Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề luyện thi HSG môn ngữ văn 12 có đáp án

ef17dd35112ba6a0a880ebc48c9ac317
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-09-08 21:44:46 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 238 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO THI KH CH NGỞ ƯỢ THANH HÓA KỲ THI THPT QU GIA NĂM 2017Ố MÔN THI: NG VĂNỮ Th gian làm bài: 120 phút, không th gian phátờ ờđề (Đ thi 01 trang)ề ồI. HI (3,0 đi m)Ọ ểĐ đo trích sau và th hi các yêu u:ọ ầKhi nói ng thì đi tiên ph xác nhế ướ ườ ịđó không ph là nh ng mong vi vông mà chính là đích con ng iả ướ ườđ ra và ng ph trong cu mình.ặ ờĐ ng th cũng quan tr ng là ph xác nh cáchồ ịth đích đó, không ai trong cu này không mu nứ ượ ốđ đi gì đó. khác bi chính là ph ng th th hi n, cáchạ ươ ệth ng và đi này quy nh“đ ng p” vứ ướ ườ ềnhân cách ng i.ủ ườCó ng đi mình ng cách trung th và trong sángườ ướ ựthông qua nh ng thân cùng. Đây là nh ng ng có lòng tr ngữ ườ ọcao và bi vào chính mình, tin vào kh năng chính mình và sế ựcông ng xã i. tiêu ch ch là đi quan tâm, cáiằ ọh quan tâm chính là ph ng th tiêu trong cu ng.ọ ươ ốChính vì là nh ng ng không bao gi ch nh ng trongậ ườ ốthân ph n“t i”, tr thành công trong tay ng khác hay giao phóậ ườt ng lai mình cho ng khác. dĩ nh th là ch hào iươ ườ ớnh ng gì do chính thân làm ra và n, ng th cũng là nh ngữ ững xem ph ng ti quan tr ng nh tiêu cu mình.ườ ươ ờ(Ngu n: Lê Minh Ti nế ng nhân cách, http://tuoitre.vn)ẳ ềCâu 1. Xác nh ph ng th bi chính ng trong đo tríchị ươ ượ ạtrên.Câu Theo tác gi đi gì quy nh “đ ng p” nhân cách iả ỗng i?ườCâu Vì sao tác gi cho ng: nh ng ng không bao gi ch nh ng trongữ ườ ốthân ph “t i” ch hàoỉ nh ng gì do chính thân làm ra và tớ ạđ n.ếCâu đo trích trên, hãy rút ra bài có nghĩa nh anh/ch ?ừ ịII. LÀM VĂN (7,0 đi m)ểCâu (2,0 đi m)ểHãy vi 01 đo văn (kho ng 200 ch trình bày suy nghĩ anh/ch vế ềý ki nêu trong đo trích ph hi u: ượ khác bi chính là ởph ng th th hi n, cách th ng và đi nàyươ ướ ườ ềs quy nh “đ ng p” nhân cách ng i.ẽ ườCâu (5,0 đi m)ểNhà nghiên Tr Đình cho ng: “M là nhân thành công cứ ậnh trong văn xuôi ng Vi Nam. Nhà văn đã kh quá trìnhấ ươ ượtâm lí bi hóa, ng nhiên, ng mà trong vòng tình lí sế ựs ng.” (ố Phân tích và bình gi ng tác ph văn 12ả NXB Giáo 1997).ụAnh/Ch hãy phân tích di bi tâm lí trong đêm tình mùa xuân ởtác ph ch ng Phợ (Tô Hoài) làm sáng ki trên.ể ếS GIÁO VÀ ĐÀO THI KH CH NGỞ ƯỢ THANH HÓA KỲ THI THPT QU GIA NĂM 2017Ố MÔN THI: NG VĂNỮ Th gian làm bài: 120 phút, không th gian phátờ ờđềĐÁP ÁN- THANG ĐI MỂ(Đáp án 04 trang)ồPh nầ Câu dungộ Đi mểPh 1ầ hi uọ 3,001 Ph ng th bi chính: ngh lu nươ 0,502 Đi quy nh “đ ng p” nhân cách aề ủm ng là: ph ng th th hi n, cách th tỗ ườ ươ ạđ ng iế ướ ườ 0,503 ng ng không bao gi ch nh ng trongữ ườ ốthân ph “t i” ch hàoỉ nh ng gì doớ ữchính thân làm ra và n. Tác gi nói nhả ưv vì:ậ- i”ầ là ng vào ng khác,ố ườlà nh ng ng kém lĩnh, tài.