Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn toán học năm 2018 (7)

50b6e46e63a5b1aa1f03888441d1b422
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-05-15 21:34:10 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 237 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TH VI THI TH THPTQG 2018 ỬĐ thi: giáo và đào Giang-2018ề ắTh gian làm bài 90 phút, không th gian phát đờ ềCâu 1: Cho hàm ố()y x= có th nh hình bên. Hàm ố()y x= ngh ch bi trên kho ng nào đây?ị ướA. ()1; 0- B. ()1;+¥C. (); 2- D. ()2;1-Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông nh a,ạSA vuông góc đáy và ớSA a= (tham kh hình bên). Góc gi aả ữhai ph ng ẳ()SAB và ()SCD ngằA. 060 B. 045C. 030 D. 090Câu 3: Cho hình ộABCD.A ' ' ' ' có M, N, là trungầ ượđi các nh A’B’, A’D’, C’D’. Góc gi ng th ng CP vàể ườ ẳm ph ng ẳ()DMN ngằA. 00 B. 045C. 030 D. 060Câu 4: Th tích kh lăng tr có chi cao ng và di tích đáy ng làể ằA. 1V Bh6= B. 1V Bh3= C. 1V Bh2= D. Bh=Câu 5: Giá tr nh hàm ố()2x 4f xx- -= trên đo 3; 42é ùê úë làA. 2- B. 4- C. 256-D. 5-Câu 6: Trong không gian Oxyz, cho ph ng ẳ()P 2x 0.- đọ ộm ộvéct pháp tuy ph ng ẳ() PlàA. ()n 2; 1;1= -r B. () 2; 0;1 =rC. () 2; 0; -rD. () 2; 1; -rCâu 7: Cho lăng tr ềABC.A ' ' ' có các nh ng (tham kh oấ ảhình bên). Kho ng cách gi hai ng th ng AC và BB’ ngẽ ườ ằTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảA. 5a3 B. 2a5 C. a5 D. 3a2Câu 8: ng bi thiên là hàm nào sau đây?ả ướ ốx ¥1-1 +¥y '-0 +0 -y+¥40 ¥A. 1y2x 1-=- B. 2y 2x 3= C. 3y 3x 2=- D. 3y 3x 4= +Câu 9: Ph ng trình ti tuy th hàm ươ ốy ln x= đi có hoành ng eạ ằlàA. 2x 3e= B. 2e= C. e= D. 2x e= -Câu 10: Cho hàm ố()y x= xác nh và liên trên ụ¡ có ng bi thiên nh sauả ưx ¥1-1 +¥y '+0 -0 +y311 13S nghi ph ng trình ươ()()22 3f 0- =é ùë làA. B. C. D. 3Câu 11: Có bao nhiêu nhiên có hai ch mà các ch khác nhau và khác 0? ềA. 90 B. 29 C. 29CD. 29ACâu 12: ng vay ngân hàng 500 tri ng lãi xu 1,2%/tháng mua xe tô.ộ ườ ểN tháng ng đó tr ngân hàng 10 tri và th đi tr cách th đi mế ườ ểvay là đúng tháng. sau ít nh bao nhiêu tháng thì ng đó tr ngân hàng?ộ ườ ợBi ng lãi su không thay i.ế ổA. 70tháng B. 80tháng C. 85tháng D. 77thángTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảCâu 13: Có bao nhiêu giá tr nguyên tham hàm ố2x myx 4+=+ ng bi trênồ ết ng kho ng xác nh nó?ừ ủA. B. 3C. D. 2Câu 14: Cho hàm ố()y x= có ng bi thiên nh hình đi aả ủđ th hàm ố()y x= làx ¥1-0 +¥y '- 0+ 0- +y+¥3-14- 4-A. ()1; 4- B. =C. ()1; 4- D. ()0; 3-Câu 15: Cho ()12f dx 3.-=ò Tính tích phân ()122f dx.