Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề luyện thi HSG môn ngữ văn 12 có đáp án (8)

5e7b89b2665388429ba5a7e06079243c
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-09-09 14:38:23 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 242 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ-------------Đ CHÍNH TH CỀ KÌ THI CH HSG 11 THPT NĂM 2011-2012Ọ ỌĐ THI MÔN: NG VĂN (Dành cho sinh các tr ng THPT)ọ ườTh gian làm bài: 180 phút (Không th gian giao để ).------------------------------------------ Câu (3,0 đi m).ểSuy nghĩ anh (ch nghĩa bài th sau:ủ ơVí không có nh đông tànảThì không có nh huy hoàng ngày xuânảNghĩ mình trong gian truânướTai ng rèn luy tinh th thêm hăng.ươ khuyên mình Nh kí trong tùự Chí Minh)ồCâu (7,0 đi m).ểPhân tích Văn nghĩa sĩ Giu cế Nguy Đình Chi làm sáng tủ ỏý ki sau: Ch có Nguy Đình Chi và Nguy Đình Chi thì hình nhỉ ảng nông dân chính th vào văn c, không ph nh nh ng nườ ướ ạnhân đáng th ng xã phong ki n, mà nh nh ng ng anh hùng th sươ ườ ực dân c.ủ (Nguy c). ộ---------H T---------ẾCán coi thi không gi thích gì thêmộ ảH tên sinhọ …………………………….. báoốdanh ……………………………..0S GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ KỲ THI CH HSG 11 THPT NĂM 2011-2012Ọ ỌH NG CH MÔN NG VĂN ƯỚ (Dành cho sinh các tr ng THPT)ọ ườ------------------------------------------Câu (3,0 đi m).ểI. Yêu kĩ năngầ Bi cách làm bài văn ngh lu xã i: và th ng sáng rõ. Bi nế ậd ng ph nhi thao tác ngh lu n. Hành văn trôi ch y. lu ch ch nụ ẫch ng ch c, thuy ph c. Không các di t, dùng ng pháp, chínhứ ữt .ảII. Yêu ki th cầ Bài vi ph nh ng dung sau:ế ượ ả1 Gi thích nghĩa bài th .ủ ơ- Bài th hi ng nhiên:ơ ượ không có nh mùa đông tàn thìế ảcũng không có nh huy hoàng mùa xuân. Đông qua xuân, đóượ ếlà qui lu nhiên.ậ ự- qui lu nhiên, bài th liên ng con ng i: Trong khó khăn gian kh ,ừ ưở ườ ổn con ng ch ng c, qua nh ng khó khăn th thách thì sế ườ ượ ượ ượ ẽđ nh huy hoàng cu ng.ế ượ ố- Nh ng gian truân, tai ng ph là nh ng th thách, rèn luy làm choữ ướ ươ ệtinh th thêm hăng. Bài th th hi tinh th quan ng chi sĩ cáchầ ườ ếm ng.ạ2. Bàn lu n, ng .ậ ề- Kh ng nh quan ni Bác trong bài th là hoàn toàn đúng:ẳ ơ+ Trong cu ng, không ai không khó khăn, gian kh Tr cộ ướnh ng tr ng không bi quan, chán mà ph gi ng ni tin vào líữ ượ ềt ng, đích cu ng mình.ưở ủ+ Nh ng khó khăn ph nh gió nh mùa đông ch uữ ịđ ng và qua mùa đông nh thì ng trong nh huy hoàngự ượ ượ ượ ảc ngày xuân. Đi đó có nghĩa qua gian kh thành công.