Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn toán học năm 2018 (7)

e43d8984199f7215dcfb8b6a3f302f3a
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-05-15 21:34:59 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 208 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TH VI THI TH THPTQG 2018 ỬĐ thi: Giáo c-ĐT Bình Ph cề ướTh gian làm bài 90 phút, không th gian phát đờ ềCâu 1: nghi ph ng trình ươx193æ ö>ç ÷è làA. (); 2- B. (); 2- C. ()2;+¥ D. ()2;- +¥ Câu 2: Trong không gian Oxyz, cho có ph ng trìnhớ ươ2 2x 2x 6y 0.+ Tìm tâm và bán kính đóọ ầA. ()I 1; 3; 16- B. ()I 1; 3; 16- C. ()I 1; 3; 4- D. ()I 1; 3; 4- Câu 3: Cho hàm ố()y x= có ()xlim 1®+¥= và ()xlim 1.®- ¥=- Kh ng nh nào sau đâyẳ ịlà đúngA. th hàm đã cho có ti ngang là các ng th ng có ph ng trình ườ ươx vàx 1=- B. th hàm đã cho có đúng ti ngangồ ậC. th hàm đã cho không có ti ngangồ ậD. th hàm đã cho có ti ngang là các ng th ng có ph ng trình ườ ươ vày 1=-Câu 4: Cho hàm ố()y x= có ng bi thiên nh sauả ưx ¥2 +¥y '+ -+y3 +¥- ¥2-Kh ng nh nào sau đây là đúng?ẳ ịA. Hàm ạx B. Hàm ạx 2=- C. Hàm ạx D. Hàm Câu 5: Cho () là nguyên hàm hàm ố()f sin 2x= và 1.4pæ ö=ç ÷è Tính F6pæ öç ÷è A. 1F6 2pæ ö=ç ÷è B. 06pæ ö=ç ÷è C. 5F6 4pæ ö=ç ÷è D. 3F6 4pæ ö=ç ÷è Trang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảCâu 6: Cho hàm ố()x khi 0xf ,1mx khi 04ì+ ->ïï=íï+ £ïî là tham Tìm giá tr hàmố ểs có gi A. 1m2= B. C. D. 1m2=- Câu 7: Có bao nhiêu giá tr nguyên tham trên ố[]1; 5- hàm sể ố3 21y mx 13= ng bi trên kho ng ả(); ?- +¥ A. B. C. D. 4Câu 8: Tính tích phân 51dxIx 3x 1=+ò ta qu ượ ảI ln ln 5.= Giá trị2 2S ab 3b= làA. B. C. D. 5Câu 9: là di tích hình ph ng gi th hàm ướ ố()x 1H yx 1-=+ vàcác tr Khi đó giá tr ngụ ằA. ()2 ln dvdt+ B. ()ln dvdt+ C. ()ln dvdt- D. ()2 ln dvdt- Câu 10: Cho hàm ố3 2y 6x 9x= có th nh Hình 1, th Hình là hàm nàoồ ốd đâyướA. 2y x= B. 32y 6x x= +C. 2y 6x 9x=- D. 2y 6x 9x= +Trang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảCâu 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông nh a, SA vuông góc ph ngạ ẳđáy. là trung đi CD, góc gi SM và ph ng đáy là ẳ60 .° dài nh SAộ ạlàA. 32 B. 152 C. D. 15 Câu 12: Cho ph th mãn ỏz 4i 5.- và là giá tr nh và giá trọ ịnh nh bi th ứ2 2P .= Tính 2S m= A. 1236 B. 1258 C. 1256 D. 1233Câu 13: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông nh a.ạ()SA ABCD SA x.