Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề ôn luyện kiểm tra 1 tiết kì 1 môn toán học lớp 11 mã đề 368

38386366303162313337636264303836313732343130353430643761663963356235326137306461366135316634383461386537663830396564323636306163
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 08:11 PM ngày 5-12-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 237 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GD&ĐT KẮ ẮTR NG THPT PHAN CHÂUƯỜ Ộ( thi có 0ề trang ki tra ti tề NĂM 2018 2019ỌMÔN Toán 11 Kh 11ố ớTh gian 45 phútờ (không th gian phát )ể và tên sinh :..................................................... báo danh ...................ọ ốCâu 1. Trong ph ng đặ ộOxy cho ng th ng d: 3x +y 0. Tim phep nh ti theo vect ườ ơvr cogiá song song ơOy bi êd thành 'd đi qua ()1;1A ?A. (0; 5)v=r B. (0; 2)v=r C. (0; 5)v= -r D. (0; 2)v= -r .Câu 2. Tim ph ng trinh ng th ng dươ ườ là nh ng th ng d: 3x qua phep tâm ườ ỉs 2? ốA. 3x -8 0. B. 3y 0. C. 3x 0. D. 3y 0.Câu 3. Tim ph ng trinh ng th ng dươ ườ là nh ng th ng d: 3x 2y qua phep nh ti ườ êtheo vect ơvr (3; 1)?A. 0. B. 3x 2y 0. C. 2x 10 0. D. 0.Câu 4. Cho hinh vuông ABCD tâm O. phep quay tâm goc quay 180ỏ bi đi thành đi nào?ê ểA. Đi ểB B. Đi ểD C. Đi ểC D. Đi ểA Câu 5. Cho hinh vuông ABCD tâm ọ,M là trung đi ượ ể,AD DC Phep nh ti theo êvect nào sau đây bi tam giác êAMI thành INC ?A. IMuuur B. AMuuuur C. ICuur. D. ACuuur .Câu 6. Cho đi A(1; -1) đi B(- 3; 2). Bi ng phep tâm ỉsố bi đi và thành đi Aê ượ và ’. Tính dài Aộ ’B ?A. B. C. D. Câu 7. Cho hinh vuông ABCD (các nh đánh theo th chi quay kim ng tâm O. Tim nh ủtam giác AOD khi th hi liên ti phep quay tâm goc quay 90ự và phep tâm .A. Tam giác COD B. Tam giác AOD C. Tam giác BOC D. Tam giác AOB Câu 8. Cho hinh ch nh ABCD co M, N, I, K, O, là trung đi AB, CD, AD, BC, IK, IO. ượ ủGi co phep ng ng bi hinh thang EIAM thành hinh thang MBCả là thành cácỏ ủphep bi hinh nào sau đây?êA. Phep nh ti theo vect ơIEuurvà phep tâm 2.i ốB. Phep nh ti theo vect ơAMuuuur và phep tâm ố32k= .C. Phep quay tâm goc quay 90 và phep tâm ố12k= .D. Phep quay tâm goc quay 180 và phep tâm 2.i ố1 Mã 368ề Mã 368ềCâu 9. Trong các ng: con ng (hinh C), con (hinh A), con mèo (hinh B), con cá (hinh D), ượ ươhinh nào co phep nh ti n?i êA. B. C. D. .Câu 10. Cho ng th ng d: 2x 0. Bi ng co phep tâm bi ng th ng ườ ườ ẳthành chính no. Tim đi I?ọ ểA. I(2; 1). B. (0; 0). C. I(1; 3). D. I(1; 2). Câu 11. Tim ph ng trinh ng th ng dươ ườ là nh ng th ng d: 2y qua phep quay tâm ườ ẳgoc quay 90 o?A. 2x 0. B. 0. C. 2y 0. D. 2y 0. Câu 12. Cho ng tròn (O) và hai đi A, ườ ểB đi thay trên ng tròn (O) bán kính R. Tim ườqu tích đi M’ sao cho: ể'MM MA MB+ =uuuuur uuur uuur ?A. ng tròn tâm Oườ bán kính Oơ là nh đi qua phep nh ti theo vect ơMAuuur .B. ng tròn tâm Oườ bán kính Oơ là nh đi qua phep nh ti theo vectả ơABuuur .C. ng tròn tâm Oườ bán kính Oơ là nh đi qua phep nh ti theo vect ơMBuuur .D. ng tròn tâm Oườ bán kính Oơ là nh đi qua phep nh ti theo vect ơBAuuur .Câu 13. Tim nh đi M(2; 3) qua phep nh ti theo vect ơvr (1; 5)?A. (1; 8). B. (3; 2). C. (-2; 3). D. (8; 1).Câu 14. Ch phát bi Đúng?A. Phep bi ng tròn thành ng tròn co cùng bán kính.i ườ ườB. Phep hinh to kho ng cách gi hai đi ki.