Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề KSCL môn Hóa Chuyên Trần Phú, Hải Phòng năm 2020 lần 1

Gửi bởi: Tester vào ngày 2020-02-15 05:38:41 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Mỗi ngày 1 đề thi thử là chương trình tổng hợp đề thi CHẤT LƯỢNG 2020 của TYHH dành cho
các sĩ tử 2k2 luyện thi Đại Học. Các đề thi tốt nhất sẽ được TYHH tổng hợp và chia sẻ hoàn toàn
miễn phí tại các kênh sau. Các em học sinh có thể theo dõi và nhận các đề thi nhé!
 Group (ưu tiên): https://www.facebook.com/groups/TYHH2020/
 Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc/
 Fb cá nhân: https://www.facebook.com/thanh.2k6
Thực hiện: thầy Nguyễn Thành và đội ngũ admin của TYHH
Món quà dành cho 2k2 có thêm động lực hướng tới kỳ thi THPT Quốc Gia 2020 đầy tự tin nhé!

→ Group Đề thi + Tài liệu MIỄN PHÍ | https://www.facebook.com/groups/TYHH2020/

TYHH | Page 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI PHÒNG

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HOÁ HỌC

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 04 trang)

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....................................................................
Mã đề thi 122
Số báo danh: ..........................................................................
* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr
= 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 41. Phương pháp điều chế kim loại kiềm là
A. nhiệt luyện.
B. thủy luyện.
C. điện phân nóng chảy.
D. điện phân dung dịch.
Câu 42. Trong chiến tranh Việt Nam, Mĩ đã rải xuống các cánh rừng Việt Nam một loại hóa chất cực độc
phá hủy môi trường và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người, đó là chất độc màu da
cam. Chất độc này còn được gọi là
A. đioxin.
B. 3-MCPD.
C. nicotin.
D. TNT.
Câu 43. Phân đạm ure có công thức hóa học là
A. (NH4)2CO.
B. (NH4)2CO3.
C. (NH2)2CO3.
D. (NH2)2CO.
Câu 44. Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là
A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.
B. có kết tủa keo trắng, lượng kết tủa tăng đến cực đại.
C. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.
D. không có kết tủa, có khí bay lên.
Câu 45. Một mẫu nước có chứa các ion Ca2 ,Mg2 ,HCO3 ,Cl ,SO24 . Chất được dùng để làm mềm mẫu
nước trên là
A. HCl.
B. Na2CO3.
C. H2SO4.
D. NaHCO3.
Câu 46. Chất phản ứng được với tất cả các chất trong dãy Na, Cu(OH)2 và AgNO3/NH3 là
A. glixerol.
B. saccarozơ.
C. etilenglicol.
D. glucozơ.
Câu 47. Một lượng lớn nước thải công nghiệp chưa qua xử lí đổ trực tiếp ra sông suối là nguyên nhân gây
ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực trên đất nước ta. Để xử lí sơ bộ mẫu nước thải chứa các ion
Pb2  ,F e3 ,Cu2 ,Hg 2 ,... người ta có thể dùng

A. H2SO4.
B. etanol.
C. Ca(OH)2.
D. đimetyl ete.
Câu 48. Trong các chất sau: etan, propen, benzen, glyxin, stiren. Chất có phản ứng trùng hợp để tạo ra được
polime là
A. propen, benzen.
B. stiren, propen.
C. stiren, glyxin.
D. propen, benzen, glyxin, stiren.
Câu 49. Trong phản ứng: Fe  Cu2 
 Fe2  Cu. Chất bị oxi hóa là
A. Fe.

