Đề ôn luyện kiểm tra 1 tiết môn toán đại lớp 11

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-05 21:54:33 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Trang Mã 163 GD-ĐT nh Qu ng Namở Ki tra 15 phútể Trư ngờ THPT Lê Quý Đôn Môn: TOÁN 11ớ tên sinh: SBD. .L p: 11 .ọ ớL ý:ư câu tr nghi sinh tô tròn ng vi chì vào ng tr i, câu lu sinh ọlàm ng ra qu và đi vào ng tr i(N không ghi mà làm đúng ch tính 1/2 đi câu ỏđó). A/ PH TR NGHI M: 01. 09. 17. 25. ~02. 10. 18. 26. ~03. 11. 19. 27. ~04. 12. 20. 28. ~05. 13. 21. 29. ~06. 14. 22. 30. ~07. 15. 23. ~08. 16. 24. Mã 163ề Câu 1. Gieo con súc n. ph không gian là?ộ ẫA. 36 B. 12 C. D. 18 Câu 2. Cho A={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. có th bao nhiêu nhiên có ch đôi từ ượ ộkhác nhau?A. 2520 B. 2160 C. 21 D. 5040 Câu 3. Gieo ng ti liên ti n. Tính xác su bi A: " gieo là ầnh nhau"ưA. 1( )4P A= B. 7( )8P A= C. 3( )8P =D. 1( )2P A= Câu 4. Gieo ng ti liên ti n. ph không gian là?ộ ẫA. B. C. D. Câu 5. Cho A={0, 1, 2, 3, 4, 5}. có th bao nhiêu nhiên có ch chia ượ ếcho 5?A. 120 B. 20 C. 60 D. 36 Câu 6. trong khai tri (ể +2) 10 là:A. 310 2C-B. 310C C. 3102C D. 7102C Câu 7. ng 10 viên bi xanh và viên bi vàng. Có bao nhiêu cách ng nhiên viên bi ẫtrong đó có ít nh viên bi màu xanh?ấA. 105 B. 1050 C. 1260 D. 1200 Câu 8. sinh có nam và Ch ng nhiên ng i. Tính xác su sao cho ng ườ ườđ ch có đúng ng .ượ ườ ữA. 815 B. 715 C. 15 D. 115Trang Mã 163 Câu 9. có 40 sinh 25 nam và 15 Ch sinh tham gia sinh công ngộ ộtoàn tr ng, có bao nhiêu cách ch sinh trog đó có ít nh sinh nam?ườ ọA. 9425 B. 2625 C. 2300 D. 4500 Câu 10. sinh có nam và Ch ng nhiên ng i. Tính xác su sao cho ng ườ ườđ ch là .ượ ữA. 815 B. 115 C. 15 D. 715 Câu 11. ng viên bi màu xanh, viên bi viên bi màu vàng. Có bao nhiêu cách ch tộ ừh đó ra viên bi trong đó có đúng viên bi xanh?ộA. 784 B. 70 C. 1820 D. 42 Câu 12. bình ch 16 viên bi, viên bi tr ng, viên bi đen, viên bi ng nhiên ẫviên bi. Tính xác su viên bi tr ng, viên bi đen, viên bi .ấ ượ ỏA. 143280 B. 116 C. 1560 D. 940 Câu 13. Cho A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. có th bao nhiêu nhiên ch đôi ượ ốm khác nhau?ộA. 2520 B. 21 C. 78125 D. 120 Câu 14. các 0, 1, 2, 3, 4, 5, có th bao nhiêu nhiên ch có ch ?ừ ượ ốA. 210 B. 168 C. 105 D. 84 Câu 15. 12 trong khai tri ể() 102 x+là:A. 610C B. 210C- C. 6102C D. 810C Câu 16. Cho A={1, 2, 3, 4, 5, 6}. có th bao nhiêu ch có ch ?ừ ượ ốA. 3888 B. 120 C. 15 D. 360 Câu 17. trong khai tri (2ể +3) là:A. 38.2 .3C B. 58.2 .3C C. 58.2 .3C D. 38.2 .3C- Câu 18. ng 10 viên bi xanh và viên bi vàng. Có bao nhiêu cách viên bi kỳ?ộ ấA. 1365 B. 210 C. 1200 D. 32760 Câu 19. Cho A={1, 2, 3, 4, 5}. có th bao nhiêu có ch đôi khác ượ ộnhau?A. 10 B. 20 C. 15 D. 12 Câu 20. 