Đề ôn luyện kiểm tra 1 tiết môn toán đại lớp 11 mã đề 03

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-05 21:53:04 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

và tên:ọL p: KI TRA 45’ 11Ể ỐNăm 2016 2017ọMã 357ềCâu 10A OB OC OD OCâu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A OB OC OD O1. Giá tr nh t, giá tr nh nh hàm tầ ượlà:A. B. C. D. 2. Ch đáp án đúng trong các câu sau:ọA. B. C. D. 3. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 4. Nghi ph ng trình ươ là:A. B. C. D. 5. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 6. Cho ph ng trình: ươ giá tr nào thì ph ng ươtrình có nghi m:ệA. B. C. D. 7. Nghi ph ng trình ươ là:A. B.C. D. 8. Ch đáp án đúng trong các câu sau:ọA. B. C. D. 9. Tìm xác nh hàm :A. B. C. D. 10. Giá tr nh t, giá tr nh nh hàm ầl là:ượA. B. C. D. 11. Tìm xác nh hàm :A. B. C. D. 12. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. A, B, đúng.ả ề13. Nghi ph ng trình ươ là:A. B. C. D. 14. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 15. Ch đáp án đúng trong các câu sau:ọA. B. C.D. 16. ph ng trình ươ ng ng ươ ươ ớph ng trình:ươA. B. C. 17. Tìm xác nh hàm :A. B. C. D. 18. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. A, B, đúng.ả ề19. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 20. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D.