Đề minh họa theo cấu trúc mới năm 2017 môn sinh học - đề 2

Gửi bởi: vào ngày 2017-03-27 20:23:47 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

ĐỀ MINH HỌA(Đề thi có 40 câu trang) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN SINH HỌCThời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềCâu 1: Cho các thành tựu: 1. Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin của người. 2. Tạo giống dâu tầm tam bội có năng suất tăng cao hơn so với dạng lưỡng bội bình thường. 3. Tạo ra giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia. 4. Tạo ra giống dưa hấu tam bội không có hạt, hàm lượng đường cao.Những thành tựu đạt được do ứng dụng kĩ thuật di truyền là A. 3,4 B. 1,2 l,3 D. 1,4.Câu 2: tằm, người ta tiến hành phép lai ♀DdaBAb ♂DdabAB Biết tần số hoán vị là 10%.Tỉ lệ tằm DdabAb là bao nhiêu? 0,225 B. 0,1125 C. 0,0225 D. 0,01125Câu Để các định số lượng cá thể của quần thể cá chép trong sao nuôi, người ta tiến hành bắt cá thể, đánh dấu rồi thả xuống hồ. Tháng sau người ta bắt được 40 cá thể trong đó có 20 cá thể được đánh dấu. Số cá chép trong ao là: A. 200 B. 100 80 .50Câu 4: Trong giảm phân mẹ, lần phân bàol, cặp NST giới tính phân li bình thường. giảm phân II có 50% tế bào không phân li cặp XX. Biết giảm phân bố bình thường, không có đột biến xảy ra. Khả năng sinh con bị tơcnơ là: A. 81 41 21 D. 61Câu Hóa thạch của động vật cổ nhất xuất hiện A. Kỉ ocđovic Đại tiền Cambri Kỉ Cambri D. Kỉ phân trắng Câu Cacbon đi vào chu trình sinh địa hóa chất dưới dạng A. Các hợp chất hữu cơ Muối cacbonat thông qua quang hợp CO2 thông qua quang hợp Than bùn, than đá thông qua các hóa thạchCâu Một bệnh di truyền do đột biến gen trội nằm trên NST thường gây ra. Nếu bố mẹ bình thường, hai bên nội ngoại không ai bị bệnh. Họ có người con mắc bệnh. Nguyên nhân là do: A. Bố hoặc mẹ mang gen bệnh nhưng bị át chế không được biểu hiện Do đột biến gen xuất hiện trạng thái đồng hợp C. Đã phát sinh đột biến mới làm xuất hiện bệnh trên Bố hoặc mẹ mang gen bệnh nhưng do đột biến mất đoạn mang gen đột biến Câu 8: Cho khoảng cách giữa các gen trên NST như sau AB=l,5cM, AC=14cM, BC=12,5cM, BD=9,5 cM trật tự các gen trên NST là A. ABDC .ABCD .BACD BCADCâu Một loài thực vật có bộ NST 2n 24. Một tế bào sinh dục chín của thể ba nhiễm kép tiến hành giảm phân. Nếu các cặp NST đều phân li bình thường thì kì sau II số nhiễm sắc thể trong một tế bào là: A. hoặc hoặc 8. 12 hoặc 13 hoặc 14. 11 hoặc 12 hoặc 13. 24 hoặc 26 hoặc 28.Câu 10: Cho các sự kiện dưới đây: (1) Hình thành các đại phân tử có khả năng tự nhân đôi. (2) Hình thành hợp chất hữu cơ phức tạp từ các chất hữu cơ đơn giản. (3) Hình thành tế bào sơ khai. (4) Hình thành các hợp chất hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ. (5) Hình thành nên tất cả các loài sinh vật trong sinh giới như ngày nay.Giai đoạn tiến hóa hóa học bao gồm các sự kiện....(I)..., giai đoạn tiến hóa tiền sinh học gồm sự kiện....(II)... và giai đoạn tiến hóa sinh học gồm sự kiện ...