Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề luyện thi HSG môn ngữ văn 11 (2)

6c9f3c9975b0bb56a5ca4a8032f4e56d
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-09-08 21:24:14 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 245 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG THPT QUỲNH LƯỜ IIĐ THI CHÍNH TH CỀ BÀI LÀM VĂN KÌ II (NGH LU VĂN C)Ố ỌNăm c: 2012 2013ọTh gian làmờ bài: 90 phút, không th gian giao đềI- MA TR :Ậ đứ ộKi th cế Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ng đi mổ ểVăn (1 câu) 1.0 2.0 3.0NLVH (1câu) 4.0 3.0 7.0T ng đi m/ ng ốcâu 1.0 6.0 3.0 10.0/ (2 câu)II- CHÍNH TH C:Ề ỨCâu 1. (3 đi m)ểLúc làm con dâu cho nhà th ng lí Pá Tra, đã nh ăn lá ngón tớ ựt nh ng vì th ng cha, cô đành quay tr nhà th ng lí. anh (ch )ử ươ ướ ịhãy gi thích: Vì sao sau này, khi cha đã t, trong không xu hi ệý nh a?ị ữCâu 2. (7 đi m)ểÝ nghĩa hình nh ti ng sáo trong tác ph “V ch ng Ph nhà văn Tô ủHoài (Đo trích SGK Ng văn 12, 2, tr4-14, NXB GD 2009)ạ ậ………………H t…………………ế(Thí sinh không ng tài li u. Giám th không gi thích gì thêm)ượ ảH và tên thí sinh: ……………………… báo danh: …………………….ọ ốCh kí giám th 1: ………………. Ch kí giám th 2: ……………...ữ ịTR NG THPT QUỲNH LƯỜ II KÌ THI CH SINH GI TR NG KH 11Ọ ƯỜ ỐĐ THI CHÍNH TH CỀ Môn: Ng văn Năm c: 2012 2013ữ ọTh gian làmờ bài: 150 phút, không th gian giao đềI- MA TR XU T:Ậ đứ ộKi th cế Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ng đi mổ ểNLXH (1 câu) 2.0 3.0 3.0 8.0NLVH (1 câu) 2.0 4.0 6.0 12.0T ng đi m/ ng ốcâu 4.0 7.0 9.0 20.0/ (2 câu)II- CÁC BÀI THAM KH O:Ề ẢA- NGH LU XÃ I:Ị Ộ1) BÓNG NG, BÓNG RÂMẮCon đê dài hun hút nh cu i. Ngày thăm ngo i, tr ch ng, ch râm. ợM o:ẹ ả- Nhà ngo cu con đê.ạ ốTrên đê ch có có con.ỉ ẹLúc ng, kéo tay con:ắ ẹ- Đi nhanh lên, ng ra.ẻ ầCon .ốLúc râm, con đi ch m, ng:ậ ắ- Đang lúc mát tr i, nhanh lên, ng bây gi .ờ ờCon ng ngàng: Sao ng, râm ph i?ỡ ộTr ng, râm …ờ ẫ… xanh, con hi u: i, lúc nào cũng ph nhanh lên.ộ Internet)ư ừCâu chuy nh trên cho anh (ch suy nghĩ gì nh ng bài trong cu ộs ng?ố2) nh anh (ch nghĩa tri lí trong bài th sau:ả ơH IỎTôi t, ng nhau nh th nào?ỏ ế- Chúng tôi tôn cao nhau.Tôi c, ng nhau nh th nào?ỏ ướ ướ ế- Chúng tôi làm nhauầTôi ng nhau nh th nào?ỏ ế- Chúng tôi đan vào nhau làm nên nh ng chân tr i.ữ ờTôi ng i, ng ng nhau nh th nào?ỏ ườ ườ ếTôi ng i, ng ng nhau nh th nào?ỏ ườ ườ ếTôi ng i, ng ng nhau nh th nào?ỏ ườ ườ (H Th nh)ữ ỉ3) TÍCH CHO NH NG HY NG KHÔNG THÀNHỔ ỌKhi Mùa Xuân chu ra đi thì Mùa Hè n. Mùa Hè mang cho Mùa Xuân ếm bó hoa ng và nói:ộ ẹ- Mùa Xuân i, hãy tin tôi, tôi yêu em. Hãy tôi. Chúng ta cùng đi ch i, ơđ nh ng mà em mu n.ế ốNh ng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè bu m. Mùa Hè m, ốnhi lên cao. th xung quanh tr nên nóng.