B. Fe2 .

C. Cu2 .

D. Cu.

Câu 50. Công thức tổng quát của hiđrocacbon X bất kì có dạng Cn H 2n  2 2k

→ Group Đề thi + Tài liệu MIỄN PHÍ | https://www.facebook.com/groups/TYHH2020/

TYHH | Page 2

A. k  1, n  2  X là anken hoặc xicloankan.
B. k  2,n  2  X là ankin hoặc ankađien.
C. k  0, n  1  X là ankan.
D. k  4,n  6  X là aren.
Câu 51. Thủy phân este C2H5COOCH=CH2 trong môi trường axit thu được
A. C2H5COOH, CH2=CH-OH.
B. C2H5COOH, HCHO.
C. C2H5COOH, CH3CH2OH.
D. C2H5COOH, CH3CHO.
Câu 52. Saccarozơ có công thức phân tử là
A. C6H10O8.
B. C6H12O6.
C. (C6H10O5)8.
D. C12H22O11.
Câu 53. Phản ứng nào sau đây không đúng?
0

t
A. 3Fe  2O2 
 Fe3O4 .
0

t
C. 2Fe  3I2 
 2FeI3 .

0

t
B. 2Fe  3Cl2 
 2FeCl3 .
0

t
 FeS.
D. Fe  S 

Câu 54. Số đipeptit có thể tạo thành từ phân tử glyxin và phân tử alanin là
A. 4.
B. 5.
C. 2.

D. 3.

Câu 55. Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là H  OH 
 H2O ?
A. Ba(OH)2  H2SO4 
 BaSO4  2H2O.
B. Ca  OH 2  2HCl 
 CaCl 2  2H 2O.

C. CH3COOH  NaOH 
 CH3COONa  H2O.
D. Mg  OH 2  2HCl 
 MgCl 2  2H 2O.

Câu 56. Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng?
A. Fe  Fe3 .
B. Ni  Mg2  .
C. Ag   Fe 2  .
D. Cu  Ag  .
Câu 57. Cho các chất: axit propionic (X); axit axetic (Y); ancol etylic (Z) và metyl axetat (T). Đây gồm
các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là
A. Z, T, Y, X.
B. T, X, Y, Z.
C. Y, T, X, Z.
D. T, Z, Y, X.
Câu 58. Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl axetat và axit oleic, rồi
hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa và dung
dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã thay đổi như thế nào?
A. Tăng 2,70 gam.
B. Giảm 7,38 gam.
C. Tăng 7,92 gam.
D. Giảm 7,74 gam.
Câu 59. Phích đựng nước lâu ngày sẽ thấy hiện tượng xung quanh thành ruột phích có một lớp cặn bám
vào. Chất có thể dùng làm sạch được chất cặn đó là
A. NaCl.
B. NH3.
C. NaOH.
D. CH3COOH.
Câu 60. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 dư.
(2) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng.
(3) Nhiệt phân AgNO3.
(4) Đốt HgS trong không khí.
(5) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư.
(6) Điện phân dung dịch CuSO4 điện cực trơ.
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là
A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 2.
Câu 61. Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian khối lượng dung dịch giảm 1,6 gam so
với khối lượng dung dịch ban đầu (giả sử toàn bộ kim loại sinh ra bám trên thanh Fe). Khối lượng Cu đã
tạo thành là
A. 5,6 gam.
B. 6,4 gam.
C. 11,2 gam.
D. 12,8 gam.

→ Group Đề thi + Tài liệu MIỄN PHÍ | https://www.facebook.com/groups/TYHH2020/

TYHH | Page 3

Câu 62. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Natri cacbonat là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh.
B. Ở nhiệt độ thường, tất cả các kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước.
C. Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do có màng oxit Al2O3 bền bảo vệ.
D. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm giảm dần.
Câu 63. Amino axit X no, mạch hở, có công thức Cn H m O2 N . Biểu thức liên hệ giữa m và n là
A. m  2n.
B. m  2n  3.
C. m  2n  1.
D. m  2n  2.
Câu 64. Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt tác dụng với dung dịch sau: NaOH, NaHSO4, HCl, KHCO3,
K2CO3, H2SO4. Số trường hợp xảy ra phản ứng và số trường hợp có kết tủa là
A. 5 và 4.
B. 5 và 2.
C. 6 và 5.
D. 4 và 4.
Câu 65. Lập dụng cụ như hình vẽ thì có thể dùng để thu được sản phẩm của thí nghiệm nào trong số ba
thí nghiệm sau:

(1) Điều chế CH3COOC2H5 từ ancol etylic và axit axetic.
(2) Điều chế CH3COOH từ CH3COONa và H2SO4.
(3) Điều chế but-2-en từ butan-2-ol.
A. chỉ có (2).
B. chỉ có (1).
C. (1) và (2).
D. (1) và (3).
Câu 66. Cho các chất hữu cơ X, Y, Z, T, E thỏa mãn các phản ứng hóa học sau:
X  NaOH 
 C6 H5ONa  Y  CH3CHO  H2O

(1)

Y  NaOH 
 T  Na2CO3

(2)

CH3CHO  AgNO3  NH3  H2O 
 Z  ...