(III)... ĐỀ THI SỐ 2A. I- (2), (4); II- (1), (5); III- (5). I- (2), (4); II- (1); III-(3), (5) C. (2), (4); II (1), (3); III (5) (4), (2), (1); II (3); III (5)Câu 11 Nguyên nhân làm cho sinh thái của mỗi loài bị thu hẹp là A. Cạnh tranh cùng loài Cạnh tranh trong mùa sinh sản Cạnh tranh khác loài Cạnh tranh tìm nguồn sốngCâu 12 Cho giao phấn hai cây hoa trắng thuần chủng (P) với nhau thu được toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 89 cây hoa đỏ và 69 cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu gen F2 là: A. 1. 1. C. 1. 1.Câu 13 :1 gen dài 2040 A° có hiệu giữa loại (nu) và là 15%. Mạch có T=60 và G=30% số (nu) của mạch phân tử mARN do gen tổng hợp có chiếm 10% số (nu) của mạch. Mạch làm khuôn và tỉ lệ A,U,G,X là A. Mạch và 25%, 10%, 30%, 35% Mạch và 10%, 15%, 30%, 35% Mạch và 25%, 10%, 35%, 30% Mạch và 25%, 10%, 35%, 30%Câu 14 Để góp phần vào việc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, chúng ta cần thực hiện những biện pháp nào sau đây? (1) Sử dụng tiết kiệm nguòn nước. (2) Giảm đến mức thấp nhất sự cạn kiệt tài nguyên không tái sinh. (3) Trồng cây gây rừng và bảo vệ rừng. (4) Tăng cường sử dụng các loại phân bón hóa học, thuốc trừ sâu hóa học,... trong nông nghiệp (5) Khai thác và sử dụng tối đa các nguồn tài nguyên khoáng sản đang có. A. (1), (3), (5) (2), (3), (4) (l),(2), (3) D. (3), (4), (5).Câu 15 Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử, người vợ bị rối loạn giảm phân I. cặp NST giới tính, chồng giảm phân bình thường. Xác suất thể tam nhiễm sống sót là bao nhiêu? A.31 .32 C.41 D.43Câu 16 Diễn thế nguyên sinh là A. Biểu hiện dựa trên quần xã có sẵn nhưng bị suy thoái hay bị hủy hoại Diễn thế có chiều hướng phân hủy quần xã Diễn thế khởi đầu từ môi trường trống trơn và kết quả cuối cùng hình thành quần xã tương đốiổn định Diễn thế bắt đầu từ ao hồ hoặc sông biển từ đó hình thành quần xã tương đối ổn định .Câu 17: đậu hà lan, trơn trội hoàn toàn so với nhăn P: Trơn Nhăn F1 100% trơn F1 F1 F2 có cả trơn cả nhăn F2 tự thụ thu được F3Biết rằng mỗi quả F3 có hạt. Xác suất để bắt gặp quả đậu F3 F3 trơn, nhăn là: A. 0,37 .0,09 .0,39D .0,23 Câu 18 Cho hình ảnh sau:Một số nhận xét về hình ảnh trên được đưa ra, các em hãy cho biết trong số những nhận xét này có bao nhiêu nhận xét đúng? 1. Hình ảnh trên diễn tả hiện tượng thoái hóa giống khi cho ngô tự thụ phấn qua các thế hệ. 2. Việc tự thụ phấn qua các thế hệ không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể mà chỉ làm thay đổi tần số alen của quần thể.3. Tự thụ phấn luôn làm quần thể bị thoái hóa. 4. Kết quả của việc tự thụ phấn dẫn đến làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự đa dạng di truyền. 5. Tự thụ phấn làm thay đổi thành phần kiểu gen theo hướng tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp và giảm dần tần số kiểu gen dị hợp tử. 6. Lai giữa các dòng khác nhau là một trong những cách khắc phục hiện tượng thoái hóa giống. A. .3 C. 5Câu 19: Một mARN nhân tạo có ba loại nuclêôtit với tỉ lệ A:U:G=5:3:2. Tỉ lệ bộ ba mã sao chỉ chứa hai trong ba loại nuclêôtit nói trên là: A. 78%. B. 66%. .68%. .81%. Câu 20: Trong các nhận định sau đây, có bao nhiêu nhận định đúng khi nói về hệ động, thực vật của các vùng khác nhau trên Trái đất? (1) Đặc điểm hệ động, thực vật của các