12 trong khai tri ể()1022 x- là:A. 8102C- B. 810.2C C. 210C D. 810C Câu 21. có 40 sinh 25 nam và 15 Ch sinh tham gia sinh công ệc ng toàn tr ng, có bao nhiêu cách ch sinh trog đó có sinh nam và sinh ?ộ ườ ữA. 4500 B. 5250 C. 1500 D. 2625 Câu 22. ng viên bi màu xanh, viên bi viên bi màu vàng. Có bao nhiêu cách ch tộ ừh đó ra viên bi sao cho bi xanh ng bi ?ộ ỏA. 1160 B. 280 C. 400 D. 40 Câu 23. Trên giá sách có quy sách toán, quy sách lý, quy sách hóa. ng nhiên ẫquy sách. Tính xác su quy ra là môn toán.ể ượ ềA. 121 B. 3742 C. 27 D. 542 Câu 24. Gieo ng ti liên ti n. Tính xác su bi A: " có đúng xu hi ệm p"ặ ấTrang Mã 163A. 7( )8P A= B. 1( )2P A= C. 1( )4P A= D. 3( )8P A= Câu 25. trong khai tri 131 xxæ ö-ç ÷è là:A. 313C B. 313C- C. 413C- D. 413C Câu 26. sinh có nam và Ch ng nhiên ng i. Tính xác su sao cho ng ườ ườđ ch có ít nh .ượ ữA. 115 B. 815 C. 715 D. 15 Câu 27. Cho A={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. có th bao nhiêu ch có ch đôi ượ ộkhác nhau?A. 1260 B. 1440 C. 3360 D. 2520 Câu 28. ng viên bi màu xanh, viên bi màu vàng. Có bao nhiêu cách ra viên bi ấkỳ?A. 942 B. C. 665280 D. 924 Câu 29. ng trong khai tri 12xxæ öç ÷è +là:A. 391.8C x- B. 39C x- C. 391.8C D. 39C Câu 30. có 40 sinh 25 nam và 15 Ch sinh tham gia sinh công ệc ng toàn tr ng, có bao nhiêu cách ch sinh trog đó có nhi nh sinh nam?ộ ườ ọA. 455 B. 2300 C. 2625 D. 3080Trang Mã 163 GD-ĐT nh Qu ng Namở Ki tra 15 phútể Trư ngờ THPT Lê Quý Đôn Môn: TOÁN 11ớ tên sinh: SBD. .L p: 11 .ọ ớL ý:ư câu tr nghi sinh tô tròn ng vi chì vào ng tr i, câu lu sinh ọlàm ng ra qu và đi vào ng tr i(N không ghi mà làm đúng ch tính 1/2 đi câu ỏđó). A/ PH TR NGHI M: 01. 09. 17. 25. ~02. 10. 18. 26. ~03. 11. 19. 27. ~04. 12. 20. 28. ~05. 13. 21. 29. ~06. 14. 22. 30. ~07. 15. 23. ~08. 16. 24. Mã 197ề Câu 1. ng 10 viên bi xanh và viên bi vàng. Có bao nhiêu cách ra viên bi trong đó có ấ3 viên bi màu xanh?A. 252 B. 3003 C. 1200 D. 14400 Câu 2. ng viên bi màu xanh, viên bi màu vàng. Có bao nhiêu cách ra viên bi trong ấđó có viên bi màu xanh, viên bi màu vàng?A. 350 B. 665280 C. 924 D. 16800 Câu 3. nhóm sinh có nam và Có bao nhiêu cách ch trong đó có đúng ạlà ?ữA. 18 B. 38 C. D. 28 Câu 4. Gieo ng ti liên ti n. Tính xác su bi A: "ít nh xu hi ệm p"ặ ấA. 1( )2P A= B. 3( )8P =C. 7( )8P A= D. 1( )4P A= Câu 5. Cho A={1, 2, 3, 4, 5}. có th bao nhiêu nhiên có ch đôi ượ ộkhác nhau chia cho 5?ếA. 12 B. 20 C. 10 D. 60 Câu 6. Cho 1, 2, 3, 4, có th bao nhiêu nhiên có ch ?ể ượ ốA. 600 B. 3125 C. D. 120 Câu 7. 