Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI VĂN

0c57d1cc5614100fa8bef558e7ff9867
Gửi bởi: Thái Dương vào 11:10 AM ngày 18-03-2019 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 222 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO ĐÀOỤT OẠ THI SINH GI ỎM«n: ng÷ V¨n 8(Th gian 150 phút không th gian giao đờ Mà 1ỀC©u 1: (1.0 ®iÓm) ChØ ra vµ ph©n tÝch gi¸ trÞ biÓu c¶m cña c¸c biÖn ph¸p tu tõ trong ®o¹n th¬ sau:'' Khi trêi trong giã nhÑ sím mai hångD©n trai tr¸ng b¬i thuyÒn ®i ®¸nh c¸ ChiÕc thuyÒn nhÑ h¨ng nh con tuÊn m· Ph¨ng m¸i chÐo véi v· ît tr êng giang C¸nh buån to nh m¶nh hån lµng ín th©n tr¾ng bao la th©u gãp giã'' (S¸ch Ng÷ v¨n 8, tËp 2)a. §o¹n th¬ trªn trÝch bµi th¬ nµo? Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ t¸c gi¶, hoµn c¶nh s¸ng t¸c bµi th¬ ®ã?b. NÕu viÕt: ''Khi trêi trong, giã nhÑ, sím mai hång '' tæ hîp tõ trªn ®· thµnh c©u ch a? V× sao?c. T×m tõ cïng tr êng nghÜa víi tõ: ''R ín'' trong c©u th¬ ''R ín th©n tr¾ng bao la th©u gãp giã'' So s¸nh s¾c th¸i nghÜa cña tõ '' ín'' víi c¸c tõ ®ã.d. Trong ®o¹n th¬ trªn, t¸c gi¶ ®· sö dông c¸c biÖn ph¸p tu tõ nµo? Ph©n tÝch gi¸ trÞ biÓu c¶m cña c¸c biÖn ph¸p tu tõ ®ã.C ©u 2: (1.0 ®iÓm)a. Tãm t¾t truyÖn ng¾n '' L·o H¹c'' cña nhµ v¨n Nam Cao trong kho¶ng 10 c©u.b. Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ c¸i chÕt cña nh©n vËt L·o H¹c trong truyÖn ®ã.C©u 3: ®iÓm)“ §o¹n v¨n Trong lßng mÑ, trÝch håi kÝ Nh÷ng ngµy th¬ Êu cñaNguyªn Hång, ®· kÓ l¹i mét c¸ch ch©n thùc vµ c¶m ®éng nh÷ng cay®¾ng, tñi cùc cïng t×nh yªu th ¬ng ch¸y báng cña nhµ v¨n thêi th¬ Êu®èi víi ng êi mÑ bÊt h¹nh.” (Ng÷ v¨n 8, tËpmét )B»ng hiÓu biÕt cña m×nh, em h·y lµm s¸ng tá nhËn ®Þnh trªn. CHÍNH TH CỀ ỨH tế (Cán coi thi không gi thích gì thêm)ộ PHÒNG GIÁO ĐÀO ỤT OẠ íng dÉn chÊm thi Häc sinh giái NĂM ỌMÔN: M«n ng÷ V¨n Mà 1Ề Yªu cÇu §iÓmC©u1 a. §o¹n th¬ trÝch bµi '' Quª ¬ng'' cña nhµ th¬ TÕ Hanh .- Nªu îc nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶, hoµn c¶nh s¸ng bµi th¬ (SGKNV8) (1®). 