Đề KSCL GDCD 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc lần 1

Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-02-19 10:09:46 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TR NG THPT NG UƯỜ ẬMÃ 101Ề KH SÁT CH NG NĂM 2018 2019Ề ƯỢ ỌMÔN: GIÁO CÔNG DÂN 10Ụ ỚTh gian làm bài: 50 phút (Đ 10 lu n)ờ ậH tên thí sinh:..................................................................... báo danh: ..................................ọ ốCâu 1: Tri là gìế ng nghiên Tri có gì khác các môn khoa cố ượ ụth (1 đi m).ể ểCâu 2: Th gi quan duy gi quy quan gi ch và th nh th nào? (1ế ếđi m).ểCâu 3: Ch ng minh ng ng là ph ng th th gi ch t? (1 đi m).ứ ươ ểCâu 4: Phát tri là gì? Phát tri di ra nh ng lĩnh nào? (1 đi m).ể ểCâu 5: ăn và công ăn đi o. Ngày ra tù nhi ng thăm. Bà Qắ ườ ế(m H) ng khi th con kh nh tr Bà ng viên ng tu chí làm ăn,ẹ ướ ắhòa nh ng ng cu ng nh. Anh hàng xóm nói: bè nó nghi tậ ếc i, mu gì cũng nghi ma túy. Ch kh ng nh đã ng ăn thì cũng táiả ẽph m, không th thay c. Trong tr ng này, đã ng ph ng pháp lu nào đạ ượ ườ ươ ểđánh giá con trai mình? (1 đi m)ề ểCâu 6: sao nói mâu thu là ngu ng, phát tri và hi ng?(1ạ ượđi m)ểCâu 7: Môi tr ng bên ngoài cung th ăn, c, mu khoáng và ôxi qua tiêu hóa, hôườ ướ ệh p, ng th ti nh ch bã, ph phân và khí CO2 th ra ngoài”. dungấ ộnày th hi hình th ng nào?( đi m). ểCâu 8: tham kì thi sinh gi 10 nh, nhà vui và ng chăm ch ônạ ỉluy n, nào không hi ch gái, ho th cô, bè. ngày thiệ ếm và bà đã chùa nhà kh n. th không cho ăn nh ng th ph mẹ ẩnh chu i, đen, tr ng....vì cho ng nh ng không bài thi. Nh ng ai trong câuư ưở ữchuy trên có th gi quan duy tâm?(1 đi m).ệ ểCâu 9: ng là sinh thông minh nh ng c. kì thi vào mà ng ườ ưv mê đi ch không bài. Th y, Bình khuyên ng nên trung vào vi ôn thi ệnh ng ng cho ng vi thi là do may quy nh, không nh thi ph gi ỗvào 3. ấH i: Suy nghĩ và bi hi ng thu th gi quan nào? Em có nh xét gì suy nghĩc ng? ư- ng ki th đã em hãy ra khuyên ng? (1đi m).ậ ểCâu 10: khi nhà anh thêm quán karaoke, ngày nào cũng đông khách ra vào làm nừ ồào khu ph th chí có nh ng hôm khuya mà nh to, th nh tho ng raả ảhi ng đánh nhau. Ng dân xung quanh bình vì cho ng nhà anh đã kinh doanhệ ượ ườ ằkhông an ninh khu ph Là ng hàng xóm anh H, em ch cách nào gi iả ườ ảquy ếmâu thu n?(1 đi m).ẫ ểTR NG THPT NG UƯỜ NG CH KH SÁT CH NG ƯỚ ƯỢNĂM 2018 2019 ỌMÔN: GIÁO CÔNG DÂN 10Ụ ỚCâu dungộ Đi mể1 Câu i:Tri là gì? ng nghiên Tri có gì khác các bỏ ượ ộmôn khoa th (1 đi m).ọ ểTr i:ả ờ- Tri là th ng nh ng quan đi lí lu chung nh th và trí conế ịng trong th gi đó.ườ ớ- ng nghiên Tri khác các môn khoa th :ố ượ ể+Tri c: ng nghiên là nh ng quy lu chung nh t, ph bi nh sế ượ ựv ng và phát tri gi nhiên, ng xã và duy.ậ ư+ Các môn khoa th ng nghiên là ph n, lĩnh riêngọ ượ ựbi nào đó th gi i.ệ 0,50,250,252 Th gi quan duy gi quy quan gi ch và th nh th nào?ế (1 đi m).ểTr i: ờTh gi quan duy cho ng: ằ- ch là cái có tr c.ậ ướ- ch quy nh th c.