Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra môn toán lớp 2 giữa kì 2 mã đề 8

63a3a98de2560a2393cc93268e4f9513
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-17 13:33:00 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 343 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

101:DCDCABCDDBCAA DBS GD ĐT HÀ TĨNH KI TRA HÌNH CH NG 10Ể ƯƠ ỚTR NG THPT ƯỜ KỲ ANH MÔN HÌNH CỌTh gian làm bài 45 phút (15 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 101ềI.TN .Hãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Trên ng th ng ườ ẳMN đi ểP sao cho 3=-uuuur uuurMN MP Đi xác nh đúng trongượ ịhình nào sau đây: A. Hình B. Hình 4. C. Hình D. Hình .Câu 02: Cho hai đi phân bi tể ệ,A vect khác ơ0r có đi và đi cu các đi ể,A Blà: A. .B. C. .D. .Câu 03: Cho hình vuông ABCD có nh ng ằa Khi đó +uuur uuurAB AD ng:ằ A. 22a .B. .C. 2a .D. 2a .Câu 04: Cho hình bình hànhABCD ng th nào sau đây đúng?ẳ A. AB AD CA+ =uuur uuur uuur .B. BC BD BA+ =uuur uuur uuur .C. AB AD AC+ =uuur uuur uuur .D. CA CB DC= +uuur uuur uuur .Câu 05: Hãy tìm phát bi đúng. Véct là đo th ng:ể A. Có ng.ướ B. Có hai mút.ầ C. Có ng ng.ướ ươ D. Có ng âm. ướCâu 06: Ch phát bi sai trong các phát bi sau:ọ A. Tích véct là véctủ B. Tích véct là sủ C. Tích véct ng là véct cùng ng véct đóủ ươ ướ D. Tích véct âm là véct ng ng véct đóủ ượ ướ Câu 07: Véct có đi uơ ầD đi cu iể ốE kí hi nh th nào là đúng?ượ A. DE .B. uuurDE .C. uuurDE D. EDuuur .Câu 08: Ch kh ng nh đúng.ọ A. Véct là ng th ng có ng. ườ ướ B. Véct là đo th ng không phân bi đi và đi cu i. C. Véct là đo th ng. D. Véct là đo th ng có ng. ướCâu 09: Cho hình ch nh ậABCD bi ế4AB a= và3AD a= thì dài ộ+uuur uuurAB AD A. 6a .B. 7a .C. 3a .D. 5a Câu 10: Cho hình bình hành ABCD. Bi ế12AB DI=uuur uuur khi đó:A. và ng nhau quaố .C B. là trung đi ể.CD C. trùng đi mể.D D. trùng đi mể.BCâu 11: Ch ng th sai trong các ng th sau:ọ ứMã 101ề Trang 2101:DCDCABCDDBCAA DB A. a+ +r B. )a b- -r C. 0a+ =r .D. ()()a c+ +r .Câu 12: Cho ba đi phân bi t. ng th nào sau đây là ng th sai ?A. =uuur uuur uuurAB BC AC B. =uuur uuur uuurCA AB BC C. =uuur uuur uuurBA AC BC D. =uuur uuur uuurAB AC CBCâu 13: Cho tam giác ABC có tr ng tâm ọG và trung tuy ếAM Kh ng nh nào sau đây là sai A. 2=-uuuur uuuurAM MG B. 0+ =uuur uuur uuur rGA GB GC C. 3+ =uuur uuur uuur uuurOA OB OC OG đi mớ ểO D. 0+ =uuur uuuur rGA GM .Câu 14: Cho hình bình hành ABCD tâm ng th nào sau đây sai?ẳ A. AB AC CB- =uuur uuur uuur .B. CO OD CD+ =uuur uuur uuur C. DA DC DB+ =uuur uuur uuur .D. AB BC CA+ =uuur uuur uuur .Câu 15: Cho tam giác ABC ọM là trung đi ủBC và là tr ng tâm tam giác ủABC Câu nàosau đây đúng? A. 2+ =uuur uuur uuurAB AC AG .B. 2+ =uuur uuur uuuurGB GC GM .C. 3AB AC AM+ =uuur uuur uuuur .D. 2+ =uuur uuur uuurGB GC GA .II. TL.Câu 16 Cho tam giác ABC nh a.G M, N, trung đi các nh AB, BC, CA.