Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn hóa học 12 mã đề 03

3beba4e33edd3ea43ffc02d898255c92
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-18 12:55:39 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 240 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tiết 31 Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp
(1946 - 1950) (tiết 3)
I. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức: Học sinh nắm được những nội dung cơ bản
- Trình bày được hoàn cách mới khi ta chủ động mở chiến dịch Biên giới
thu –đông 1950, qua đó biết được tác động của cách mạng thế gi ới đ ối v ới cu ộc
kháng chiến chống pháp của Việt Nam.
- Trình bày được chủ trương của ta, diễn biến, kết quả ý nghĩa củachiến
dịch Biên giới thu – đông 1950.
2. Tư tưởng: Giáo dục lòng căm thù thực dân Pháp, niềm tự hào về tinh
thần yêu nước, ý chí bất khuất của nhân dân ta trong cuộc đ ấu tranh b ảo v ệ đ ộc
lập cho tổ quốc. Củng cố niềm tin vào Đảng và Hồ chủ tịch.
3. Kỹ năng:
- Phân tích, đánh giá và rút ra những nhận định lịch sử
- Sử dụng bản đồ, lược đồ và tranh ảnh lịch sử
II. Thiết bị – tài liệu dạy học
Lược đồ chiến dịch Biên giới 1950
III. Tiến trình tổ chức dạy học.
1. Ổn định lớp:
Kiểm tra bài cũ: trình bày diễn biến của chiến dịch Việt Bắc thu – đông
1947?
2. Dẫn nhập vào bài mới:
2. Tổ chức các hoạt động dạy học

Hoạt động của thầy và trò

Kiến thức cơ bản

IV. Hoàn cảnh lịch sử-Chiến dịch biên giới
thu đông 1950
1/ Hoàn cảnh lịch sử mới của cuộc kháng
chiến
a/ Thuận lợi.
- Cách mạng Trung Quốc thành công, nước
CHDCNN Trung Hoa ra đời (10/1949)
+ GV phân tích và nhấn mạnh
- Các nước trong phe XHCN lần lượt đặt
các ý, kế hoạch Rơve nhằm thực quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 1950
hiện âm mưu gì của địch → Ta b/ Khó khăn.
gặp khó khăn gì khi chúng triển - 13/5/1949, nhờ sự giúp đỡ của Mỹ→Kế
khai kế hoạch này
hoạch Rerve ra đời
- 6/1949, Pháp tăng cường hệ thống phòng
+ Sử dụng bản đồ để trình bày ngự đường 4 nhằm khoá chặt biên giới Việt –
kế hoạch Rerve, học sinh nêu
Trung
nhận xét (kế hoạch Rerve đã đẩy - Thiết lập hành lang Đông – Tây nhằm cô lập
CM nước ta vào thế bị bao vây
Việt Bắc với liên khu 3, 4.
cô lập từ bên trong rất bất lợi)
→Pháp chuẩn bị kế hoạch tấn công lên Việt
Bắc lần thứ hai – kết thúc chiến tranh
HĐ 1
- GV: Những thuận lợi và khó
khăn của ta trong những năm
1949 – 1950.
- Học sinh dựa vào sgk trình bày
theo hai ý: Thuận lợi – khó khăn

HĐ 2
- Vì sao ta chủ động mở chiến
dịch biên giới?
- Phá thế bao vây ở Việt Bắc, mở
đường thông sang Trung Quốc,
mở rộng và củng cố căn cứ Việt
Bắc, đưa cuộc kháng chiến phát
triển
- Giáo viên sử dụng lược đồ
chiến dịch biên giới 1950
- Vì sao nói chiến thắng của
chiến dịch biên giới đã mở ra
bước phát triển mới của cuộc
kháng chiến?
- Vì sao nói chiến dịch Biên giới

2/ Chiến dịch Biên Giới- Thu đông năm
1950.
a/ Kế hoạch và mục đích của ta.
Mở chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1950 với
mục đích:
- Tiêu hao một bộ phận sinh lực địch
- Khai thông đường sang Trung Quốc và thế
giới
- Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc.
b/ Diễn biến (trình bày trên bản đồ học
sinh sgk)
c/ Kết quả – ý nghĩa.
- Ta loại khỏi vòng chiến đấu 8000 địch, thu
hơn 3 tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh
- Khai thông biên giới Việt – Trung 750 km và
35 vạn dân

đánh dấu bước tiến vượt bậc
của quân ta
- Là chiến dịch lớn ta chủ động
mở
- Thể hiện khả năng chỉ huy và
chiến đấu của quân ta
- Chủ động đánh vào cứ điểm
kiên cố và mạnh của địch (Đông
Khê)
- Chiến dấu trong thời gian dài
(ta huy động gần 3 vạn quân cho
chiến dịch)
5. Kết thúc bài học.

Củng cố: theo câu hỏi SGK

dặn dò:

- Chọc thủng hành lang Đông – Tây→11/ 1950
địch phải rút khỏi thị xã Hoà Bình
- Làm phá sản kế hoạch Rerve
- Khai thông con đường nối nước ta với các
nước XHCN
- Quân đội ta trưởng thành thêm một bước, ta
giành quyền chủ động trên chiến trường
chính, đưa cuộc kháng chiến của ta phát triển
thêm một bước mới