Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề minh họa THPTQG năm 2017 môn Văn - Đề số 43 có lời giải chi tiết

ab5d43841f0db16d762f6d6b80c9548c
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-05-21 07:43:21 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 258 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

43Ề ỐPh I. Đc hi (3 đi m)ầ ểĐc đo trích sau và th hi các yêu u:ọ ầLáng gi ng đã đèn đâu?ề ỏCh em ăn mi ng gi em sang.ờ ầĐôi ta cùng làng,ở ộCùng chung ngõ, vàng chi anh?ộ ộEm nghe nói mong manh,ọHình nh bi chúng mình... nhau.ư ớAi làm gió đt cau,ả ắM hôm ng mu cho gi non?ẩ ươ ổ1937(Chờ nhau, Nguy Bính, theo Hoài Thanh,ễHoài Chân, Thi nhân Việt Nam (1932­1941), NXB Văn c, 2007) ọCâu 1: Ch ra tác ng th th đi vi miêu tâm tr ng nhân trỉ ữtình trong bài th trên. ơCâu 2: Không khí làng quê trong bài th trên đc th hi trong nh ng ngơ ượ ữnào?Câu 3: Anh (chị) cảm nhận như thế nào về vẻ đẹp của câu thơEm nghe nói mong manh,/ Hình nh bi chúng mình... nhauọ ?Câu 4: Trong bài th có ng câu tu nh đn thiên nhiên nh ng iơ ạdùng th hi trách móc, ru nhân tr tình. Hãy ch ra và phân tích vể ẻđp câu tu đó.ẹ ừPh II. Làm văn (7 đi m)ầ ểCâu (2 đi m):ểCon i! Khi con ti ng khóc oe oe chào đi, thì nh ng ng xung quanh nhìn conơ ườm sung ng. Hãy song sao cho, ngày nào đó, con có th nhamỉ ườ ướ ườm xuôi tay khi nh ng ng xung quanh con đu .ắ ườ (Henry Bordeaux)Anh/ ch hi gì câu nói trên? ng đo văn kho ng 200 anh/ch hãy th hi nị ệsuy nghĩ mình đt ra trong câu nói.ủ ặCâu (5 điểm): Trong bài nghĩ Vợ chồng Phủ, Tô Hoài vi t:ếNhưng điều kì di là dẫu trong cùng đn th th áccũng không gi đc ượ sức ng con ng i. ườ Lay t, đói kh nh nhã, Mị ngẫ ốâm thầm, ti tàng, mãnh li t.ề ệ(Tác phẩm văn học 1930 1945, tập 2, Nhà xuất bản Khoa học xã hội,1990, trang 71). Phân tích nhân vật Mị trong truyện ngắn Vợ ch ng APhủ của Tô Hoài để làm sáng tỏ nhận xét trên.Doc24.vnGỢI LÀM BÀI (Kèm audio CD)Ph I. Đc hi (3 đi m)ầ ểCâu Th th đc ng là bát.ể ượ ụTác ng: khi cho nh th tr nên đu đn, phù miêu không khí tình ,ụ ứsâu ng dung bài th khác th th bát truy th ng cũng phù iắ ớn dung nói th tình th kín, sâu c, khó nói, khó di đt nh tâm tộ ưlà tình yêu đôi trong không gian làng quê.ứCâu 2. Những từ thể hiện không khí làng quê trong tác phẩmtrên là: láng gi ng, đò đèn, mi ng gi u, làng, ngõ, cau, ng mu i.ề ươ ốCâu 3. Hai câu th Em nghe họ nói mong manh,/ Hình như họ biếtchúng mình... với nhau Là hai câu th đi trong sáng trong tác ph m, th hi nơ ệtình yêu th kín đôi trai gái thôn quê. Tình yêu trong sáng nh tìnhầ ốđc bi t, ch đôi trai gái bi mà thôi. Cô gái ng mong manh tâm iể ớchàng trai vi ng bi chuy đôi mình nh ng đi mà câu thề ườ ơđng chính là trong sáng, chân th tình cô gái và chàng trai. Họ ệth ng ng nghe họ nói, mong manh, hình như, chúng mình, với nhau lành ng ng th hi ch ch n, khe kh mong manh xúc lo mà cô gáiữ ợdi hai câu th ch nói đn vi đn gi khi cô gái tâm chàngễ ớtrai, tuy nhiên ch năng thông báo câu th xóa nhòa, còn ch là tâm tr ng iứ ốr cô gái.