ậ ứ- Th gi ch khách quan, th con ng i.ế ườ- Th gi ch không do ai sáng và không ai có th tiêu di cế ượ 0,250,250,250,253 Ch ng minh ng ng là ph ng th th gi ch t? (1 đi m)ứ ươ ểTr i: ờ- Ví Con ng ch có th ng (t i) khi hít khí oxi và th ra khí cacbonic.ụ ườ ượ ả- lu n: kỳ t, hi ng nào cũng ng, ng ng và thông quaế ượ ộv ng mà hi ng và th hi tính mình. Do y, nậ ượ ậđ ng là thu tính có là ph ng th th gi ch t.ộ ươ ấ(H sinh có th ví khác ch ng minh đúng tính đi m)ọ 0,50,54 Phát tri là gì? Phát tri di ra nh ng lĩnh nào? (1 đi m)ể ểTr i: ờ- Phat tri là khái ni dùng ch khái quát các ng theo chi ng ti lên,ể ướ ết th cao, gi ph p, kém hoàn thi hoàn thi n. Cáiừ ơm ra thay th cái cũ, cái ti thay th cái hâu.ớ ạ- Phát tri di ra các lĩnh c: gi nhiên, ng xã i, duy con ng i.ể ườ 0,50,55H ăn và công ăn đi o. Ngày ra tù nhi ng thăm. Bàắ ườ ếQ (m H) ng khi th con kh nh tr Bà ng viên ngẹ ướ ắtu chí làm ăn, hòa nh ng ng cu ng nh. Anh hàng xóm uậ ầnói: bè nó nghi i, mu gì cũng nghi ma túy. Ch kh ngạ ẳđ nh đã ng ăn thì cũng tái ph m, không th thay c. ngị ượ ụn dung đã ph ng pháp lu n, em hãy cho bi trong tr ng này, đãộ ươ ườ ẹs ng ph ng pháp lu nào đánh giá con trai mình?ử ươ ềTr i: ờ- Theo quan đi Tri c: Ph ng pháp lu bi ch ng là xem xét t, hi nể ươ ệt ng trong ràng bu nhau, trong ng và phát tri không ng ng aượ ủchúng. Nh bà Q(m H) đã ng ph ng pháp bi ch ng đánh giá con traiư ươ ềmình. Do đó bà hy ng ng thân, có th hòa nh ngọ 0,250,75đ ng và tr thành công dân có ích cho gia đình và xã i.ồ ộ6 sao nói mâu thu là ngu ng, phát tri và hi ng?ạ ượ(1 đi m).ểTr i: ờMâu thu bao hàm th ng nh và tranh gi các p. tranhẫ ấgi các làm cho các t, hi ng không th gi nguyên tr ng tháiữ ượ ạcũ. qu là mâu thu cũ đi, mâu thu hình thành. t, hi ng cũế ượđ thay th ng t, hi ng i. Quá trình này nên ng, phátượ ượ ộtri vô th khách quan. Do đó, tranh gi các là ngu nể ồg ng, phát tri và hi ng.ố ượ Môi tr ng bên ngoài cung th ăn, c, mu khoáng và ôxi qua tiêu hóa, hườ ướ ệhô p, ng th ti nh ch bã, ph phân và khí CO2 th raấ ểngoài”. dung này th hi hình th ng nào?( đi m). ểTr i: ờ- dung trên th hi hình th ng sinh c. ọ- là quá trình trao ch gi th ng môi tr ng.ố ườ 0,750,258 tham kì thi sinh gi 10 nh, nhà vui và ng chămạ ộch ôn luy n, nào không hi ch gái, ho th cô, bè.ỉ ạG ngày thi và bà đã chùa nhà kh n. th nầ ậkhông cho ăn nh ng th ph nh chu i, đen, tr ng....vì cho ng nhữ ảh ng không bài thi. Nh ng ai trong câu chuy trên có th gi quan duy tâm?ưở ớTr i: ờ- Bà và có th gi quan duy tâm, vì cho ng có qu cao trongẹ ượ ảh p, thi xin phù giúp th linh và tránh nh ng th có thọ ểmang xui o. 19 ng là sinh thông minh nh ng c. kì thi vào mà ngư ườ ưv mê đi ch không bài. Th y, Bình khuyên ng nên trung vào vi cẫ ệôn thi nh ng ng cho ng vi thi là do may quy nh, không nh thi tư ếph gi vào 3. i: Suy nghĩ và bi hi ng thu th gi quan nào? Em có nh xét gìỏ ậv suy nghĩ ng? ng ki th đã em hãy ra khuyên ng.