Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề luyện thi HSG môn ngữ văn 12

9a62851dddfdf2bae0f6aa4dc911e13f
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-09-08 21:21:11 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 320 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT NINH TR NG THPT LÝ THÁI TƯỜ KÌ THI TH SINH GI NH 1Ử ẦNĂM 2016- 2017ỌMôn NG VĂN 12Ữ ỚNgày thi 9/12/2016Th gian làm bài: 180 phút(Không th gian giao )ể ềCâu (4,0 đi mể Bài th “ơ Tây Ti nế (Quang Dũng) và đo trích “ạ cấ ướ (Nguy nễKhoa Đi m) xu hi nhi tên danh.ề ịAnh ch có nh xét gì cách ng tên danh trong hai văn n?ị ảCâu (6,0 đi m) Ch ng ai mu làm hành kh tẳ tr đày nhân gianộ Con không gi hượ ườ Dù hôi hám úa tànọ Nhà mình sát ng, nườ Có cho thì có là bao Con không bao gi iờ ượ Quê ng nào.ươ (...) Mình là no mạ Ai bi tr xoayế Lòng vào thiên hố Bi đâu nuôi sau nàyế (Tr Nhu Minh, conặ rút th Nhà th và hoa ,ơ ỏ1993)Trình bày suy nghĩ anh/ ch ra th Tr nủ ượ ầNhu Minh.ậCâu (10,0 đi m)ểBàn ngôn ng trong th Nguy Đình Thi vi t:ề “Đi kì di th là ti ng, ch ngoài cái nghĩa nó,ề ủngoài công ng tên t, ng phá tung ng ra, xungụ ếquanh nó nh ng xúc, nh ng hình nh không ng ra xung quanh nó tữ ộvùng ánh sáng ng y. nh nh câu th là y.”ộ ấ( nghĩ thấ Ng văn 12 Nâng cao, 1, tr. 52, NXBGD, 2008)ữ ậQua bài th Sóng (Xuân Quỳnh), anh/ch hãy làm sáng nh xét trên.ị ậ---------------H t-------------ế(Đ thi có 01 trang)ềS GD ĐT NINH TR NG THPT LÝ THÁI TƯỜ KỲ THI TH SINH GI 12 1Ử ẦNĂM 2016-2017ỌNgày 9/12/2016H NG CH MÔN NG VĂNƯỚ A/ chungư 1. Giám kh dung trình bày trong bài làm ượ ểđánh giá cách ng quát năng thí sinh. Ch ng, ng linh ụho ng ch m, cân nh ng tr ng th cho đi m.ạ ướ ườ 2. Nh ng bài vi có sáng ho có nh ng ki gi riêng nh ng ợlí, thuy ph tôn tr ng và khuy khích đi tùy theo .ế ượ ộB/ ng th và thang đi mướ ểCâu tên danh trong hai bài th “Tây Ti n” và “Đ tề ấN c”ướ (4,0 đi m)ểTrên nh ng hi bi hai văn “Tây Ti n”(Quangơ ếDũng) và đo trích “Đ c”(Nguy Khoa Đi m), cạ ướ ọsinh có th làm rõ các dung sau:ể ộ- Nêu nh ng tên danh trong ng văn nữ ả- Nêu nghĩa nh ng tên danh đó trong vi làm rõ mữ ảh ng ch ng tác ph mứ ẩ+ danh trong “Tây Ti n” làm ng con ng hànhị ườquân ng lính Tây Ti n, tên danh xa làmủ ườ ừhi lên không gian núi ng xa xôi nh nh cệ ạc nh tình th ng nh th binh a.ủ ươ ử+ danh trong “Đ c” nh ng tr tích vănị ướ ầhoá dân c, danh tr là danh th ng Tộ ướ ổQu ng th là huy tho con ng i, pố ườ ẹc lí, văn hoá, ch dân c.ủ ộ+ tên danh vào văn là sáng riêng ng nhàư ừth nh bày tình yêu quê ng, c.ơ ươ ướ (1,0đi m)ể(3,0 đi m)ểCâu sinh có th trình bày theo nhi cách khác nhau nh ngọ ưc ng nắ và oả các sau:ơ A. Yêu chungầ :- hình th c: Vi bài văn ngh lu ngề ưởđ lí, di loát; ch vi t, cách trình bày ch p.ạ ẹ- dung: hi bi dung kh th sinhề ọbày suy nghĩ mình tình ng trong cu i.