ờ ấC. Phep quay bi ng th ng thành ng th ng song song ho trùng no.ê ườ ườ ơD. Phep quay goc quay 180 là phep ng nh t.ồ ấCâu 15. Cho hai hinh hinh vuông ABCD và BEFG co dài nh khác nhau( th các nh ng chi ượ ềquay kim ng ). và là trung đi AG và CE. Khi đo tam giác BMN làủ ượ ạtam giác gi?A. Vuông cân. B. Cân M.ạ C. u. D. Vuông. Câu 16. Tim nh đi (1; 2) khi th hi liên ti phep quay tâm goc quay 90 và phep tâm 2?i ốA. (- 2). B. (2 4). C. (-2 -4). D. (4 2). Câu 17. Cho hinh binh hành ABCD tâm lu nào sau đây là sai ?A. )AIT I=uur B. )ABT D=uuur C. )IDT I=uur D. )ADT C=uuur Câu 18. Cho hai ng th ng dườ ẳ1 và ng th ng dườ ẳ2 0. Bi ng co phep ộquay tâm goc quay bi dê1 thành d2 Tim và goc a?A. I(1; 2) và 60 o. B. I(3; 2) và 90 o. C. I(0; 0) và 45 o. D. I(-3; 4) và 60 o. Câu 19. Trong ph ng đặ ộOxy ơ, a, ba là nh ng cho tr c, xet phep bi hinh ươ êF bi ôđi M(x y) thành đi Mể (x ’) trong đo: Cho hai đi mM(xể1 y1 ), N(x2 ;y2 ), Mọ và là nh ượ ủ,M qua phep bi hinh êF Khi đo kho ng cách gi Mả và ng: ằ2 Mã 368ềA. B. .C. D. Câu 20. Cho đi M(3; 2) và vect ơvr (1; 1). Bi là nh qua phep nh ti theo vect ơvr đi N?ỏ ểA. N(4; -3). B. N(1; 0). C. (4; 3). D. N(2; -1). Câu 21. Cho hai đi phân bi và ệB Ch kh ng nh đúng ?A. Co duy nh phep ng ng bi thành êB B. Co duy nh phep bi thành êB .C. Co duy nh phep quay bi thành êB D. Co duy nh phep nh ti bi thành êB Câu 22. Cho hai đi ể,B nh trên ng tròn ườ(),O và thay trên ng tròn đo, ườBD là ng kính. Khi đo qu tích tr tâm ườ ựH ủABCD là: A. Đo th ng ừA chân ng cao thu ườ ộBC ủABCD .B. ng tròn tâm ườO¢ bán kính là nh ủ(),O qua HATuuur .C. ng tròn tâm ườ'O bán kính là nh ủ(),O qua DCT uuuurD. Cung tròn ng tròn ng kính ườ ườBC .Câu 23. Tim ph ng trinh ng tròn (Cươ ườ ’) là nh ng tròn (C)ả ườ :(x 2) (y 4) qua phep nh iti theo vect ơvr (5; 4)?A. (x 3) (y 8) 9. B. (y 7) 3. C. (x 7) 9. D. (x 7) 3. Câu 24. Ch phát bi Sai?A. Phep chi vuông goc lên ng th ng cho tr không ph phep hinh.ê ườ ươ ờB. Phep hinh là phep ng ng 1.ờ ốC. Phep ng ng bi tam giác thành tam giác ng ng no.ồ ơD. Phep bi ng th ng thành ng th ng song song no.i ườ ườ ơCâu 25. Cho hai đi A, nh. ng ng tròn tâm bán kính Aể ườ là đi di ng trên ộđ ng tròn tâmA. ng hinh binh hành AMNườ Tim quĩ tích đi N. ểA. ng tròn tâm Bườ (đ ng qua A) và bán kính ng Aố .B. ng tròn tâm Aườ ’( ng qua B) và bán kính ng AB.ố ằC. ng tròn tâm bán kính Aườ D. ng tròn tâm (là trung đi AB) bán kính ng ườ ằ2AB .------ ------Ế3 Mã 368ề