Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề luyện thi HSG môn ngữ văn 12 có đáp án (4)

75e67587fcd0510bd6a5601c84792cb0
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-09-09 14:32:25 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 258 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ————————Đ XU TỀ KỲ THI CH HSG 10 THPT NĂM 2013 -2014Ọ ỌĐ THI MÔN: NG VĂNỀ ỮDành cho sinh tr ng THPT Chuyên Vĩnh phúcọ ườTh gian làm bài: 180 phút, không th gian giao .ờ ề———————————Câu (3 đi m): Trình bày suy nghĩ anh ch câu chuy ng ngôn sau đây: CHIM CHÀNG LÀNG Chàng Làng th ng hãnh di và kiêu ng oẫ ườ ti ng hót mình ẳđ ng lo i. Nó cóồ th hót ti ng nhi loài chim.ể hôm, nhân có đông bè nhà chim, chú tót lên cành cây cao ồn ng c, ti ng hót. Chú hót say a, khi thì gi ng gi ng sáo đen, khi ưỡ ươ ủlà gi ng chích chòe, ho mi...Ai cũng khen chú ch gi ng và tài tình quá.ọ ướ Cu bu bi di n, chú chim sâu ngh Bây gi anh hãy hót ti ng riêng ủanh cho em nghe nào!ọ Chàng Làng ng mãi mà không hót gi ng riêng ượ ủmình, Chàng Làng cánh bay th ng.ấ vì nay, Chàng Làng ch ỉquen nh theo gi ng hót các loài chim khác ch đâu ch luy gi ng hót riêngạ ọcho chính mình.Câu (7 đi m):ể Trong bài vi văn đi Vi Nam qua dung Truy Ki u, ềGS ng Thai Mai cho ng: Truy Ki uệ cũng nh các áng văn tuy tác trong văn th gi ngư ườnh không bi già, mà còn có càng ngày càng tr a.ư Truy Ki uệ có cảm nh vang. ẻQua ki th Nguy Du và Truy Ki đã trong ch ng trình Ngế ươ ữvăn 10, hãy nêu nh xét anh ch ki trên.ớ ế…………………..H t………………….ếCán coi thi không gi thích gì thêmộ ảH tên thí sinh………….……………………………. SBD ……………ọS GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ———————— KỲ THI CH HSG 10 THPT NĂM 2013-2014Ọ ỌH NG CH MÔN: NG VĂNƯỚ ỮDành cho sinh tr ng THPT Chuyên Vĩnh phúcọ ườ———————————I. ng chungướ ẫ- Giám kh ng yêu ng ch đánh giá ng quátả ướ ổbài làm thí sinh, tránh cách ch cho đi m.ủ ể- Do tr ng môn Ng văn nên giám kh ch ng, linh ho tặ ạtrong vi ng đáp án và thang đi m; khuy khích nh ng bài vi có duy khoaệ ưh c, lu o, có kh năng th văn và tính sáng cao.ọ ạ- Sau khi ch xong, đi toàn bài làm tròn 0,25 đi m.ấ ểII. Đáp án và thang đi mểCâu dungộ Đi mể1 Trình bày suy nghĩ câu chuy Chim Chàng Làng 3,01 Nh th câu chuy n(0,5 đi m)ậ ể- Câu chuy loài chim Chàng Làng( còn có tên khác là chim Báchệ ềThanh), loài chim này có kh năng tuy là ch gi ng aả ướ ủnh ng loài chim khác.ữ- thân chú chim này hào kh năng mình và khi có tả ặđông bè, hàng nhà chim chú trình di năng khi choủ ấm ng th ng th c.ọ ườ ưở ứ- Tuy nhiên khi ngh hót ng gi ng mình thì chú hượ ổbay đi vì nay chú ch ch c, nh theo ch đâu có luy nấ ướ ệcho mình gi ng hót riêng. ọ=> Câu chuy phê phán thói ch c, nh mà không ch suyệ ướ ịnghĩ, không ch sáng làm nên phong cách riêng ng i. ườ 0,52 Suy nghĩ thân câu chuy (2,0 đi m)ủ ể- ch là thói quen hình thành thu th nó giúpắ ướ ượ ơcon ng th th gi xung quanh thích nghiườ ượ ểv cu ng.ớ ố- ch là giai đo tiên duy mà ai cũng ph tr iắ ướ ảqua khó có th phát minh, sáng ra cái không vàoở ựnh ng ng cũ. ch trong hoàn nh nào đó cũng cữ ưở ướ ượcoi là tài năng tr nh th t.