Đề luyện thi HSG môn GDCD 12 có đáp án

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2018-09-09 14:52:18 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

UBND NH NINHỈ ẮS GIÁO VÀ ĐÀO OỞ THI CH SINH GI NHỀ ỈNĂM 2015 2016ỌMôn: GDCD 12ớTh gian làm bài: 180 phút (không th gian giao )ể ềNgày thi: 24 tháng năm 2016=============Câu 1. (4,0 đi m)ểNêu gi ng nhau và khác nhau gi và pháp lu ng cách ghi ki aự ủmình vào tr ng trong ng đây: ướĐ cạ Pháp lu tậNgu Hình thành ng xãừ ốh iộN dungộ Các quy (vi làm,ắ ượvi ph làm, vi không cệ ượlàm)Hình th thứ ểhi nệ Trong nh th c, tình mậ ảcon ng iườPh ng th cươ ứtác ngộ Giáo c, ng ch ng quy nụ ưỡ ềl nhà c.ự ướEm hãy cho bi vi rèn luy và th th hi pháp lu sinhế ọtrong nhà tr ng em đang p? Cho ví minh a?ườ ọCâu 2. 4,0 đi m)ểTh nào là thi hành pháp lu và tuân th pháp lu t? Cho ví Gi hai hình th cế ứth hi pháp lu này có đi gì gi ng và khác nhau?ự ốCâu 3. (6,0 đi m)ể Bài tình hu ngậ ốAn đi xe máy đèn ngã ng ph và đã đâm vào xe máy Bình đangượ ườ ủđi phía ng tín hi báo đèn xanh. Xe máy Bình ng ng còn An ch bế ườ ịxây xát nh An đã nh thu mình và bù thi cho Bình ti màẹ ềBình yêu u. Th nh ng, sau khi hai bên cùng nhau gi quy th ng thi thì Anầ ườ ạcòn nh sát giao thông ph ti vì hành vi đèn .ị ượ ỏAn cho ng, mình đã bù Bình là i, còn vi ph nh sát là khôngằ ượ ảđúng pháp lu t. ậTheo em, ki An là đúng hay sai khi nh sát giao thông ph ti n? Vì sao?ế ềCâu 4. (6,0 đi m)ểHãy ch ng mình ng: Pháp lu mang ch giai mang ch tứ ấxã i. Nêu ví minh a?ộ ọ========H t=======ếThí sinh không ng tài li u, giám th coi thi không gi thích gì thêmượ ảĐ CHÍNH TH CỀ ỨUBND NH NINHỈ ẮS GIÁO VÀ ĐÀO OỞ NG CH MƯỚ ẤĐ THI CH SINH GI NHỀ ỈMôn: GDCD-L 12ớ(H ng ch có 02 trang)ướ ấCâu 1. (4,0 đi m)ể- Phân bi gi ng nhau và khác nhau gi và pháp lu t: (2,0 đi m)ệ ểĐ cạ Pháp lu tậNgu cồ Hình thành ng xãừ ốh iộ Các quy trong iắ ờs ng xã i, nhà ghiố ượ ướnh thành các quy ph phápậ ạlu t.ậN dungộ Các quan ni m, chu cệ ựthu ng tinh th n,ộ ầtình con ng (vả ườ ềthi n, ác, công ng, danhệ ằd nhân ph m, ph nự ậ…) Các quy (vi cắ ượlàm, vi ph làm, vi khôngệ ệđ làm)ượHình th thứ ểhi nệ Trong nh th c, tình mậ ảcon ng iườ Văn quy ph pháp lu tả ậPh ng th tácươ ứđ ngộ lu xã i.ư Giáo c, ng ch ngụ ưỡ ằquy nhà c.ề ướ- Liên ượ vi rèn luy và th th hi pháp lu ủh sinh trong nhà tr ng em đang p. Cho ví minh a: (ọ ườ 2,0 đi m)ểCâu 2. (4,0 đi m)ể* Khái ni 1,0 đi m)ệ ể- Thi hành pháp lu tậ Các cá nhân, ch th hi nh ng nghĩa ,ổ ụch ng làm nh ng gì mà pháp lu quy nh ph làm ả- Tuân th pháp lu Các cá nhân, ch không làm nh ng đi mà pháp lu tổ ậc làm.ấ* Gi ng nhau: (ố 1,0 đi m)ểThi hành pháp lu và tuân th pháp lu là nh ng hình th th hi phápậ ệlu t.ậ* Khác nhau: 1,0 đi m)ể- Thi hành pháp lu tích c.ậ ự- Tuân th pháp lu th ng.ủ ộ* Ví minh 1,0 đi m)ụ ểCâu 3. (6,0 đi )ể* ki An là sai: (2,0 đi m) ể* Vì trong tr ng này An vi ph dân vi ph hành chính.ườ ạKhi xe máy An đâm vào xe máy Bình gây ng ng là An đã vi ph dân ,ủ ựph th ng dân cho Bình. Còn khi An đèn là An vi ph hành chính,ả ườ ượ ạph ch trách nhi hành chính. Vì y, An ph th ng thi choả ườ ạBình (b th ng thi dân ng trách nhi dân ); khác, An ph bồ ườ ịc nh sát giao thông ph ti n, ph ch trách nhi hành chính hành vi đènả ượđ .( 4,0 đi m)ỏ ểCâu 4. (6,0 đi m)ể* Pháp lu mang ch giai mang ch xã i, gi thíchậ ảđ vì sao: ượ- Pháp lu mang ch giai vì: 2,0 đi m)ậ ể+ Pháp lu do nhà c, di cho giai quy ban hành và mậ ướ ảth hi n. Các quy ph pháp lu do nhà ban hành phù chí giaiự ướ ủc quy mà nhà là di n. ướ ệ+ Pháp lu do nhà ta xây ng và ban hành th hi chí, nhu u, íchậ ướ ợc đa nhân dân lao ng.ủ ộ- Pháp lu mang ch xã vì :( 2,0 đi m)ậ ể+ Pháp lu ngu th ti ng xã i, ph ánh nhu u, íchậ ợc các giai p, các ng khác nhau trong xã i, là quy chung aủ ủtoàn xã i. ộ+ Các quy ph pháp lu th hi trong th ti ng xã do tạ ượ ấc các thành viên xã th hi n, vì phát tri xã i.ả ộ* Nêu ví 2,0 đi m)ượ ểĐáp án sinh ch n. đây là ví ng ch thamở ướ ườ ấkh o:ảT do kinh doanh là nhu u, ích chung công dân, thu các giai p,ự ấcác ng khác nhau trong xã i. Nhà quy nh trong các văn quy ph mầ ướ ạpháp lu quy do kinh doanh công dân là nh ph ánh nhu và iậ ợích các giai p, ng khác nhau và vì phát tri kinh c.ủ ướ