Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra môn toán lớp 2 giữa kì 2 mã đề 3

ca9328bfc9145613562c286bccd9e479
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-17 13:43:03 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 224 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA CU KÌ IỂ ỌMôn: TOÁN-L 2ỚH và Tên: .................................................ọĐ 1Ề Bài Vi thích vào ch ch m: (1 đi m)ểa. 87; 88; 89; ……….; ……….; ………..; …………; 94; 95b. 82; 84; 86;………..;………..;…………;…………;97; 98Bài Vi ho ch thích vào ch ch m: (1 đi m)ểĐ số Vi sế ốChín sáu.ươ …………...................................................................................... 84Bài Tính nh m: (1đi m)ể a. ….. c. =…… b. 14 …. d. 17 =…… Bài Đúng ghi Đ, sai ghi vào tr ng: (1đi m)ểa. =16 b. 12 Bài tính tính: (2 đi m)ểa. 57 26 b. 39 c. 81 35 d. 90 58 ………… ……….. ……….. …………………... ………. ……….. ………….………... ………. ……….. ………….Bài 6: Khoanh vào ch tr ướ câu tr đúng: (1đi m)ả ểa. dm 10 dm …….. dmA. 18 dm B. 28 dm C. 38 dmb. Tìm bi t: 10=10A. 10 B. C. 20Bài (2 đi m)ểa. Nhà Mai nuôi 44 con gà. Nhà Hà nuôi ít nhà Mai 13 con gà. ạH nhà Hà nuôi bao nhiêu con gà? (1 đi m)ể………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………b. Em hái 20 bông hoa ,ch ượ hái ượ nhi em bông hoa .H ch ịhái bông hoa (1 đi m)ượ ể………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………KI TRA CU KÌ IỂ ỌMôn: TOÁN-L 2ỚH và Tên: .................................................ọĐ 2: ỀBài ?ố10, 20, 30,…….,……,60, …….,80,…….,100.Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi vào ch ….. ng phép tínhỗ ừa, 12 ……. c, 17 ………b, 24 -6 18 ……. d, 36 24 50……...Bài 3: tính tính: 32 25 94 57 53 19 100 -59………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 4: Tìm x: a, 30 80 b, -22 38………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 5:a, em tr ng 17 cây. tr ng 21 cây. hai tr ng ượ ượ ồđ bao nhiêu cây ?ượ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………b, Quy truy có 85 trang. Tâm đã 79 trang. Tâm còn ph ấtrang thì quy truy ?ữ ệ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6: Vi ti vào ch ch mế 17 gi hay…….gi chi 24 gi hay ……..gi đêmờ ờBài 7: Xem ch tháng đây tr câu i:ờ ướ ỏTh haiứ Th baứ Th tứ Th nămứ Th sáuứ Th yứ Ch nh tủ ậTháng5 67 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30 31- Ngày 19 là th ......... -Trong tháng có…. ngàych nh t. Đó là nh ng ngàyủ ữ……………..- Tu này, th năm là ngày 17. Tu tr c, th năm là mgày Tu sau, th ướ ứnăm là ngày….- Em ngh th và ch nh t. em đi ……. ngày.ượ ảBài 8: Vi phép tr có tr tr và hi ng nhauế ằ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 9: ng th ng và tên cho ng th ng đó.ẽ ườ ườ ẳ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………KI TRA CU KÌ IỂ ỌMôn: TOÁN-L 2ỚH và Tên: .................................................ọĐ 3: ỀBài 1. (2 đi m) Hãy khoanh tròn vào ch tr câu tr đúng: ướ ờa/ 39 A. 44 B. 45 C. 46 D. 99 b/ 17 ?A. B. C. 10 D. 12 c/ 98 A. 28 B. 91 C. 95 D. 97 d/ ?A. 14 B. 15 C. 86 D. 68 Bài 2: tính tính: (2 đi m)ặ ể27 69 14 56 77 48 63 45 ……… ……… ………. ……… ……… ……… ………. ……………… ……… ………. ……………… ……… ………. ………Bài 3: Tìm x: (1 đi m)ểx 20 48 22 49 ……………….. ............................. ……………… ...................... ……………….............................. ……………….......................Bài 4: Đi >; <; (1 đi m)ề ể13 29 …… 28 14 97 58 …….32 5Bài 5: (1 đi m) ểa/ Xem ch cho bi t:ị ế11 Th haiứTh baứTh tứ ưTh nămứTh sáuứTh yứ ảCh nh tủ 14 21 28 15 22 29 16 23 30 10 17 24 11 18 25 12 19 26 13 20 27- Tháng 11 có …… ngày.- Có …… ngày ch nh t.ủ ậb. ng ch gi ?………………….. ờBài (2 đi m)ểa. Anh cân ng 47 kg, em nh anh 19 kg. em cân ng bao nhiêu ki-lô-ặ ặgam? Bài gi iả………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………b. Thùng bé ng 51 lít c, thùng ng nhi thùng bé 19 lít ượ ướ ơn c. thùng ng bao nhiêu lít c?ướ ượ ướ Bài gi iả………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài (1đi m)ểTrong hình bên :a/ Có …… hình tam giác.b/ Có …... hình giácứKI TRA CU KÌ IỂ ỌMôn: TOÁN-L 2ỚH và Tên: .................................................ọĐ 4:ỀBài 1: (1 đi m)ểTính nh m: ẩ16 ….. 14 …..15 ….. …..Bài 2: (2 đi m)ểĐ tính tính a) 35 44 b) 46 25 c) 80 47 d) 39 16 ............. ............. ............. .......................... .............. ............. ........................... .............. .............. ..............Bài 3: (1 đi m)ểS ốa) 16l+ 10l b) 24kg 13kg 4kg =Bài 4: (2 đi m) ểTìm bi t: ếa) 16 73 b) 27 57 ................................ .......................................... ................................ .........................................Bài 5: (1 đi m)ểNh ng hình ạTrong hình đây:ẽ ướa. Có hình tam giác.b. Có hình giác.ứBài 6: (1 đi m) ểĐi thích phép tính đúng :ề ượ+ 100 50Bài 7: (2 đi m)ểa) 34 tu i, Cha tu i. Cha bao nhiêu tu ?ẹ ổBài gi iả………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………b)Anh Tùng cân ng 43 kg, Tu nh anh ơTùng 15 kg. Tu cân ng bao nhiêu kilôgam ?ỏ ặBài gi iả………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
vongech@gmail.com
2020-09-24 14:14:51