12 trong khai tri ể()1022 x- là:A. 810C B. 810.2C C. 8102C- D. 210C Câu 8. Cho A={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. có th bao nhiêu ch có ch đôi ượ ộkhác nhau?A. 1260 B. 1440 C. 2520 D. 3360Trang Mã 163 Câu 9. bình ch 16 viên bi, viên bi tr ng, viên bi đen, viên bi ng nhiên viênộ ẫbi. Tính xác su viên bi ượ không .ỏA. 1560 B. 128 C. 116 D. 143280 Câu 10. có 40 sinh 25 nam và 15 Ch sinh tham gia sinh công ệc ng toàn tr ng, có bao nhiêu cách ch sinh trong p?ộ ườ ớA. 455 B. 9880 C. 2300 D. 59280 Câu 11. Gieo ng ti liên ti n. Tính xác su bi A: " có đúng xu hi ệm p"ặ ấA. 7( )8P A= B. 1( )4P A= C. 3( )8P A= D. 1( )2P A= Câu 12. Gieo ng ti liên ti n. Tính xác su bi A: " tiên xu hi tộ ặs p"ấ A. 3( )8P =B. 1( )4P A= C. 1( )2P A= D. 7( )8P A= Câu 13. trong khai tri (2ể +3) là:A. 58.2 .3C B. 38.2 .3C- C. 38.2 .3C D. 58.2 .3C Câu 14. sinh có nam và Ch ng nhiên ng i. Tính xác su sao cho ng ườ ườđ ch là .ượ ữA. 815 B. 15 C. 715 D. 115 Câu 15. ng viên bi màu xanh, viên bi viên bi màu vàng. Có bao nhiêu cách ch tộ ừh đó ra viên bi trong đó có đúng viên bi xanh?ộA. 42 B. 70 C. 1820 D. 784 Câu 16. ng không ch trong khai tri 101 xxæ ö-ç ÷è là:A. 410C- B. 510C C. 410C D. 510C- Câu 17. Cho A={0, 1, 2, 3, 4, 5}. có th bao nhiêu nhiên có ch chia ượ ếcho 5?A. 36 B. 20 C. 60 D. 120 Câu 18. nhóm sinh có nam và có bao nhiêu cách ch ra trong đó có ạb nam và ?ạ ữA. 20 B. 2400 C. 200 D. 462 Câu 19. Cho A={1, 2, 3, 4, 5}. có th bao nhiêu có ch đôi khác ượ ộnhau?A. 10 B. 15 C. 12 D. 20 Câu 20. ng 31 trong khai tri 402 1xxæ öç ÷è +là:A. 3140C B. 37 3140C x- C. 3140C xD. 3140C Câu 21. các 0, 1, 2, 3, 4, 5, có th bao nhiêu nhiên ch có ch ?ừ ượ ốA. 210 B. 168 C. 105 D. 84Trang Mã 163 Câu 22. có 40 sinh 25 nam và 15 Ch sinh tham gia sinh công ệc ng toàn tr ng, có bao nhiêu cách ch sinh trog đó có sinh nam và sinh ?ộ ườ ữA. 4500 B. 1500 C. 2625 D. 5250 Câu 23. Gieo con súc n. ph không gian là?ộ ẫA. B. 12 C. 18 D. 36 Câu 24. trong khai tri (2-3ể 10 là:A. 610.2 .3C- B. 410.2 .( 3)C- C. 610.2 .( 3)C- D.4 410.2 .( 3)C- Câu 25. Cho A={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. có th bao nhiêu có ch đôi khácừ ượ ộnhau?A. 2520 B. 1080 C. 21 D. 900 Câu 26. Cho A={1, 2, 3, 4, 5, 6}. có th bao nhiêu ch có ch ?ừ ượ ốA. 360 B. 3888 C. 120 D. 15 Câu 27. Cho A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. có th bao nhiêu ch có ch đôi ượ ộkhác nhau?A. 120 B. 45 C. 7203 D. 1080 Câu 28. sinh có nam và Ch ng nhiên ng i. Tính xác su sao cho ng ườ ườđ ch không có nào .ượ ảA. 15 B. 115 C. 715 D. 815 Câu 29. 12 trong khai tri ể() 102 x+là:A. 810C B. 6102C C. 610C D. 210C- Câu 30. nhóm sinh có nam và có bao nhiêu cách ch ra trong đó có ảnam và ?ữA. B. 462 C. 455 D. 456Trang Mã 163 GD-ĐT nh Qu ng Namở Ki tra 15 phútể Trư ngờ THPT Lê Quý Đôn Môn: TOÁN 11ớ tên sinh: SBD. .L p: 11 .