0.25b. Ch thµnh c©u (0,5®) V× tæ hîp tõ ®ã chØ míi lµ thµnh phÇn tr¹ng ng÷ c. T×m îc tõ cïng tr êng nghÜa víi tõ '' ín'' (1®).So s¸nh îc s¾c th¸i nghÜa (r ín: cè ¬n lªn cao vÒ phÝa tr íc) .25d. BiÖn ph¸p tu tõ: so s¸nh ChiÕc thuyÒn .... nh con tuÊn m·,c¸nh buån ¬ng to nh m¶nh hån lµng ''. Ph©n tÝch gi¸ trÞ biÓu c¶m cña c¸c biÖn ph¸p tu tõ ®ã. 0.5a. Tãm t¾t: ®ñ c¸c chi tiÕt chÝnh cña truyÖn trong kho¶ng10 c©u 0.5ĐÁP ÁN CHINHTH CỨC©u2 b. C¶m nhËn vÒ c¸i chÕt cña L·o H¹c: Th ¬ng L·o H¹c ph¶i chÕt mét c¸ch ®au ®ín. Nguyªn nh©n c¸i chÕt cña L·o H¹c: tù t×m ®Õn c¸i chÕt v× kh«ngmuèn sèng vµo sè tiÒn dµnh dôm cho con; kh«ng muèn lµm phiÒnmäi ng êi.... C¸i chÕt cña L·o h¹c nghÜa tè c¸o x· héi cò Ngoµi c¸c kiÕn trªn, HS cã thÓ nªu c¶m nhËn theo kh¸c nh ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hîplÝ. Cho ®iÓm theo møc ®é trªn nÕu bµi viÕt kh«ng sa vµo kÓ l¹i c©u chuyÖn. V¨n viÕt cã c¶m xóc, ®óng ng÷ ph¸p...). 0.5a. Më bµi: Giíi thiÖu nh©n bÐ Hång trong ®o¹n trÝch Trong lßng mÑvíi hai ®Æc ®iÓm:- Nh÷ng cay ®¾ng, tñi cùc thêi th¬ Êu;- T×nh yªu th ¬ng ch¸y báng ®èi víi ng êi mÑ bÊt h¹nh. 1,0 0,50,5C©u3 b. Th©n bµi: LÇn ît lµm s¸ng tá tõng luËn ®iÓm.1. Nh÷ng cay ®¾ng, tñi cùc cña bÐ Hång- Bè mÊt, mÑ v× cïng tóng qu¸, ph¶i bá con c¸i ®i tha ¬ngcÇu thùc bÐ Hång sèng b¬ v¬ gi÷a sù ghÎ l¹nh, cay nghiÖtcña hä hµng.- BÞ bµ c« ®éc ¸c gieo r¾c vµo ®Çu ãc nh÷ng hoµi nghi,nh÷ng nghÜ xÊu xa, vÒ ng êi mÑ; BÞ ng êi c« nhôc m¹, hµnh h¹, bÐ Hång ®au ®ín, cæ hängnghÑn khãc kh«ng ra tiÕng, êi dµi trong tiÕng khãc …2. T×nh yªu th ¬ng m·nh liÖt cña bÐ Hång víi ng êi mÑ bÊth¹nh- Nh÷ng nghÜ, c¶m xóc cña chó bÐ khi tr¶ lêi ng êi c«+ NhËn ra nghÜa cay ®éc trong giäng nãi vµ trªn nÐt mÆtcña ng êi c«; kh«ng muèn t×nh th ¬ng yªu vµ lßng kÝnh mÕnmÑ bÞ nh÷ng r¾p t©m tanh bÈn x©m ph¹m ®Õn..+ §au ®ín, uÊt øc ®Õn cùc ®iÓm v× cæ tôc ®· hµnh h¹, ®Çy®äa mÑ: Gi¸ nh÷ng cæ tôc ®· ®Çy ®äa mÑ t«i lµ mét vËtnh hßn ®¸ hay côc thñy tinh, ®Çu mÈu gç, t«i quyÕt vå ngaylÊy mµ c¾n, mµ nhai, mµ nghiÕn cho k× n¸t vôn míi th«i .- C¶m gi¸c sung íng cùc ®iÓm khi trong lßng mÑ+ Ch¹y ®uæi theo chiÕc xe. Võa îc ngåi lªn xe cïng mÑ ®·ßa lªn khãc nøc në.