ậ ư(1đi m)ểTr i: ờ- Suy nghĩ ng thu th gi quan duy tâm.ủ ớ- Nh xét suy nghĩ ng: Suy nghĩ trên không đúng và phù chậ ủnghĩa duy bi ch ng. ng ham ch thì kéo lùi phát tri nậ ườ ểc thân. Dù có thông minh nh ng không ng thì cũngủ ậkhông qu cao trong thi .ạ ượ khuyên: Vi là quá trình lâu dài và thi là ph ánh qu cờ ọt p, không ph may i. ng thì không th có may ki th nậ ườ ườ ếv mình cách nhiên c.ớ ượ 0,250,50,2510T khi nhà anh thêm quán karaoke, ngày nào cũng đông khách ra vào làmừ ận ào khu ph th chí có nh ng hôm khuya mà nh to, th nhồ ỉtho ng ra hi ng đánh nhau. Ng dân xung quanh bình vì choả ượ ườ ấr ng nhà anh đã kinh doanh không an ninh khu ph Là ng hàng xóm aằ ườ ủanh H, em ch cách nào gi quy mâu thu n?ẽ ẫTr i: ờ- Theo quan đi CNVDBC gi quy mâu thu n: Mâu thu ch gi iể ượ ảquy ng tranh.ế ấ- gi quy em có th tr ti góp cho anh H, anh không thay thì emể ổcó th nh quan có th quy n.ể 0,50,5MÃ 1021Th gi quan là gì? nào phân chia th gi quan duy và th gi quan ớduy tâm? (1 đi m).ểTr i:ả ờ- Th quan là toàn các quan đi và ni tin nh ng cho ho ng aế ướ ủcon ng trong cu ng.ườ ố- phân chia th gi quan duy và th gi quan duy tâm: Căn vào cáchơ ứtr th nh Tri đó là gi ch và th cáiả ứnào có tr c, cái nào mang tính quy nh?ướ 0,50,52Th quan duy tâm gi quy quan gi ch và th nh th nào?ế ế(1 đi m)ểTr i: ờGi quy quan gi ch và th c, th gi quan duy tâm cho ng ýả ằth là cái có tr và là cái sinh ra gi nhiên.ứ ướ 13Ch ng minh ng phát tri là khuynh ng th gi ch t? (1 đi m)ứ ướ ểTr i: ờ- Ví là sinh 10, nh ng ngày th ng xuyên vi ph iụ ườ ộquy nhà tr ng: không ng ph c, hay nói chuy riêng trong gi khi côườ ỗgiáo lên ng ch ng bao gi thu bài… Tr tình tr ng đó, cô giáo chọ ướ ủnhi đã phân công là khá trong kèm p, nh nh và giúp B.ệ ỡCô giáo cũng th ng xuyên liên ph huynh ng viên, quan tâm n. Nhườ ờđó, kỳ I, sinh có tr thành sinh khá p.ế ớ- Thông qua tình hu ng trên ta th y: quá trình phát tri t, hi ng khôngố ượdi ra cách gi n, th ng p, mà di ra cách quanh co, ph p, đôi khiễ ạcó lùi th i. Song khuynh ng quá trình đó là cái ra iướ ướ ờthay th cái cũ, cái ti thay th cái u.ế ậ(HS vd khác ch ng minh và lu đúng cho đi m)ấ 0,50,54V ng là gì? Nêu các hình th ng? (1 đi m)ậ ểTr i: ờ- ng là bi (bi hóa) nói chung t, hi ng trong gi iậ ượ ớt nhiên và ng xã i.ự ộ- Các hình th ng n:ứ ả+ ng c.ậ ọ+ ng lí.ậ ậ+ ng hóa c.ậ ọ+ ng sinh c.ậ ọ+ ng xã i.ậ 0,50,55Trong ch ng ki mình là bà cãi nhau ông hàng xóm. Anh đã tộ ấb xúc khi th ông xúc ph mình. Trong lúc nóng gi n, anh đã ngayứ ấchi đòn gánh ng góc sân đánh ông gãy chân, anh ph đi tù. Sau nămế ảr tr giam tr nhà, bà ph kh và hy ng sau sai này con mình sờ ẽc ng ch a, tu chí làm ăn làm ch cho mình khi già. ng iố ườhàng xóm và ông tr ng thôn cũng ng viên mong anh ng hòa nh pưở ậc ng ng. Trong thâm tâm, anh cũng ng không ph lòng mong iộ ỏc và ng i. Th y, ông ng bên hàng rào nhà mình ch i: Cáiủ ườ ưỡth vào tù ra cũng ch ng nào thôi!”ứ ấH i: ng dung đã c, em hãy cho bi ông đã dùng ph ng pháp gì đỏ ươ ểđánh giá anh B. Vì sao?