ủ ượ ượ ớNi tin đó giúp chúng ta lên trong cu ng. Chính trong gian kh conề ươ ổng ng vàng n. Tai ng trong cu giúp tinh th thêmườ ươ ầ1hăng hái. HS có th ch ng (cu Bác và các chi sĩ cách ngể ạtrong tranh là ch ng hùng kiên trì, nh i, quy tâm tấ ượqua nh ng th thách, ni tin và tinh th quan cách ng).ữ ạ- Phê phán nh ng khó khăn gian kh hay chí ngã lòng, bi quan tr cữ ướnh ng khó khăn th thách trong cu ng.ữ ố3. Bài nh th và hành ng.ọ ộ- ng trên i, khi đã xác nh đích đúng n, mu đi thànhố ượ ếcông thì ph tr qua nh ng gian nan th thách. qua ch ch sả ượ ượ ẽđ đi ta mong mu n.ạ ượ ố- Ch nh ng khó khăn th thách, đem kh năng mình gópấ ươ ủph vào nghi cách ng, nghi xây ng và c.ầ ướ- Bài th giúp ta hi qui lu cu ng, đó hăng hái pơ ượ ậvà rèn luy n.ệIII. Bi đi m:ể ể- Đi 3,0: Đáp ng các yêu nêu trên; Văn vi có xúc. ch ngứ ượ ứch và thuy ph c. Có th còn vài sai sót nh .ọ ỏ- Đi 2,0:ể đáp ng các yêu nêu trên. ch ng ch th tơ ượ ậphong phú. Có th còn vài sai sót nh .ể ỏ- Đi 1,0:ể Ch hi ch yêu bài. Ki th sài. Còn nhi uư ềl i.ỗ- Đi 0:ể Không hi sai ph ng pháp.ể ươCâu (7,0 đi m)ểI. Yêu kĩ năngầ ềHi bi cách làm bài văn ngh lu văn c. Bi phân tích ch ngể ứđ làm sáng rõ ràng, lu ch ch Hành văn trôi ch y. Vănể ảvi có xúc. Không các di t, dùng ng pháp, chính .ế ảII. Yêu ki th cầ Thí sinh phân tích hình ng ng nông dân trong tác ph “Văn nghĩaượ ườ ếsĩ Giu c”, liên hình ng ng nông dân trong các tác ph tr vàầ ượ ườ ướcùng th Nguy Đình Chi làm sáng ki Nguy c: Ch cóỉđ Nguy Đình Chi và Nguy Đình Chi thì hình nh ng nông dânế ườ2m chính th vào văn c, không ph nh nh ng nhân đáng th ngớ ướ ươc xã phong ki n, mà nh nh ng ng anh hùng th dân củ ườ Thísinh có th trình bày theo nhi cách khác nhau nh ng ph nh ng cể ơb sau: ả1. Hình ng ng nông dân trong văn Vi Nam tr “Văn nghĩa sĩ nượ ườ ướ ầGiu c”.ộ- Trong văn dân gian: là ng ti u, canh, nh ng con ng lam lũ, cọ ườ ơc c; là ng lính thú nghi (ự ườ Thùng thùng tr ng đánh ngũ liên/ chânố ướxu ng thuy nh a).ố ướ ư- Trong văn trung i: Nguy nh Khiêm nh th ch là nh ng conọ ững th ng, đu i, mong ban trên (ườ Mong chan ch aư ứlòng dân ng/Tr ng ng nghĩa binhọ ). Nguy Trãi đã kh ng nh vễ ịtrí, vai trò to th ng cu kh nghĩa Lam nh ngớ ưcũng ch chung chung (ỉ Nhân dân cõi nhà/ ng trúc ng ph pố ấph iớ ).2. Hình ng ng nông dân nghĩa sĩ trong “Văn nghĩa sĩ Giu c”.