+ C¶m gi¸c sung íng ®Õn cùc ®iÓm cña bÐ Hång khi ëtrong lßng mÑ lµ h×nh ¶nh vÒ mét thÕ giíi ®ang bõng në,®ang håi sinh cña t×nh mÉu tö. V× thÕ, nh÷ng lêi cay ®éccña ng êi c« còng bÞ ch×m ngay ®i, bÐ Hång kh«ng m¶y maynghÜ ngîi g× n÷a …+ §o¹n trÝch Trong lßng mÑ ®Æc biÖt lµ phÇn cuèi lµ bµi cach©n thµnh vµ c¶m ®éng vÒ t×nh mÉu tö thiªng liªng, bÊtdiÖt.L ý: Häc sinh cã thÓ cã nh÷ng c¸ch chøng minh, lµm s¸ngtá vÊn ®Ò kh¸c nhau nh ng vÉn ®Çy ®ñ, hîp lÝ th× vÉn cho®iÓm tèi ®a. 6,02,50,51,01,03,51,50,750,752,00,51,00,5c. KÕt bµi:- Kh¼ng ®Þnh vÊn ®Ò ®· chøng minh:§o¹n trÝch Trong lßng mÑ ®· kÓ l¹i mét c¸ch ch©n thùc vµc¶m ®éng nh÷ng cay ®¾ng, tñi cùc cïng t×nh yªu th ¬ngm·nh liÖt cña nhµ v¨n thêi th¬ Êu ®èi víi ng êi mÑ bÊt h¹nh.- Nªu th¸i ®é, t×nh c¶m cña ng êi viÕt:Håi kÝ thÊm ®Ém chÊt tr÷ t×nh. C¸ch nh×n nhËn, ®¸nh gi¸con ng êi vµ sù viÖc vµ ®Æc biÖt lµ t×nh c¶m cña nhµ v¨nthêi Êu th¬ dµnh cho ng êi mÑ thËt ®¸ng tr©n träng. 1,00,50,5 PHÒNG GIÁO ĐÀOỤT OẠ THI SINH GI ỎM«n: ng÷ V¨n 8(Th gian 150 phút không th gian giao đờ Mà 2ỀC©u 1: (1.0 ®iÓm)"Giê chím hÌ. C©y cèi um tïm. C¶ lµng th¬m. C©y hoa lan në hoatr¾ng xo¸. Hoa giÎ tõng chïm m¶nh dÎ. Hoa mãng rång bô bÉm th¬m nhmïi mÝt chÝn gãc ên «ng Tuyªn. Ong vµng, ong vß vÏ, ong mËt ®¸nhlén nhau ®Ó hót mËt hoa. Chóng ®uæi c¶ ím. ím hiÒn lµnh bá chçlao xao. Tõng ®µn rñ nhau lÆng lÏ bay ®i.Sím. Chóng t«i tô héi gãc s©n. Toµn chuyÖn trÎ em. R©m ran.C¸c...c¸c...c¸c...Mét con bå c¸c kªu v¸ng lªn. C¸i con nµy bao giê còng võa bay võakªu cø nh bÞ ai ®uæi ®¸nh.(Duy Kh¸n, Lao xao )§äc kÜ ®o¹n v¨n vµ thùc hiÖn c¸c yªu cÇu íi ®©y:a. T×m c¸c tõ l¸y îng h×nh vµ tõ l¸y îng thanh trong ®o¹n v¨n.b. X¸c ®Þnh vµ ph©n tÝch t¸c dông, hiÖu qu¶ thÈm mÜ cña c¸cphÐp tu tõ îc sö dông trong ®o¹n v¨n trªn.C ©u 2: (1.0 ®iÓm)Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n th¬ sau: Ngµy h«m sau ån µo trªn bÕn ®çKh¾p d©n lµng tÊp nËp ®ãn ghe vÒ.