vùng khác nhau trên Trái đất không những phụ thuộc vàođiều kiện địa lí sinh thái của vùng đó mà còn phụ thuộc vùng đó đã tách khỏi các vùng địa lí khác vào thời kì nào trong quá trình tiến hóa của sinh giới. (2) Hệ động thực vật đảo đại dương thường phong phú hơn đảo lục địa. Đặc điểm hệ động, thực vật đảo đại dương là bằng chứng về quá trình hình thành loài mới dưới tác dụng của cách li địa lí. (3) Các loài phân bố các vùng địa lí khác nhau nhưng lại giống nhau về nhiều đặc điểm chủ yếu là do chúng sống trong các điều kiện tự nhiên giống nhau hơn là do chúng có chung nguồn gốc. (4) Điều kiện tự nhiên giống nhau chưa phải là yếu tố chủ yếu quyết định sự giống nhau giữa cácloài các vùng khác nhau trên trái đất. A. B. .3 .2Câu 21 Cho các thông tin về diễn thế sinh thái như sau: (1) Xuất hiện môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống. (2) Có sự biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường. (3) Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi về các điều kiệntự nhiên của môi trường. (4) Luôn dẫn tới quần xã bị suy thoái.Các thông tin phản ánh sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh là: A. (1) và (2). B. (1) và (4). .(3) và (4). D. (2) và (3).Câu 22: Bằng phương pháp làm tiêu bản tế bào, người ta có thể phát hiện được nguyên nhân của những bệnh và hội chứng nào sau đây người? (1) Hội chứng Đao. (2) Hội chứng Tớcnơ. (3) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS). (4) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm. (5) Bệnh máu khó đông. (6) Bệnh ung thư máu. (7) Bệnh tâm thần phân liệt.Phương án đúng là: A. (3), (4), (7) B. (2),(6),(7). C. (1), (3), (5). D. (1), (2), (6).Câu 23 Màu thân của loài động vật có cặp gen quy định trong đó quy định thân đen, quy định thân xám. Khi cho giao phối dòng cùng loài thân màu đen với thân màu xám được F1 Cho F1giao phối với nhau thu được F2 có tỉ lệ: giới đực: đen: xám giới cái: đen xám Từ kết quả trên kết luận: A. Tính trạng di truyền liên kết với giới tính Sự biểu hiện trội lặn phụ thuộc vào giới tính Gen quy định nằm trong tế bào chất D. Thân đen là trội hoàn toàn so với thân xámCâu 24: Một người bị mắc hội chứng Đao nhưng bộ NST 2n 46. Khi quan sát tiêu bản thấy NST 21 có chiếc. NST 14 có chiều dài bất thường. Giải thích đúng là Đột biến lệch bội cặp NST 21 có chiếc nhưng chiếc 21 gán vào NST 14 do chuyển đoạn không tương hỗ. B. Do cặp NST 21 có chiếc nhưng chiếc bị tiêu biếnC Do đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể số 14 Do lặp đoạn NST 21 và 14Câu 25: Trong một thời gian dài, trong các sách hướng dẫn về các loài chim đã liệt kê chim chích Myrther và chim chích Audubon là hai loài khác nhau. Gần đây, loài chim này lại được các nhà khoa học phân thành các dạng phương đông và dạng phương tây của cùng một loài chim chích phaocâu vàng. Trong những nhận định sau đây, có bao nhiêu nhận định đúng về ví dụ trên? (1) Hai dạng chim chích trên sống các vùng địa lí khác nhau nên chúng thuộc hai loài khác nhau. (2) Chim chích phao câu vàng phương đông và chim chích phao câu vàng phương tây có khu vực phân bố khác nhau. (3) Do thuộc cùng một loài, nên