(1đi m)ề ểTr i: ờ- Ph ng pháp lu siêu hình: Xem xét t, hi ng cách phi di n, chươ ượ ỉth chúng trong tr ng thái cô p, không ng không phát tri n, áp ngấ ụm cách máy móc tính này vào khác.ộ ậ- Nh trong tình hu ng trên, khi đánh giá anh B, ông đã ng ph ngư ươpháp lu siêu hình vì ông ch th trong quá kh anh mà khôngậ ượ ủhi ng trong ng lai có ng anh cũng tr thành công dânể ượ ươ ởt trong xã i.ố 0,250,756Mâu thu hi theo Tri là gì? ví mâu thu và ch ra đâu là iẫ ốl mâu thu n? (1 đi m)ậ ểTr i: ờ- Mâu thu là ch nh th trong đó có hai p, th ng nh t, uẫ ấtranh nhau.ớ- Ví ho ng kinh có xu và tiêu dùng. xu ra nụ ảph m, ho ng tiêu dùng tri tiêu ph (s xu và tiêu dùng là hai tẩ ặđ mâu thu n).ố 0,50,57 Có quan đi cho ng:ể “Trong truy nhi t, nhi năng truy ph nàyự ượ ầsang ph khác, này sang khác”. dung quan đi này đãầ ểđ hình th ng nào?( đi m).ề ểTr i: ờ- dung quan đi trên đã th hi hình th ng lí.ộ ậ- Vì ng lí là quá trình ng các phân các n, các quáậ ảtrình nhi t, đi n…ệ 0,750,258 10A ai cũng ph chăm ch p, th hi đúng nhà tr ng.ả ườTuy nhiên, có hai trong th ng xuyên đi mu n, ti hay nói leo, tr tạ ườ ật trong gi c, vì th th ng tr nhi đi thi đua. Tu trongự ườ ồb ng lo thi đua ng th 23/23 trong toàn tr ng. ai cũng mả ườ ấc nh ng ch ng ai dám góp hay phê bình hai đó .ứ ảH iỏ ng quan đi Tri mâu thu n, em hãy cho bi cách gi iậ ảquy mâu thu th 10A đã đúng ch a?Theo em, th 10A nế ầph làm gì phong trào đi lên?ả ớTr i: ờ- Theo quan đi Tri c: mâu thu ch quy ng tranhể ượ ấgi các p. Trong khi đó 10A có th ng xuyên vi ph quy,ữ ườ ộnh ng phong trào chung mà các thành viên khác trong không gópả ưở ớý.- Do y, phong trào đi lên thì th 10A ph tranh phê bình cácậ ấb đó tr p, th chí tr toàn tr ng các ch a, kh ph c.ạ ướ ướ ườ 0,50,59B Hùng là sinh thông minh nh ng c. kì thi vào mà ườ ấHùng mê đi ch không bài. Th y, Bình khuyên Hùng nên trung ậvào vi ôn thi nh ng Hùng cho ng vi thi là do may quy nh, không ịnh thi ph gi vào 3. ấH i: Suy nghĩ và bi hi Hùng thu th gi quan nào? Em có nh xét gìỏ ậv suy nghĩ Hùng? ủV ng ki th đã em hãy ra khuyên Hùng. (1đi m)ậ ểTr i: ờ- Suy nghĩ Hùng thu th gi quan duy tâm. Suy nghĩ trên không đúng vàủ ắphù ch nghĩa duy bi ch ng. Hùng c, ham ch thì sợ ườ ẽkéo lùi phát tri thân. Dù có thông minh nh ng không cự ốg ng thì cũng không qu cao trong thi .ắ ượ ử- khuyên: Vi là quá trình lâu dài và thi là ph ánh qu p,ờ ậkhông ph may i. ng thì không th có may ki th iả ườ ườ ớmình cách nhiên c.ộ ượ 0,50,510Trong 10A có hai và có tính cách trái ng nhau, hai này sinhớ ượ ảr nhi mâu thu n, nhi lúc cãi to ti ng th chí đánh nhau.ấ ậTheo em thu trên hai có ph là mâu thu Tri không? Vì sao?ẫ ọTr i: ờ- Mâu thu và không ph là mâu thu Tri mà ch là mâu ỉthu thông th ng.ẫ ườ- Vì đây là tr ng thái xung t, ch ng nhau cá th mà mâu thu Tri ọph trong ch nh th .ả 0,50,5Xem thêm các bài ti theo i: https://vndoc.com/giai-bai-tap-gdcd-10-ngan-nhat