ề ượ ạ1. Ch ng minh: ứAM BN CP O+ =uuuur uuur uuur ur2. Tính dài ộAB AC+uuur uuur3. iọ là đi trên nh BC sao cho 2CI 3BI. Bi di vect ơAIuur theo hai vect ơABuuur và ACuuur .Mã 101ề Trang 2102:CDDABDDA DADCCCCS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA HÌNH CH NG 10Ể ƯƠ ỚTR NG THPT ƯỜ KỲ ANH MÔN HÌNH CỌTh gian làm bài 45 phút (15 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 102ềI. Hãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Cho hình bình hành ABCD. Bi ế12AB DI=uuur uuur khi đó:A. và ng nhau quaố .C B. là trung đi ể.CD C. trùng đi mể.D D. trùng đi mể.BCâu 02: Tính ng :ổ+ +uuuur uuur uuur uuur uuurMN PQ RN NP QR ta vect :ượ A. uuurMR .B. uuurMP .C. uuuurMQ .D. uuuurMN .Câu 03: Ch nh đúng trong các nh sau:ọ A. ếG là tr ng tâm tam giác ọABC thì 0GA AG GC+ =uuur uuur uuurr B. ếG là tr ng tâm tam giác ọABC thì 0GA GB GC+ =uuur uuur uuur C. ếG là tr ng tâm tam giác ọABC thì 0GA GB CG+ =uuur uuur uuurr D. ếG là tr ng tâm tam giác ọABC thì 0GA GB GC+ =uuur uuur uuurr Câu 04: Ch phát bi sai. hai vect (khác véct -không) ng nhau thì chúng:ọ A. Có ng tùy ý. ướ B. Cùng ng. ướ C. Cùng ph ng. ươ D. Có dài ng nhau. ằCâu 05: Tính AB CD AD+ -uuur uuur uuur qu đúng là:ượ A. BDuuur .B. CBuuur .C. 0r D. -uuurAD Câu 06: Hai véct có cùng dài và ng ng là:ơ ượ ướ A. Hai véct ng nhau. B. Hai véct song song nhau. C. Hai véct cùng ng.ơ ướ D. Hai véc nhau.ơ ốCâu 07: Cho hình bình hành ABCD Trong các ng th sau hãy tìm ng th sai:ẳ A. AD CB=uuur uuur .B. AB CD=uuur uuur C. AB DC=uuur uuur .D. AD CB=uuur uuur Câu 08: Cho ba đi phân bi t. ng th nào sau đây là ng th sai ?A. =uuur uuur uuurAB BC AC B. =uuur uuur uuurCA AB BC C. =uuur uuur uuurBA AC BC D. =uuur uuur uuurAB AC CBCâu 09: Cho vect ơ0, =- +r rb Kh ng nh nào sau đây sai A. Hai vect rb ng ng. ượ ướ B. Hai vect rb nhau. C. Hai vect br cùng ph ng. ươ D. Hai vect rb ng nhau.ằCâu 10: ng th nào sau đây mô đúng hình bên: A. 0BI BA+ =uur uuur .B. 0+ =uur uuur rAI AB .C. 0IA IB+ =uur uur .D. 0+ =uur uuur rAI AB Câu 11: Ch nh đúng trong các nh sau:ọ A. ếI là trung đi đo ạAB thì AI IB BA+ =uur uur uuur B. ếI là trung đi đo ạAB thì 0AI IB+ =uur uurr .C. ếI là trung đi đo ạAB thì 0IA BI+ =uur uurr D. ếI là trung đi đo ạAB thì 0IA IB+ =uur uurr .Câu 12: Cho hình ch nh ậABCD bi ế4=AB và 3=AD thì dài ộ+ =uuur uuurAB AD ?A. 7a B. 6a C. 3a D. 5aCâu 13: Ch nh đúng trong các nh sau:ọ A. Hai véct cùng ph ng thì ng nhau. ươ B. Hai véct cùng ph ng và cùng dài thì ng nhau. ươ C. Hai véct cùng ng và cùng dài thì ng nhau. ướ D. Hai véct ng ng thì có dài không ng nhau. ượ ướ ằCâu 14: nh nào sau đây sai ?Mã 102ề Trang 2102:CDDABDDA DADCCCCA. ba đi ể, ,O kì thì ta luôn có ấ.OA AB OB+ =uuur uuur uuur B. ếAB AC=uuur uuur thì .B CºC. ếAB DC=uuur uuur thì ABCD là hình bình hành. D. là trung đi đo AB thì ạ0AI BI+ =uur uur .Câu 15: Ch nh đúng trong các nh sau:ọ A. ng véct khác véct không véct -không là véct không. B. Hi hai véct là C. ng hai véct là véct D. ng hai véct là ốII. TL.Câu 16. Cho tam giác ABC nh a.G M, N, trung đi các nh AB, BC, CA.