quần thể chim chích phao câu vàng phương đông và quần thể chim chích phao câu vàng phương tây có vốn gen chung và có thành phần kiểu gen giổng nhau. (4) Trong tự nhiên, hai dạng chim chích này có sự cách li địa lí với nhau nên chúng ít gặp gỡ để giao phối với nhau và sinh ra con bất thụ. (5) Bằng chứng thuyết phục nhất chứng minh hai dạng này thuộc cùng một loài là chúng có khả năng giao phối với nhau và đời con của chúng có sức sống, có khả năng sinh sản. (6) Vì hai dạng chim chích trên có cùng chung nhu cầu về thức ăn và rất giống nhau về màu sắc nên chúng thuộc cùng một loài. B. .4 .2Câu 26: Thời gian để hoàn thành một chu kì sống của một loài động vật biến nhiệt 18° là 17 ngàyđêm còn 25° là 10 ngày đêm. Theo lí thuyết, nhiệt độ ngưỡng của sự phát triển của loài động vật trên là 6°C B. 4°C C. 8°C D. 10°CCâu 27 Để phân biệt quy luật liên kết gen và gen đa hiệu người ta sử dụng phương pháp A. Lai trở lại Trao đổi chéo và gây đột biến Lai phân tích và lai tương đương Lai trở lại và lai thuận nghịchCâu 28 Cho một số khu sinh học: (1) Đồng rêu (Tundra). (2) Rừng lá rộng rụng theo mùa. (3) Rừng lá kim phương bắc (Taiga) (4) Rừng ẩm thường xanh nhiệt đới.Có thể sắp xếp các khu sinh học nói trên theo mức độ phức tạp dần của lưới thức ăn theo trình tự đúng là (2) (3)→ (4)→ (1). (2) (3) (1) (4) (1) (3) (2) (4). (1) (2) (3) (4).Câu 29: Để tạo ưu thế lai chiều cao của cây thuốc lá, người ta tiến hành lai giữa thứ thuốc lá, thứ cao 120 cm, thứ cao 72 cm. Thế hệ F1 là 108 cm, F1 F1 Chiều cao cây F2 là 102 cm B. 112 cm C. 110cm 116 cmCâu 30: một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do hai gen không alen phân li độc lập cùng quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội và cho quả dẹt, khi chỉ có một trong hai alen trội cho quả tròn và khi không có alen trội nào cho quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do một gen có alen quy định, alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng. Cho cây quả dẹt hoa đỏ (P) tự thụ phấn thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ cây quả dẹt, hoa đỏ cây quả tròn, hoa đỏ cây quả dẹt, hoa trắng: cây quả tròn, hoa trắng: cây quả dài, hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen nào của (P) sau đây phù hợp với kết quả trên? BdadAD .BbaDAd BBADAd .AabdBDCâu 31 Khi lai giữa chuột lông ngắn, quăn nhiều với chuột lông dài, thẳng được F1 đồng loạt là chuột ngắn, quăn nhiều. Cho chuột F1 giao phối với chuột có kiểu gen chưa biết được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ:37,5% chuột lông ngắn, quăn ít. 37,5% chuột lông dài, quăn ít12,5% chuột lông dài, thẳng. 6,25% chuột ngắn, thẳng.6,25% chuột lông dài, quăn nhiều.Cho biết gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường; ngoài các tính trạng đã nêu, trong loài không xét cac tính trạng tương phản khác, thế hệ lai được sinh ra từ 16 kiểu tổ hợp giữa các loạigiao tử đực và cái, không có sự tác động của hiện tượng tương tác át chế. Nhận định nào sau đây đúng cho trường hợp trên?A .Các tính trạng được di truyền theo quy luật tương tác gen, bốn cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể và xảy ra liên kết hoàn toàn. B. Bốn cặp gen quy định các tính trạng đều phân li độc lập. Các tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen và có xảy ra liên kết không hoàn toàn. Hai cặp gen phân li độc lập do vậy tạo 16 tổ hợp giao tử Câu 32 mèo gen nằm trên NST giới tính X, không alenDD-đen Dd-tam thế dd-hungTrong quần thể có 10% đực lông đen, 40% đực lông hung, còn lại mèo cái. Xác định tỉ lệ mèo tam thể .0,16 B. 0,32 .0,02 .0,1Câu 33: Cơ thể có kiểu gen aBdAbD Khi giảm phân có trao đổi chéo kép sẽ cho tối đa bao nhiêu loạigiao tử? .8 .3 .2Câu 34 Đầu kỉ Cacbon có khí hậu ẩm và nóng, về sau khí hậu trở nên lạnh và khô. Đặc điểm của sinh vật điển hình kỉ này là: Xuất hiện thực vật có hoa, cuối kỉ tuyệt diệt nhiều sinh vật kể cả bò sát cổ. Dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát Cây hạt trần ngự trị, bò sát ngự trị, phân hóa chim. Cây có mạch và động vật di cư lên cạn.Câu 35: Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây có vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật? Sinh vật tiêu thụ bậc 1. Sinh vật tiêu thụ bậc 2. Sinh vật phân giải. D. Sinh vật sản xuấtCâu 36 người, bệnh điếc bẩm sinh do gen lặn nằm trên NST thường quy định, bệnh mù màu do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X. một cặp vợ chồng, bên phía ngườivợ có anh trai bị mù màu, có em gái bị điếc bẩm sinh. Bên phía người chồng có mẹ bị điếc bẩm sinh. Những người khác trong gia đình không ai bị một trong hai hoặc bị hai bệnh này. Xác suất để đứa con trai đầu lòng không bị đồng thời cả hai bệnh nói trên là: 3221 .4815 .2415 .6421Câu 37: Khi lai giữa chim thuần chủng đuôi dài, xoăn với chim đuôi ngắn, thẳng thu được F1 đồng loạt đuôi dài, xoăn. Cho chim trống F1 giao phối với chim mái chưa biết kiểu gen thu được thế hệ lai: 42 chim mái ngắn thẳng, 18 chim mái ngắn xoăn, 42 chim mái dài xoăn. Tất cả chim trống đều có kiểu hình dài xoăn. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến và gây chết, mỗi tính trạng do cặp gen quy định. Nếu lai phân tích chim trống F1 thì tì lệ kiểu hình đuôi ngắn thẳng là bao nhiêu .17,5% .7,5% .35% 15%Câu 38: 1000 tế bào đều có kiểu gen abdABD tiến hành giảm phân trong đó 100 tế bào xảy ra trao đổichéo giữa và B. 500 tế bào xảy ra trao đổi chéo giữa và D, 100 tế bào xảy ra trao đổi chéo kép. Khoảng cách giữa và B, và là: 10cM và 30cM 30cM và 10cM 10cM và 20cM 20cM và 10cMCâu 39: Trong một chuỗi thức ăn của hệ sinh thái trên cạn, nhóm sinh vật nào sau đây có tổng sinh khối lớn nhất? Sinh vật tiêu thụ bậc 3. Sinh vật tiêu thụ bậc 1. Sinh vật sản xuất Sinh vật tiêu thụ bậc 2.Câu 40 Khi nói về tháp sinh thái, phát biểu nào sau đây không đúng? Tháp năng lượng luôn có dạng chuẩn, đáy lớn, đỉnh nhỏ. B. Tháp số lượng và tháp sinh khối có thể bị biến dạng, tháp trở nên mất cân đối. Trong tháp năng lượng, năng lượng vật làm mồi bao giờ cũng đủ đến dư thừa để nuôi vật tiêu thụ mình. Tháp sinh khối của quần xã sinh vật nổi trong nước thường mất cân đối do sinh khối của sinh vật tiêu thụ nhỏ hơn sinh khối của sinh vật sản xuất.