--é ùë ûòA. 9- B. 3- C. D. 5Câu 16: Có bao nhiêu giá tr nguyên không âm tham hàm ố4 2y 2mx 3m 1= ng bi trên kho ng ả()1; ?A. B. C. D. 3Câu 17: Trong không gian Oxyz, cho ng th ng ườ ẳx zd .1 2- += =- ặph ng ẳ() Pđi qua đi ể()M 2; 0;1 và vuông góc có ph ng trình làớ ươA. ()P 2z 0+ B. ()P 2z 0- C. ()P 2z 0- D. ()P 2y 0- =Câu 18: Cho 42aP log b= ớ0 1< và <. nh nào đây là đúng?ệ ướA. ()aP log b=- B. ()aP log b= C. ()a1P log b2=- D. ()a1P log b2= -Câu 19: là nguyên ng th mãn ươ ỏ1 3n nC 13n,+ ng ch 5xtrong khai tri bi th ứn231xxæ ö+ç ÷è ngằA. 120 B. 252 C. 45 D. 210Trang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảCâu 20: Cho x, là các th th mãn ỏ()()2 22 22 2log log ylog log y.log xy log xy 1= ++ Khiđó giá tr ủx y+ ngằA. 41x 22+ B. 2+ ho ặ441x 82+ +C. 2+ D. 1x y2+ ho ặx 2+ =Câu 21: x1lim2x 5®- ¥-+ ngằA. B. +¥C. ¥D. 12-Câu 22: Giá tr nh nh hàm ố3y 3x 1= trên đo ạ[]1; 4- làA. B. 1- C. 4- D. 1Câu 23: Ph ng trình ng ti ngang th hàm ươ ườ 3y 21 x= +- làA. B. =C. =D. 1=-Câu 24: th hàm nào đây có ti ngang?ồ ướ ậA. 3x 1yx 1+=- B. 2y 2x 3x 2= +C. 2xy1 x=- D. 2x 1yx 2+ +=-Câu 25: Trong không gian Oxyz, cho đi ể()M 1; 2; 3- đi làọ ểhình chi vuông góc đi trên ph ng ẳ()Oyz làA. ()A 0; 2; 3- B. ()A 1; 0; C. ()A 1; 2; 3- D. ()A 1; 2; 0-Câu 26: Cho ph ứz 2i.=- ph ứz bi di đi nào đây trênượ ướm ặph ng ?ẳ ộA. ()P 1; B. ()N 1; 2- C. ()Q 1; 2- D. ()M 1; 2-Câu 27: Trong không gian Oxyz, cho đi mớ ể()M 2;1; và ng th ngườ ẳx z:2 1- +D =-. Ph ng trình tham ng th ng đi qua đi M, vàươ ườ ắvuông góc ớD làTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảA. td 4tz 2t= +ìï= -íï=-î B. td tz t= -ìï= +íï=î C. td 4tz 2t= +ìï=- -íï=î D. 2td tz t= +ìï= +íï=-îCâu 28: Tích phân ()221x dx+ò ngằA. 61 B. 613 C. D. 619Câu 29: nguyên hàm hàm ố()f 2cos2x= làA. sin 2x C- B. sin 2x C- C. 2sin 2x +D. sin 2x C+Câu 30: lô hàng 30 ph trong đó có 20 ph và 10 ph u.ộ ấL ng nhiên ph trong lô hàng. Tính xác su ph ra có ít nh tấ ấm ph t.ộ ốA. 6203 B. 197203 C. 153203 D. 57203Câu 31: Cho hàm ố()2y 3= có th ị() C. Có bao nhiêu đi thu th ị() Cth mãn ti tuy ủ() Cc ắ() Cvà tr hoành hai đi phân bi Aụ ượ ệ(khác M) và sao cho là trung đi đo th ng AB?ể ẳA. B. C. D. 3Câu 32: nào sau đây ch các giá tr tham sao cho giá tr nh tậ ấc hàm ố2y 2x m= trên đo ạ[]1; 2- ng 5?ằA. ()() 6; 0; 2- B. ()4; 3- C. ()0;+¥ D. ()()5; 0; 3- ÈCâu 33: Cho 1213xdx ,3x 9x 1= ++ -ò a, là các Khi đó giá tr làớ ủA. 2627- B. 2627 C. 2726-D. 2527-Câu 34: Cho hình chóp đa giác có các nh bên ng và đáy hìnhề ủchóp góc 030 Tính th tích kh ngo ti hình chóp.ể ủA. 34 a3p B. 34 C. 34 33p D. 34 3pCâu 35: Cho ph th mãn: ỏz 2z 3i z.