(3)

Z  NaOH 
 E  ...

(4)

E  NaOH 
 T  Na2CO3

(5)

Cho biết khí cân bằng tỉ lệ mol giữa Y và NaOH trong (2) là 1 : 2. Công thức phân tử của X là
A. C11H12O4.
B. C12H10O6.
C. C12H20O6.
D. C11H10O4.
Câu 67. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X (CH4, C2H4, C3H4, C4H4) có tỉ khối hơi so với H2 bằng 17.
Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy thu được vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng bình Ca(OH)2
sau phản ứng tăng lên
A. 11 gam.
B. 14,6 gam.
C. 8,8 gam.
D. 3,6 gam.
Câu 68. Cho các polime sau: (1) poli(metyl matacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli (etylenterephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat). Số polime có thể là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng

A. 3.
B. 5.
C. 2.
D. 4.
Câu 69. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:
Mẫu thử
Thuốc thử
Hiện tượng
Dung dịch I2
Có màu xanh tím
X
Cu(OH)2 trong môi trường kiềm
Có màu tím
Y
Dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng
Kết tủa Ag trắng sáng
Z
Nước Br2
Kết tủa trắng
T

→ Group Đề thi + Tài liệu MIỄN PHÍ | https://www.facebook.com/groups/TYHH2020/

TYHH | Page 4

Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là
A. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, anilin, glucozơ.
B. Hồ tinh bột, anilin, lòng trắng trứng, glucozơ.
C. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, glucozơ, anilin.
D. Lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glucozơ, anilin.
Câu 70. Hòa tan hoàn toàn một lượng Ba vào dung dịch chứa a mol HCl thu được dung dịch X và a mol
H2. Trong các chất sau: Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, Mg, NaOH, NaHCO3; số chất tác dụng được
với dung dịch X là
A. 7.
B. 6.
C. 4.
D. 5.
Câu 71. Amino axit thiên nhiên X trong phân tử có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 26,7
gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của
X là
A. H2N-[CH2]2-COOH.
B. H2N-CH2-COOH.
C. H2N-[CH2]3-COOH.
D. H2N-CH(CH3)-COOH.
Câu 72. Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng 75%, khối lượng glucozơ thu được là
A. 250 gam.
B. 300 gam.
C. 270 gam.
D. 360 gam.
Câu 73. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, NaOH và Na2CO3 trong dung dịch axit H2SO4
40% (vừa đủ) thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỷ khối đối với H2 bằng 16,75 và dung dịch Y có nồng
độ 51,449%. Cô cạn Y thu được 170,4 gam muối. Giá trị của m là
A. 23,8.
B. 50,6.
C. 50,4.
D. 37,2.
Câu 74. Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat, glixerol triaxetat và phenyl axetat. Thủy phân hoàn
toàn 47,3 gam X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam hỗn hợp muối và 15,6 gam hỗn
hợp Y gồm các ancol. Cho Y tác dụng với Na dư, thu được 5,6 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn
toàn 47,3 gam X bằng oxi, thu được 92,4 gam CO2 và 26,1 gam H2O. Giá trị của m là
A. 54,3.
B. 58,2.
C. 57,9.
D. 52,5.
Câu 75. Cho X, Y, Z là ba peptit đều mạch hở và MX > MY > MZ. Đốt cháy hoàn toàn a mol mỗi peptit
X, Y hoặc Z đều thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O là a mol. Mặt khác, nếu đun nóng 69,8 gam
hỗn hợp E (chứa X, Y và 0,16 mol Z, số mol của X nhỏ hơn số mol của Y) với dung dịch NaOH vừa đủ,
thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối của alanin và valin có tổng khối lượng 101,04 gam. Phần trăm khối
lượng của X có trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 10%.
B. 95%.
C. 54%.
D. 12%.
Câu 76. Cho 80,0 gam muối CuSO4.5H2O vào dung dịch chứa NaCl thu được dung dịch X. Tiến hành điện
phản ứng dung dịch X bằng điện cực trơ với cường độ dòng điện I = 9,65A tới khi khối lượng dung dịch
giảm 22,8 gam thì dừng điện phân. Nhúng thanh Mg vào dung dịch sau điện phân đến khi các phản ứng
xảy ra hoàn toàn. Lấy thanh Mg ra, làm khô thấy khối lượng thanh không đổi so với trước phản ứng. Thời
gian điện phân là
A. 4600 giây.
B. 4800 giây.
C. 4400 giây.
D. 4200 giây.
Câu 77. X, Y, Z là ba axit cacboxylic đơn chứcc cùng dãy đồng đẳng (MX < MY < MZ), T là este tạo bởi
X, Y, Z với một ancol no, ba chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 26,6 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T
(trong đó Y và Z có cùng số mol) bằng lượng khí O2 vừa đủ, thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 16,2 gam H2O.
Đun nóng 26,6 gam M với lượng dư dung dịch AgNO3.NH3 đến khi xảy ra hoàn toàn, thu được 21,6 gam
Ag. Mặt khác, cho 13,3 gam hỗn hợp M phản ứng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M và đun nóng, thu
được dung dịch G. Cô cạn dung dịch G thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m gần nhất với giá trị
nào sau đây?
A. 33.
B. 25.
C. 38.
D. 30.