^ Xác nh ph ng ẳ()SBC và ()SCD nhau tợ ộgóc 60° A. 2a= B. C. 3ax2= D. ax2= Câu 14: Trong không gian tr Oxyz, cho ng th ng ườ ẳ1 2d có ph ngầ ượ ươtrình 2x 1d .2 4- -= =- ph ng cách 2ặ ềđ ng th ng ườ ẳ1 2d có ph ng trình là ươA. 14x 4y 8z 0- B. 14x 4y 8z 0- C. 14x 4y 8z 0- D. 14x 4y 8z 0- Câu 15: xác nh hàm sin xytan 1=- A. \\ m, n4pì ü= Îí ýî þ¡ B. \\ k4pì ü= Îí ýî þ¡ ¢C. \\ m, n2 4p pì ü= Îí ýî þ¡ D. \\ k4pì ü= Îí ýî þ¡ ¢Câu 16: ếz là nghi ph ng trình ươ2z az 0+ ớ()a, bΡ thì b+b ngằA. B. 1- C. D. 2- Câu 17: Cho ợ{}X 0;1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; .= các con có ch ch số ố0 làA. 511 B. 1024 C. 1023 D. 512Trang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảCâu 18: Cho hàm ố32xy ax 3ax 4,3= là tham hàm tr iớ ạ1 2x th mãn ỏ221 22 22 1x 2ax 9aa2a 2ax 9a+ ++ =+ thì thu kho ng nào?ộ ảA. 7a 5;2æ öÎ -ç ÷è B. 7a 32æ öÎ -ç ÷è C. ()a 2; 1Î D. 5a 3;2æ öÎ -ç ÷è Câu 19: th sau đât hàm nào?ồ ốA. 2y 3x 4=- B. 2y 3x 4=- C. 2y 3x 4= D. 2y 3x 4= Câu 20: Cho lăng tr tam giác ABC.A’B’C’ có nh đáy ng 2, di tích tam giácụ ệA’BC ng 3. Tính th tích kh lăng trằ ụA. 53 B. C. D. Câu 21: Trong không gian tr Oxyz, cho ph ng ẳ()P 2y 0+ =và ng th ng ườ ẳx 2d .2 3+ += Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD trong tằ ặph ng ẳ() ng th và vuông góc ng th ng d.ồ ườ ẳA. 15 3- -= =- B. 15 3- -= =- C. 15 3- -= =- D. 15 2- -= =- Câu 22: Cho kh chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác nh a, SA vuông góc tố ặph ng đáy và ẳSA 2a.= Tính th tích kh chóp S.ABCể ốTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảA. 3a 33 B. 3a 32 C. 3a 312 D. 3a 36 Câu 23: sinh làm bài tích phân ọ120dxI1 x=+ò theo các sauướB 1: ướ ặx tan t,= suy ra ()2dx tan dt= 2: ướ ổx 04p= 3: ướ24 44200 01 tan tI dt dt 01 tan 4p pp+ p= =-+ò Các làm trên, nào saiướ ướ ịA. 3ướ B. 2ướC. Không nào sai cướ D. 1ướCâu 24: Trong không gian tr Oxyz, cho ba đi mớ ể()()()A 1; 2; 2;1;1 0;1; .- đi ể()H x; y; là tr tâm tam giác ABC. Giá tr aự ủS z= làA. B. C. D. 7Câu 25: Tìm ng 10x trong khai tri bi th ứ53223xxæ ö-ç ÷è A. 240 B. 240- C. 810- D. 810Câu 26: Cho hàm ố3y 3x 1.= Kh ng nh nào sau đây là sai?ẳ ịA. Hàm ng bi trên ế() 1; B. Hàm ng bi trên các kho ng ả(); 1- và ()1;+¥ C. Hàm ngh ch bi trên ế()1; 2- D. Hàm ngh ch bi trên ế()1;1- Câu 27: Cho hàm ố3y 3x 1= có th ị() Ti tuy ớ() giáo đi aạ ủ()C tr tung có ph ng trình làớ ươA. 3x 1=- B. 3x 1= C. 3x 1= D. 3x 1=- +Câu 28: Trong không gian Oxyz, ph ng trình ph ng ươ ẳ() đi qua đi ể()B 2;1; ,-đ ng th vuông góc hai ph ng ẳ()Q 3z 0+ và ()R 2x 0- làTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảA. 4x 5y 3z 22 0+ B. 4x 5y 3z 12 0- C. 2x 3z 14 0+ D. 4x 5y 3z 22 0+ Câu 29: Cho ầ() có di tích ệ()2 24 cm .p Khi đó, th tích kh ầ() làA. ()3364 acm3p B. ()33acm3p C. ()334 acm3p D. ()3316 acm3p Câu 30: Cho hàm ố() liên trên +¡ th mãn ỏ()1f ' xx+³ " Ρ và ()f 1.