ố ủCâu 4. Câu hỏi tu từ được đề cập đến là Ai làm gió đt cau/ hômả ấs ng mu cho gi non?.ươ ổPhân tích: Nh đn cau, tr mu nh chuy hôn nhân. sao cóắ ạchuy hôn nhân đây trong nói cô gái? Ph chăng có khúc gì khi cô gáiệ ẩth hi trách móc, nh ng không ph trách móc chàng trai mà là trách móc iự ớthiên nhiên, gi thiên nhiên vô sao thiên nhiên không ng cho tìnhậ ốc sao gió to làm cau tr nên đt đ, sao ng mu xu hi làm cho giànủ ươ ệgi m? trách móc dành cho thiên nhiên nh ng th ch ph chăng ngầ ướđn chàng trai? Cô gái trách móc, vì chàng trai ch mang tr cau đn iế ướcô, nh ng kín đáo chuy trách móc sang thiên nhiên vô i. Cách th kínư ầy khi hình nh nhân tr tình đc hi lên cách tinh sâu nh ng ýấ ượ ục nhà th ơPh II. Làm văn (7 đi m)ầ ểCâu (2 đi m):ểYêu hình th c:ầ ứ­ Vi đúng 01 đo văn, kho ng 200 .ế ừ­ Trình bày ch c, rõ ràng, không chính dùng đt câu,...ạ ặYêu dung:ầ ộDoc24.vn­ Gi thíchảCâu nói Henry Bordeaux nh nh nh nghĩa cu ng đp, uủ ữích con ng đi xã i, cu đi. Con ng ng trên đi, ph ng saoủ ườ ườ ốcho có nghĩa, khi ch đi, ng đi ti th ng, ca ng i.ể ườ ươ ợ­ Phân tích, bình lu ki nậ ế+ Vì sao lại nói Hãy ng sao cho, ngày nào đó, con có th iố ườnham xuôi tay, khi nh ng ng xung quanh con đu lắ ườ ”.++ Khi đa bé đc ra đi, đó cũng là khi cu đi đc khai sinh. Khiộ ượ ượra đi, con ng đc yêu n, tin ng công dân là ng có ích cho gia đình,ờ ườ ượ ưở ườxã thì càng ph có trách nhi ng sao cho đp, ng có ích... tho mãn sộ ựmong i, tin ng ng i.ỏ ưở ườ++ ng đp, ng có ích cho cu đi, con ng nh mình bình yên,ố ườ ựtho mái, cu cu đi, ta tho mãn và hào nh ng gì mình đã làm, đã ng hi nả ếcho xã i.ộ+ Khi chào đi đc ng tin ng, đi đó ng nh không quan tr ng vàờ ượ ườ ưở ườ ọcó nghĩa khi quy đnh ng vi khi đi đc ng khác xót th ng. Ngay trongế ượ ườ ươcu ng, chúng ta có th dàng nh ng đa bé khi sinh ra cha chúngộ ẹb i, ng đi gh nh. Đi đó không có nghĩa, cu đi nh ng đa bé đó đã trỏ ườ ởnên vô nghĩa. Quan tr ng ch trong nh ng ngày ng trên đi, con ng đã ng nhọ ườ ưth nào, và li khi ng đi có khi cho nh ng ng xung quanh th yế ườ ườ ấti nu hay không. y, con ng i, dù có xu phát đi th nh th nàoế ườ ểcũng không đc buông th trôi cu đi mình.