Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề luyện thi HSG môn ngữ văn 12 có đáp án (12)

6ad8a9a6689bb4280babcedf1c96ba34
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-09-09 14:43:25 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 243 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

FB: Ph mạ Minh Nh (Anh Tũn văn)ậ ạĐ hi ể6 PHONG CACH NGÔN NG VĂN NƯ AVA CACH NH BI TÂ Ê1, Phong cách ngôn ng sinh ho t:ữ ạ– Phong cách ngôn ng sinh ho là phong cách dùng ượtrong giao ti sinh ho hàng ngày, thu hoàn nh giao ti ếkhông mang tính nghi th c. Giao ti đây th ng cáchứ ườ ưcá nhân nh trao ng, tình mình ưở ớng thân, bè,…ườ ạNote Trong hi u, bài trích đo tho i, có ạl đáp các nhân t, ho trích đo th ưnh kí, thì văn đó thu phong cách ngôn ng sinh ho ạnhé.2, Phong cách ngôn ng ngh thu t:ữ ậ– Là phong cách dùng trong sáng tác văn ch ngượ ươNote Trong hi u, th trích đo trong ộbài th truy ng n, ti thuy t, tuỳ bút, ca dao,… và các tác ếph văn nói chung thì mình tr thu phong cáchẩ ộngôn ng ngh th t.ữ ậFanpage: văn th Nh chuyên ôn thi đh 11, 12ớ ậAdd: ngõ 17 Quang u, Hà iố Page 2FB: Ph mạ Minh Nh (Anh Tũn văn)ậ ạ3, Phong cách ngôn ng chính lu n:ữ Là phong cách dùng trong lĩnh chính tr xã i.ượ ộNote trích trong các văn chính lu SGK ượ ởho phát bi các nguyên th qu gia trong ộngh th o, nói chuy th …ị ự4, Phong cách ngôn ng khoa cữ Ngôn ng KH: là ngôn ng dùng trong giao ti ượ ếthu lĩnh khoa c, tiêu bi là các VBKH.ộ ể5, Ngôn ng báo chí:ữ– Là ngôn ng dùng thông báo tin th trong vàữ ướqu ph ánh chính ki báo và lu qu ầchúng, nh thúc ti XH. ng: ạnói [thuy minh, ph ng mi ng trong các bu phát thanh/ ổtruy hình…] vi báo vi ]ề ế– Ngôn ng báo chí dùng nh ng th lo tiêu bi là ượ ểb tin, phóng ti ph m,… Ngoài ra còn có qu ng cáo, ảbình lu th th c,… th lo có yêu ầriêng ng ngôn ng .ề ữNote: Các bài có trích ngu báoẫ ồFanpage: văn th Nh chuyên ôn thi đh 11, 12ớ ậAdd: ngõ 17 Quang u, Hà iố Page 3FB: Ph mạ Minh Nh (Anh Tũn văn)ậ ạ6, Phong cách ngôn ng hanh chínhữ VB hành chính là VB đu dùng trong giao ti thu lĩnh ộv hành chính. Ðó là giao ti gi Nhà nhân dân, ướ ớgi nhân dân quan Nhà c, gi quan ướ ơquan, gi này và khác trên pháp lí.ữ ướ ướ ởNote: Các xin phép, có tiêu bi ng .. (đ xin ơngh c, khi i..) ạCác bi pháp ngh thu tệ ậ1. So sánh: Là chi t, vi này t, ựvi khác có nét ng ng làm tăng hình, ươ ợc cho di t.ả ạ2. Nhân hoá Là cách dùng nh ng ng dùng miêu tữ ảhành ng con ng miêu t, dùng lo ườ ọng không ph là ng làm cho t, ườ ườ ựvi hi lên ng ng, gũi con ng i.ệ ườFanpage: văn th Nh chuyên ôn thi đh 11, 12ớ ậAdd: ngõ 17 Quang u, Hà iố Page 4FB: Ph mạ Minh Nh (Anh Tũn văn)ậ ạ3. :Ẩ Là cách dùng t, hi ng này tên choự ượ ọs t, hi ng khác vào nét ng ng (gi ng nhau) ượ ươ ốnh tăng hình, cho di tằ .4. Hoán dụ Là cách dùng này tên cho t, ậhi ng khác vào nét liên ng gũi nh tăng ượ ưở ằs hình, cho di t.ứ ạ5. Đi ngệ là ng (ho câu) nhi ượ ềl trong khi nói và vi nh nh nh, xúc…ầ ả6. Ch chơ là cách ng âm, nghĩa nh ằt thái dí hài c.ạ ướ7. Nói quá là bi pháp tu phóng qui mô, tính ộch t, hi ng miêu nh nh, gâyấ ượ ượ ạn ng, tăng bi m.ấ ượ ả8. Nói gi m, nói tránhả là bi pháp tu dùng cách di nộ ễđ nh uy chuy n, tránh gây giác quá đau bu n, ồghê ng tránh thô c, thi ch .ợ ựFanpage: văn th Nh chuyên ôn thi đh 11, 12ớ ậAdd: ngõ 17 Quang u, Hà iố Page 5FB: Ph mạ Minh Nh (Anh Tũn văn)ậ ạ6 PH NG TH BI TƯƠ A1. :ư chu các vi c, vi này ếs vi kia, nên ch hoàn ch nh, không quan tâm iđ thái và quan đi tác gi .