Đề ôn luyện kiểm tra 1 tiết môn toán đại lớp 11 mã đề 01

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-05 21:52:03 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

dH và tên:ọL p: KI TRA 45’ 11Ể ỐNăm 2016 2017ọMã 135ềCâu 10A OB OC OD OCâu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A OB OC OD O1. Tìm xác nh hàm :A. B. C. D. 2. Tìm xác nh hàm :A. B. C. D. 3. Tìm xác nh hàm :A. B. C. D. 4. Giá tr nh t, giá tr nh nh hàm tầ ượlà:A. B. C. D. 5. Giá tr nh t, giá tr nh nh hàm tầ ượlà:A. B. C. D. 6. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 7. Ch đáp án đúng trong các câu sau:ọA. B. C.D. 8. Ch đáp án đúng trong các câu sau:ọA. B. C. D. 9. Ch đáp án đúng trong các câu sau:ọA. B. C. D. 10. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 11. Ph ng trình ươ có nghi là:ệ A. B. C. D. 12. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. 13. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. A, B, đúng.ả ề14. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D. A, B, đúng.ả ề15. Cho ph ng trình: ươ giá tr nào thì ủph ng trình có nghi m:ươ ệA. B. C. D. 16. Nghi ph ng trình ươ là:A. B. C. D. 17. Nghi ph ng trình ươ là:A. B. C. D. 18. Nghi ph ng trình ươ là:A. B. C. D. 19. ph ng trình ươ ng ng ươ ươ ớph ng trình:ươA. B. C. 20. Ph ng trình ươ có nghi là:ệA. B. C. D.