=Kh ng nh nào sau đây là đúng?ẳ ịA. ()5f ln 22³ B. ()5f ln 22³ C. ()f 5³ D. ()f 4³ Câu 31: Trong không gian Oxyz, cho ph ng trìnhươ()2 2x 4my 2mz 5m 0.+ Tìm các giá tr ph ngấ ươtrình trên là ph ng trình uươ ầA. 5<- ho ặm B. 1- C. 5<- D. >Câu 32: Cho 1.< Tìm nh đúng trong các nh sauệ ềA. giá tr hàm ốxy a= là B. xác nh hàm ốay log x= là ¡C. xác nh hàm ốxy a= là ¡D. giá tr hàm ốay log x= là ¡Câu 33: Trong không gian, cho hình ch nh ABCD có ậAB 1= và AD 2.= M, nọ ầl là trung đi AD và BC. Quay hình ch nh đó xung quanh tr MN, ta cượ ượm hình tr Tính di tích toàn ph ầtpS hình tr đóủ ụA. tpS 4= B. tpS 2= C. tpS 10= D. tpS 6= Câu 34: Tính giá tr nh nh và giá tr nh hàm ố()4f xx= trên []1; ngằA. 20 B. 523 C. D. 653 Câu 35: Cho hàm ố4 2y 2x 3= có th hàm nh hình bên i. giá tr nàoồ ướ ịc tham ph ng trình ươ4 2y 2x 2m 4= có hai nghi phân bi tệ ệTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảA. 01m2<éêê=ë B. 1m2£ C. 10 m2< D. 01m2=éêê>ë Câu 36: giá tr nào tham ph ng trình ươx 14 m.2 2m 0+- có hainghi ệ1 2x th mãn ỏ1 2x 4+ A. B. 13m2= C. 5m2= D. Câu 37: Trong không gian Oxyz, cho hai ng th ng ườ ẳ()1x 2t: tz 4t=- +ìïD -íï=- +î và()2x 4: .3 1+ -D =- Kh ng nh nào sau đây là đúng?ẳ ịA. ()1D và ()2D chéo nhau và vuông góc nhauB. ()1D và không vuông góc ớ()2D C. ()1D và ()2D song song nhauớD. ()1D và vuông góc ớ()2DCâu 38: Có bao nhiêu nhiên có ch đôi khác nhau?ố ộA. 1000 B. 720 C. 729 D. 648Câu 39: ọ0z là nghi ph có ph âm ph ng trình ươ2z 6z 13 0.- Tính0z i+ A. 25 B. 13 C. D. 13Trang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảCâu 40: Trong các dãy sau, dãy nào không ph ng?ố ộA. 3;1; 1; 2; 4- B. 9; ;2 C. 1;1;1;1;1 D. 8; 6; 4; 2; 0- Câu 41: Cho ph ứz 7i.= ph liên có đi bi di hình làố ọA. ()6; 7- B. () 6; C. ()6; 7- D. ()6; 7- Câu 42: Có bao nhiêu nguyên trên ố[] 0;10 nghi đúng ph ng trìnhệ ươ()()2 2log 3x log A. 11 B. C. D. 10Câu 43: Tìm nguyên hàm hàm ố()2018 xf e= A. ()2018 xf ln 2018 C= +ò B. ()2018 x1f C2018= +ò C. ()2018 xf 2018e C= +ò D. ()2018 xf C= +òCâu 44: 12 sinh 12A sinh nam và sinh vào tắ ộbàn dài có hai dãy gh di nhau (m dãy có chi gh th lu nồ ậnhóm. Tính xác su hai sinh ng