Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề luyện thi HSG môn ngữ văn 12 có đáp án (1)

6976e01b27f7d8a653b18724997014af
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-09-08 21:36:11 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 309 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO LAI CHÂUỞ ẠĐ CHÍNH TH CỀ THI KÌ 12Ề ỚNĂM 2014-2015ỌMôn: Ng vănữNgày thi: 21/04/2015Th gian làm bài: 180 phút (không th iờ ờgian giao )ềH và tên thí sinh:……………………………….S báo danh:ọ ố…………………………………Ph I: hi (3 đi m)ầ ểĐ đo th sau đây và tr các câu Câu Câu 5:ọ ế“Khi tr trong, gió nh mai ngờ ồDân trai tráng thuy đi đánh cá.ơ ềChi thuy nh hăng nh con tu mãế ấPhăng mái chèo, nh tr ng giang.ạ ượ ườCánh bu gi ng to nh nh làngồ ươ ồR thân tr ng bao la thâu góp gió…”ướ ắ(Trích Quê ngươ Hanh)ếCâu 1. Căn vào đo th trên, hãy cho bi bài th Quê ng Hanh làm theoứ ươ ượth th nào? (0,25 đi m)ể ểCâu 2. Nêu dung chính đo th trên? (0,5 đi m)ộ ểCâu 3. Xác nh 03 bi pháp tu nhà th ng trong đo th (0,5 đi m).ị ượ ểCâu 4. Ch ra ph ng th bi chính đo th (0,25 đi m) ươ ểCâu 5. Vi đo văn ng trình bày nh anh (ch thiên nhiên và con ng iế ườqua đo th trên. Đo văn 10 dòng. (0,5 đi m).ạ ểĐ đo văn sau đây và tr các câu Câu Câu 8:ọ ếNh th nào là ng gi n? Theo quan ni nh ng ng ng ra trào uư ườ ướ ưnày, ng gi không ng nghĩa cu ng kh nh và nghèo đói, mà là cu ngố ốđ ch sau quá trình nghiên kĩ ng: cu ng hòa ng thiênượ ưỡ ớnhiên, tìm ki cân ng trong quan ng- tĩnh; cu ng nhiên vô ,ế ưkhông lo ng, siêu phàm và thoát c…S ng gi là mình ng nghe ti ng nói lòngắ ủmình xem rõ đi mình th thi là cái gì? Là ng cu ng th là nề ảthân mình ch không ph ch theo ng ng khác ho ng theo yêu uứ ướ ườ ầc ng khác.ủ ườ(Theo Ch ng Thâu, báo ươ Văn Nghệ 2002)ố ếCâu 6. Đo văn trên di theo cách nào? (0,25 đi m)ạ ượ ểCâu 7. Nêu câu ch đo n? (0,25 đi m).ủ ểCâu 8. Theo anh/ch ng gi có ph là: “ị Là ng cu ng th là nố ảthân mình ch không ph ch theo ng ng khác ho ng theo yêu uứ ướ ườ ầc ng khác”ủ ườ Hãy vi đo văn ng chia ki mình. Đo văn kho ng tế ừ7-10 dòng. (0,5 đi m).ểPh II. Làm văn (7 đi m)ầ ểCâu 1. (3 đi m)ểNgày 10/3, trên các trang ng xã xôn xao đo clip dài phút ghi nhạ ảm nhóm sinh và nam sinh lao vào đánh ng sinh khác ng sộ ổr tàn o. Không ch dùng m, các sinh còn gh nh phang liên ti vào uấ ần sinh này. Tr hung đám n, sinh đánh ch còn bi ng khóc và vanữ ướ ồxin th thi t. cu clip nam sinh còn ném nguyên ch ng gh vào ng .ả ườ ữ(Clip này xác nh quay THCS Lý Tr ng TP Trà Vinh nh Trà Vinh).ượ ượ ỉ(Theo báo Dân trí ).Trình bày suy nghĩ anh/ch ra tin trên. (Bài vi kho ng 600ủ ượ ảt ).ừCâu 2. (4 đi m)ểC nh anh/ch nh ng nhân ng “v nh t” trong truy ườ nh tợ ặc Kim Lân và nhân ng đàn bà hàng chài trong truy ườ Chi thuy ngoài xaế aủNguy Minh Châu.ễH t.ế