Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

đề kiểm tra phương trình mũ logarit

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-01-14 04:53:57
Nội dung

CÂU TR NGHI PT­BPT MŨ VÀ LOGARITỎ Ề1. Ph ng trình ươ1 25 5.0, 26x x  có ng các nghi là:ổ ệa/ b/ c/ d/ 32. Nghi ph ng trình ươ32.4 18.2 0x x là:a/4 1x b/ 4x c/ 116 2x d/ 4x 3. Tìm ph trình sau có đúng nghi m: ườ ệ2 24 6x xm a/ b/ c/ d/ 34. Nghi ph ng trình: ươ2 320,125.48x    là:a/ b/ c/ d/ 75. Ph ng trình ươ1 13 10x x  a/ Có nghi âm và nghi ngộ ươ b/ Có hai nghi âmệc/ Có hai nghi ngệ ươ d/ Vô nghi mệ6. Nghi ph ng trình ươ4 4log (log log (log 2x x là:a/ 16 b/ c/ d/ 27. Nghi ph ng trình ươ9 4.3 45 0x x là:a/ 9, x=­5 b/ c/ ptvn d/ 28. Ph ng trình ươ2 214 3x x  có nghi m:ệa/01xx b/ 12xx c/11xx  d/10xx 9. Ph ng trình ươ3log (3 2) 3x có nghi m:ệa/ x= 293 b/ x= 253 c/ x= 113 x=8710. Nghi ph ng trình ươ2 1718 0, 25. 2xxx là:a/21,7x x b/ 21,7x c/ 21,7x d/21,7x x 11/ Nghi ph ng trình ươ2 23 30x x  là:a/ 1; b/ c/ d/ pt vô nghi mệ12. nghi ph ng trình ươ6.9 13.6 6.4 0x x là:a/ b/ c/ d/ 313. Nghi bpt ủ212log 7) 0x x là:a/ b/ c/ d/ ho 3ặ14. nghi ph ng trình ươ22 52 1x x  là:a/ b/ c/ d/ 315. Nghi ph ng trình ươlog 910 5x là:a/ x= 12 b/ x= 58 c/ x= 74 d/ x=016. Nghi ph ng trình ươ2 4log (log 1x là:a/ x=16 b/ x=8 c/ x=4 d/x=217. Nghi bpt ủ2log (3 2) 0x là:a/ 3log 1x b/ c/ d/ 118. các th th mãn ỏ0, 4log 4) 0x là:a/134;2  b/13;2   c/13;2  d/4; 19. Nghi ph ng trình ươ2 213 .5 15xxx là:a/22, log 5x x b/1x c/4x d/33, log 5x x 20. nghi bpt ủ32.4 18.2 0x x là con p:ậ ậa/5; 2 b/4; 0 c/ 1; 4d/3;121. Nghi ph ng trình ươ1 39 36.3 0x x  là:a/1 3x b/1 2x c/x 1 d/x 322. Ph ng trình ươ2 13 4x x  có nghi là:ệa/1x b/ 13x c/43x d/1x 23. nghi ph ng trình ươ23 23 9x x  là:a/ 0; b/ 0;1c/  0; 2d/ 0; 2; 324. nghi âm ph ng trình ươ2 51 log log 2)xx là:a/ b/ c/ d/ Nhi 2ề ơ25. Bi ph ng trình ươ16 17.4 16 0x x có nghi là xệ1 và x2 Tính ng xổ1 +x2 ?a/ b/ c/ d/ 126. ng các nghi ph ng trình ươ4.9 12 3.16 0x x là:a/ b/ c/ d/M đáp khácộ ố27. Cho ph ng trình: ươ8 2.4 0x x Xét các nh đ: (I) ng các nghi pt ng 1; ằ(II) Tích các nghi pt ng 0. nh nào đúng?ệ ềa/C (I) và (II) đu saiả b/ (I) và (II) đu đúngả c/ (I) đúng, (II) sai d/(I) sai, (II) đúng28. nghi bpt ủ25 25x là:a/ (0;4) b/ (0;2) c/ 2; 2) d/ 2;0)29. nghi bpt ủ12 0x x là:a/0; b/ (0;2) c/ (1;2) d/ (0;1)30. nghi bpt ủ1 22log 1) log (2 )x x là:a/1 5;2 2    b/ 5;1 5   c/ 50;2   d/ (1;2)31. Tìm nghi bpt ệ9 2.3 3x x ?a/ ;1 b/1; c/ d/ Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.