Đề ôn luyện kiểm tra 1 tiết môn toán đại lớp 11 mã đề 04

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-05 21:53:40 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

và tên:ọL p: KI TRA 45’ 11Ể ỐNăm 2016 2017ọMã 486ềCâu 10A OB OC OD OCâu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A OB OC OD O1. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 2. Nghi ph ng trình ươ là:A. B. C. D. 3. Giá tr nh t, giá tr nh nh hàm tầ ượ:A. B. C. D. 4. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. A, B, đúng.ả ề5. Nghi ph ng trình ươ là:A. B. C. D. 6. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 7. Ch đáp án đúng trong các câu sau:ọA. B.C. D. 8. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. A, B, đúng.ả ề9. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 10. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 11. Cho ph ng trình: ươ giá tr nào thì ủph ng trình có nghi m:ươ ệA. B. C. D. 12. Ch đáp án đúng trong các câu sau:ọA. B. C. D. 13. Tìm xác nh hàm :A. B. C. D. 14. Ch đáp án đúng trong các câu sau:ọA. B. C. D.15. Tìm xác nh hàm :A. B. C. D. 16. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 17. Nghi ph ng trình ươ là:A. B. C. D. 18. Tìm xác nh hàm :A. B. C. D. 19. Giá tr nh t, giá tr nh nh hàm ầl là:ượA. B. C. D. 20. ph ng trình ươ ng ng ươ ươ ớph ng trình:ươA. B. C.