- =- Tính z.Trang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảA. B. 134 C. 254 D. 5Câu 36: Cho hàm ố() xxác nh trênị{}\\ 1;1-¡ và th mãn:ỏ()()()21f ' 0x 1= =- và 1f 22 2æ ö- =ç ÷è Tính giá tr bi th cị ứ()()P 4= +.A. 3P ln 25= B. 3P ln5= C. 3P ln2 5= D. 3P ln2 5=Câu 37: Cho ph ng trình ươ()()20,5 2log 6x log 2x 0+ (m là tham ). Có baoốnhiêu giá tr nguyên ng ph ng trình có nghi th c?ị ươ ươ ựA. 17 B. 18C. 23 D. 15Câu 38: Cho hàm ố()y x= có đúng ba đi tr là ị2; 1; 0- và có hàm liên cạ ụtrên .¡ Khi đó hàm ố()2y 2x= có bao nhiêu đi tr ?ể ịA. B. C. D. 4Câu 39: Có bao nhiêu giá tr nguyên hàm tham nh 10 ph ng trình sauị ươx xm e+ có nghi th c?ệ ựA. B. 8C. 10 D. 7Câu 40: Cho () là hình ph ng gi các th hàmẳ ịs ốxy e, e= và ()y 1= (tham kh hình ). Di nả ệtích ủ() HlàA. 1S2+= B. 3S e2= +C. 1S2-= D. 1S e2= +Câu 41: Có sinh A, 3h sinh và sinh thành hàngọ ộngang sao cho gi hai sinh không có sinh B. có bao nhiêu cách pữ ếhàng nh y?ư ậA. 80640 B. 108864 C. 145152 D. 217728Câu 42: Cho hình chóp S.ABC có SA SB SC 3,= tam giác ABC vuông cân vàạTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảAC 2=. M, là trung đi AC và BC. Trên hai nh SA, SB cácọ ượ ấđi P, ng ng sao cho ươ ứSP 1, SQ 2.= Tính th tích kh di ệMNPQ. A. 7V18= B. 3V12= C. 34V12= D. 34V144=Câu 43: Cho hàm ố() xcó hàm liên trên đo ạ[] 0;1th mãn ỏ()f 0= và()()21 12x0 0e 1f ' dx dx .4-= =é ùë ûò Tính tích phân ()10I dx.=ò A. e= B. 2= C. eI2=D. 1I2-=Câu 44: Trong không gian Oxyz cho uớ ầ()()()()2 2S 16- và đi ể()A 1; 2; Ba ph ng thay đi qua và đôiặ ổm vuông góc nhau, theo ba ng tròn. Tính ng di tích ba hình tròn ườ ủt ng ng đó.ươ ứA. 10 B. 38 pC. 33 pD. 36 pCâu 45: Cho hai ph z, th mãn ỏz 2i 1.w 2i iì £ïí+ -ïî Tìm giá tr nh nh ấminPc bi th ứP w= .A. min3 2P2-= B. minP 1= C. min5 2P2-= D. min2 1P2+=Câu 46: Cho hàm ố()y x= liên trên ụ[)0;+¥ và ()()2x0f dt sin .= pò Tính () 4.A. ()1f 44p -= B. ()f 42p= C. ()f 44p= D. ()1f 42=Câu 47: Trong không gian Oxyz, cho đi ể()A 2;1; và ph ngặ ẳ()()()P my 2m 0,+ là tham đi ể()H a; b; là hình chi uếvuông góc đi trên ể() Tính khi kho ng cách đi ế() Pl nh t.ớ ấA. 1a b2+ =- B. 2+ C. 0+ D. 3a b2+ =Trang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảCâu 48: Cho hàm ố()()()2 2017 2018f ln bx sin 2= a, là các th cớ ựvà ()log 5f 6.= Tính ()log 7f 5- .A. ()log 7f 2- B. ()log 7f 4- C. ()log 7f 2- =- D. ()log 7f 6- =Câu 49: Trong không gian Oxyz, cho đi ể()A 1; 2; 3- và ph ngặ ẳ()P 2x 2y 0+ =. ng th ng đi qua và có vect ch ph ng ườ ươ() 3; -rc tắ()Pt đi B. Đi thay trong ổ() Psao cho luôn nhìn đo AB góc ướ 090 .Khi dài MB nh t, ng th ng MB đi qua đi nào trong các đi sau?