ế ả2. Miêu tả là dùng ngôn ng làm cho ng nghe, ng ườ ườ ọcó th hình dung th t, vi nh đang hi ượ ệra tr ho nh bi th gi tâm con ướ ượ ủng i.ườ3. Bi mê dùng ngôn ng xúc, tình aữ ủmình t, vi c.ề ệ4. Thuy minhế là cung p, gi thi u, gi ng gi i,…nh ng ữtri th t, hi ng nào đó cho nh ng ng ượ ườc bi nh ng còn ch bi t.ầ ế5. Ngh lu nị là ph ng th ch dùng bàn ươ ượ ạph trái, đúng sai nh rõ ch ki n, thái ng iả ườnói, ng vi t,ườ thuy ph ng khác ng ườ ồtình ki mình.ớ ủFanpage: văn th Nh chuyên ôn thi đh 11, 12ớ ậAdd: ngõ 17 Quang u, Hà iố Page 6FB: Ph mạ Minh Nh (Anh Tũn văn)ậ ạ6. Hanh chính- công vụ Là ph ng th dùng giao ti ươ ếgi Nhà nhân dân, gi nhân dân quan Nhà ướ ơn c, gi quan quan, gi này và khác ướ ướ ướtrên pháp lí (thông ngh nh, báo cáo, hóa ừđ n, ng…)ơ ồFanpage: văn th Nh chuyên ôn thi đh 11, 12ớ ậAdd: ngõ 17 Quang u, Hà iố Page 7FB: Ph mạ Minh Nh (Anh Tũn văn)ậ ạHoàng Ph Ng ng là nhà văn có phong cách củ ườ ộđáo và tr ng th bút kí, tuỳ bút. văn Hoàngở ườ ủPh Ng ng th ng ngôn nghủ ườ ượ ệthu sang tr ng, ám nh, ch tr tình cái tôi uyênậ ủbác, tài hoa. Ông là trí th yêu c, đã ng bó iộ ướ ờmình cu kháng chi ch ng gian kh anh hùng aớ ủdân c. i,ộ sau năm 1975, khi th ng nh t, ôngấ ướ ấđã ch bút vi kí “Ai đã tên cho dòng sông?”. Trongắ ặtác ph m, nhà văn bó lòng yêu c, tinh th dân iẩ ướ ớtình yêu sâu dành cho thiên nhiên và truy nắ ướ ềth ng văn hoá ch lâu dân mà ông đã côngố ỏsay mê tìm tòi, tích lu ng i. nh ng ph mỹ ườ ẩch đã th hi rõ qua vi ông tái hi vấ ượ ẻFanpage: văn th Nh chuyên ôn thi đh 11, 12ớ ậAdd: ngõ 17 Quang u, Hà iố Page 8FB: Ph mạ Minh Nh (Anh Tũn văn)ậ ạđ dòngẹ sông ngươ nh nhân tr tình, iư ớnh ng nét tính cách ph p, bi cách kì di trongữ ệkhông gian th gian. phô di qua nh ng vănờ ượ ờgiàu ch trí tu gi và tr tình tài hoa, mêấ ữđ m.ắSông ng hi ra qua nhi góc nhìn khác nhauươ ềc Hoàng Ph Ng ng, lý, ch văn hoá, nghủ ườ ệthu t...ậ hình nh ch sông ng là thu thành phư ươ ốduy nh t. Tr khi vùng châu th êm m, nó đã làấ ướ ềm tr ng ca ng già, gi nh ng bóng câyộ ườ ữđ ngàn mãnh li qua nh ng gh nh thácạ ”. Nh ng cũngư ồcó nh ng lúc sông ng ươ tr nên dàng và say gi aở ữnh ng dài chói màu hoa quyên ngữ ”. Vi tếtuỳ bút, theo Nguy Tuân là “l ch u”, “m ch vănễ ạtràn ch tuỳ theo ng”, tr ng này xác đáng iả ớnh ng văn Hoàng Ph Ng ng miêu sôngữ ườ ềH ng. Nhà văn đã ng nh ng liên ng tươ ườ ưở ấng khi ông so sánhờ Sông ng đã ng cu iươ ờmình nh cô gái Di-gan phóng khoáng và man iư ”. Ôngcho ng sông ng là con ng già tâmằ ươ ộh do và trong sáng, ng già đã ch ng nhồ ạb năng ng con gái aả ườ mình khi ra kh ng, “sôngể ừH ng nhanh chóng mang dàng và trí tu trươ ởFanpage: văn th Nh chuyên ôn thi đh 11, 12ớ ậAdd: ngõ 17 Quang u, Hà iố Page 9FB: Ph mạ Minh Nh (Anh Tũn văn)ậ ạthành ng phù sa vùng văn hoá ”.ườ ởV đôi kh sát nghiêm túc nhà lí có vănớ ầhoá sâu ng, ngôn ngh thu phong phú ậm mà giàu ch thi a, Hoàng Ph Ng ng tái hi ượ ườ ệth trình sông ng vùng trung du tr xu ng, nó liênủ ươ ốt chuy dòngụ theo nh ng ng cong th m, nh tữ ườ ộcu tìm ki có th đi thành ph ng lai ươc nóủ ”. Nhà văn đã sông ng vào gi nh quan núi ươ ảđ i, lăng m, bãi bi vùng ngo tây-nam thành ph Hu ếg ng ng Giang trong xanh ph ng ng nên ươ ươ ạnh ng ng ph quang nhi màu trên tr tây nam ờthành ph “ố xanh, tr vàng, chi tímớ ”. Hoàng Ph Ng củ ọT ng đã nhìn dòng sông ng nh ch th có th ườ ươ ứFanpage: văn th Nh chuyên ôn thi đh 11, 12ớ ậAdd: ngõ 17 Quang u, Hà iố Page 10