ĐÁP ÁN1C 2B 3B 4A 5B 6C 7A 8A 9D 10D11C 12B 13A 14C 15B 16C 17A 18C 19B 20D21D 22D 23B 24A 25D 26C 27B 28C 29A 30B31A 32A 33A 34B 35D 36C 37C 38A 39C 40DHƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾTCâu Đáp án Tạo giống dâu tằm tam bội, dưa hấu tam bội là thành tựu gây của hiện tượng đa bội hóa.Câu 2: Đáp án BỞ tơ tằm hoán vị chỉ xảy ra con đực............Xét cặp Dd DdddDdDD41:21:41Xét cặp .. ♂abAB ...♀aBAbGp AB ab 0,45 Ab aB 0,5Ab aB 0,05F1 Tỉ lệ 225,045,05,0abAb=> Tỉ lệ 1125,021.225,0DdabAbCâu Đáp án BKích thước quần thể cá:10020504021mNNNDạng bài đánh bắt rồi đánh dấu được nêu trong bài thực hành sách giáo khoa nâng cao sinh học lớp12.Câu Đáp án AVì giảm phân bình thường nên mẹ sẽ cho loại tẽ bào là XX với tỉ lệ bằng nhauỞ giảm phân 2, có 50% số tế bào bị rối loạn sẽ cho 25% giao tử XX, 25% giao tử O, còn lại là cho50% giao tử X.Tỉ lệ giao tử là41 Tỉ lệ giao tử từ bố là 21Xác suất sinh con Tơcnơ XO là 81Câu Đáp án Xem thêm trong lịch sử phát sinh phát triển sự sống Câu Đáp án Cacbon đi vào chu trình qua quá trình quang hợp thực vật dưới dạng cacbonđioxit, rồi sau đóđộng vật ăn thực vật rồi hô hấp để trở lại môi trường một phần sẽ lắng trong các lớp trầm tích.Câu 7: Đáp án Trường hợp này được giải thích nhờ tác động của quy luật tương tác át chế lặn+A bệnh B- không át-aa bình thường bb átBố mẹ bình thường Aabb aaBBSinh con ra AaBb bị bệnh.Câu Đáp án Đoạn nào có khoảng cách lớn thì thường sắp xếp trước, ngoài Kiểu bài này ta làm như độ dài đoạn thẳng, đoạn nào dài được xếp ra ngoài.Câu 9: Đáp án DThể ba nhiễm kép 2n+l+l 26Kết thúc giảm phân I, các tế bào con tạo ra sẽ có bộ NST là:Hoặc kép và (n+1+1) kép Hoặc (n+1) kép và (n+1) képỞ kì sau II, khi các NST kép phân li về cực nhưng chưa xảy ra sự chia tách thành tế bào, số NSTtrong tế bào có thể là 24 hoặc 28 hoặc 26.Câu 10 Đáp án (4),(2), (1).II (3).III (5). Giai đoạn tiến hóa hóa học bao gồm các sự kiện hình thành nên các chất hữu cơ từ các chất vôcơ, các chất hữu cơ đơn giản từ các đại phân tử có khả năng tự nhân đôi giai đoạn tiến hóa tiền sinhhọc gồm sự kiện hình thành nên tế bào sơ khai và giai đoạn tiến hóa sinh học gồm sự kiện hìnhthành nên tất cả các loài sinh vật trong sinh giới như ngày nay.Câu 11: Đáp án Cạnh tranh khác loài làm thu hẹp sinh thái của các loài, làm giảm sự cạnh tranh và tận dụng tốiđa nguồn sống Cạnh tranh cùng loài sẽ làm mở rộng sinh thái của loài do phải đi tìm nguồn thức ăn mới Câu 12 Đáp án B- Tỉ lệ kiểu hình F2 => xảy ra tương tác bổ sung => Phép lai F1 AaBb AaBb => Tỉ lệ kiểu gen F2 là: 1) (1 1) Câu 13 Đáp án Số (nu) gen 2200 3,4: 1200Ta có NANXNAXNAX%5,17%5,32%50%15 => T= 210 390 =>T1 A2 60,T2 A1 150 G1 X2 180, G2 X1 210 10% 600 60(Nu) A2 => Mạch làm khuôn Tỉ lệ từng loại (nu) trên mARN là:+ A2 60 10% T2 150 25%+ X2 180 30% G2 210 35%Câu 14 Đáp án Câu 15: Đáp án BVợ bị rối loạn giảm phân sẽ cho loại giao tử là XX và OChồng giảm phân bình thường sẽ cho loại giao tử là và YP: XX XY => Sẽ tạo ra 1XXX 1XXY 1XO 1YO Do cơ thể YO bị chết giai đoạn phôi (vì chứa quá ít gen) nên tỉ lệ thể sống sót là 32Câu 16 Đáp án Diễn thế nguyên sinh là quá trình diễn thể khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật qua nhiềugiai đoạn trung gian chuyển tiếp hình thành quần xã đỉnh cực. Đáp án A, nói về diễn thế thứ sinh, đáp án sai.Câu 17: Đáp án ABài này ta giải theo di truyền quần thể tự thụ P: AA aaF1 AaF2 aaAaAA41:42:41F3 aaAaAA83:82:83(Do 2/4 Aa cho AAaaAa81:81:82 )Xác suất gặp quả đậu trơn, nhăn là: 37,0.83.85143CCâu 18: Đáp án CÝ đúng.