ộ ườ ểA. ()J 3; 2; 7- B. ()K 3; 0;15 C. ()H 2; 1; 3- D. ()I 1; 2; 3- -Câu 50: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình ch nh t, ậAB a, BC 3, SA =và SA vuông góc đáy ABCD. Tính sin alà góc gi ng th ng BD vàạ ườ ẳm ph ng ẳ()SBC A. 7sin8a B. 3sin2a C. 2sin4a D. 3sin5a =Đáp án1-A 2-B 3-A 4-D 5-B 6-C 7-D 8-C 9-D 10-D11-D 12-D 13-B 14-D 15-C 16-C 17-C 18-D 19-A 20-B21-A 22-B 23-B 24-A 25-A 26-C 27-A 28-B 29-D 30-B31-A 32-D 33-B 34-A 35-D 36-C 37-A 38-A 39-A 40-A41-C 42-A 43-B 44-B 45-C 46-B 47-D 48-C 49-D 50-CL GI CHI TI TỜ ẾCâu 1: Đáp án AHàm ngh ch bi trên ế()2; 0- nên hàm ngh ch bi trên ế()2; 0- .Câu 2: Đáp án BT hóa và chu hóa ớ()O A, AD, Oy AB, Oz 1º ph ng ẳ()SBA nh ậ()AD 1; 0; 0=uuur là VTPT.ộTa có ()()()()()()S 0; 0;1SD 1; 0; 1D 1; 0; SD; SC 1; 0;1SC 1;1; 1C 1;1; 0ìì= -ïïé ùÞ =í íë û= -ï ïîîuuurr uuur uuruur là VTPT ủ()SCD .Trang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảKhi đó ()()()()()()()01.1 0.0 0.11cos SAB SCD cos AD; SAB SCD 451. 2+ += =uuur Câu 3: Đáp án AT hóa và chu hóa iọ ớ()O ', Ox AD ', Oy AB ', Oz AA ' AB AD AA ' 1º Ta có ()()()()()C CDC ' ' 0;1; 0C 1;1;1D 1; 0;1 DC 1; 0;1; 0ì= =ïÞíÞ =ïîuuur uuuuuruuur có ạ()()C ' 1;1; 01 1M 1; 0; 1; 02 2D ' 1; 0; 0ìïæ öÞíç ÷è øïî Khi đó 1MD 1; ;121 1PC 0; ;1 MD; ND ;2 41ND 0;12ìæ ö= -ç ÷ïï øæ öé ù= -íç ÷ë ûè øæ öï=ç ÷ïè øîuuuuruuur uuuur uuuruuur là VTPT aộ ủ()DMN ()()()()()2 221 10. 1.2 4sin PC; DMN cos PC; PC; DMN 01 11 .2 4æ ö- +ç ÷è øÞ °æ ö+ +ç ÷è øuuur rCâu 4: Đáp án DTa có Bh= Câu 5: Đáp án BHàm xác nh và liên trên 3; 42é ùê úë Ta có ()()23x 44x 24 4f ' 0x xìæ öç ÷ïïè øÛ =íï=- =- =ïî Tính ()()()3;423 25f 5; max 42 6é ùê úë ûæ ö=- =- =- =-ç ÷è Câu 6: Đáp án CTa có ()()Pn 2; 0; 1= -uuur Câu 7: Đáp án DTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảTa có ()()BHACAB 3d AC; BB ' BHBB ' ABC BB ' BH2 2ìïÞ =í^ ^ïî Câu 8: Đáp án CHàm tìm là hàm ba mà ậxlim 0®- ¥=+¥ Câu 9: Đáp án DTa có ()()1y ' ln x. ' e. ln 2x ex= Câu 10: Đáp án DTa có ()()()()()2f 12 3f 01f x2=éê- Ûê=êë nghi ph ng trình ươ()f m= chính là giao đi th hàm ố()y x=và ng th ng ườ ẳy m.=Ph ng trình ươ()f 1= có nghi duy nh t.ệ ấPh ng trình ươ()1f x2= có nghi m.ệCâu 11: Đáp án DCh hàng ch và hàng có và cách ch n.ữ ượ ọTa có 9.8 72= th mãn.ố ỏCâu 12: Đáp án DSau tháng 1: ()1A 500 1, 2% 10= Cu tháng 2: ố()()()22 1A 1, 2% 10 500 1, 2% 10 1, 2% 10= ..Cu tháng n:ố()()()()()nn nn1 1, 2% 1A 500 1, 2% 10. 1, 2% ... 10 500 1, 2% 10. 01 1, 2% 1-+ -= =+ ()()()n n25 10 255 1, 2% 1, 2% 1, 2% 773 3é ùÞ =ë Câu 13: Đáp án BTa có (){}2224 my ' 2; 1; 0;1x 4-= -+¢ Trang 10 http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề