Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề KT HK1 môn Sử 7 (2016-2017)

1592fef8fd72efb0c01ff2db20c52d2a
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-09-14 10:14:33 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 211 | Lượt Download: 0

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

MA TR TRA KÌ MÔN CH NĂM 2016-2017Ậ ỌM đứ ộN dungộ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụth pấ ngậ ụcao ng ngổ ộ1. hình thànhựvà phát tri aể ủxã phongộki Châu Âuế Hi nhânể ượt làm kh ngố ủho ng XHPK vàảhình thànhCNTB châuởÂuS câu( đi )ố ểT %:ỉ đi m)ể 10 di mể2. Cu khángộchi ch ngế ốquân xâm cượT ng 1075-ố1077) Trình bày cượcu chi uộ ấtrên phòng tuy nếNh Nguy tư Hi ýể ượnghĩa cu cộchi aế ủquân và dân tatrên phòngtuy Nhế ưNguy tệ Lý gi iả ượ ạsao nói cu nộ ấcông LýủTh ng Ki tườ ệnăm 1075 làcu ti côngộ ếđ .ể ệS câu( đi )ố ểT %:ỉ câu 2đi m)ể20% câu 2đi m)ể20% (1đi m)ể10 6đi m)ể3.S phát tri nự ểkinh và vănếhóa th Tr nờ Bi tìnhế ượhình xã th iộ ờTr sau chi nầ ếtranh4.S suy aự ủnhà Tr cu iầ ốth XIVế Nh xét ậđ nh ng ượ ữm tích ựvà ch vạ ềnh ng bi ệpháp cách ảc Qúy ồLyS câu( đi )ố ểT %:ỉ đi m)ể 30% (1 đi m)ể đi mể ng ngổ đi mể50% đi mể 30% đi mể10% đi mể 10 10 đi mểCâu (1 đi m)ểTheo em, nhân nào đã kh ng ho ng xã phong ki và hình thành chố ủnghĩa Châu Âu?ư Câu 2: đi m)ểEm hãy trình bày di bi và nghĩa cu chi quân và dân ta trên phòng tuy Nhễ ưNguy năm 1077? sao nói cu công sang ng Lý Th ng Ki vào năm 1075 làệ ườ ệcu công ?ộ ệCâu 3: (3 di m)ểEm hày trình bày vài nét tình hình xã th Tr sau chi tranh th XIII- XIV? ỉCâu 4: (1 đi m)ểEm có nh xét gì nh ng bi pháp cách Quý Ly cu th XIV?ậ ỉBÀI LÀM:………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….. Tr ng THCS Bình ChâuườH và Tên:………………................................ọL p:ớ………………………….......................... KI TRA KÌ IỀ ỌNăm c: 2016 2017ọMôn: ch 7ị ớTh gian: 45 phútờ( không th gian giao )ể Đi mể………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..H NG CH VÀ BI ĐI MÔN CH 7ƯỚ ỬNĂM 2016-2017ỌCâu Nhân nào đã kh ng ho ng xã phong ki và hình thành ch nghĩa tố ưb Châu Âu:ả ở- Do nhu xu ,trao và buôn bán dân xu hi các thành thầ ịtrung i. (0,5 đi m)ể- kinh công th ng nghi ngày càng phát tri n. ươ (0,5 đi m)ểCâu 2:* Di bi n: (2 đi m)ể- 1/ 1077 kháng chi bùng Nhi Quách Quỳ cho quân sông đánh vào phòng tuy nế ượ ếNh Nguy ta nh ng quân ta ph công quy li lùi chúng phía c.ư ắ- ch chán ch ch mòn... vào tình th «ị ti thoái ng nanế ưỡ »- đêm cu xuân 1077, nhà Lý cho quan sông ng đánh vào gi c, quân gi 10ộ ượ ặph ch 5, ph n.ầ Lý Th ng Ki ch ng thúc chi tranh ng ngh gi ng hoà, Quách Quỳ ch nh nườ ậgi ng hoà và rút quân c. ướ* nghĩa (2 đi m)ể Là tr đánh tuy Chi th ng oanh li trong ch ch ng gi ngo xâm dân cậ ộta.- ch Vi ng .ề ượ ố- Nhà ng nh xâm ta.ố ượ ướ- nh ng bài kinh nghi quí báu gi cho sau.ể ướ ờ* sao nói cu công sang ng Lý Th ng Ki vào năm 1075 là cu công tạ ườ ựv là vìệ đi m)ể- Đây là ch tr ng ch ng gi táo “ộ ươ ng yên gi không ng đem quân đánh tr cồ ướđ ch th nh gi cể gi vào th ng. (0.25 đi m)ể- Ta ch công các căn quân các kho ng th là nh ng nhà ng chu choỉ ươ ịcu xâm ta. ượ ướ (0.25 đi m)ể- Trong quá trình công ta treo ng nói rõ đích cu công (0.25 đi m)ể- Sau khi th hi đích mình, quân ta nhanh chóng rút c. ượ ướ (0.25 đi m)ểCâu (3 di m)ểTình hình xã th Tr sau chi tranh th XIII- XIV:ộ ỉ- Sau chi tranh ch ng quân Mông- Nguyên, xã ngày càng phân hóa.ế ộ- ng u, quý ngày càng có nhi ru ng t, là ng có quy n, i.ươ ợ- ng ch có nhi ru ng cho nông dân cày thu tô.ầ ể- Nông dân cày ru ng công, làng xã là ng tr đông nh nông dân lĩnh canh đôngấ ấh tr c.ơ ướ- ng th th công, th ng nhân ngày đông.ầ ươ ộ- Nông nô, nô tì là ng th kém nh trong xã i, thu quý c.ầ ộCâu đi m)ểNh xét gì nh ng bi pháp cách Quý Ly cu th XIV:ậ ỉ- cách toàn di trên các lĩnh c, ch ng ông là ng có tài và yêu c. ườ ướ- ch ru ng quý c, ch làm suy tôn th nhà Tr n, tăng quy cạ ượ ựnhà c. Tuy nhiên cách ông không nhân dân ng do ngôi nhà Tr nên lòngướ ượ ướ ấdân hoang mang, tấ bình. ---------------------------------------------H t..................................................................................ế