Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề luyện thi vào lớp 6 môn Toán năm 2018 - 2019 - Đề số 2

05a4ac40b49591237bc015151d900d14
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-02-15 12:50:04 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 397 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ÔN THI VÀO MÔN TOÁNĐ 2ề ốMôn Toán (Th gian làm bài 90 phút)ờCâu (6 đi m):ể1) Tính ng cách lý:ằ a)201020112009120102011 b) 10,11 11,12+ 12,13 +…+ 97,98 98,99 99,100.2) Tìm bi t:ế 3513 91x= 513 6xx+=- c) 5 7,5 2 315.Câu (4 đi m):ể Cu năm 2009 2010 qu lo sinh kh 5ố ốm tr ng Ti ườ ượ15 em lo gi i, ỏ13 em lo khá, 70 em lo iố ạtrung bình, không có em nào lo u, kém.ế ếa) Tính sinh kh tr ng?ố ườb) Tính sinh lo gi i; khá? ỏCâu (2 đi m):ể tháng nào đó năm có ba ngày ch nh là ngày ch n. Nhộ ưv ngày 20 tháng đó là ngày th trong tu n?ậ ầCâu (4 đi m):ể Mai và Lan có nhà cách nhau 1200 m, đi phía nhà n. Mai đi lúc gi ,ề ờLan đi sau phút. ng không trông th nhau. ng nhàọ ườ ườ ếb quay i. này hai nhau. lúc nhau đó là yạ ấgi bi ng phút Mai đi 60 m, Lan đi 90 m.ờ ượ ượCâu (4 đi m):ể Cho tam giác ABC. Trên AB đi sao cho AD ể13 AB và trên BCl đi sao cho EC ể13 BC. E, chúng nhau I.ố ởa) So sánh di tích hai tam giác AID và CIE.ệb) E. Ch ng DE song song AC.ố ớH ng ch toán ướ tuy sinh vào 6ể ớCâu ng gi iướ Bi uểđi mể1 Tính ng cách lý:ằ ợa) 201020112009120102011 2010201120091}12009(2011=2010201120091201120112009 201020112009201020112009 0,750,75b) Nh xét: Dãy các 10,11 98,99 có 89ậ ảs vi theo quy lu cách u, ng sau nố ượ ơs ng tr li 1,01. Riêng 99,100 không thu cố ướ ộquy lu dãy trên. Vì 99,100 98,99 làậ ố0,11.Ta có th vi dãy ng các trên nh sau: 10,11 11,12 12,13 97,98 98,99 (100 0,9)= 10,11 11,12 12,13 97,98 98,99 100 0,9Khi đó 100 thu quy lu dãy trên, khi đó dãy số ốnày có 90 số .V ng trên tính là:ậ ượ (10,11 100)´ 45 0,9 4954,95 0,9 4954,05 0,50,50,52 Tìm x, bi t:ế a) 913513x 135 => b) 65139xx 69x 513x xx565654 1111x 1x c) 31592:5,75:xxx 315925,75xxx 3155,45,1xxx 3157x 45x 1,00,250,250,250,250,250,250,250,252 ng ph lo gi và lo khá sinh kh 5ổ ốlà: 85 15+ =70 em lo trung bình ng ph là:ế 715 15= (s sinh kh 5)ố ốa) sinh kh là: 70 ố´ 15 150 (em)b) sinh lo gi là: 150ố ỏ´15 30 (em)S sinh lo khá là: 150ố ạ´13 50 (em)Đáp a) 150 em; b) Gi i: 30 em, Khá: 50 em.ố 0,750,751,00,50,50,53 Vì có ba ngày ch nh là nh ng ngày ch nên tháng đóủ ẵph có ngày ch nh (không th có ngày ch nh t,ả ậtrong đó có ngày “ch n” và ngày “l ”. vi các ngày chẵ ủnh trong tháng là ngày “ch n” “l ti nhau).ậ ế- Ngày ch nh tiên tháng đó ph là ngày ng 2ủ ồc tháng có ngày ch nh là ngày “ch n”.ủ ẵNgày ch nh tủ II III IV VNgày trong tháng 16 23 30(N ngày ch nh tiên tháng vào ngày ng 1ế ồhay ngày ng tháng thì có ngày ch nh là ngàyồ ậ“l ”. Ngày ch nh tiên không th vào ngày ngẻ ồ4 vì nh tháng đó ch có ngày ch nh t).ư ậ- Căn vào ng nêu trên ngày 20 tháng đó là ngày thứ ứnăm trong tu n.ầ 0,50,50,50,54 Trong phút Mai đi quãng ng là:ượ ườ 60 300 (m)Mai và Lan nhau sau khi Lan đi th gian là:ặ ượ (1200 300) (60 90) (phút).Mai và Lan nhau th nh vào lúc:ặ gi phút phút gi 11 phútờ ờMai và Lan ng đi kho ng cách 1200 mộ ượ ảtrong th gian là:ộ 1200´ (60 90) 16 phút.Mai và Lan nhau th hai vào lúc:ặ gi 11 phút 16 phút gi 27 phút.ờ Đáp gi 27 phút. 0,51,00,51,00,750,255 BCADIE hình đúng.ẽa) Di tích tam giác ACD ệ31di tích tam giác ABC.ệDi tích tam giác AEC ệ31di tích tam giác ABC.ệV di tích tam giác ACD =ậ ệdi tích tam giác AEC.ệMà hai tam giác ACD và AEC có chung tam giác AIC.V di tích tam giác AID ng di tích tam giác EID.ậ 0,50,50,50,50,5b) Di tích tam giác ADC ng di tích tam giác AEC. Haiệ ệtam giác này có chung nh đáy AC nên chi cao haiạ ủtam giác trên nh và cũng ng nhau.ạ ằSuy ra giác ACED là hình thang và DE và AC là đáy bé vàứđáy nên chúng song song nhau.ớ ớV DE song song AC.ậ 1,00,5L ýư sinh gi cách khác đúng cho đi đa. Vọ câu sinhọgi ng cách bình th ng, qu đúng ch cho đi m.ả ườ ểTham kh chi ti các thi vào sau đâyả https://vndoc.com/thi-vao-lop-6