“ Nhê ¬n trêi biÓn lÆng c¸ ®Çy ghe ”,Nh÷ng con c¸ ¬i ngon th©n b¹c tr¾ng.D©n chµi íi lµn da ng¨m r¸m n¾ng,C¶ th©n h×nh nång thë vÞ xa x¨m;Đ CHÍNH TH CỀ ỨChiÕc thuyÒn im bÕn mái trë vÒ n»mNghe chÊt muèi thÊm dÇn trong thí vá. (TÕ Hanh, Quª ¬ng )C©u 3: ®iÓm)“ §o¹n v¨n Trong lßng mÑ, trÝch håi kÝ Nh÷ng ngµy th¬ Êu cñaNguyªn Hång, ®· kÓ l¹i mét c¸ch ch©n thùc vµ c¶m ®éng nh÷ng cay®¾ng, tñi cùc cïng t×nh yªu th ¬ng ch¸y báng cña nhµ v¨n thêi th¬ Êu®èi víi ng êi mÑ bÊt h¹nh.” (Ng÷ v¨n 8, tËpmét )B»ng hiÓu biÕt cña m×nh, em h·y lµm s¸ng tá nhËn ®Þnh trªn. tế (Cán coi thi không gi thích gì thêm) ảPHÒNG GIÁO ĐÀO OỤ íng dÉn chÊm thi Häc sinh giáiMÔN: M«n ng÷ V¨n Mà 2Ề Yªu cÇu §iÓmC©u1 1. X¸c ®Þnh tõ l¸y îng h×nh, tõ l¸y îng thanh:- Tõ l¸y îng h×nh: um tïm, bô bÉm, lÆng lÏ.- Tõ l¸y îng thanh: lao xao, r©m ran. 0.252. X¸c ®Þnh vµ ph©n tÝch t¸c dông, hiÖu qu¶ thÈm mÜ cñac¸c phÐp tu tõ îc sö dông trong ®o¹n v¨n trªn.a. X¸c ®Þnh:- So s¸nh: Hoa mãng rång bô bÉm th¬m nh mïi mÝt chÝn C¸icon nµy (bå c¸c)...võa bay võa kªu cø nh bÞ ai ®uæi ®¸nh .- §iÖp ng÷: Hoa, ong, ím- Nh©n hãa: (Hoa mãng rång) bô bÉm (B ím) hiÒn lµnh 0.25ĐÁP ÁN CHINHTH CỨb. Ph©n tÝch t¸c dông: So s¸nh: so s¸nh, ®èi chiÕu vËt víi vËt, vËt víi ng êi ®Ó lµmt¨ng søc gîi h×nh, gîi c¶m.- §iÖp ng÷: T¹o sù nhÞp nhµng cho c©u v¨n, nhÊn m¹nh h×nh¶nh, lµm phong phó thÕ giíi loµi vËt.- Nh©n hãa: Lµm cho thÕ giíi loµi vËt (c©y cèi, chim chãc,ong ím) mang thuéc tÝnh cña con ng êi, gÇn gòi víi con ng êih¬n, g©y Ên îng m¹nh, Ên îng s©u s¾c víi ng êi ®äc. 0.5C©u2 Häc sinh c¶m nhËn îc: §o¹n th¬ lµ bøc tranh sinh ®éngc¶nh thuyÒn vÒ bÕn.Bèn c©u: Ngµy h«m sau, ®Çy ghe, ”Bøc tranh lao ®éng n¸o nhiÖt, ®Çy ¾p niÒm vui vµ sù sèng.- Kh«ng khÝ ®«ng vui tÊp nËp, ån µo trªn bÕn ®ç;- H×nh ¶nh thËt thÝch m¾t mang ®Õn niÒm vui Nh÷ng conc¸ ¬i ngon ;- Lêi c¶m t¹ ch©n thµnh: Nhê ¬n trêi ®Çy ghe, 0.5Bèn c©u: D©n chµi íi thí vá. ”Miªu t¶ ng êi d©n chµi vµ con thuyÒn n»m nghØ trªn bÕn.- H×nh ¶nh võa ch©n thùc võa l·ng m¹n:Ng êi d©n chµi, ®øa con cña biÓn kh¬i, mang ®Ëm c¸i mÆnmßi, c¸i vÞ xa x¨m cña biÓn. H×nh ¶nh nh©n hãa ®éc ®¸o:ChiÕc thuyÒn n»m im mµ nh thÊy c¶ sù mÖt mái, say a; nh®ang l¾ng nghe chÊt muèi c¸i mÆn mßi cña biÓn ®angthÊm dÇn trong thí vá cña nã. 0.5a. Më bµi: Giíi thiÖu nh©n bÐ Hång trong ®o¹n trÝch Trong lßng mÑvíi hai ®Æc ®iÓm:- Nh÷ng