ọ ớL ý:ư câu tr nghi sinh tô tròn ng vi chì vào ng tr i, câu lu sinh ọlàm ng ra qu và đi vào ng tr i(N không ghi mà làm đúng ch tính 1/2 đi câu ỏđó). A/ PH TR NGHI M: 01. 09. 17. 25. ~02. 10. 18. 26. ~03. 11. 19. 27. ~04. 12. 20. 28. ~05. 13. 21. 29. ~06. 14. 22. 30. ~07. 15. 23. ~08. 16. 24. Mã 231ề Câu 1. Cho A={1, 2, 3, 4, 5}. có th bao nhiêu nhiên có ch đôi ượ ộkhác nhau chia cho 5?ếA. 60 B. 10 C. 20 D. 12 Câu 2. Trên giá sách có quy sách toán, quy sách lý, quy sách hóa. ng nhiên ẫquy sách. Tính xác su quy ra có ít nh quy là toán.ể ượ ểA. 542 B. 3742 C. 27 D. 121 Câu 3. ng viên bi màu xanh, viên bi viên bi màu vàng. Có bao nhiêu cách ch ừh đó ra viên bi trong đó có đúng viên bi xanh?ộA. 70 B. 42 C. 784 D. 1820 Câu 4. sinh có nam và Ch ng nhiên ng i. Tính xác su sao cho ng ườ ườđ ch có đúng ng .ượ ườ ữA. 815 B. 715 C. 15 D. 115 Câu 5. ng 31 trong khai tri 402 1xxæ öç ÷è +là:A. 3140C B. 37 3140C x- C. 3140C D. 3140C Câu 6. có 40 sinh 25 nam và 15 Ch sinh tham gia sinh công ngộ ộtoàn tr ng, có bao nhiêu cách ch sinh trog đó có sinh nam và sinh ?ườ ữA. 4500 B. 5250 C. 1500 D. 2625 Câu 7. ng không ch trong khai tri 101 xxæ ö-ç ÷è là:Trang Mã 163A. 410C B. 410C- C. 510C D. 510C- Câu 8. sinh có nam và Ch ng nhiên ng i. Tính xác su sao cho ng ườ ườđ ch là .ượ ữA. 715 B. 15 C. 115 D. 815 Câu 9. ng viên bi màu xanh, viên bi màu vàng. Có bao nhiêu cách ra viên bi ấkỳ?A. 924 B. 942 C. D. 665280 Câu 10. Cho 1, 2, 3, 4, có th bao nhiêu nhiên có ch ?ể ượ ốA. 3125 B. C. 600 D. 120 Câu 11. Cho A={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. có th bao nhiêu ch có ch đôi ượ ộkhác nhau?A. 1260 B. 1440 C. 2520 D. 3360 Câu 12. ng trong khai tri 83 1xxæ öç ÷è +làA. 48C B. 48C x- C. 48C D. 48C x- Câu 13. bình ch 16 viên bi, viên bi tr ng, viên bi đen, viên bi ng nhiên ẫviên bi. Tính xác su viên bi ượ không .ỏA. 128 B. 116 C. 143280 D. 1560 Câu 14. 12 trong khai tri ể()1022 x- là:A. 8102C- B. 810C C. 810.2C D. 210C Câu 15. sinh có nam và Ch ng nhiên ng i. Tính xác su sao cho ng ườ ườđ ch không có nào .ượ ảA. 815 B. 15 C. 715 D. 115 Câu 16. Cho A={1, 2, 3, 4, 5, 6}. có th bao nhiêu ch có ch ?ừ ượ ốA. 360 B. 15 C. 3888 D. 120 Câu 17. bình ch 16 viên bi, viên bi tr ng, viên bi đen, viên bi ng nhiên ẫviên bi. Tính xác su viên bi .ấ ượ ỏA. 128 B. 116 C. 143280 D. 1560 Câu 18. có 40 sinh 25 nam và 15 Ch sinh tham gia sinh công ệc ng toàn tr ng, có bao nhiêu cách ch sinh trog đó có ít nh sinh nam?ộ ườ ọA. 2625 B. 4500 C. 2300 D. 9425 Câu 19. Cho B={1, 2, 3, 4, 5, 6}. có th bao nhiêu ch có ch đôi ượ ộkhác nhau B?ấ ậA. 2160 B. 360 C. 46656 D. 720 Câu 20. nhóm sinh có nam và Có bao nhiêu cách ch trong đó có đúng ộb là ?