ượ ờ+ Làm th nào khi ta ch đi, ng ti nu i? làm đc đi đó, conế ườ ượ ềng ph bi rèn luy thân mình, ng có đc, tài, bi yêu th ng, giúpườ ươđ ng khác, bi làm nh ng đi có ích cho xã iỡ ườ ộ+ Phê phán: Bên nh nh ng con nguôi ng ng hi n, làm đp cho cu đi, cóạ ờkhông ít ng khi ng trên đi ch bi nghĩ đn thân mình, ng nh nhen, ích kườ ỉ- Bài nh th và hành đngọ ộ+ Câu nói Henry Bordeaux là nh nh đi con ng i, ng sao choủ ườ ốcó nghĩa, ng sao cho có ích cu đi là đi quan tr ng. Cu đi con ng làố ườh n, ch ng cách ng trái tim nhân u, ng hi mình, làm đpữ ẹcho cu đi, con ng có th dài ng chính mình cu ng trongộ ườ ốtrái tim nh ng ng khác.ủ ườ+ Liên thân: ng vi nhìn nh n, đáng giá cách ng thânệ ườ ảmình, đó đnh ng ng phù p, đúng đn.ừ ướ ắCâu (5 đi m):ể1. bàiở­ Gi thi tác giớ ảDoc24.vn­ Khái tác ph m, ng bài làm vào phân tích nhân Mượ ướ ị­ nh xét Tô Hoài.ẫ ủ1. Thân bàiLu đi 1: Cách gi thi nhân Tô Hoàiậ ủ­Tác gi gi thi nhân ng kho nh kh trong th hi lên sả ốph kh nhân t. Tô Hoài đt vào nh ng hoàn nh khác nhau lậ ộtính cách cung nh ph nhân t.ư ậ+ Hình nh nhân này là ng lao đng “ng quay iả ườ ợđay bên ng đá nh tàu ng a”.ả ự+ còn là ph nh, ph kh c, vì dù ng quay i, đi cõngị ợn c, ch i, cô đu cúi và bu i.ướ ườ ượ+ còn là ng ph ng cô đn, lõng. ng trong nhà th ng lí­m tị ườ ộnhà quan giàu, có nhi c, nhi ng, nhi thu phi nh làng, tuy là con dâuề ươ ấnh ng ph ng cu ng nô .ư ệT đó rút ra lu n: Cách th gi thi này ra ng đcừ ườ ọđng th ng đc thông và xót th ng cho ph .ồ ườ ươ ịLu đi 2: Phân tích nhân Mậ ị­ Khái quát cách gi thi đc đáo Tô Hoài, nhân hi lên th cợ ụth và đy ng trong tác ph m. ph thay đi theo th nể ảthân nhân t. Dù các th tàn ác chà đp; ph ng lay t, đói kh nh củ ụnhã; dù đã có lúc cô cam ch ph nô nh ng ng âm th m, ti tàng âmị cháy trong con ng giúp cô qua ngh ch nh, đu tranh đòi quy ng choỉ ườ ượ ốmình. Nhân ch cam ch kh trong nhà th ng lí cho đn khi trói gi iậ ảthoát cho Ph đó là quá trình bi chuy lâu dài và đc tác gi sinhủ ượ ấđng, chi ti t. không gian ng, hi lên các ph khác nhau.ộ ậ­ Nhân tr khi làm dâu nhà thông lí Pá Traậ ướ ề+ Tr khi làm dâu nhà th ng lí, là cô gái vùng xinh đp, yêuướ ướ ẹđi. th lá cũng hay nh th sáo, có bi bao ng mê đã ngày đêm th sáo đi theoờ ườ ổM .ị+ còn là ng con hi th o, có th mình, khát ng cu ng tị ườ ựdo.Vì y, khi th ng lí Pá Tra đn cho xóa đi món truy ki pậ ướ ếc gia đình, cô đã nói ng: “Con nay đã bi cu ng, làm ngô, con ph iủ ươ ảlàm ng ngô tr thay cho đng bán con cho nhà giàu.”ươ ừ+ đã ng có tình yêu đp.ị ẹMang trong mình các ph ch đp đ, nh ng ng có tấ ưở ột ng lai sáng, cu ng êm đm nh ng món truy ki đã vùi chôn iươ ươ ọkhát khao đó và bi thành ng con dâu cho nhà th ng lí.ế ườ ốDoc24.vn­ Nhân sau khi làm dâu cho nhà th ng lí Pá Traậ ố+ Th gian đu nhà th ng lí, có nh ng ph ng nh tuy t.ờ ệTh chí, cô còn mu gi thoát ng lá ngón nh ng vì th ng cha nên ch nh nậ ươ ậs ph nô trong nhà th ng lí.