ế ướ ậ- Tuy nhiên cu ng không ng ng đòi sáng o. Thành công aộ ủngày hôm nay không th gi ng ngày hôm qua, ngày mai không thể ểgi ng ngày hôm nay vì th con ng không th khuân, ch cố ườ ướnh ng cái đã có.ữ- Câu chuy đã ph ánh th tr ng trong xã i: nói theo, vi tệ ếtheo, nghĩ theo, hành ng theo…nh là sinh hi nay. Vi cộ ệb ch cách máy móc đã làm các em đi phong cách riêngắ ướ ấc mình, thui ch kh năng sáng o, nh ng phát tri nủ ưở ểtrong ng lai. ươ 0,50,50,250,753 Bài nh th và hành ng (0,5 đi m)ọ ể- Trong cu ng không bi mình thành nh ng con chim Chàngộ ữLàng.- Không ng ng i, không ng ng duy, sáng kh ng nh ịmình và đi thành công. 0,250.252 Nh xét ki GS ng Thai Mai: Truy Ki uệ cũng nhưt các áng văn tuy tác trong văn th gi ng nh khôngấ ườ ưh bi già, mà còn có càng ngày càng tr a.ề Truy Ki uệ cóc nh vang. 7,01 Gi thi (0,5 đi m)ớ ể- Truy Ki Nguy Du là tinh tài năng văn th y, làễ ầtác ph xu văn dân c. ộ- Đánh giá Truy Ki u, GSề ng Thai Mai cho ng: Truy nệKi uề cũng nh các áng văn tuy tác trong văn th gi iư ớd ng nh không bi già, mà còn có càng ngày càng trườ ẻn a.ữ Truy Ki uệ có nh vang. 0,250,252 Gi thích ki n(1,0 đi m)ả ể- Áng văn tuy tácệ Nh ng tác ph văn ch ng hay, coiữ ươ ứnh không còn có th đòi gì n, không th có cái n. Già vàoỞgiai đo suy u. Không bi giàế Tr mãi, gi mãi thanh xuân vàẻ ẻs ng. nh: nh, i. vang: Vinh vàự ớni hào chính đáng.ề ự- ng so sánh, ví von GS ng Thai Mai đã th hi ti ng nói ng iằ ợca, tôn vinh giá tr giá tr Truy Ki u.ệ Theo GS Truy Ki uệ là tộáng văn ch ng hay, hoàn mĩ. Dù tu cao nh ng không suyươ ưy mà gi mãi thanh xuân và ng. Nó có nhế ệvinh hào. 0,50,53 Nh xét ki (5,0 đi m)ậ ểa Truy Ki là áng văn hay, hoàn mĩ.(3,5 đi m)ệ ể- dung: Nguy Du đã bi truy tình khệ thành khúc cađau lòng th ng ng nh, nói lên ươ ườ nh ng đi trông th tronggiai đo ch cu Lê Nguy n, là tác ph có giá tr hi th cạ ựvà nhân sâu c.ạ ắ- ngh thu t: Truy Ki là tinh truy th ng văn dân c,ế ộlà nh cao chói th lo truy th Nôm. Truy Ki có tàiỉ ựtình trong ng th th bát và ngôn ng dân c, xây ng nhânử ựv ng ng, có tính đi hình cao. Miêu tâm lí tinh ngh thu tậ ật cu hút, ngh thu nh ng tình sâu xa.ự 2,01,5b Truy Ki gi mãi thanh xuân và ng, là ni vinh ềd hào dân Vi Nam( 1,5 đi m)ự ể- Th gian không bào mòn, không làm suy đi giá tr Truy Ki uệ ,trái cũng gi ng nh nh ng áng văn tuy tác trên th gi i, cùng iạ ớth gian, Truy Ki uệ ngày càng yêu n, tôn vinh. Ng ta ượ ườ yẩKi uề nh Ki u, bói Ki uị ng ta bình ườ Ki uề trên các di đàn vănễh c. Truy Ki uệ tr thành tác ph không th thi trong các cở ọc nhà tr ng ph thông.ủ ườ ổ- Truy Ki uệ Nguy Du tôn vinh là thi hào dân c,ễ ượ ộdanh nhân văn hóa th gi i. Truy Ki uệ có lan ng, tr thànhứ ởm hi ng trong ng văn ta và tr thành di vănộ ượ ướ ảhóa nhân lo i. 1,00,54 Đánh giá(0,5 đi m)ể- ki GS ng Thai Mai cô ng, súc tích, đúc hi bi t, ếs tôn vinh, ng ca, trân tr ng áng văn ch ng tuy mĩ.ự ươ ệ- ki có tác ng nh ng, giúp ng lĩnh sâu giá trế ướ ườ ịn dung, ngh thu Truy Ki uệ hi trí Truy Ki uệ trong ềvăn dân cũng nh th gi i.ọ 0,250,25L chung Thí sinh có th làm bài theo nh ng cách khác nhau, nhể ng ph oư ảnh ng yêu ki th c. Trên đây ch là nh ng thí sinh đáp ng; vi choữ ệđi th ng câu vào ng đáp án cách khoa và linh ho aể ủng ch m.ườ ấ------------------------ tế ----------------------