Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra một tiết chương 1 hình học 7

8e1b013adf8753925cc583c022645e06
Gửi bởi: Trung Thành Dương vào ngày 2017-10-18 09:25:15 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 418 | Lượt Download: 8 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn Tiết: 16 KIỂM TRA TIẾT HỌ VÀ TÊN: ……………………… Môn: Toán LỚP: ĐỀ 1: I.Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: 1.Cho hình vẽ 1. Kết luận nào sau đây là sai? a. AÂ4 400 b. AÂ1 1400 c. BÂ2 400 d. BÂ3 400 2. Đường thẳng cắt hai đường thẳng a, tạo thành cặp góc so le trong bằng 1400. Cặp góc so le trong còn lại bằng: a. 400 b. 500 c. 1400 d. 800 3. Cho hình vẽ 2. Nếu có điều kiện nào dưới đây thì // a. AÂ1 BÂ4 b. AÂ1 BÂ5 1800 c. AÂ2 BÂ3 900 d. AÂ2 BÂ5 4. Cho hai đường thẳng và song song với nhau. Đường thẳng vuông góc với đường thẳng thì: a. b. không cắt c. // d. trùng 5. Cho hình vẽ 3, biết Ô1 680 thì số đo các góc còn lại là: a. Ô3 680 và Ô2 Ô4 1120 b. Ô3 680 và Ô2 Ô4 1220 c. Ô3 1120 và Ô2 Ô4 680 d. Ô3 1220 và Ô2 Ô4 680 6. Cho hình vẽ 4, có bao nhiêu đoạn thẳng nhận là đường trung trực? Câu 1: (2 điểm) Hãy vẽ hình minh hoạ và ghi giả thiết, kết luận bằng kí hiệu của định lí sau: “Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau” Caâu 2: (3 ñieåm) Cho hình veõ a. Vì sao // b. Tính số đo của goùc D1. c. So saùnh goùc D1 vaø goùc C1 Hình vẽ Hình vẽ Hình vẽ Hình vẽ O3 400 400 Hình vẽ a. b. c. d. II. Tự luận: (7 điểm) Caâu 3: (2 ñieåm) Cho ABC. Tính biết: 700, 300 và đường thẳng AD song song với BC (hình vẽ 5). Tính số đo AÂ1, AÂ2 Hình vẽ 1111dDCBA 12030070DCBA 450CDdnmNM Cˆ Bˆ CˆGia sư Thành Được www.daythem.edu.vn Ñaùp aùn đề I.Traéc nghieäm (3 ñieåm) Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau (Moãi yù ñuùng 0,5 ñieåm) II. Töï luaän: (7 ñieåm) Caâu 1: (2 ñieåm) Caâu 2: (3 ñieåm) a. MN và MN nên // (1 ñieåm) b. // DÂ1 450 Cặp góc so le trong) (1 ñieåm) c. // DÂ1= CÂ1 cặp góc đồng vị) (1ñieåm) Caâu 3: (2 ñieåm) AD // BC AÂ1= 450( Cặp góc so le trong) (1ñieåm) AD // BC AÂ2 700 1800 (Cặp góc trong cùng phía) (0,5ñieåm) AÂ2 1800 700 1100 (0,5ñieåm) GT ca, cb KL // ñieåm ñieåm     