ệ ấSau th gian, Mùa Thu n, mang theo nhi trái cây ngon. Mùa Thu ấyêu Mùa Hè. Cô không mu Mùa Hè ph bu n.ố ồ- Mùa Hè i, ng bu a. Hãy em. Em mang nh phúc cho anh.ơ ạNh ng Mùa Hè, Mùa Xuân là Và anh ra đi.ư ảMùa Thu khóc, khóc nhi m. th xung quanh tr nên át.ề ướM th gian sau, Mùa Đông mang theo con trai mình là Băng Giá. ủNh ng gi Mùa Thu làm cho Băng Giá th xao xuy n. Anh mu nữ ướ ốđem nh phúc cho Mùa Thuạ ạ- Mùa Thu i, hãy bên tôi. Tôi xây cho em nh ng lâu đài, nh ng con ng ườb ng băng. Tôi hát cho em nghe nh ng bài hát hay nh t. Hãy bên tôi.ằ ở- Không, Băng Giá bên anh tôi luôn th nh thôi.ạ ẽVà Mùa Thu ra đi. Băng Giá bu m. Gió th nh. Ch trong đêm thôi, iồ ọth tr nên tr ng xóa tuy t. Mùa Đông th con nh thì bu m. Bà nói:ứ ắ- sao con không yêu Mùa Xuân? Cô đã và mang cho con nhạ ạphúc.- Không i, con không thích. Chúng ta hãy kh đây đi.ẹ ỏVà ra đi.ọCh còn mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nh ng i, ch Mùa Xuân nhìn ra ợxung quanh: “Ôi sao mình ph khóc ch Mình còn tr và xinh a. Th ờgian dành cho mình không nhi u. sao mình không làm nh ng vi có nghĩa n?”ề ơVà th nh ng i: cây xanh, ra hoa, đâm ch i, …ọ ươ Quà ng cu ngặ NXB Tr ẻ2009)T câu chuy trên, em có suy nghĩ gì ng và ng trong cu i?ừ ướ ờ4) XA XỨEm tôi ki có su du c.ọ ọTh vi t: đây, ng ph ch p, văn minh xa mình …”ư ườ ướCu năm vi t: “Mùa đông bên này tĩnh ng, tinh khi nh tranh, thích …”ố ắMùa đông sau vi t: “Em thèm chút ng quê nhà, mu đi gi ph ượ ốxá m, ào, nh ch xôn xao, Bi bao trên ph em đu ổtheo ng châu Á, coi đó có ph là ng Vi không …”.ộ ườ ườ (S Internet)ư ừSuy nghĩ anh (ch câu chuy trên.ủ ệ5) “Trí tu giàu lên nh cái nó nh c.ệ ượCon tim giàu lên nh cái nó cho đi”ờ (Vích-to Huy-gô)Suy nghĩ anh (ch ki trên.ủ ế6) Suy nghĩ anh (ch câu chuy sau đây:ủ ệNG ĂN XINƯỜM ng ăn xin đã già. Đôi ông hoe, ông giàn gi a, đôi môi tái ườ ướ ụnh t, qu áo i. Ông chìa tay xin tôi.ợ ơTôi túi túi kia, không có xu, không có khăn tay, ch ng cóụ ẳgì t. Ông tôi. Tôi ch ng bi làm th nào. Bàn tay tôi run run ch ấbàn tay run ông:ẩ ủ- Xin ông ng gi cháu! Cháu không có gì cho ông .ừ ảÔng nhìn tôi chăm chăm, đôi môi i:ở ườ- Cháu i, cháu! Nh là cháu đã cho lão i.ơ ồKhi tôi ch hi ra: tôi a, tôi cũng nh cái gì đó ông.ấ ượ ủ(Theo Tu c-ghê-nhép)ố7) Ph chăng “Cái ch không ph là đi mát nh trong cu i. ựm mát nh là cho tâm tàn ngay khi còn ng”?ấ (Theo Noóc-man Ku-sin, Nh ng vòng tay âu mữ NXB Tr 2003)ẻ8) ÔNG GIÀ VÀ TH CH TẦ ẾM hôm ông già và gánh nhà. ng thì xa, gánh thì ng, ông già ườ ặki c, bó xu ng và nói:ệ ố- Chà, giá th ch mang ta đi có ph không!ầ ơTh Ch và o:ầ ả- Ta đây, lão gì nào?ầÔng già hãi o:ợ ả- Lão mu ngài nh bó lên cho lão.