Ý sai vì việc tự thụ phấn qua các thế hệ không làm thay tần số alen của quần thể mà chỉ làm thayđổi thành phần kiểu gen của quần thể.Ý sai vì với quần thể chỉ có thành phần kiểu gen đồng hợp thì tự thụ phấn không làm thoái hóađược.Ý 4,5 đúng.Lai các dòng khác nhau làm giàu vốn gen và tăng sự đa dạng về di truyền, giúp khắc phục hiệntượng thoái hóa giống. đúng.Câu 19: Đáp án BTỉ lệ bộ ba mã sao chỉ chứa cả nu nói trên là: %18103102105!3Tỉ lệ bộ ba mã sao chỉ chứa loại nu là: %16102103105333Vậy tỉ lệ bộ ba mã sao chỉ chứa trong loại nu là 100% -16% -18% 66%Câu 20 Đáp án Các đúng là: (1) ,(4)(2) sai, hệ động thực vật đảo đại dương nghèo nàn hơn đảo lục địa.(3) sai, điều kiện tự nhiên chỉ đóng vai trò phần chứ không phải là chủ yếu, điều này còn phụthuộc vào thành phần kiểu gen của các loài.Câu 21: Đáp án Diễn thế nguyên sinh là quá trình diễn thế khởi đầu từ một môi trường chưa có sinh vật, các sinhvật phát tán đến hình thành nên quần xã tiên phong. Tiếp theo là giai đoạn hỗn hợp gồm các quần xãsinh vật biến đổi tuần tự, thay thế lẫn nhau và kết quả hình thành quần xã đỉnh cực. Diễn thế thứ sinh là diễn thế xảy ra môi trường đã có một quần xã từng sống. Quần xã này docon người là hủy diệt, giai đoạn giữa ăn là giai đoạn hô hấp gồm các quần xã biến đổi tuần tự và kếtquả là hình thành quần xã ổn định hoặc suy thoái.Vậy sự giống nhau giữa diễn thễ nguyên sinh và thứ sinh là 2,3.Câu 22: Đáp án Bằng phương pháp tiêu bản tế bào, người ta có thể quan sát NST từ đó có thể phát hiện được cácbệnh có liên quan đến đột biến số lượng và cấu trúc NST.Có thể phát hiện (1), (2), (6).Câu 23: Đáp án BỞ giới đực: đen xám => đen là trội so với xám giới cái đen xám => xám lại trội so với đen => Như vậy đen là trội đực và lại lặn cái và ngược lại. Hay sự biểu hiện trội lặn phụ thuộc vàogiới tính .Câu 24: Đáp án Đây là dạng phát sinh khác của hội chứng đao, tuy nhiên trường hợp này là rất hiếm.Câu 25 Đáp án Các đúng là và 5.Câu 26 Đáp án Tổng nhiệt hữu hiệu là nhiệt độ môi trườngnkxnkxT).(Ở nhiệt độ 18°C (18 k). 17 nhiệt độ 25°C (25 k). 10 Ta có (18 k). 17 (25 k). 10 => Câu 27: Đáp án Gen đa hiệu là hiện tượng gen mà sản phẩm của nó ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau.Để phân biệt gen đa hiệu với gen liên kết ta chỉ cần gây đột biến. Nếu ảnh hưởng đến nhiều tínhtrạng khác nhau => gen đa hiệu, còn nếu chỉ ảnh hưởng tính trạng => gen liên kết Câu 28 Đáp án Sự phức tạp của các khu sinh học giảm dần từ xích đạo đến cực. Rừng ẩm thường xanh Rừnglá rộng rừng lá kim đồng rêuCâu 29: Đáp án :Ưu thế lai được thể hiện:= Chiều cao cây F1 -=> Ưu thế lai được thế hiện )(12272120108cmSau thế hệ, ưu thế lai lại giảm 21 nên chiều cao cây F2 giảm cm so với cây F1 .