Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Để kiểm tra số 3 - Câu 1 (SBT trang 107)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho tam giác ABC có a = 13, b = 14, c = 15

a) Tính diện tích tam giác ABC

b) Tính cos B, góc B nhọn hay tù 

c) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp của tam giác

d) Tính độ dài trung tuyến \(m_b\)

Hướng dẫn giải

Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Các câu hỏi cùng bài học