cay ®¾ng, tñi cùc thêi th¬ Êu;- T×nh yªu th ¬ng ch¸y báng ®èi víi ng êi mÑ bÊt h¹nh. 1,0 0,50,5C©u3 b. Th©n bµi: LÇn ît lµm s¸ng tá tõng luËn ®iÓm.1. Nh÷ng cay ®¾ng, tñi cùc cña bÐ Hång- Bè mÊt, mÑ v× cïng tóng qu¸, ph¶i bá con c¸i ®i tha ¬ngcÇu thùc bÐ Hång sèng b¬ v¬ gi÷a sù ghÎ l¹nh, cay nghiÖtcña hä hµng.- BÞ bµ c« ®éc ¸c gieo r¾c vµo ®Çu ãc nh÷ng hoµi nghi,nh÷ng nghÜ xÊu xa, vÒ ng êi mÑ; BÞ ng êi c« nhôc m¹, hµnh h¹, bÐ Hång ®au ®ín, cæ hängnghÑn khãc kh«ng ra tiÕng, êi dµi trong tiÕng khãc …2. T×nh yªu th ¬ng m·nh liÖt cña bÐ Hång víi ng êi mÑ bÊth¹nh- Nh÷ng nghÜ, c¶m xóc cña chó bÐ khi tr¶ lêi ng êi c«+ NhËn ra nghÜa cay ®éc trong giäng nãi vµ trªn nÐt mÆtcña ng êi c«; kh«ng muèn t×nh th ¬ng yªu vµ lßng kÝnh mÕnmÑ bÞ nh÷ng r¾p t©m tanh bÈn x©m ph¹m ®Õn..+ §au ®ín, uÊt øc ®Õn cùc ®iÓm v× cæ tôc ®· hµnh h¹, ®Çy®äa mÑ: Gi¸ nh÷ng cæ tôc ®· ®Çy ®äa mÑ t«i lµ mét vËtnh hßn ®¸ hay côc thñy tinh, ®Çu mÈu gç, t«i quyÕt vå ngaylÊy mµ c¾n, mµ nhai, mµ nghiÕn cho k× n¸t vôn míi th«i .- C¶m gi¸c sung íng cùc ®iÓm khi trong lßng mÑ+ Ch¹y ®uæi theo chiÕc xe. Võa îc ngåi lªn xe cïng mÑ ®·ßa lªn khãc nøc në.+ C¶m gi¸c sung íng ®Õn cùc ®iÓm cña bÐ Hång khi ëtrong lßng mÑ lµ h×nh ¶nh vÒ mét thÕ giíi ®ang bõng në,®ang håi sinh cña t×nh mÉu tö. V× thÕ, nh÷ng lêi cay ®éccña ng êi c« còng bÞ ch×m ngay ®i, bÐ Hång kh«ng m¶y maynghÜ ngîi g× n÷a …+ §o¹n trÝch Trong lßng mÑ ®Æc biÖt lµ phÇn cuèi lµ bµi cach©n thµnh vµ c¶m ®éng vÒ t×nh mÉu tö thiªng liªng, bÊtdiÖt.L ý: Häc sinh cã thÓ cã nh÷ng c¸ch chøng minh, lµm s¸ngtá vÊn ®Ò kh¸c nhau nh ng vÉn ®Çy ®ñ, hîp lÝ th× vÉn cho®iÓm tèi ®a. 6,02,50,51,01,03,51,50,750,752,00,51,00,5c. KÕt bµi:- Kh¼ng ®Þnh vÊn ®Ò ®· chøng minh:§o¹n trÝch Trong lßng mÑ ®· kÓ l¹i mét c¸ch ch©n thùc vµc¶m ®éng nh÷ng cay ®¾ng, tñi cùc cïng t×nh yªu th ¬ngm·nh liÖt cña nhµ v¨n thêi th¬ Êu ®èi víi ng êi mÑ bÊt h¹nh.- Nªu th¸i ®é, t×nh c¶m cña ng êi viÕt:Håi kÝ thÊm ®Ém chÊt tr÷ t×nh. C¸ch nh×n nhËn, ®¸nh gi¸con ng êi vµ sù viÖc vµ ®Æc biÖt lµ t×nh c¶m cña nhµ v¨nthêi Êu th¬ dµnh cho ng êi mÑ thËt ®¸ng tr©n träng. 1,00,50,5
2020-09-28 14:32:34