ố ủ(Lep Tôn-xtôi, ph ng theo truy ng ngôn Ê-Dôp)ỏ ủAnh (ch suy nghĩ gì ch ng trong câu chuy trên?ị ệB) NGH LU VĂN C:Ị Ọ1) “Xuân Di là ng i, ng gi loài ng i. th ườ ườ ườ ủông xây ng trên lòng tr gian”ự (Th “Th th ”)ế ơAnh (ch hãy làm rõ nh xét qua bài th “V vàng” (SGK Ng văn 11, 2, ậtr22,23)2) Có th ng các đi không gian xu hi trong cu nhân ượ ờv Chí Phèo (truy ng “Chí Phèo” Nam Cao)ệ Cái lò ch không Nhà ỏnh ng ng nghèo kh Nhà Bá Ki Nhà tù Làng Vũ chu và túp ườ ườ ốl ven sông Nhà Bá Ki Cái lò ch không.ề ỏTheo anh (ch ), không gian trên có nghĩa gì?ị ồ3) “Có th nói, ng nàn và tr trung là hai ph ch t, ng th cũng là gi ng ọđi chính trong th Xuân Di (…) Trong đó, “V vàng” là trong nh ng thi ữph thu lo tiêu bi nh cho gi ng đi ng nàn Xuân Di u”.ẩ ệ(Gi ng đi th Xu Di tr 1945, Nguy Đăng Đi p, chí Văn c, ướ ố02, 2001)Anh (ch hãy phân tích bài th “V vàng” (SGK Ng văn 11, 2, tr22,23) ểlàm sáng ki trên.ỏ ế4) ng ph gi ánh sáng và bóng th hi qua hai truy ng “Hai aự ươ ứtr Th ch Lam và “Ch ng tù” Nguy Tuân. ườ ễ5) nh th gian nhân tr tình trong bài th “V vàng” ủnhà th Xuân Di u.ơ ệ6) Khi truy ng “Hai tr (Th ch Lam), nhà văn Nguy Tuân đã ng ừnh xét: “Truy có ng th man mác. Nó ni thu quá ươ ềvãng, ng th cũng dóng lên cái gì còn trong ng lai cái th gi ươ ớquan đôi tr ph quê, hình nh đoàn tàu và cái ti ng còi tàu đã thành ộthói quen xúc và ng. “Hai tr ”, th vô ướ ềm lòng quê ng êm mát và sâu kín”ộ ươAnh (ch hãy phân tích truy ng “Hai tr (Th ch Lam) làm sáng ỏki trên.ế7) Tính ch đi và hi qua bài th “Tràng giang” nhà th Huy n.ấ ậ8) Nhà phê bình văn Nguy Đăng nh đã ng nh xét: “Hàn là ửm th mãnh li nh ng luôn luôn qu qu i, đau n, ng nh có cu ườ ộv và gi ng xé gi linh và xác th t. Linh mu thoát kh xác ỏphàm bay cõi siêu nhiên sáng láng, th tho, tinh khi t, nh ng th ra ắbó cu i, cu mà ông tha thi yêu th ng ng tình yêu tr th ươ ếÔng ra cho mình th gi ngh thu điên lo n, ma quái, xa th c. ựTrong th gi đó có hai hình ng ng ng nh hai nhân t: và trăng cũng ượ ồbi i, bi khóc, bi gào thét, và cũng qu qu i, đau n. Bên nh nh ng ườ ầth điên lo n, thi sĩ nhi khi sáng nên nh ng hình nh tuy mĩ và nhiên, ồtrong tr th ng”ẻ ườAnh (ch hãy phân tích thi ph “Đây thôn Vĩ (Hàn làm sáng ỏnh nh trên.ậ ị9) “Th Xuân Di còn là ngu ng rào ch ng th ch ướnon ng này. Xuân Di say tình yêu, say nh tr i, ng vàng, ng ốcu ng quýt, mu ng cu ng ng mình. Khi vui cũng nh khi ưở ưbu n, ng ng nàn, tha thi t”ồ ườ ếQua bài th “V vàng” (Xuân Di u), anh (ch hãy làm sáng ki trên? ế………………H t…………………ế(Thí sinh không ng tài li u. Giám th không gi thích gì thêm)ượ ảH và tên thí sinh: ……………………… báo danh: …………………….ọ ốCh kí giám th 1: ………………. Ch kí giám th 2: ……………...ữ