ữ ườ ấ- ng ng không bao gi ch nh ng trongữ ườ ốthân ph “t i”ậ là nh ng ng có lòng tữ ườ ựtr ng, có th giá tr thân, luôn nọ ươlên đích.ể ượ 1,004 Thí sinh có th rút ra bài c:ể ọ- th hi ng chính khát ngỗ ướ ọvà kh năng thân.ả ả- tin, tr ng làm nên giá tr con ng iự ườ 1,00Ph 2ầ Làm văn 7,001 Hãy vi 01 đo văn (kho ng 200 ch trìnhế ữbày suy nghĩ anh/ch ki nêuủ ượtrong đo trích ph hi u: khác bi tự ệchính là ph ng th th hi n, cách th cở ươ ứđ ng và đi này sạ ướ ườ ẽquy nh “đ ng p” nhân cách iế ỗng i.ườ1. Yêu chungầ- Thí sinh bi ki th và kĩ năng vi tế ếđo văn ngh lu xã kho ng 200 chạ ữ- Đo văn có h×nh thøc rõ ràng; lu nậ ậthuy ph c; di ch c; không iế ỗchính …ả- Thí sinh có th vi theo nhi cách khác nhauể ềnh ng ph có thái chân thành, nghiêm túc, phùư ộh chu và pháp lu t.ợ ậ2. Yêu thầ ểa. Gi thíchả- mƯớ là mong mu nh ng đi ởt ng lai. “Đ ng p” nhân cách ch caoươ ộv lĩnh, c, nhân cách conề ộng i.ườ- ki kh ng nh con ng, cách th th cế ườ ựhi ng cho th lĩnh,ệ ướ ườ ảđ c, ng và giá tr đích th ng iạ ườđó.b. Phân tích, bàn lu ậ- có vai trò quan tr ng trong cu ngƯớ ốcon ng i. Nh có con ng có th chinhườ ướ ườ ểph nhiên, nên nh ng thành khoaụ ềh và công ngh .ọ ệ- hi di trong các lĩnh aƯớ ủcu ng, p, nghiên khoa c, laoộ ọđ ng xu t, qu lí xã i…ộ ộ- Th cho th có nhi cách th chinhự ểph c, th hi nh ng mong nh thân,ụ ướ ựt ng tác trí tu th …ươ ể- Phê phán thói m, i, th ng, không cóự ộc hoài bão…ướ ơc. Bài cọ- ng có và dám mố ướ ướ ơ- tr ng, tin khi th hi mình.ự ướ 2,000,250,50 1,00 0,252 Phân tích di bi tâm lí trong đêmễ ịtình mùa xuân tác ph ch ng Phợ (TôHoài) làm sáng ki nhà nghiên uể ứTr Đình Sầ ử1. Yêu chungầ- Thí sinh bi ki th và kĩ năng vi tế ếbài văn ngh lu văn cị ọ- Bài vi có c, rõ ràng; lu nế ậthuy ph c; di ch c; không iế ỗchính …ả- Thí sinh có th vi theo nhi cách khác nhauể ềnh ng ph bám sát tác ph m, nhu nư ầnhuy các thao tác lu n.ễ ậ2. Yêu thầ ể2.1. trúc bài ngh lu nả (có cácủph bài, thân bài, lu n)ầ ậ2.2. Xác nh ngh lu nị Di bi nễ ếtâm lí trong đêm tình mùa xuânủ ị2.3. Tri khai ngh lu thành các lu nể ậđi m; th hi nh sâu và nể ậd ng các thao tác lu n; có pụ ợch ch gi lí và ch ng, th :ặ ểa. Gi thi tác gi tác ph mớ ẩ- Nhà văn Tô Hoài có trí quan tr ng trongị ọn văn Vi Nam hi i, có nhi trangề ềvi thiên nhiên, phong quán ởm mi c. Ông bi thành công iọ ướ ớm ng văn xuôi tài mi núi Tây c.ả ắ- Truy ng ch ng Phợ in trong Truy nệTây cắ là qu chuy đi cùng gi iế ảphóng Tây c. Truy ph ánh tinh th uắ ấtranh ch ng áp ng dân Tây và thố ườ ểhi ngòi bút miêu tâm lí nhân tinh cệ ắs nhà văn.ả ủ- Nhân áp c, bóc ng nh ngậ ưtrong tâm ti tàng ng mãnh li t,ồ ệkhi có bùng lên nh Trong đó, ôngơ ẽđã kh rõ nét di bi tâm lí ng màắ ờcũng lí trong đêm tình mùa xuân.ấ ịb. Gi thích ki nả ế- Kh aắ miêu cho lên ngả ượ- Quá trình tâm lí bi hóa, ng nhiên, ngế :di bi tâm lí có thay nhanh chóng, tễ ấngờ 5,00 0,25 0,500,50 0,50* ý: ư- sinh có th trình bày theo khác nh ng tínhọ ảlogic thì giám kh căn vào bài làm th cho đi cách pả ợlí.- bi khuy khích nh ng bài làm sáng o.