ề ượ ạ1. Ch ng minh: a, ứAB CA BC O+ =uuur uuur uuur ur b, AN BP CM O+ =uuur uuur uuuur ur 2. Tính dài ộBA BC+uuur uuur3. iọ là đi trên nh BC sao cho CI 3BI. Bi di vect ơAIuur theo hai vect ơABuuur và ACuuur .Mã 102ề Trang 2103:AAD DCBDCABBBBDDS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA HÌNH CH NG 10Ể ƯƠ ỚTR NG THPT ƯỜ KỲ ANH MÔN HÌNH CỌTh gian làm bài 45 phút (15 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 103ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Cho hình bình hành ABCD tâm ng th nào sau đây đúng ?ẳ A. 0OA OB OC OD+ =uuur uuur uuur uuur .B. 0+ =uuur uuur uuur uuur rAO BO OC DO C. AO OB CO DO- =uuur uuur uuur uuur .D. 0+ =uuur uuur uuur uuur rOA BO CO DO .Câu 02: Cho đi ể, ,A phân bi t. Khi đó vect ơu BA AD DB= +r uuur uuur uuur ng:ằ A. 0=r ru .B. DA=r uuur .C. =r uuuru AD .D. BD=r uuur .Câu 03: Cho tam giác ềABC nh ạa nh nào sau đây đúng ?ệ A. AC a=uuur B. ABuuur cùng ng ướ ớBCuuur C. AC BC=uuur uuur D. AB a=uuur .Câu 04: Véct có đi uơ ầD đi cu iể ốE kí hi nh th nào là đúng?ượ A. uuurDE .B. DE .C. EDuuur .D. uuurDE Câu 05: Cho đo th ng ẳAB và đi th mãn ỏ3 0+ =uur uur rIB IA Hình nào sau đây mô đúng gi thi này?ả A. Hình 3. B. Hình 2. C. Hình 4. D. Hình 1.Câu 06: Cho hình bình hành ABCD. Bi ế12AB DI=uuur uuur khi đó:A. và ng nhau quaố .C B. là trung đi ể.CD C. trùng đi mể.D D. trùng đi mể.BCâu 07: Cho ba đi ể, ,A phân bi t. Ch ng th đúng trong các ng th sau:ệ A. BA BC AC- =uuur uuur uuur .B. AB BC CA- =uuur uuur uuur .C. BA CB CA- =uuur uuur uuur .D. BA BC CA- =uuur uuur uuur .Câu 08: Hãy ch nh đúng. Hai véct ng nhau khi và ch khi hai véct đó:ọ A. Song song và có dài ng nhau. B. Ng ng và có dài ng nhau. ượ ướ C. Cùng ng và có dài ng nhau. ướ D. Cùng ph ng và có dài ng nhau. ươ ằCâu 09: Hãy ch phát bi sai? A. =uuur uuurAB CD thì ,A th ng hàng. B. ế=uuur uuurAB AC thì =uuur uuurAB AC C. ế3 0+ =uuur uuur rAB AC thì ,A th ng hàng.ẳ D. -uuur uuur uuur uuurAB CD DC BA Câu 10: Cho hình bình hành ABCD tâmO Khi đó OA OB- =uuur uuur A. -uuur uuurOC OD B. uuurCD C. +uuur uuurOC OB D. uuurAB .Câu 11: Cho các đi phân bi ệ, ,A ng th nào sau đây đúng?ẳ A. AB BC CA= +uuur uuur uuur .B. AB AC CB= +uuur uuur uuur .C. AB BC CA= +uuur uuur uuur .D. AB BC AC= +uuur uuur uuur Câu 12: Hãy tìm phát bi đúng. Véct là đo th ng:ể A. Có ng âm. ướ B. Có ng.ướ C. Có ng ng.ướ ươ D. Có hai mút.ầMã 103ề Trang 2103:AAD DCBDCABBBBDDCâu 13: Cho tam giác ABC trung tuy ếAM và tr ng tâm ọG Khi đó =uuurGA A. 2uuuurGM B. 23-uuuurAM C. 12uuuurAM D. 23uuuurGM .Câu 14: Cho ba đi phân bi t. ng th nào sau đây là ng th sai ?A. =uuur uuur uuurAB BC AC B. =uuur uuur uuurCA AB BC C. =uuur uuur uuurBA AC BC D. =uuur uuur uuurAB AC CBCâu 15: Cho đo th ng ẳMN đi ểP sao cho 3=-uuuur uuurMN MP Đi ểP xác nh đúng trong hìnhượ ịv nào sau đây: A. Hình 4. B. Hình C. Hình D. Hình .II. TL.Câu 16. Cho tam giác ABC nh a.G M, N, trung đi các nh AB, BC, CA.