=> Chiều cao cây F2 là: 108 102 cm Câu 30 Đáp án BQuy ước: dẹt,aaBbbA tròn, aabb dàiD đỏ, trắng Xét tổ hợp dài đỏ: (aabbD_): suy ra phải cho giao tử aD hoặc bDVậy chỉ có đáp án cho được giao tử aD thỏa yêu cầu trên. Câu 31: Đáp án ABài này khá khó nhưng các em chịu khó phân tích một chút là ổn thôi.Theo đề bài: P: ngắn, quăng nhiều dài, thẳng. => F1 100% ngắn, quăng nhiều.Chúng ta nên xét từng tính trạng riêng để xác định mỗi tính trạng tuân theo quy luật di truyền nào.Đầu tiên, ta xét với tính trạng chiều dài lông.Ta có F2 56,25% dài: 43,75% ngắn => dài: ngắn. Vậy tính trạng chiều dài lông được qui định bởi gen nằm trên NST khác nhau theo cơ chế tươngtác bổ sung.Quy ước: A-B-: dài; A-bb, aaB-, aabb: ngắn.Xét tính trạng hình dáng của lông.Ta có: 75% quăn ít 18,75% thẳng 6,25% quăn nhiều => 12 quăn ít: thẳng: quăn nhiều.Từ đó, ta thấy rằng tính trạng quăn thẳng được qui định bởi gen nằm trên NST khác nhau theocơ chế tương tác. Quy ước: ddee quăn nhiều D-E-, D-ee: quăn ít eeD-: quăn thẳng.Nếu như gen nầm trên NST khác nhau thì thế hệ lai sẽ được sinh ra từ 64 kiểu tổ hợp giao tửđực và cái. Nhưng theo đề bài chỉ có 16 kiểu tổ hợp giao tử, do đó, tính trạng sẽ được qui định bởi4 cặp gen nằm trên cặp NST khác nhau liên kết hoàn toàn, tạo ra 16 tổ hợp lai.Câu 32 :Đáp án Cấu trúc di truyền của quần thể khi trạng thái cân bằng là :121:21:21::2122YqXYpXXXqXpqXXXpaAaaaAAA là nhiệt độ ngưỡng của sự phát triểnlà số ngày để hoàn thành chu kì sống.Chiều cao bố mẹ 2Đực lông đen AY 21 0,1Suy ra 0,2 0,8Cấu trúc di truyền của quần thể mèo là:0,02X AX A: 0.16X AX a: 0,32X aX a: 0,1X AY: 0,4 AY Tỉ lệ mèo tam thể trong quần thể là 0,16 Câu 33 Đáp án Cơ thế aBdAbD khi trao đổi chéo kép sẽ cho loại giao tử là: abD, aBd, AbD, ABd, Abd, aBD, ABD,abdLưu ý: đề bài hỏi cơ thể nếu mà hỏi tế bào thì đáp án sẽ khácCâu 34: Đáp án Nội dung như sách giáo khoa cả cơ bản và nâng cao.Câu 35 Đáp án Chỉ có sinh vật sản xuất tiếp nhận năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật thôngqua quá trình quang hợp.Câu 36 Đáp án Quy ước:A bình thường; bị điếc bình thường; mù màu- Xét bệnh điếcNgười vợ bình thường, có em gái bị điếc nên kiểu gen vợ có dạng AaAA32:31Người chồng bình thường có mẹ bị điếc bẩm sinh nên có kiểu gen Aa.Xác suất để con họ không bi bệnh trên là6521311aa- Xét bệnh mù màu:Người vợ bình thường có anh trai bị mù màu có dạngbBBBXXXX21:21Người chồng bình thường: BY.Ta có: bY=4121.21Xác suất họ sinh con trai đầu lòng không bị bệnh mù màu là 43Vậy xác suất để họ sinh con trai đầu lòng không bị bệnh trên là: 8/54365Câu 37 Đáp án Theo đề tỉ lệ phân li kiểu hình giới không giống nhau F2 nên có sự di truyền liên kết vớigiới tính, ta ngầm định gen nằm trên không alen trên (trường hợp quen thuộc).Ở loài chim XX đực XY cáiDo F1 100% dài, xoăn nên dài, xoăn là các tính trạng trộiQuy ước dài, a- ngắn, B- xoăn, b- thẳngChim trống F1 abABXX để chim trống F2 toàn là dài xoăn (A_B_) thì chim mái giao phối phải cókiểu gen: YXABTa có: abABXX YXAB xuất hiện kiểu hình mái ngắn xoănYXaB=> xảy ra hiện tượng hoán vị gen.Trong phép lai trên, chim mái có tổ hợp trong đó:Mái ngắn thẳng (YXAB mái dài xoăn YXab 42Mái ngắn xoăn YXaB mái dài thẳng YXAb 18 đề chỉ cho một phần kết quả)Mà tỉ lệ đực cái 1:1 suy ra số con lai: (42 18) 240