→ Group Đề thi + Tài liệu MIỄN PHÍ | https://www.facebook.com/groups/TYHH2020/

TYHH | Page 5

Câu 78. Có 3,94 gam hỗn hợp X gồm bột Al và Fe3O4 (trong đó Al chiếm 41,12% về khối lượng). Thực
hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn hỗn hợp X trong chân không thu được hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn
Y trong dung dịch chứa 0,314 mol HNO3 thu được dung dịch Z chỉ có các muối và 0,02 mol một khí duy
nhất NO. Cô cạn dung dịch Z, lấy chất rắn khan nung nóng chân không đến khối lượng không đổi thu được
hỗn hợp khí và hơi T. Khối lượng của T gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 15,35.
B. 14,15.
C. 15,78.
D. 14,58.
Câu 79. Hòa tan hết 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 bằng dung dịch chứa 0,1 mol H2SO4 và 0,5
mol HNO3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol NO và a mol NO2 (không còn sản phẩm khử
nào khác). Chia dung dịch Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng với 500 ml dung dịch KOH
0,4M, thu được 5,35 gam một chất kết tủa. Phần hai tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam
kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 20,63.
B. 41,25.
C. 20,21.
D. 31,87.
Câu 80. Cho m gam hỗn hợp gồm Mg, Fe và Cu vào 200 ml dung dịch chứa FeCl 3 0,8M và CuCl2 0,1M.
Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 11,84 gam chất rắn Y gồm 2 kim loại. Cho dung dịch
AgNO3 dư vào X, thu được 87,58 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 13,52.
B. 11,52.
C. 13,92.
D. 11,68.

------------- HẾT ------------

→ Group Đề thi + Tài liệu MIỄN PHÍ | https://www.facebook.com/groups/TYHH2020/

TYHH | Page 6

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ
41-C
51-D
61-D
71-D

42-A
52-D
62-B
72-C

43-D
53-C
63-C
73-B

44-A
54-A
64-A
74-C

45-B
55-B
65-B
75-D

46-D
56-B
66-D
76-A

47-C
57-D
67-B
77-B

48-B
58-B
68-A
78-A

49-A
59-D
69-C
79-C

50-C
60-A
70-D
80-D

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 58: Chọn B.
Axit acrylic (C3H4O2), vinyl axetat (C4H6O2), metyl acrylat (C4H6O2) và axit oleic (C18H34O2).
Đặt CT chung cho hỗn hợp là CnH2n-2O2.
 O2
PTPƯ: Cn H2n 2O2 
 nCO2  (n 1)H2O

3, 42
.n  0,18  n  6 : C6H10O2  n H2O  0,15 mol
14n  30
 mH2O )  7,38 (g)

Theo pt: n CO2  n.n Cn H2n 2O2 
Vậy mdd giảm = mCaCO3  (mCO2

Câu 60: Chọn A.
(1) Zn + 2FeCl3 dư  ZnCl2 + 2FeCl2
o

t
 Cu + H2O
(2) H2 dư + CuO 
o

t
 2Ag + 2NO2 + O2
(3) 2AgNO3 
o

t
 Hg + SO2
(4) HgS + O2 
(5) 2Na + CuSO4 + 2H2O  Na2SO4 + Cu(OH)2 + H2
(6) CuSO4 + H2O  Cu + H2SO4 + 1/2O2 (điện phân dung dịch)
Câu 64: Chọn A.
Chất tác dụng với Ba(HCO3)2 là NaOH, NaHSO4, HCl, K2CO3, H2SO4 trong đó có 4 phản ứng tạo kết tủa
trừ HCl.
Câu 65: Chọn B.
(1) Đúng, Thí nghiệm trên được sử dụng để điều chế một lượng nhỏ este trong phòng thí nghiệm.

H SO ,t o

2
4

CH3COOH + C2H5OH 
CH3COOC2H5 + H2O.
Dung dịch X gồm CH3COOH, C2H5OH và H2SO4 đặc, chất hữu cơ Y chủ yếu là CH3COOC2H5.
(2) Sai, CH3COONa ở trạng thái rắn.
(3) Sai, But-2-en hoá lỏng ở nhiệt độ thấp hơn 0oC (ứng với nhiệt độ của nước đá).
Câu 66: Chọn D.
Từ (3) suy ra Z là CH3COONH4
Từ (4) suy ra E là CH3COONa
Từ (5) suy ra T là CH4
Từ (2) suy ra Y là CH2(COONa)2
Vậy từ (1) suy ra X là CH2=CH-OOC-CH2-COO-C6H5  Công thức phân tử của X là C11H12O4.
Câu 67: Chọn B.
Hỗn hợp X gồm C2H4, CH4, C3H4, C4H4 có dạng tổng quát CxH4 với MX = 34  x = 2,5
n CO2  0,1.2,5  0, 25 mol
Sản phẩm cháy gồm 
 mbình tăng = m CO2  m H 2O  14, 6 (g)
n H 2O  0,1.2  0, 2 mol

Câu 68: Chọn A.
Polime có thể là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là (3), (4), (5).

→ Group Đề thi + Tài liệu MIỄN PHÍ | https://www.facebook.com/groups/TYHH2020/

TYHH | Page 7

Câu 70: Chọn D.
Dung dịch X gồm BaCl2 và Ba(OH)2
Chất tác dụng với X là Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, NaHCO3.
Câu 73: Chọn B.
Hỗn hợp khí gồm H2 (0,1 mol) và CO2 (0,3 mol)
170, 4
1, 2.98
Ta có: n Na 2SO 4  1, 2 mol  n H 2SO 4  1, 2 mol  m dd H 2SO 4 
 331, 2 (g)
 294 (g) và mdd Y =
0,51449
0, 4
Theo BTKL: m + 294 = 13,4 + 331,2  m = 50,6 (g)
Câu 74: Chọn C.
Hỗn hợp este X + NaOH 
 hỗn hợp muối + ancol + H2O
Khi cho Y tác dụng với Na dư thì: n OH(trong ancol)  2n H2  0,5mol
m X  12n CO2  2n H2O
n
 1,2 mol  n COO  O  0,6 mol
16
2
Khi cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư thì: n C 6H5  n COO  n OH(trong ancol)  0,1mol

Khi đốt cháy hỗn hợp X thì n O(trong X) 

Áp dung bảo toàn khối lượng ta có: m muèi  m X  40n NaOH  m ancol  18n H2O  57,9(g)
(với n H2O  n C 6H5  0,1mol và n NaOH  n COO  n C 6 H5  0,7 mol )
Câu 75: Chọn D.
X, Y, Z được tạo ra từ Ala và Val đều là amino axit đơn, no, mạch hở.
Khi đốt cháy thì: nX = nY = nZ = n N 2  (n CO2  n H 2O )  n N 2  0,32

 n N : n peptit  0, 64 : 0,16  4 :1 ⇒ X, Y, Z đều là tetrapeptit.
Khi cho E tác dụng với NaOH thì: nNaOH = 4(nX + nY + nZ) = nAla + nVal và n H 2O = nX + nY + nZ
BTKL

 mE + mNaOH = mmuối + m H 2O ⇒ nX + nY + nZ = 0,22 ⇒ nX + nY = 0,06
Ta có: 111nAla + 139nVal = 101,04 ⇒ nAla = 0,76; nVal = 0,12 mol.
Vì nVal < nE ⇒ Val không có ở tất cả 3 peptit ⇒ Z không có Val.
Có: nVal = 2(nX + nY) ⇒ Số mắt xích Val trung bình trong X và Y là 2.
Vì MX > MY ⇒ số mắt xích Val trong X lớn hơn
+ X có 3 Val, Y có 1 Val ⇒ nX = 0,03 = nY (loại) vì nX < nY
+ X có 4 Val, Y có 1 Val ⇒ nX = 0,02 mol; nY = 0,04 mol (thoả) ⇒ %mX = 11,86%.
Câu 76: Chọn A.
Số mol CuSO4.5H2O là 0,32 mol
Vì khối lượng Mg sau phản ứng không đổi nên dung dịch sau điện phân còn Cu2+ và H+

Từ (1), (2), (3) suy ra: x = 0,23 ; y = 0,08 ; z = 0,075  ne = 0,46 mol  t = 4600.
Câu 77: Chọn B.
Đun nóng M thu được Ag suy ra trong M có HCOOH, vậy các axit thuộc dãy đồng đẳng của HCOOH.

→ Group Đề thi + Tài liệu MIỄN PHÍ | https://www.facebook.com/groups/TYHH2020/

TYHH | Page 8

Đốt cháy: (X)HCOOH,(Y, Z)RCOOH,(T)HCOOC m H 2m 1 (OOC R) 2  O 2  CO 2  H 2O (m  3)
1mol

26,6(g) hçn hîp M
quan hÖ

 n T (k T  1)  n CO2  n H2O  n T  0,05 mol mà n O(M) 
CO vµ H O
2

2

0,9 mol

m M  12n CO2  2n H 2O
 0,8 mol
16

BT:O

 2(n X  n Y  n Z )  6n T  0,8  n X  n Y  n Z  0, 25

0,125mol

0,025mol

HCOOH,RCOOH,HCOOC n H 2n 1 (OOC R)2  NaOH  HCOONa,RCOONa,NaOH d­  C n H 2n 1 (OH)3  H 2O
13,3(g) hçn hîp M

0,4 mol

m (g) r¾n

0,025mol

BTKL

 m r¾n  m M  40n NaOH  18n H2O  (14m  50)n C nH2n 1(OH) 3 với n H2O  n HCOOH  n RCOOH  0,125
thay (*)
 mr¾n  27,05  0,025.(14m  50) (*) . Ta có: m r¾n(max)  m min  3 
m r¾n(max)  24,75(g)

Câu 78: Chọn A.
Từ %mO = 41,12%  nO = 0,04 mol n Fe3O 4  0, 01 mol  nAl = 0,06 mol
X gồm Al2O3; Fe và Al dư nên khi tác dụng với HNO3 có thể có NH4+ và có cả Fe2+, Fe3+.
Quy đổi X gồm Al (0,06 mol), Fe (0,03 mol) và O (0,04 mol) ta có:
n H  4n NO  2n O  10n NH4  n NH4  0,0154 mol
BT: e
 
 2x  3y  0, 06.3  0, 08  0, 02.3  0, 0154.8 x  6,8.103

(với x, y là số mol của Fe2+, Fe3+)

 x  y  0, 03
 y  0, 0232
Khi nhiệt phân hoàn toàn muối, ta có: mmuối = moxit + mkhí và hơi (oxit kim loại gồm Al2O3, Fe2O3)
 mkhí và hơi = 0,06.213 + 6,8.10-3.180 + 0,0232.242 + 0,0154.80 – 0,03.102 – 0,015.160 = 15,39 (g)
Câu 79: Chọn C.
Kết tủa ở phần 1 là Fe(OH)3: 0,05 mol  Lượng H+ dư là 0,2 – 0,05.3 = 0,05 mol (trong 1 phần)
Đặt x, y là số mol Fe và Fe3O4  56x + 232y = 10,24 (1)
Theo BT e: 3x + y = 0,1.3 + a (2)
mà n H  pư = 4.0,1 + 2a + 2nO = 0,7 – 0,05.2  0,1.4 + 2a + 2.4y = 0,6 (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra: x = 0,1 ; y = 0,02 ; a = 0,02
Khi cho tác dụng với Ba(OH)2 dư ở phần 2 thu được kết tủa gồm Fe(OH)3: 0,5.(x + 3y) = 0,08 mol và
BaSO4: 0,1 mol  m = 20,21 (g)
Câu 78: Chọn A.
Từ %mO = 41,12%  nO = 0,04 mol n Fe3O 4  0, 01 mol  nAl = 0,06 mol
X gồm Al2O3; Fe và Al dư nên khi tác dụng với HNO3 có thể có NH4+ và có cả Fe2+, Fe3+.
Quy đổi X gồm Al (0,06 mol), Fe (0,03 mol) và O (0,04 mol) ta có:
n H  4n NO  2n O  10n NH4  n NH4  0,0154 mol
BT: e
 
 2x  3y  0, 06.3  0, 08  0, 02.3  0, 0154.8 x  6,8.103

(với x, y là số mol của Fe2+, Fe3+)

x

y

0,
03
y

0,
0232


Khi nhiệt phân hoàn toàn muối, ta có: mmuối = moxit + mkhí và hơi (oxit kim loại gồm Al2O3, Fe2O3)
 mkhí và hơi = 0,06.213 + 6,8.10-3.180 + 0,0232.242 + 0,0154.80 – 0,03.102 – 0,015.160 = 15,39 (g)
Câu 79: Chọn C.
Kết tủa ở phần 1 là Fe(OH)3: 0,05 mol  Lượng H+ dư là 0,2 – 0,05.3 = 0,05 mol (trong 1 phần)
Đặt x, y là số mol Fe và Fe3O4  56x + 232y = 10,24 (1)
Theo BT e: 3x + y = 0,1.3 + a (2)

→ Group Đề thi + Tài liệu MIỄN PHÍ | https://www.facebook.com/groups/TYHH2020/

TYHH | Page 9

mà n H  pư = 4.0,1 + 2a + 2nO = 0,7 – 0,05.2  0,1.4 + 2a + 2.4y = 0,6 (3)
Từ (1), (2), (3) suy ra: x = 0,1 ; y = 0,02 ; a = 0,02
Khi cho tác dụng với Ba(OH)2 dư ở phần 2 thu được kết tủa gồm Fe(OH)3: 0,5.(x + 3y) = 0,08 mol và
BaSO4: 0,1 mol  m = 20,21 (g)
Câu 80: Chọn D.
Kết tủa thu được gồm AgCl: 0,52 mol (tính từ BT Cl) và Ag: 0,12 mol (tính từ khối lượng)
Vì Y chứa 2 kim loại là Cu, Fe nên dung dịch X chứa Mg2+, Fe2+ (0,12 mol) và Cl- (0,52 mol)
Theo BTĐT suy ra Mg2+: 0,14 mol
Theo BTKL của kim loại: m + 0,16.56 + 0,02.64 = 0,14.24 + 0,12.56 + 11,84  m = 11,68 (g)

------------ HẾT ------------

→ Group Đề thi + Tài liệu MIỄN PHÍ | https://www.facebook.com/groups/TYHH2020/

TYHH | Page 10