di nhau và nh nhau luôn khác gi iấ ớA. 94158 B. 95987520 C. 9299760 D. 98316 Câu 45: tiêu th th ăn trang tr không nh nh thì ng th cớ ượ ứăn tr dùng cho 100 ngày. Nh ng th tiêu th th ăn tăng thêm 4% iự ỗngày (ngày sau tăng 4% so ngày tr c). th ng th ăn tr đó ch đướ ướ ượ ủdùng cho bao nhiêu ngày?A. 40 B. 42 C. 41 D. 43Câu 46: Cho hàm ố()y x= liên và có hàm trên ạ[] 0; th hàm sồ ố()y ' x= trên đo ạ[] 0; cho hình bên i. hàm ượ ướ ố()2y x=é ùë có đaốbao nhiêu trự ịTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảA. B. C. D. 4Câu 47: Cho di S.ABC. trung đi đo AB, là đi di ng trên đo nứ ạAI. Qua ph ng ẳ() song song ()SIC Thi di ở() di nớ ệS.ABC làA. Hình bình hành B. Tam giác cân MạC. Tam giác uề D. Hình thoiCâu 48: Cho lăng tr ABC.A’B’C’. M, là trung đi A’B’ và CC’. Khi đóụ ượ ểCB’ song song ớA. ()AC ' B. ()BC ' C. A’N D. AMCâu 49: Trong không gian Oxyz, cho đi ể()A 1; 2; 3- và ph ngặ ẳ()P 2x 2y 0.+ ng th ng đi qua và có vecto ch ph ng ườ ươ()u 3; 4; 4-r tắ()P đi B. Đi thay trong ổ() sao cho luôn nhìn đo AB góc ướ90 .°Khi dài MB nh t, ng th ng MB đi qua đi nào trong các đi sauộ ườ ểA. ()J 3; 2; 7- B. ()K 3; 0;15 C. ()H 2; 1; 3- D. ()I 1; 2; 3- Câu 50: Cho th ựa 0.> hàm ố() liên và luôn ng trên đo ươ ạ[] 0; ath mãn ỏ()()f .f 1.- Tính tích phân ()a01I dx1 x=+ò A. aI3= B. aI2= C. a= D. 2aI3= Đáp án1-A 2-C 3-D 4-C 5-D 6-C 7-B 8-D 9-D 10-B11-B 12-B 13-B 14-B 15-C 16-C 17-D 18-A 19-B 20-D21-A 22-D 23-A 24-A 25-C 26-C 27-D 28-A 29-C 30-B31-A 32-D 33-A 34-A 35-D 36-B 37-D 38-D 39-C 40-A41-C 42-C 43-B 44-A 45-C 46-C 47-B 48-A 49-D 50-BL GI CHI TI TỜ ẾCâu 1: Đáp án A()13BPT log 2Û =- Câu 2: Đáp án CTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảTâm ()I 1; 3; 4- Câu 3: Đáp án DCâu 4: Đáp án CCâu 5: Đáp án D44661 3sin 2xdx cos2x 12 4ppppp pæ ö= =ç ÷è øòCâu 6: Đáp án C()()()()()()()x 0x 0x 2x 1lim lim lim limx 4x 21 1f lim lim mx m4 4+ +- -® ®® ®+ ++ -= =+ +æ ö= +ç ÷è Hàm có gi ạx 0=()()x 01 1lim lim 04 4+ -® ®Þ Câu 7: Đáp án BTa có 2y ' 2x m= Hàm ng bi trên ế();- +¥ ()y ' 0, ' 5Þ " +¥ £Suy ra có giá tr nguyên ng th mãn bài.ị ươ ềCâu 8: Đáp án DĐ ặ2x 2t 3x 3x 2tdt 3dx,x 4= =ì= =í= =î Suy ra 44 422 22a 2dt 1I dt ln ln ln ln ln 5b 1t 3=ì-æ ö= =íç ÷=-- +è øîò Câu 9: Đáp án DPh ng trình hoành giao đi ươ ểx 10 1x 1-= =+ Suy ra di tích tính là ầ()()()1 1100 0x 2S dx dx ln ln dvdtx 1-= -+ +ò Câu 10: Đáp án BTrang 10 http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề
2020-09-25 17:41:45