ố ố+ th gian dài nhà th ng lí, tra dã man, th ng tr ng th nộ ầquy và ng quy đã làm bi đi con ng cô gái yêu đi baoề ườ ườ ớnhiêu khát ng, tr thành cái xác không n, thành công lao đng, tê li hoànọ ệtoàn th ng, “t khi cha ch không còn nghĩ đn vi ăn lá ngón a, vì ởlâu trong cái kh quen i”.ổ ồ+ ch nh còn nh đi nh nh ng vi làm theo năm, theo mùa: “T xong thìị ếlên núi hái thu phi n, gi năm thì xe đay, i; nghĩ mình nh con trâu conố ưng a”.ự+ ch nh cu ng tù trong nhà th ng lí. Cái bu ng ch cóị ỉm đó là “m vuông ng bàn tay, trông ra ch th trăng tr ngộ ắch ng bi là ng hay ng”. ng đó trông ươ đn khi nào ch thì thôi, cô ngàyế ếcàng câm ng không nói.ặ+ th ng do dã man trong bàn tay th ng tr nhà th ng lí,ị ốchúng chà đp ng nh ng tr đòn roi vô .ạ ớ+ còn ph làm nh ng công vi ng nh c. Chúng làm vi quanh năm,ị ệsu tháng, bao gi cũng th su đi nh th Th chí, cu đi còn không ngố ằki trâu ng vì con trâu, con ng còn có lúc đng gãi chân nhai còn ph vùiế ảđu vào công vi ngày đêm.ầ ẫGia đình th ng li đã giam hãm cu đi trong ki ng tù khi cho côố ếquên đi th ánh sáng, cu ng do.ứ ự­ th ng tr ng th quy nh ng trình ma đã làm cho ràng bu cự ộcu đi mình vào nhà th ng lí và đn suy nghĩ trong “M nghĩ mình đãộ ịb cúng trình ma nhà nó thì ch ch đn ngày ch rũ ng đây thôi.”ị ươ ởTiểu kết: Thông qua thay đi sau khi làm dâu nhà th ng lí, Tô Hoàiự ốth hi ti ng nói đu tranh chúa đt, chúng không tiêu di ng dân lao đngể ườ ộmà làm tê li cho đn th ng ch nh cu đi nh ng kọ ẻph thu c, nô .ụ ệ- trong đêm tình mùa xuânị+ Nh ng ng cam ch ki ng đó cho đn ch trong căn bu ng iữ ưở ốnh ng ai có th ng đc trong dáng hình “con rùa” ch ngư ượ ốti tàng mãnh li ch ch có là bùng phát.ề ộ+ Đêm tình mùa xuân năm nay ch th nh là do ng hòa nhi nguyênị ềc khác nhau:ớ+ Mùa xuân ng Ngài năm nay đp và thanh bình (d ch ng)ở ứ+ Ngoài đu núi ti ng sáo đi ch mà lòng th i:ầ ồDoc24.vnMày có con trai con gái iồMày đi làm ngươTa ch có con trai con gáiưTa đi tìm ng yêu.ườM nh quá kh đp và nh phúc trong cu đi. Ngày th lá cũng hayị ổnh th sáo, có bi bao ng mê đã ngày đêm th sáo đi theo cô.ư ườ ổ+ Trong ngày t, cũng ng u. Cô ng đy, cái say ng menế ượ ủr làm nh nh ng đi mà cô đã lãng quên.ượ ề+ Lòng ng ngày tr c, tai văng ng ti ng sáo đu làng. đãị ướ ịcó th quá kh cu đi mình: nó đp, nh phúc nh ng đã xa xôi.ứ ư+ có th th mình, cô th ph ph tr khi nghĩ mình còn tr .ị ẻ+ Khát ng bùng lên, mu đi ch vì bao nhiêu ph có ch ng còn điọ ồch ngày t, hu ng chi không có lòng nhau.ơ ớ+ Quá kh đp mà hi th thì phũ phàng, mu ăn lá ngón mà ch ngay điứ ươ ếđ kh ph nghĩ, kh ph t, kh đau.ể ổ­ Hành đng sau khi ng tr i:ộ ạ+ Ti ng sáo yêu réo ngoài đng, xoáy sâu vào trái tim đangế ườth th Anh ném pao, em không bắt/ Em không yêu, quà paorơi rồi". Ti ng sáo nh có ma n, bay ng, thôi thúc khao khát đi ch i,ế ơthôi thúc ph hành đng.ị ộ+ thêm vào đĩa đèn kh thêm ng sáng...