ghi 220V-100W ho ng liên trong gi hi đi thộ ế110V. Đi năng tiêu th trong th gian đó là:ệ ờA. 0,5 kWh B. 0,125 kWh C. 500J D. 5kJ.Câu 11 Tr ng nào đây có tr ng là:ườ ướ ườA. xung quanh nhi đi nậ B. xung quanh viên pin.C. xung quanh nam châm D. xung quanh thanh t.ắCâu 12 ng là nh ng ng cong có đi m:ườ ườ ểA. Có chi đi Nam bên ngoài thanh nam châmề ởB. Có chi đi Nam bên ngoài thanh nam châmề ởC. Có chi đi Nam xuyên kim nam châm trên ng tề ườ ừD. Các ng này và thúc kia nam châm.ườ ủII. PH LU NẦ (7 đi m)ểCâu Có bóng đèn lo 220V-80W và 220V-60W vào ch đi có hi đi nạ ượ ệth 220V.ếa) Ph đèn trên th nào chúng sáng bình th ng? ch đi n.ả ườ ệb) Tính ti đi mà đo ch trên tiêu th trong tháng (30 ngày), bi ngàyề ỗho ng trong gi và giá đi là 2500đ/kWh.ạ ệc) đèn trên ti nhau thì đèn nào sáng n? sao?ế ạCâu 2.1. Phát bi quy tay ph i.ể ả2.2. Cho cu dây kín và kim nam châm cộ ượb trí nh hình .ố Khi đóng công c, kim nam châm bắ ịhút vào ng dây.ốa) các ng bên trong ng dây vàẽ ườ ốchi các ng .ề ườ ừb) Xác nh hai ng dây.ị ốCâu Ng ta th ng ng đen compac là đèn dây tóc cho vi th sáng dùườ ườ ặđèn dây tóc có giá th nhi so đèn compac. Gi thích sao.ấ