ượ ườ ộ- Hoàn nh xu thân: là nh ng ng lao ng ng cu lam lũ, (ả ườ Cuicút làm ăn; toan lo nghèo khó ); ch quen công vi ng áng (ọ ch bi ru ngỉ ộtrâu, trong làng bở ), hoàn toàn xa công vi binh đao (ạ Ch quen cung ng a,ư ựđâu tr ng nhung; khiên, súng, mác, ch ng ngóớ ườ ).- Nh ng chuy bi khi gi Pháp xâm c:ữ ượ+ Tình m: Có lòng yêu (Trông tin quan nh tr trông a), cămả ướ ưthù gi sâu (ặ th bòng bong che tr ng p, mu ăn gan; Ngày xemữ ớng khói ch đen sì, mu ra cố ).+ Nh th c: Có th trách nhi qu trong lúc lâm nguy (ậ tộm xa th ….treo dê bán chó).ố ộ+ Hành ng nguy và chí quy tâm tiêu di gi (ộ Nào ai đòi aiợb t, phen này xin ra đo kình; ch ng thèm tr ng c, tr xuôi, chuy nàyắ ượ ếd ra tay …ố )- hào hùng ng nông dân nghĩa sĩ:ẻ ườ3+ ng bút pháp hi th c, hình nh ng nông dân nghĩa sĩ hi lên vằ ườ ẻđ c, gi (g nh ng chi ti chân th c: manh áo i, ng mả ầvông, dao phay, con cúiưỡ nh ng không kém ch anh hùng lòngư ấm nghĩa, th hiên ngang, li t, coi th ng khó khăn thi th ườ (nàođ rèn, không ch bày nào mang, chi nài m…).ợ ắ+ Hình ng ng anh hùng kh trên cái tr côngượ ườ ượ ậđ khí th ti công: lo ng nh (đánh, t, chém, p, xô…),ố ạd khoát (đ xong, chém ng, tr ); phép ng (tr ng kỳ/tr ng gi c;ố ụđ nh /đ to; đâm ngang/chém ng cạ ượ …), (ố manh áo i, ng mả ầvông/đ nh to,tàu t, tàu ngạ …), nh đi đo văn nhanh, p…ị ậtái hi tr công kh tr ng, quy li t, sôi ng. Trên đó là hình nhệ ươ ảng nông dân nghĩa sĩ khí th trên thù, không qu ng kì khóườ ấkhăn gian kh nào, tin và chí quy th ng. Hình nh đó oai phong mổ ẫli nh hình ng các dũng sĩ trong các thiên anh hùng ca.ệ ượ3. Đánh giá:- Hình ng ng nông dân xu hi rác trong văn nh ng rõ ràng ph iượ ườ ảđ Chi u, hình ng đó ph ánh rõ nét, bi kh cế ượ ượ ắsâu tâm cao quí ng nông dân: lòng yêu c, chí quy tâmẻ ườ ướ ếb qu c.ả ố- Đi đó kh ng nh cao ng, tình m, đóng góp laoể ưở ớc Nguy Đình Chi trong văn nhà. ướIII. Bi đi m:ể ể- Đi 7,0:ể Đáp ng yêu nêu trên, văn vi sâu c, di trong sáng.ứ ượ ạBài vi th hi sáng o, th riêng. Có th còn vài sai sót nh .ế ỏ- Đi 5-6:ể đáp ng yêu trên, văn vi ch th sâu nh ngơ ượ ưdi trong sáng. Có th vài sai sót nh .ễ ỏ- Đi 3-4:ể hi yêu bài vi rõ ràng. Ch và phânơ ọtích ch ng song ch sâu c. Có th vài sai sót nh .ượ ỏ- Đi 1-2:ể Ch hi rõ yêu Di lúng túng, trình bày th .ư ả- Đi 0:ể Sai dung và ph ng pháp.ạ ươ* ý: ư4- Giám kh ng yêu ng ch đánh giá ng quát bàiả ướ ổlàm thí sinh. khuy khích nh ng bài vi có ch văn, có nh ng suy nghĩủ ữsáng o.ạ Vi chi ti hóa đi các câu, các ph không sai ch iệ ớt ng đi câu và th ng nh trong ng ch m. Đi làmổ ượ ượtròn 0,5 đi sau khi đã ch xong và ng ng đi toàn bài.ế ể5