ị ử+ Ch ng bi đã vào bu ng và i: “ẳ ướ Mày muốn đi chơi ?”, tronglòng ch còn ti ng sáo và khát ng do...ị ựTô Hoài nh th th đang song cách mãnh li trong con ng Mậ ườ ịnh ra mình còn tr nh ra ki ng tù bay lâu nay mình. Khi th đã trậ ởl đã thôi thúc hành đng cách quy li t, không gì ngăn i: Mạ mu đi ch i.ố ơM mu thoát ra kh cái đa ng tăm đã giam hãm cu đi mình, do thị ảh mình theo ti ng sáo tình, tìm nh ng ngày đp đã t.ồ ươ ấ­ ng ti tàng trong cho dù chà đpứ ạ+ Khát ng bùng lên đã ch đng i. dây tàn đã qu ch tọ ặM vào cây trong căn bu ng cho đn sáng hôm sau. Nh ng ch có th tróiị ểđc th xác ch không trói bu đc tâm đang khát khao ng .ượ ượ ị+ ng nàn đã nâng tâm bay theo nh ng ti ng sáo mùa xuân:ơ ượ ế“Ti ng sáo đa theo nh ng cu ch i, nh ng đám ch i.”ế ơ+ quên mình đang trói, quên đi giác đau đn đn tê i: “M vùng cị ướđi”.Chi ti di th quy li lòng ham ng ch hi tăm toi, khế ốđau. Cô mu đi, mu gi thoát cho cu đi mình kh đa ng tr gian.ố ướ ầ+ chân vùng đi đã đánh th tr hi i, dây si ch vào da th tướ ịDoc24.vnnh đt ra tung ng, đau đn. Cô nh ra hi th tàn kh c, gi tan bi n:ư ế“M th th nghĩ mình không ng con trâu con ng a.”ị ự+ Su đêm hôm y, trói đng trong men ng nàn, trong ti ng sáo tha thi tố ếđy ai oán. Nh ng ng ti tàng âm cháy trong ti cho cô thêm cầ ứm nh, quên đi đau th xác tâm đc gi phóng theo ti ng sáo ng.ạ ượ ửTiểu kết: Khép khát ng đc đi ch i, đc ng do trong đêm tình màuạ ượ ượ ựxuân, vào tình nh tr đó. Nh ng đó cũng là hi báoị ướ ệtr thay đi, thoát kh ki ng kh .ướ ị- trói cho Ph và gi thoát cu đi mìnhị ờ+ Ph cũng nh là ng cho nhà th ng lí Pá Tra. Vì iủ ườ ảb nhím ăn bò nên Ph trói đng vào trong tình nh đói khát và giáắ ảbu t.ố+ Nhi đêm ra a, cô hoàn toàn vô ng trói đng là Ph ,ề ưở ườ ủcho dù anh ta có là xác ch đng đy cũng th thôi vì cu đi đã quá nhộ ạvà bi ch, tâm đã tr nên tr lì. Nh ng khi nhìn th nh ng gi bòị ướ ắxu ng hõm má đn Ph nh hoàn nh mình ngày tr (n cố ướ ướm ch xu ng mi ng, xu ng mà không lau đi đc) nên cô đng nh ngắ ượ ữđau kh mà Ph đang ph ch đng. Chính nh tình yêu th ng đã khi nổ ươ ếM trói cho Ph cô quy đnh gi thoát cho cu đi mình. cô nh ra: “ị đây thì ch t”.Ở ấTiểu kết: và Ph ng cam ch ph nô ch th ng tr aả ủc ng quy và th quy nh ng khi cái ch đã năng ng làm cho cóườ ọs nh và đng th cũng kh ng đnh: ng Mông vùng cao, ng mãnhứ ườ ốli là trong nh ng ph ch đp trong con ng .ệ ườ ọ2. bàiế­ Nhân trong tác ph đc tác gi xây ng thành hình ng đp: dùậ ượ ượ ẹtrong đói kh lay t, nh nhã, âm th ng và mang trong mình ngổ ốti tàng.ềHình ng nhân trong tác ph tr thành tín hi ngh thu li nượ ềv nhà văn Tô Hoài. Tác gi đã lên ti ng ng ca, trân tr ng nh ng đp conớ ủng mi núi và cáo dã man chúa đt đng th cũng là bài ca cáchườ ờm ng khi gi thoát cu ng kh kh cho ng nông dân.ạ ườDoc24.vn