ạ ữA. 38 B. 28 C. 18 D. Câu 21. ng viên bi màu xanh, viên bi màu vàng. Có bao nhiêu cách ra viên bi sao ấcho có ít nh viên bi màu xanh?ấA. 105 B. 665280 C. 924 D. 917Trang Mã 163 Câu 22. Gieo ng ti liên ti n. Tính xác su bi A: " tiên xu hi tộ ặs p"ấ A. 3( )8P =B. 7( )8P A= C. 1( )2P A= D. 1( )4P A= Câu 23. Trên giá sách có quy sách toán, quy sách lý, quy sách hóa. ng nhiên ẫquy sách. Tính xác su quy ra thu môn khác nhau.ể ượ ộA. 27 B. 3742 C. 121 D. 542 Câu 24. ng 10 viên bi xanh và viên bi vàng. Có bao nhiêu cách ng nhiên viên bi ẫtrong đó có ít nh viên bi màu xanh?ấA. 105 B. 1200 C. 1050 D. 1260 Câu 25. Ban ch hành liên chi đoàn kh 11 có nam, thành ban ki tra ồng trong đó có ít nh cách thành ban ki tra là:ườ ểA. B. 10 C. D. Câu 26. trong khai tri (ể +2) 10 là:A. 310C B. 7102C C. 3102C D. 310 2C- Câu 27. sinh có nam và Ch ng nhiên ng i. Tính xác su sao cho ng ườ ườđ ch có ít nh .ượ ữA. 15 B. 115 C. 815 D. 715 Câu 28. ng 10 viên bi xanh và viên bi vàng. Có bao nhiêu cách ra viên bi trong đó cóộ ấ3 viên bi màu xanh?A. 1200 B. 252 C. 14400 D. 3003 Câu 29. Cho A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. có th bao nhiêu có ch đôi ượ ộkhác nhau?A. 60 B. 210 C. 12 D. 35 Câu 30. ng viên bi màu xanh, viên bi viên bi màu vàng. Có bao nhiêu cách ch tộ ừh đó ra viên bi sao cho bi xanh ng bi ?ộ ỏA. 1160 B. 400 C. 280 D. 40Trang Mã 163 GD-ĐT nh Qu ng Namở Ki tra 15 phútể Trư ngờ THPT Lê Quý Đôn Môn: TOÁN 11ớ tên sinh: SBD. .L p: 11 .ọ ớL ý:ư câu tr nghi sinh tô tròn ng vi chì vào ng tr i, câu lu sinh ọlàm ng ra qu và đi vào ng tr i(N không ghi mà làm đúng ch tính 1/2 đi câu ỏđó). A/ PH TR NGHI M: 01. 09. 17. 25. ~02. 10. 18. 26. ~03. 11. 19. 27. ~04. 12. 20. 28. ~05. 13. 21. 29. ~06. 14. 22. 30. ~07. 15. 23. ~08. 16. 24. Mã 265ề Câu 1. Cho 1, 2, 3, 4, có th bao nhiêu nhiên có ch ?ể ượ ốA. 120 B. 600 C. 3125 D. Câu 2. nhóm sinh có nam và Có bao nhiêu cách ch trong đó có đúng ạlà ?ữA. 28 B. C. 18 D. 38 Câu 3. Gieo ng ti liên ti n. Tính xác su bi A: "ít nh xu hi ệm p"ặ ấA. 7( )8P A= B. 3( )8P =C. 1( )4P A= D. 1( )2P A= Câu 4. Ban ch hành liên chi đoàn kh 11 có nam, thành ban ki tra ồng trong đó có ít nh cách thành ban ki tra là:ườ ểA. B. C. 10 D. Câu 5. bình ch 16 viên bi, viên bi tr ng, viên bi đen, viên bi ng nhiên viênộ ẫbi. Tính xác su viên bi tr ng, viên bi đen, viên bi .ấ ượ ỏA. 1560 B. 940 C. 116 D. 143280 Câu 6. Cho A={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. có th bao nhiêu nhiên có ch đôi từ ượ ộkhác nhau?A. 5040 B. 2520 C. 21 D. 2160 Câu 7. Gieo ng ti liên ti n. ph không gian là?ộ ẫA. B. C. D. Câu 8. sinh có nam và Ch ng nhiên ng i. Tính xác su sao cho ng ườ ườđ ch không có nào .ượ