ỏ ườ (6,0 đi m)ểB. Yêu thầ Nêu Lòng trong cu (0,5 đi m)ể1. dung đo th :ộ ơĐo th là ng cha nói con, con: Cu cạ ườ ộs ng hi ta cũng là no m, nhi uố ềng i. Nh ng ai có th bi tr cu ng trongườ ướ ượ ốt ng lai mình giàu sang phú quý hay hàn. yươ ậcon hãy đem lòng mình ng i, bi đâuố ườ ếsau này có “sa n” ng lòng giúp đế ườ ỡcon. (1,0 đi m)ể2. nghĩa ng cha con:ủ ườ ặCon ng ta ng ph bi yêu th ng, đùm c, ch che,ườ ươ ởgiúp nhau. ng ph bi cho và lúc nh nỡ ượ ậl i.ạ (1,0 đi m)ể3. sinh nêu suy nghĩ mình con aọ ủng cha:ườ- Yêu th ng, đùm c, ch che, giúp nhau là truy nươ ềth ng con ng Vi Nam: “Lá lành đùm lá rách”,ố ườ ệ“Lá rách ít đùm lá rách nhi u”. Đó là cái iề ỗcon ng i, là ng luân lí xã i, nên đoàn tườ ếtrong ng ng.ộ (1,0 đi m)ể- Cu ng con ng bi “S ng làộ ươ ườ ốcho đâu ch nh riêng mình”.ỉ (1,0 đi m)ể- Chúng ta ph xác nh rõ th trách nhi mìnhầ ủđ ng i: Mình vì ng i…ố ườ ườ (1,0 đi m)ể -Khái quát chung(0,5 đi m)ểCâu Bàn ngôn ng trong th qua ki Nguy Đìnhề ễThi 10 đi mểI. Yêu kĩ năngầ ềHi yêu trên nh ng ki th lý lu nể ậvăn và tác ph m, bi cách làm bài văn ngh lu bàn vọ ềm ki văn c. Bi cách gi thích, ch ng minh, đánhộ ứgiá, khái quát làm rõ ki văn c; có năng th phânế ụtích bài th theo yêu u. ầB rõ ràng, lu ch ch hành văn trôi ch y.ố ảVăn vi có xúc, không các di t, dùng ,ế ừng pháp, chính .ữ ảII. Yêu ki th cấ ứH sinh có th trình bày theo nhi cách nh ng nọ ảc có các sauầ1. Nêu ngh lu nấ 0,5 đi mể2. Hi ki Nguy Đình Thiể ễ- Ngôn ng th (ch và nghĩa trong th có nghĩa do nữ ảthân câu ch mang (ữ nghĩa nó, nghĩa tênủ cóừnghĩa do câu ch ra (ữ xúc, hình nh, vùng ánh sáng layả ảđ ng, iộ ). Kh ng nh: nh nh th là y.ẳ => ng cách di hình nh th và sinh ng,ằ ộNguy Đình Thi đã nh nh và làm tr ngễ ưb ch th ca: ngôn ng trong th ch và nghĩa.ả ữTác gi kh ng nh nghĩa, lí gi nh aả ủth i.ơ 1,5 đi mể3. Ch ng minhứH sinh ph ch ra và phân tích đi ngônọ ượ ểng th trong bài th Sóng (Xuân Quỳnh). Không nh thi tấ ếph phân tích bài mà có th ch nh ng câu th đo nả ạth tiêu bi làm sáng .ơ ềC th ể- ch ngôn ng dung mà ch tinh m, hàmề ảsúc, giàu tính .ẩ ụ- nghĩa:ề+ Nghĩa câu ch con sóng th và các tính nóữ ủ( i, êm, trên c, lòng sâu…)ữ ướ ướ+ Nghĩa mà sóng ra (hình nh, xúc…): nh ngợ ữcung tâm tr ng ng con gái trong tình yêu, nh ng khátậ ườ ữv ng nh phúc th ng và khao khát hoàn thi nọ ườ ảthân.=> Ngôn ng th Xuân Quỳnh dung mà có sâuữ ợxa hình nh th mà liên ng tâm tr ng ng conừ ưở ườgái trong tình yêu, khát ng hóa, hoàn thi thânọ ảđ ng nh ng giá tr đích th cu ng. Chínhể ướ ốs này đã nên ng cho bài th .ứ ơ=> Ngôn ng th có nhi i, giàu ng tr ng thiên vữ ượ ềg i, không coi tr ng th c, ng hình nh, câu thợ ơđ có cho phép ti nh dân ch sáng o. iề ợc ngôn ng th ra ch ng đa nghĩa cho tác ph m.ủ 7,0 đi mể4. Đánh giá chung- nghĩa ki Nguy Đình Thiề 1,0 đi mểv trong nh ng tr ng ch th không ch cóề ỉtác ng nh th mà ngày nay còn nguyên giá tr ýụ ởnghĩa th tính ch khoa đúng n.ờ ắ+ ng sáng tác: nh ng cho sáng o,ố ườ ướ ạlàm th ph bi ch ngôn ng hàm súc, giàu i, cóơ ợs n, lôi cu n...ứ ố+ ng th ng th c: nh ng ti nh n,ố ườ ưở ướ ậđ th không ch hi nghĩa câu ch mà ph ng pọ ớnghĩa ra câu ch .ượ ữ- bài th Sóng