ề ượ ạ1. Ch ng minh: a, ứAB CA CB O+ =uuur uuur uuur ur b, AM BN CP O+ =uuuur uuur uuur ur2. Tính dài ộAB AC+uuur uuur3. iọ là đi trên nh BC sao cho 2CI 3BI. Bi di vect ơAIuur theo hai vect ơABuuur và ACuuur .Mã 103ề Trang 2104:DCCCAA ABDDDDD DDS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA HÌNH CH NG 10Ể ƯƠ ỚTR NG THPT ƯỜ KỲ ANH MÔN HÌNH CỌTh gian làm bài 45 phút (15 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 104ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Cho hình vuông ABCD có nh ng ằa Khi đó +uuur uuurAB AD ng:ằ A. .B. 22a .C. 2a .D.2a.Câu 02: Cho hai vect ơra và rb không cùng ph ng. ươ Hai vect nào sau đây cùng ph ng?ơ ươ A. 3- +r ra và 162- +r ra B. 12+r ra và 2-r ra C. 12-r ra và 12- +r ra D. 12- -r ra và 2+r ra Câu 03: Cho hình bình hànhABCD ng th nào sau đây đúng?ẳ A. AB AD CA+ =uuur uuur uuur .B. CA CB DC= +uuur uuur uuur .C. AB AD AC+ =uuur uuur uuur .D. BC BD BA+ =uuur uuur uuur .Câu 04: Ch kh ng nh đúng.ọ A. Véct là ng th ng có ng. ườ ướ B. Véct là đo th ng không phân bi đi và đi mơ ểcu i. C. Véct là đo th ng có ng. ướ D. Véct là đo th ng. ẳCâu 05: Cho hình bình hành ABCD. Bi ế12AB DI=uuur uuur khi đó:A. và ng nhau quaố .C B. là trung đi ể.CD C. trùng đi mể.D D. trùng đi mể.BCâu 06: Ch phát bi sai. hai vect (khác véct -không) ng nhau thì chúng:ọ A. Có ng tùy ý. ướ B. Cùng ph ng. ươ C. Có dài ng nhau. D. Cùng ng.ướCâu 07: Cho ba đi phân bi t. ng th nào sau đây là ng th sai ?A. =uuur uuur uuurAB BC AC B. =uuur uuur uuurCA AB BC C. =uuur uuur uuurBA AC BC D. =uuur uuur uuurAB AC CBCâu 08: Trên ng th ng ườ ẳMN đi sao cho 3=-uuuur uuurMN MP Đi ểP xác nh đúng trongượ ịhình nào sau đây: A. Hình B. Hình C. Hình 4. D. Hình .Câu 09: Cho hình bình hànhABCD ng các vect ơ+ +uuur uuur uuurAB AC AD là. Hãy ch ng th đúng trong cácọ ứđ ng th sau:ẳ A. 5uuurAC B. uuurAC C. 3uuurAC D. 2uuurAC .Câu 10: Cho tam giác ềABC nh nào sau đây sai ?ệ A. AB BC=uuur uuur B. AC AB=uuur C. ACuuur không cùng ph ngươBCuuur D. AB BC=uuur uuur .Câu 11: Cho hình ch nh ậABCD bi ế4AB a= và3AD a= thì dài ộ+uuur uuurAB AD A. 3a .B. 7a .C. 6a .D. 5a Câu 12: Cho hình bình hành ABCD tâm Ch ng th đúng:ọ ứMã 104ề Trang 2104:DCCCAA ABDDDDD DD A. AB OA OB= +uuur uuur uuur .B. OC OB BC+ =uuur uuur uuur .C. 0OC DO+ =uuur uuur D. BO OBAA+ =uuur uuur uuur .Câu 13: Cho hình bình hành ABCD tâm ng th nào sau đây sai?ẳ A. AB AC CB- =uuur uuur uuur .B. DA DC DB+ =uuur uuur uuur .C. CO OD CD+ =uuur uuur uuur D. AB BC CA+ =uuur uuur uuur .Câu 14: Cho tam giác ABC trung tuy ếAM và tr ng tâm ọG Khi đó =uuurGA A. 23uuuurGM B. 2uuuurGM C. 12uuuurAM D. 23-uuuurAM .Câu 15: nh nào sau đây sai ?A. ba đi ể, ,O kì thì ta luôn có ấ.OA AB OB+ =uuur uuur uuur B. ếAB AC=uuur uuur thì .B CºC. ếAB DC=uuur uuur thì ABCD là hình bình hành. D. là trung đi đo AB thì ạ0AI BI+ =uur uur .II. TL.Câu 16. Cho tam giác ABC nh a.G M, N, trung đi các nh AB, BC, CA.ề ượ ạ1. Ch ng minh: a, ứAB CA BC O+ =uuur uuur uuur ur b, AN BP CM O+ =uuur uuur uuuur ur 2. Tính dài ộBA BC+uuur uuur3. iọ là đi trên nh BC sao cho CI 3BI. Bi di vect ơAIuur theo hai vect ơABuuur và ACuuur .Mã 104ề Trang